Zľava dňa už ponúka výlet do legendárnych Fekišoviec

Lenka Sidorová / 11. januára 2019 / Zo Slovenska

 • Fe­ki­šovce sú no­vou luk­ra­tív­nou des­ti­ná­ciou „da­kde na vý­cho­dze“
 • Po­byt za­hŕňa veľmi zau­jí­mavé at­rak­cie, av­šak na vlastné ri­ziko

Malá obec Fe­ki­šovce na vý­chode Slo­ven­ska s okolo tri­sto oby­va­teľmi sa včera ne­ga­tívne pre­slá­vila vďaka mi­mo­riadne ne­vhod­nému sprá­va­niu sa sta­ros­tky. Po la­víne sa­ti­ric­kých ko­men­tá­rov, ko­láží a iných re­ak­cií ve­rej­nosti k tejto „ikone ná­roda“ si srandu vo svo­jej pod­state zo smut­nej re­a­lity za­čali ro­biť i firmy. Na Zľave Dňa si od včera mô­žeš kú­piť vý­let do Fe­ki­šo­viec.

„Tem­pe­ra­mentná obec ne­ďa­leko slo­ven­ského mora s mi­mo­zem­skými prv­kami. Práve tu zva­žujú svoje ďal­šie in­ves­tí­cie naj­väč­šie fi­nančné zvie­ratá. Po vy­bu­do­vaní ho­te­lo­vého kom­plexu upro­stred poľa sa Fe­ki­šovce stanú ob­ľú­be­ným le­to­vis­kom v kaž­dom roč­nom ob­dobí mimo dní, po­čas kto­rých sneží,“ takto na vý­let do no­vej luk­ra­tív­nej des­ti­ná­cie láka ľudí Zľava Dňa.

V cene vý­letu je za­hr­nuté:

 • Ce­lo­denný ne­ob­me­dzený vstup na za­sad­nu­tie za­stu­pi­teľ­stva v čo­chvíľa pút­nic­kej obci Fe­ki­šovce
 • Ot­vo­re­nie za­sad­nu­tia 5-hla­so­vým re­ci­tač­ným spe­vom, v kto­rom od­znie je­den a pol strofy zre­mi­xo­va­nej hymny SR
 • Sta­ros­tkin rých­lo­kurz vy­ka­nia a ty­ka­nia
 • Obo­zná­me­nie sa s ak­tu­ál­nym tech­nic­kým sta­vom chod­ní­kov, ktoré obec na­šťas­tie nemá
 • Za­ško­le­nie do prob­le­ma­tiky GDPR a taj­ného za­sad­nu­tia
 • Po do­hode je možné na za­sad­nutí vy­stú­piť, av­šak len v prí­pade, že do­sta­nete od pani sta­ros­tky slovo. Takže nič.
 • V prí­pade zá­ujmu je možné ab­sol­vo­vať priamo na mieste aj po­čí­ta­čový kurz pre za­čia­toč­ní­kov pod ve­de­ním skú­se­ného lek­tora Ing. Ostru­žin­ského
 • Ka­pust­nice, hurke, uhorke, klo­báse, hor­čice, ke­čupe, kekse a iné po­chu­tine na účet obce, ktoré však ni­kdy ne­uvi­díte, pre­tože ste ne­po­tvr­dili svoju účasť v do­sta­toč­nom pred­stihu
 • A Ďoďo vám na­ma­ľuje o tom ob­rá­zok, lebo ne­zna dobre pi­šac na po­či­tači

K vý­letu je možné si za­kú­piť ces­tovné po­is­te­nie na 4 roky od 2018 do 2020.

Sta­ros­tka šo­ko­vala i ro­zo­smiala celé Slo­ven­sko po tom, ako sa za­čalo vi­rálne ší­riť 3-ho­di­nové vi­deo z usta­no­vu­jú­ceho ro­ko­va­nia obec­ného za­stu­pi­teľ­stva. Na vi­deo upo­zor­nila sa­ti­rická stránka Zo­mri, ktorá z neho uro­bila 12-mi­nú­tový zo­strih tých naj­lep­ších „per­li­čiek.“

Sta­ros­tku Mi­lo­slavu Fe­do­ro­vú si všimla aj Trans­pa­rency In­ter­na­ti­onal, ktorá jej po­slala ofi­ciálny list. Vy­zýva ju na do­dr­žia­va­nie zá­ko­nov a po­li­tic­kej kul­túry, zá­ro­veň ju žiada o zjed­na­nie ná­pravy: Toľké po­šlia­pa­va­nie zá­kona a po­li­tic­kej kul­túry, akého sa do­pus­tila sta­ros­tka obce Fe­ki­šovce (ok­res Sob­rance) Mi­lo­slava Fe­do­rová, sa v jed­nom vi­deu len tak ľahko ne­vidí. Na­pí­sali sme jej preto ot­vo­rený list (a zá­ro­veň pod­net na pro­ku­ra­túru), v kto­rom ju vy­zý­vame na zjed­na­nie ná­pravy.“

Pridať komentár (0)