Zľava dňa už ponúka výlet do legendárnych Fekišoviec

 • Fekišovce sú novou lukratívnou destináciou "dakde na východze"
 • Pobyt zahŕňa veľmi zaujímavé atrakcie, avšak na vlastné riziko
 • Fekišovce sú novou lukratívnou destináciou "dakde na východze"
 • Pobyt zahŕňa veľmi zaujímavé atrakcie, avšak na vlastné riziko

Malá obec Fe­ki­šovce na vý­chode Slo­ven­ska s okolo tri­sto oby­va­teľmi sa včera ne­ga­tívne pre­slá­vila vďaka mi­mo­riadne ne­vhod­nému sprá­va­niu sa sta­ros­tky. Po lavíne satirických komentárov, koláží a iných reakcií verejnosti k tejto „ikone národa“ si srandu vo svojej podstate zo smutnej reality začali robiť i firmy. Na Zľave Dňa si od včera môžeš kúpiť výlet do Fekišoviec.

„Temperamentná obec neďaleko slovenského mora s mimozemskými prvkami. Práve tu zvažujú svoje ďalšie investície najväčšie finančné zvieratá. Po vybudovaní hotelového komplexu uprostred poľa sa Fekišovce stanú obľúbeným letoviskom v každom ročnom období mimo dní, počas ktorých sneží,“ takto na výlet do novej lukratívnej destinácie láka ľudí Zľava Dňa.

V cene výletu je zahrnuté:

 • Celodenný neobmedzený vstup na zasadnutie zastupiteľstva v čochvíľa pútnickej obci Fekišovce
 • Otvorenie zasadnutia 5-hlasovým recitačným spevom, v ktorom odznie jeden a pol strofy zremixovanej hymny SR
 • Starostkin rýchlokurz vykania a tykania
 • Oboznámenie sa s aktuálnym technickým stavom chodníkov, ktoré obec našťastie nemá
 • Zaškolenie do problematiky GDPR a tajného zasadnutia
 • Po dohode je možné na zasadnutí vystúpiť, avšak len v prípade, že dostanete od pani starostky slovo. Takže nič.
 • V prípade záujmu je možné absolvovať priamo na mieste aj počítačový kurz pre začiatočníkov pod vedením skúseného lektora Ing. Ostružinského
 • Kapustnice, hurke, uhorke, klobáse, horčice, kečupe, kekse a iné pochutine na účet obce, ktoré však nikdy neuvidíte, pretože ste nepotvrdili svoju účasť v dostatočnom predstihu
 • A Ďoďo vám namaľuje o tom obrázok, lebo nezna dobre pišac na počitači

K výletu je možné si zakúpiť cestovné poistenie na 4 roky od 2018 do 2020.

Sta­ros­tka šo­ko­vala i ro­zo­smiala celé Slo­ven­sko po tom, ako sa za­čalo vi­rálne ší­riť 3-ho­di­nové vi­deo z usta­no­vu­jú­ceho ro­ko­va­nia obec­ného za­stu­pi­teľ­stva. Na vi­deo upo­zor­nila sa­ti­rická stránka Zo­mri, ktorá z neho uro­bila 12-mi­nú­tový zo­strih tých naj­lep­ších „per­li­čiek.“

Sta­ros­tku Mi­lo­slavu Fe­do­ro­vú si všimla aj Transparency International, ktorá jej poslala oficiálny list. Vyzýva ju na do­dr­žia­va­nie zá­ko­nov a po­li­tic­kej kul­túry, zá­ro­veň ju žiada o zjed­na­nie ná­pravy: Toľké po­šlia­pa­va­nie zá­kona a po­li­tic­kej kul­túry, akého sa do­pus­tila sta­ros­tka obce Fe­ki­šovce (ok­res Sob­rance) Mi­lo­slava Fe­do­rová, sa v jed­nom vi­deu len tak ľahko ne­vidí. Na­pí­sali sme jej preto ot­vo­rený list (a zá­ro­veň pod­net na pro­ku­ra­túru), v kto­rom ju vy­zý­vame na zjed­na­nie ná­pravy.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech