„Zľudovený“ hashtag #dnes je už v súčasnosti istou značkou kvality a dobrých príspevkov. Vieš, kto je za týmto projektom?

Ľubica Račeková / 22. júna 2017 / Biznis

Da­niel Ča­čala, Ka­mil Šlo­sár a Igor Za­hrad­nik sú au­tori strá­nok, ktoré kaž­do­denne pri­ná­šajú zá­sobu no­vých fo­to­gra­fií z via­ce­rých ob­lastí ži­vota od mno­hých ľudí. O ich strán­kach si už ur­čite po­čul, možno ich aj pra­vi­delne sle­du­ješ. Stránky so zná­mym hash­ta­gom #Dnes sú známe asi kaž­dému, vieš však, ako to celé pre­bie­halo a ako to fun­guje?

zdroj: Peter Ondrejka

Da­niel Ča­čala, Ka­mil Šlo­sár a Igor Za­hrad­nik sú au­tori strá­nok, ktoré kaž­do­denne pri­ná­šajú zá­sobu no­vých fo­to­gra­fií z via­ce­rých ob­lastí ži­vota od mno­hých ľudí. O ich strán­kach si už ur­čite po­čul, možno ich aj pra­vi­delne sle­du­ješ. Stránky so zná­mym hash­ta­gom #Dnes sú známe asi kaž­dému, vieš však, ako to celé pre­bie­halo a ako to fun­guje?

Za­čí­nali ste strán­kou na Dnes no­sím na Fa­ce­bo­oku, čo vás k tomu viedlo?

DANY: Roz­mach so­ciál­nych sietí a ab­so­lútne mi­ni­mum FB strá­nok, ktoré pra­vi­delne uve­rej­ňujú kva­litný con­tent.
IGOR: Zá­ro­veň to, že pre ľudí je ťažké zvi­di­tel­niť sa pek­ným out­fi­tom a dob­rým jed­lom.
KA­MIL: Hlavne sme sa zau­jí­mali o módu a brali sme to ako hobby. A tak to be­rieme do­te­raz.

Ľu­dia si vás po­stupne všimli a z #dnes sa stala značka, zľu­do­velo to. Ktoré stránky z rov­na­kým hash­ta­gom za­stre­šu­jete?

DANY: Dnes no­sím, Dnes obú­vam, Dnes jem a Dnes ces­tu­jem. Tieto štyri stránky tvo­ria DA­Y­BYME.com. Ako “bočné” pro­jekty pre­vádz­ku­jeme aj Dnes čí­tam či Dnes te­tu­jem. Na IG sú to ok­rem “klo­nov” FB strá­nok aj frak­cie typu dnesne_es­sen­tials či dnes_jem_ve­gan.

da­y­byme.com/bo­ris­ba­ra­bas

Ako vy­zerá váš bežný deň, čo sa týka biz­nisu so strán­kami?

DANY: Hneď ráno ro­bíme prvé re­gramy na IG účty, pre­beh­neme a vy­ba­víme dô­le­žité maily, po­tom je to plá­no­va­nie prís­pev­kov na daný deň, kon­trola no­vých fo­tiek na DA­Y­BYME, ne­jaký ten mí­ting, pra­covná po­rada a me­dzi­tým, res­pek­tíve ne­us­tále, spo­mí­nané re­gramy pek­ných a re­le­vant­ných fo­tiek. A toto do­okola.

Vy­zerá to cel­kom jed­no­du­cho, no mu­seli ste zau­jať. Aká bola vaša stra­té­gia?

DANY: Pra­vi­delné uve­rej­ňo­va­nie con­tentu, ktorý si za­slúži po­zor­nosť. Tak sme to za­čali ro­biť pred tromi rokmi na FB a IG, tak to ro­bíme do­te­raz. Len s tým roz­die­lom, že dnes už tento pro­ces fun­guje ako tak­mer úplne sa­mos­tatný živý or­ga­niz­mus – DA­Y­BYME.com.
IGOR: Veľmi in­ten­zívne sme ko­mu­ni­ko­vali s uží­va­teľmi, ktorí nám po­sie­lali svoje fotky. Vý­be­rom tých naj fo­tiek sme do­ká­zali pri­lá­kať veľa no­vých fol­lo­we­rov nie­len na naše stránky, ale hlavne aj na stránky pris­pie­va­te­ľov sa­mot­ných.

da­y­byme.com/lau­rins­tyle

S kto­rými blo­germi pra­cu­jete a ako vy­zerá vaša spo­lu­práca?

DANY: Nie sme len ko­mu­nita okolo blo­ge­rov. Sme ko­mu­nita ľudí, ktorá me­dzi se­bou zdieľa “Fas­hion, Food and Tra­vel”. Teda li­fes­tyle kaž­dého člo­veka, ktorý žije na is­tej úrovni. Blo­geri sú len tí, ktorí sú v tomto pro­cese hl­b­šie, žijú tento ži­votný štýl a ne­boja sa ho uká­zať. Každý pris­pie­va­júci na DA­Y­BYME získa po­zor­nosť stá­ti­sí­cov ľudí, ktorí sle­dujú naše stránky na FB či IG, kam sú fotky z DA­Y­BYME dis­tri­bu­ované.
IGOR: Taká hlavná pro­ti­hod­nota na­šim uží­va­te­ľom za krásne prís­pevky na DA­Y­BYME.com je, že ich zdie­ľame na na­šich strán­kach, kde si ich všimnú a fol­lo­wujú zase noví ľu­dia. Tým pá­dom, keď ro­bia kva­litnú prácu, vší­majú si ich aj noví po­ten­ciálni spon­zori a ob­chodní par­tneri.

Dá sa z ta­ké­hoto pro­jektu vy­žiť?

DANY: Dnes sa dá vy­žiť zo všet­kého, čo ob­sa­huje uni­kátny ná­pad, robí sa to kva­litne a do­sta­točne dlho. Tr­pez­li­vosť je dô­le­žitá. Ale ku káve sme si mi­nule dali už aj ko­lá­čik. Takže ide to hore.

da­y­byme.com/darw1x

Ne­bo­jíte sa, že boom so­ciál­nych sietí môže byť len do­časný?

DANY: V per­spek­tíve najb­liž­ších ro­kov nie. Na­prí­klad Fa­ce­book ako taký už nie je “len” so­ciálna sieť. Fa­ce­book je in­ter­net. Kaž­do­pádne je treba zo­stať v strehu a ve­dieť sa pris­pô­so­biť no­vým tren­dom. My však pra­cu­jeme s au­ten­tic­kým vi­zu­ál­nym con­ten­tom, ktorý tvo­ríme “sami pre nás”. Po­ten­ciál je ob­rov­ský a ne­utí­cha.
KA­MIL: V tomto druhu biz­nisu je po­trebné mať oči stále na stop­kách, lebo je to veľmi “živé” a veci sa me­nia z ve­čera do rána. Takže treba byť ,sa­moz­rejme, v strehu, ale o konci Fa­ce­bo­oku sa ho­vo­rilo už ve­ľa­krát a Mark podľa mňa vie, ako ho udr­žať stále na vr­chole.

Podľa čoho si vy­be­ráte ob­rázky na jed­not­livé stránky?

DANY: Ľu­dia svo­jimi fot­kami pris­pie­vajú na DA­Y­BYME. Tie naj­lep­šie, prí­padne zau­jí­ma­vej­šie fotky sú ďa­lej uve­rej­ňo­vané na na­šich FB a IG úč­toch – sa­moz­rejme, so spät­ným lin­kom na pro­fil au­tora fotky na DA­Y­BYME. Pra­vidlá sú jed­no­du­ché. Vy­hrá­vajú kva­litné a čisté fotky. Na #dnes­no­sim treba, aby out­fit bol vidno celý, teda aj obuv, inak je všade všetko jasné už z názvu. Ale opäť pri­po­me­niem, kva­lita fotky/ná­pad je vždy naj­viac.
KA­MIL: A veľmi dô­le­žitý je “po­kec” okolo fotky. Fotky s ne­ja­kým prí­be­hom zaujmú ľudí oveľa viac a čo sa týka Dnes jem, veľmi ob­ľú­bené sú fotky, pri kto­rých sú aj re­cepty.

da­y­byme.com/dn­ghiemx

V čom spo­číva po­ten­ciál “#dnes strá­nok“ ?

DANY: V au­ten­tic­kosti prís­pev­kov. Pro­duk­tové fotky ľudí omr­zeli, vy­umel­ko­vané fotky detto. My zdie­ľame ten ma­te­riál, ktorý ľu­dia sami ob­lečú, sami uva­ria/ob­jed­najú si či dych­be­rúce ces­to­va­teľ­ské zá­bery.

Máte ne­jaké plány s týmto no­vo­do­bým biz­ni­som do bu­dúcna?

DANY: In­špi­ro­vať viac a viac. A nie­len na Slo­ven­sku a Česku.

S kým naj­zná­mej­ším spo­lu­pra­cu­jete?

DANY: V ko­mu­nite DA­Y­BYME sú “ce­leb­ri­tami” tí, ktorí sa dl­ho­dobo vy­zna­čujú kva­lit­ným con­te­tom a štý­lom. Každý, kto je ne­ja­kým spô­so­bom uzná­vaný, si to za­slú­žil sám. My len jeho/jej ma­te­riál ďa­lej zdie­ľame, nech si za svoju dobrú prácu získa šir­šiu po­zor­nosť. Hviez­dou sa môže stať každý.

da­y­byme.com/mar­keta-bar­tova

Mys­líte si, že máte na trhu kon­ku­ren­ciu?

DANY: Na Slo­ven­sku a Česku nie. Mnohí sa nás sna­žia na­po­dob­ňo­vať, no ne­uve­do­mujú si, že do­stať sa do štá­dia, v kto­rom sme te­raz, nám trvalo tri roky denno den­nej práce- kvázi full­time, len bez vý­platy. Už sa to všetko prí­jemne otáča, no bez tej tr­pez­li­vosti a od­da­nosti ná­padu to nejde. Za tri roky sme ne­mali tak­mer žiadny vý­pa­dok. Pre­zdie­lali sme už tak­mer 6 ci­ferné číslo fo­tiek. Ale stále sme len na štar­to­vej čiare.
KA­MIL: Mys­lím si, že naša vý­hoda oproti os­tat­ným je to, že sme si vy­bu­do­vali na­ozaj silnú a lo­jálnu ko­mu­nitu uží­va­te­ľov, s kto­rými, do­vo­lím si po­ve­dať, vieme veľmi dobre pra­co­vať. A, sa­moz­rejme, za­stre­šu­jeme pod se­bou všetky li­fes­ty­lové seg­menty – fas­hion, food and tra­vel, takže náš zá­sah je ob­rov­ský.

Chcete niečo od­ká­zať va­šim sú­čas­ným/bu­dú­cim fa­nú­ši­kom?

Ďa­ku­jeme za pris­pie­va­nie na DA­Y­BYME. V rámci Slo­ven­ska a Česka sme vy­tvo­rili je­di­nečnú ko­mu­nitu, ktorá me­dzi se­bou ok­rem den­no­den­nej, vždy ak­tu­ál­nej in­špi­rá­cie zdieľa aj po­zi­tívnu ener­giu, prí­behy. Ľu­dia sa u nás zo­zna­mujú, pre­pá­jajú, a to spra­vilo z “ne­vin­ných” FB strá­nok po­zo­ru­hodný pro­jekt DA­Y­BYME, ktorý kon­com mi­nu­lého roku (zhruba pol roka po re­le­ase) pre­sia­hol 10 ti­síc re­gis­tro­va­ných uží­va­te­ľov a ak­tu­álne sme pre­kro­čili číslo 50 ti­síc na­hra­ných fo­tiek. Úžasné. Celé je to od nás pre nás, preto veľmi radi uvi­díme na DA­Y­BYME aj teba!

da­y­byme.com/ni­col­le­he­art

Pridať komentár (0)