Zmeň tú prok­ras­ti­načnú lemru v tebe na poriadne tvo­rivú bytosť

Dominika Kováčová / 8. septembra 2016 / Tools a produktivita

Dnes som sa zasta­vila. Doslova. Sadla som si na kobe­rec v mojej myš­lien­kami pre­sý­te­nej izbe. Čo ďalej? Mám ešte napí­sať dva články, prejsť aspoň jednu kapi­tolu bio­ché­mie a napí­sať dve tri strany semi­nár­nej práce.…cítim, že to na mňa ide. Prok­ras­ti­ná­cia. Blíži sa rýchlo ako cunami, a ja viem, že jej pod­ľah­nem. Napadla ma však kre­a­tívna myš­lienka, čo keby som niečo vytvo­rila. Buď sama sebe múzou! 

Zis­tila som, že keď som pre­val­co­vaná prá­cou a ide na mňa chuť “prok­ras­ti­nár­čiť”, pomôže mi tvo­rivá práca. Na 20 minút som si sadla k tej roz­ro­be­nej sva­dob­nej obálke, ktorú som a roz­hodla vyro­biť. Zis­tila som, že pre­bráz­diť závity pra­vej hemi­sféry, tej, ktorá je hemi­sfé­rou kre­a­ti­vity, emó­cií, pred­sta­vi­vosti a túžby, mi pomohlo. Tá ana­ly­tická ľavá, ktorá fun­guje už od rána, si oddýchla a načer­pala svie­žosť a chuť pokra­čo­vať v práci.

desk-office-pen-ruler-large

foto: stocksnap.io

Rada č.1:

Rob to, pri čom sa uvoľ­níš

Keď už máš odlo­žiť to, čo je dôle­žité, stráv svoj čas nie­čím, čo ťa poteší a doká­žeš pri tom zre­la­xo­vať. Pravá časť mozgu chce kon­krétne veci, chce vidieť, počuť, cítiť, dotý­kať sa reál­nych objek­tov. Pohraj sa s Rubi­ko­vou koc­kou, zasaď kvet, upeč bábovku, prejdi sa so psom, vytvor peknú pohľad­nicu pre mamu(nedeľa!). Nemiň si prí­tom­nosť bez­du­chým blú­de­ním po sociál­nej sieti.

Rada č.2:

Nastav si časo­vač

Naozaj. Nastav si budík, ktorý ťa zastaví a nasme­ruje naspať k pra­cov­nému stolu. Naj­hor­šia vec je, keď ťa niečo pohltí tak, že zis­tíš, že pre­šli hodiny a ty stále upra­tu­ješ byt a robota sa nako­pila na dva dni dorá­ba­nia.

desk-notebook-office-grey-large

foto: pexels.com

Rada č .3:

Neľu­tuj

Ak pat­ríš k ľudom, ako ja, ktorí si pre­ze­rajú svoj týž­denný TO DO list 15-krát a denný tak sto­krát, isto poznáš ten pocit vyho­re­nia, keď zis­tíš, že dnes to nevyšlo. Neľu­tuj. Minu­losť nez­vrá­tiš, nachá­dzaš sa tu a teraz, dôle­žitý je pocit, ktorý máš v tomto oka­mihu, celá tvoja osob­nosť je tu a teraz. A čo je teraz je dôle­žité. Povedz si, že to doká­žeš, nad­chni sa a s chu­ťou do toho.

Rada č.4:

Slona by si tiež nez­je­dol na jeden krát“

Hlav­nou prí­či­nou prok­ras­ti­ná­cie je, že keď zis­tíš, koľko veľa toho ešte je, začneš sa vytrá­cať tvoja pozor­nosť. Roz­de­ľuj pri­me­rane svoje dané povin­nosti. Pamä­taj, „an apple a day keeps the doc­tor away“ (Jedno jablko denne, doktora von z dverí vyže­nie). To však nezna­mená, že ak zješ všet­kých 7 v nedeľu, budeš zdravý! Jablko denne, pamä­taj!

working-hard

foto: pexels.com

Rada č.5:

Pre­ko­naj horu

Ďal­ším prob­lé­mom v koor­di­ná­cii býva, že nevieš pre­ko­nať latku. Pamä­táš si rie­kanku Kolo kolo mlyn­ské? Ja som mala vždy obrov­ský prob­lém pokra­čo­vať za jed­nou pasá­žou, konkrétne…vezmeme si hob­lík, pílku. Môj prob­lém spo­čí­val v slove hob­li­pílka. Neve­dela som, čo to zna­mená a spie­vala som to ako jedno slovo. Po ňom nie a nie pokra­čo­vať. To isté sa stáva štu­den­tom, ak nepo­cho­pia nejaké cudzie slovo vo vete. Pou­ži­jem na to ďalší vlastný prí­klad zo života:

Iónové reak­cie sú reak­cie s hete­ro­ly­tic­kým štie­pe­ním väzieb a pre­bie­hajú buď s nuk­le­ofil­ným alebo elek­tro­fil­ným činid­lom. Nuk­le­ofilné činidlá sú OH-, RO-…

.…atď takto by som mohla pokra­čo­vať. Pri­znám sa, ale nikdy som si nepa­mä­tala ktoré to sú, až keď som si na VŠ nezis­tila defi­ní­ciu slova nuk­le­ofilný. Dalo mi to logiku a odvtedy ich vyme­nu­jem aj v spánku.

Pre­ko­nať niečo, čomu nero­zu­mieme alebo nevieme spra­viť, je dôle­ži­tou súčas­ťou kaž­dého dňa a je to práve zlo­mový bod našej pozor­nosti. Lebo keď niečo nejde, necháme to tak… To nie je správne. Pre­ko­naj draka, a prej­deš horou aj po sle­piačky!

mountains-man-person-hiker-large

foto:stocksnap.io

Rada č.6:

Nebuď per­fek­ci­onista

Per­fek­ci­oniz­mus zabíja pro­duk­ti­vitu, poznám to ja, a vidím to aj na dru­hých.

Prečo si ešte neza­čal písať tú dip­lo­movku? Potre­bu­ješ na to per­fektnú kon­šte­lá­ciu hviezd, aro­ma­tickú vanil­kovú vôňu v pozadí, presne 8:00 miest­neho času, všetky knihy a mate­riály naľavo a kávu vpravo? A kedy konečne začneš písať?

Nesnaž sa mať všetko doko­nalé, lebo nikdy neskon­číš, urob najprv hrubý kon­cept, ale napíš všet­kých 60 strán, prejdi všetky fak­túry, obehni každú banku, obvo­laj kaž­dého dodá­va­teľa, pri­prav celú pre­zen­tá­ciu, vybav každé jedno stret­nu­tie. Zdo­ko­na­ľo­vať budeš až bude dielo hotové.

vc06nxbpthxc2ebpkl7t

foto: lifehacker.com

A tak som po svo­jej prok­ras­ti­nač­nej, ale kre­a­tív­nej chvíľke s tvo­re­ním sva­dob­nej obálky napí­sala člá­nok, na ktorý som sa chys­tala od pon­delka. (poznámka autora: je štvr­tok)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: bigthink.com

Pridať komentár (0)