Zmr­za­čený Tukan pri­šiel o zobák. 3D tla­čia­reň mu dáva nádej .

Ivo Kokinda / 18. februára 2015 / Tech a inovácie

Minulý mesiac bol tento Tukan bru­tálne napad­nutý par­tiou mla­dých ľudí v Kos­ta­rike, ktorá ho pri­pra­vila o pod­statnú časť jeho hor­ného zobáka. Zákrok pri­vo­lal na seba okam­žite veľkú pozor­nosť a ľudia nevá­hali a začali zbie­rať peniaze na záchranu tohto vtáka. Teraz, aj vďaka pomoci, sú jeho vyhliadky cel­kom pozi­tívne a sna­žia sa ho pri­pra­viť na pri­ja­tie nového zobáka. 

Podľa BBC News sa našli 4 spo­loč­nosti v kra­jine, ktoré sú schopné a ochotné dob­ro­voľne pomôcť vyro­biť pomo­cou 3D tla­čiarne nový zobák zadarmo. Stalo by sa tak po prvý krát, žeby dostal vták takúto pro­tézu. Vedci vedia, že takýto pro­ces môže byť úspešný, pre­tože už podobné pro­tézy dostal aj orol alebo tuč­niak, ale bez pou­ži­tia tech­no­ló­gie 3D tlače.

Tento inci­dent sa stal v janu­ári, kedy sku­pinka tíne­dže­rov z mesta Gre­cia začala biť Tukana s kusom dreva. Tento vták je divoký, ale miestni oby­va­te­lia ho kŕmili a hrali sa s ním, a tak sa stal akýmsi tunaj­ším mas­ko­tom pre mesto a bol následne pome­no­vaný po ňom. 

Zmr­za­čený vták dostal vete­ri­nárnu sta­rost­li­vosť vo zvie­ra­com záchran­nom cen­tre v Ale­ju­ela, kde ho od tej doby špe­ciálne kŕmili. Aj keď sa im poda­rilo zace­liť ranu, aby mohol Gre­cia ďalej žiť, tak vete­ri­nár Car­men Soto sa vyjad­ril, že môže pri­jí­mať len veľmi malé množ­stvo potravy sám a preto by ho už nebolo možné vypus­tiť späť do prí­rody, kde by teraz uhy­nul.

Prí­beh o zra­ne­nom Tuka­novi sa veľmi rýchlo šíril po celej Latin­skej Ame­rike. Sociálno-mediálnu kam­paň naštar­to­val Luciano Lacayo a pomo­cou hash­tagu #savet­he­tou­can vyzbie­ral na indie­gogo viac ako 7000 dolá­rov. Pri­čom prvých 5000 dolá­rov zís­kala kam­paň po prvých 48 hod. 

Štyri kos­ta­rické spo­loč­nosti sa ponúkli, že vytla­čia pre Gra­cia nový zobák. Teraz veľa štu­dujú ako, z čoho by ho vytvo­rili, aby bol čo naj­lepší. Podľa jed­ného z návrhá­rov Nel­dona Mar­ti­néza bude mať pro­téza pevnú a mobilnú časť, tak aby mohla byť čis­tená, prí­padne sa mohla vyme­niť. Ale najprv treba zra­ne­nie poriadne vylie­čiť, než začne ske­no­va­nie.

Aj cez tieto snahy zostáva budúc­nosť Gra­cia neistá, ak neprijme náh­radný zobák. Navyše ich farby zobá­kov slú­žia ako ter­mo­re­gu­lačné mecha­nizmy, a tiež ich pou­ží­vajú pri výbere par­tnera.

Bohu­žiaľ, tento smutný prí­beh nie je prvý, a asi nie posledný, prí­pad také­hoto týra­nia zvie­rat, ktoré pochá­dzajú z Latin­skej Ame­riky. Naprí­klad minulý mesiac sku­pina ľudí vypus­tila ohňos­troj priamo do psa a zave­sili to na inter­net. Takého prí­pady sú tu zvy­čajne nepot­res­tané, pre slabé alebo neexi­tu­júce zákony a mnoho ľudí sa len zasmeje nad veľmi níz­kymi poku­tami. No akti­visti sa tvrdo zasa­dzujú za zmenu. Poža­dujú tvr­d­šie tresty a tlak médií na zvý­še­nie pove­do­mia. 

Zdroj: ilfscience.com

Pridať komentár (0)