Zmr­za­če­ný Tukan pri­šiel o zobák. 3D tla­čia­reň mu dáva nádej .

Ivo Kokinda / 18. februára 2015 / Tech a inovácie

Minu­lý mesiac bol ten­to Tukan bru­tál­ne napad­nu­tý par­ti­ou mla­dých ľudí v Kos­ta­ri­ke, kto­rá ho pri­pra­vi­la o pod­stat­nú časť jeho hor­né­ho zobá­ka. Zákrok pri­vo­lal na seba okam­ži­te veľ­kú pozor­nosť a ľudia nevá­ha­li a zača­li zbie­rať penia­ze na záchra­nu toh­to vtá­ka. Teraz, aj vďa­ka pomo­ci, sú jeho vyhliad­ky cel­kom pozi­tív­ne a sna­žia sa ho pri­pra­viť na pri­ja­tie nové­ho zobá­ka.

Pod­ľa BBC News sa našli 4 spo­loč­nos­ti v kra­ji­ne, kto­ré sú schop­né a ochot­né dob­ro­voľ­ne pomôcť vyro­biť pomo­cou 3D tla­čiar­ne nový zobák zadar­mo. Sta­lo by sa tak po prvý krát, žeby dostal vták takú­to pro­té­zu. Ved­ci vedia, že taký­to pro­ces môže byť úspeš­ný, pre­to­že už podob­né pro­té­zy dostal aj orol ale­bo tuč­niak, ale bez pou­ži­tia tech­no­ló­gie 3D tla­če.

Ten­to inci­dent sa stal v janu­ári, kedy sku­pin­ka tíne­dže­rov z mes­ta Gre­cia zača­la biť Tuka­na s kusom dre­va. Ten­to vták je divo­ký, ale miest­ni oby­va­te­lia ho kŕmi­li a hra­li sa s ním, a tak sa stal akým­si tunaj­ším mas­ko­tom pre mes­to a bol násled­ne pome­no­va­ný po ňom. 

Zmr­za­če­ný vták dostal vete­ri­nár­nu sta­rost­li­vosť vo zvie­ra­com záchran­nom cen­tre v Ale­ju­e­la, kde ho od tej doby špe­ciál­ne kŕmi­li. Aj keď sa im poda­ri­lo zace­liť ranu, aby mohol Gre­cia ďalej žiť, tak vete­ri­nár Car­men Soto sa vyjad­ril, že môže pri­jí­mať len veľ­mi malé množ­stvo potra­vy sám a pre­to by ho už nebo­lo mož­né vypus­tiť späť do prí­ro­dy, kde by teraz uhy­nul.

Prí­beh o zra­ne­nom Tuka­no­vi sa veľ­mi rých­lo šíril po celej Latin­skej Ame­ri­ke. Sociál­no-mediál­nu kam­paň naštar­to­val Lucia­no Laca­yo a pomo­cou hash­ta­gu #savet­he­tou­can vyzbie­ral na indie­go­go viac ako 7000 dolá­rov. Pri­čom prvých 5000 dolá­rov zís­ka­la kam­paň po prvých 48 hod. 

Šty­ri kos­ta­ric­ké spo­loč­nos­ti sa ponúk­li, že vytla­čia pre Gra­cia nový zobák. Teraz veľa štu­du­jú ako, z čoho by ho vytvo­ri­li, aby bol čo naj­lep­ší. Pod­ľa jed­né­ho z návrhá­rov Nel­do­na Mar­ti­né­za bude mať pro­té­za pev­nú a mobil­nú časť, tak aby moh­la byť čis­te­ná, prí­pad­ne sa moh­la vyme­niť. Ale najprv tre­ba zra­ne­nie poriad­ne vylie­čiť, než začne ske­no­va­nie.

Aj cez tie­to sna­hy zostá­va budúc­nosť Gra­cia neis­tá, ak neprij­me náh­rad­ný zobák. Navy­še ich far­by zobá­kov slú­žia ako ter­mo­re­gu­lač­né mecha­niz­my, a tiež ich pou­ží­va­jú pri výbe­re par­tne­ra.

Bohu­žiaľ, ten­to smut­ný prí­beh nie je prvý, a asi nie posled­ný, prí­pad také­ho­to týra­nia zvie­rat, kto­ré pochá­dza­jú z Latin­skej Ame­ri­ky. Naprí­klad minu­lý mesiac sku­pi­na ľudí vypus­ti­la ohňos­troj pria­mo do psa a zave­si­li to na inter­net. Také­ho prí­pa­dy sú tu zvy­čaj­ne nepot­res­ta­né, pre sla­bé ale­bo neexi­tu­jú­ce záko­ny a mno­ho ľudí sa len zasme­je nad veľ­mi níz­ky­mi poku­ta­mi. No akti­vis­ti sa tvrdo zasa­dzu­jú za zme­nu. Poža­du­jú tvr­d­šie tres­ty a tlak médií na zvý­še­nie pove­do­mia. 

Zdroj: ilfscience.com

Pridať komentár (0)