Zo slovenského startupu je úspešná svetová firma. Má dnes pod palcom Bloomberg aj Business Insider

  • Piano kedysi na Slovensku spôsobilo v rámci sveta predplatiteľov malú revolúciu
  • Firma prešla transformáciou z novinárskej na softvérovú a zamerala sa viac na svetové médiá
  • Dnes spolupracuje s menami ako The Economist, The Independent, TechCrunch, Bloomberg či Business Insider
  • Na otázky nám odpovedal Stuart Ashford, generálny manažér pre Slovensko
piano-rozhovor-nahlad
Piano
  • Piano kedysi na Slovensku spôsobilo v rámci sveta predplatiteľov malú revolúciu
  • Firma prešla transformáciou z novinárskej na softvérovú a zamerala sa viac na svetové médiá
  • Dnes spolupracuje s menami ako The Economist, The Independent, TechCrunch, Bloomberg či Business Insider
  • Na otázky nám odpovedal Stuart Ashford, generálny manažér pre Slovensko

Začiatky projektu Piano na Slovensku nemusí súčasná mladá generácia poznať, môžete nám ho pripomenúť?

Jednou zo spoločností, z ktorých sa neskôr stalo Piano Software, bolo Piano Media, ktoré začalo na Slovensku fungovať v roku 2012 s myšlienkou vytvoriť predplatiteľskú službu, ktorá by užívateľom umožnila zakúpiť si predplatné a mať prístup k viacerým novinám a časopisom v krajine.

Toto predplatné umožnilo používateľovi prístup k približne dvadsiatim publikáciám ako sú SME, Týždeň, Pravda či Hospodárske noviny, okrem iného s paušálnou mesačnou sadzbou. Tá bola približne 4 eurá mesačne a bolo to veľmi úspešné. Nakoniec Piano využívali desiatky tisíc predplatiteľov.

Tento model bol neskôr v roku 2012 úspešne zavedený v Slovinsku a Poľsku. Keďže sa však spoločnosť rozšírila aj mimo strednej Európy, všimli sme si, že vydavatelia chcú predávať vlastné produkty pomocou softvéru. A tak sa začala cesta prechodu od predaja predplatného k predaju softvéru.

Prečo v roku 2014 Piano zo Slovenska odišlo?

Piano v roku 2014 Slovensko neopustilo, ale skôr sme len priniesli platené obsahové trendy zo zvyšku sveta k nám. Tento trend spočíval v tom, že jednotlivé vydavateľstvá začali pracovať na svojich vlastných platobných službách a obchode s predplatným. Piano má stále klientov na Slovensku aj v Poľsku, ale v týchto dňoch je jeho dosah na koncových užívateľov menej viditeľný.

Ako sa darilo Pianu neskôr?

Slovenské Piano Media sa po vstupe investora spojilo vďaka akvizícii s dvoma americkými firmami a tak vznikla medzinárodná firma Piano Software so sídlom v New Yorku a kanceláriami po celom svete. Tie sa nachádzajú v svetových mestách ako je Londýn, Philadelphia či Amsterdam, a tiež v Rusku a Brazílii. Naša najmladšia kancelária je v Amsterdame, kde sídli európske obchodné zastúpenie. Zameriava sa hlavne na trh v Európe, ktorý predstavuje pre nás veľký potenciál.

V priebehu minulého roka prebehla akvizícia firmy Newzmate so sídlom v Kyjeve, ktorá sa stala súčasťou Piano Software. Hlavným produktom Newzmate je nástroj s názvom ESP, ktorý slúži na odporúčanie obsahu šitého na mieru čitateľovi, či už formou newslettra alebo odporúčaním článkov priamo na internetových stránkach novín.

Kto sú v súčasnosti významní klienti spoločnosti? Zmenilo sa nejako fungovanie Piana?

Už nie­koľko ro­kov je naším me­nom Piano Soft­ware a zhodne s názvom sa te­raz viac za­me­ria­vame na soft­vér než na pred­platné. Našou snahou bola transformácia z biznis modelu B2C na B2B – nepredávať predplatné k platenému obsahu priamo čitateľovi, ale poskytovať vydavateľom možnosť si celý biznis riadiť samostatne.

Na druhej strane nám to otvorilo možnosť nahliadnuť do paywallov po celom svete: od malých lokálnych novín, cez veľké nadnárodné magazíny až po online streamingové služby. Vďaka tomu sme si uvedomili, že našou úlohou na trhu nie je len poskytovať softvér, ale aj prinášať hodnotu vydavateľom vo forme nadobudnutých skúseností.

Náš hlavný softvér sa skladá zo štyroch samostatných produktov: Piano Composer, ktorý slúži na definíciu cieľového segmentu, Piano VX, ktorý vydavatelia používajú na procesovanie transakcií a správu prístupov k zamknutému obsahu, Piano ID, ktorý slúži na správu užívateľov a vzťahov s týmito zákazníkmi a vyššie spomínaný Piano ESP slúžiaci na personalizovanie newslettrov. Na neustálom zdokonaľovaní a pridávaní funkcionality pracujú desiatky vývojárov. Aktuálne patríme medzi svetovú špičku vo svojom obore, a latku posúvame ešte vyššie.

Vďaka transformácii na softvérovú firmu spo­lu­pra­cu­jeme s ce­lým ra­dom mé­dií ako je napríklad NBC Uni­ver­sal, The Eco­no­mist, The In­de­pen­dent, TechC­runch, Blo­om­berg, Bu­si­ness In­si­der a iní.

Nedávno spoločnosť oznámila, že sa jej podarilo získať investíciu vo výške 22 miliónov dolárov. Ako sa to podarilo? Kde budú tieto financie využité?

Pro­ces zís­ka­nia fi­nanč­ných pros­tried­kov trval dlhé me­siace za účasti mno­hých od­bor­ní­kov. Náš ge­ne­rálny ria­di­teľ a fi­nančný ria­di­teľ viedli ak­ti­vity, ktoré uzav­reli na za­čiatku roka 2019. Nové fi­nančné pros­triedky budú po­u­žité na roz­ví­ja­nie všet­kých fun­kcií Piana, najmä v ob­lasti vý­skumu a vý­voja a slu­žieb kli­en­tom, pre­tože spo­loč­nosť upev­ňuje ve­dúce po­sta­ve­nie v mé­diách a re­a­guje na do­pyt trhu po no­vých im­pul­zoch.

V Bratislave budú rásť oddelenia, ktoré majú na starosti zákaznícku podporu, analýzu dát a správu softvérovej infraštruktúry.  Piano tiež zva­žuje nie­koľko ak­vi­zí­cií firiem pôsobiacich v oblasti digitálnych médií.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech