Zobú­dzaj­te sa s vôňou peňa­zí či čerstvé­ho peči­va

Ľubomír Tereš / 28. mája 2015 / Tech a inovácie

Pre väč­ši­nu z nás, pre­bú­dza­nie sa k ran­né­mu budí­ku nie je žiad­na zába­va, dokon­ca aj keď si budík sta­rost­li­vo nasta­ví­te a pri­dá­te obľú­be­ný “song.“ Mla­dý fran­cúz­sky štu­dent Guil­lau­me Rol­land však pri­šiel na spô­sob, ako zjem­niť túto trau­mu z kla­sic­ky zvo­nia­ce­ho budí­ka. Pred­sta­vu­je zau­jí­ma­vé rie­še­nie s náz­vom “Sen­sor­wa­ke“.

Sen­sor­wa­ke nie je kla­sic­ký typ budí­ku, pre­to­že vás doká­že zobu­diť aj bez pou­ži­tia zvu­ku ale­bo svet­la. Ako je to teda mož­né? Pri zobú­dza­ní uvoľ­ňu­je vôňu a tým sľu­bu­je, že vás doká­že pre­brať zo spán­ku už do 2 minút. Typ aró­my si môže­te sami vybrať. V ponu­ke je vôňa kávy, bros­ky­ne, mora a pre milov­ní­kov peňa­zí aj vôňa dolá­ru, vďa­ka far­bi­vu, kto­ré sa na jeho výro­bu pou­ží­va.

Uží­va­te­lia si nasta­via čas, kedy sa chcú pre­bu­diť — rov­na­ko ako na bež­nom budí­ku — a vlo­žia kap­su­lu vône do tela prí­stro­ja. Keď je čas vstá­va­nia, prí­stroj ju auto­ma­tic­ky a postup­ne uvoľ­ňu­je, kým nie je dosť sil­ná na to, aby vás pre­bra­la zo spán­ku. Vône kap­su­le sú recyk­lo­va­teľ­né a môžu byť pou­ži­té až 60 krát. Roland a jeho ses­try boli medzi prvý­mi 100 ľuď­mi, kto­rí túto novin­ku vyskú­ša­li. Výsled­ky tes­tov potvr­di­li, že Sen­sor­Wa­ke má takú istú schop­nosť pre­bu­diť člo­ve­ka, ako kla­sic­ký typ budí­ku. “Ten­to nápad som dostal minu­lý rok, keď som mal 17 a musel som kaž­dé ráno vstá­vať o 5 do ško­ly,” pove­dal Rol­land. “Bol to naozaj veľ­ký prob­lém. Vyskú­šal som všet­ky budí­ky aj s mojou obľú­be­nej hud­bou, ale to bolo ešte viac frus­tru­jú­ce, tak­že som sa jed­no­du­cho skú­šal pre­bu­diť vďa­ka vôni. Prvý krát som sa pokú­sil zobu­diť tým­to spô­so­bom s moji­mi tro­mi ses­tra­mi. Keď som videl, že to fun­gu­je, roz­ho­dol som sa vytvo­riť pro­to­typ.”

Vône pre Sen­sor­Wa­ke vyrá­ba švaj­čiar­ska spo­loč­nosť Givau­dan. Do obe­hu sa dosta­nú aró­my ako naprí­klad : 

  • Con­ti­nen­tal bre­ak­fast = Káva + Cro­is­sant
  • Can­dy Rush = Bros­ky­ňa + jaho­da
  • Enjoy the bre­ak = More+džungla + poko­se­ná trá­va + lis­ty
  • Invi­go­ra­ting Aro­mat­he­ra­py = Čajo­vý list + čoko­lá­da
  • Vita­li­za­ti­on Aro­mat­he­ra­py = Zázvor + Mäta
  • VIP loun­ge = Dolár

Keď kam­paň dosiah­ne na Kicks­tar­te­ri svoj finanč­ný cieľ, budú sa pri­dá­vať ďal­šie aró­my. Momen­tál­ne má Sen­sor­Wa­ke vyzbie­ra­ných tak­mer $35.000. Pre ľudí, kto­rý si mys­lia, že by ich ani jed­na vôňa nedo­ká­za­la pre­bu­diť sa nemu­sia báť. Ak sa nezo­bu­dí­te do 3 minúť, auto­ma­tic­ky sa zapne zvu­ko­vá alter­na­tí­va.

zdroj: Kicks­tar­ter 

Pridať komentár (0)