Zobú­dzajte sa s vôňou peňazí či čerstvého pečiva

Ľubomír Tereš / 28. mája 2015 / Tech a inovácie

Pre väč­šinu z nás, pre­bú­dza­nie sa k ran­nému budíku nie je žiadna zábava, dokonca aj keď si budík sta­rost­livo nasta­víte a pri­dáte obľú­bený “song.“ Mladý fran­cúz­sky štu­dent Guil­laume Rol­land však pri­šiel na spô­sob, ako zjem­niť túto traumu z kla­sicky zvo­nia­ceho budíka. Pred­sta­vuje zau­jí­mavé rie­še­nie s náz­vom “Sen­sor­wake“.

Sen­sor­wake nie je kla­sický typ budíku, pre­tože vás dokáže zobu­diť aj bez pou­ži­tia zvuku alebo svetla. Ako je to teda možné? Pri zobú­dzaní uvoľ­ňuje vôňu a tým sľu­buje, že vás dokáže pre­brať zo spánku už do 2 minút. Typ arómy si môžete sami vybrať. V ponuke je vôňa kávy, bros­kyne, mora a pre milov­ní­kov peňazí aj vôňa doláru, vďaka far­bivu, ktoré sa na jeho výrobu pou­žíva.

Uží­va­te­lia si nasta­via čas, kedy sa chcú pre­bu­diť — rov­nako ako na bež­nom budíku — a vlo­žia kap­sulu vône do tela prí­stroja. Keď je čas vstá­va­nia, prí­stroj ju auto­ma­ticky a postupne uvoľ­ňuje, kým nie je dosť silná na to, aby vás pre­brala zo spánku. Vône kap­sule sú recyk­lo­va­teľné a môžu byť pou­žité až 60 krát. Roland a jeho ses­try boli medzi prvými 100 ľuďmi, ktorí túto novinku vyskú­šali. Výsledky tes­tov potvr­dili, že Sen­sor­Wake má takú istú schop­nosť pre­bu­diť člo­veka, ako kla­sický typ budíku. “Tento nápad som dostal minulý rok, keď som mal 17 a musel som každé ráno vstá­vať o 5 do školy,” pove­dal Rol­land. “Bol to naozaj veľký prob­lém. Vyskú­šal som všetky budíky aj s mojou obľú­be­nej hud­bou, ale to bolo ešte viac frus­tru­júce, takže som sa jed­no­du­cho skú­šal pre­bu­diť vďaka vôni. Prvý krát som sa pokú­sil zobu­diť týmto spô­so­bom s mojimi tromi ses­trami. Keď som videl, že to fun­guje, roz­ho­dol som sa vytvo­riť pro­to­typ.”

Vône pre Sen­sor­Wake vyrába švaj­čiar­ska spo­loč­nosť Givau­dan. Do obehu sa dostanú arómy ako naprí­klad : 

  • Con­ti­nen­tal bre­ak­fast = Káva + Cro­is­sant
  • Candy Rush = Bros­kyňa + jahoda
  • Enjoy the break = More+džungla + poko­sená tráva + listy
  • Invi­go­ra­ting Aro­mat­he­rapy = Čajový list + čoko­láda
  • Vita­li­za­tion Aro­mat­he­rapy = Zázvor + Mäta
  • VIP lounge = Dolár

Keď kam­paň dosiahne na Kicks­tar­teri svoj finančný cieľ, budú sa pri­dá­vať ďal­šie arómy. Momen­tálne má Sen­sor­Wake vyzbie­ra­ných tak­mer $35.000. Pre ľudí, ktorý si mys­lia, že by ich ani jedna vôňa nedo­ká­zala pre­bu­diť sa nemu­sia báť. Ak sa nezo­bu­díte do 3 minúť, auto­ma­ticky sa zapne zvu­ková alter­na­tíva.

zdroj: Kicks­tar­ter 

Pridať komentár (0)