Zodpovednosť prináša firmám zisk. Aj o tom bude CEE CSR Summit 2018

Redakcia / 9. novembra 2018 / Zo Slovenska

Naj­väč­šia kon­fe­ren­cia o CSR v stred­nej Európe aj tento rok ot­vorí témy, ktoré od­rá­žajú vy­soké oča­ká­va­nia zá­kaz­ní­kov, za­mest­nan­cov i ce­lej spo­loč­nosti od fi­riem. Ne­stačí to­tiž kva­litný pro­dukt či služba, po­trebná je aj pri­daná hod­nota. Aj o tom bude 15. roč­ník CEE CSR Sum­mitu, ktorý sa bude ko­nať už v uto­rok 13. no­vem­bra v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­nici.

„Keď sme pred 15 rokmi za­čali v Na­dá­cii Pon­tis or­ga­ni­zo­vať kon­fe­ren­ciu o spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti fi­riem, zod­po­vedné pod­ni­ka­nie, bolo len akýmsi „pan­ským hun­cút­stvom“ pri­ne­se­ným nad­ná­rod­nými kor­po­rá­ciami,“ ho­vorí Ivana Va­gaská, se­nior prog­ra­mová ma­na­žérka Na­dá­cie Pon­tis. Bolo treba veľa vy­svet­ľo­vať, že to nie je (len) o šeku, ktorý na Via­noce firma vy­píše det­skému do­movu. „Zod­po­vedné pod­ni­ka­nie je pre­dov­šet­kým o vzťahu – vzťahu dl­ho­do­bom, re­špek­tu­jú­com a vzá­jomne pros­peš­nom. A to úplne s kaž­dým, s kým pri pod­ni­kaní pri­chá­dzate do styku,” vy­svet­ľuje Va­gaská a do­dáva, že dnes už pod­statu zod­po­ved­ného pod­ni­ka­nia vy­svet­ľo­vať ne­treba a pre mnohé firmy je sa­moz­rej­mos­ťou.

Spo­lu­t­vorba, šťastní za­mest­nanci aj stra­te­gická fi­lan­tro­pia

Práve fir­mám, ktoré sa už v CSR vo­dách po­hy­bujú dl­h­šie bude na kon­fe­ren­cii pri­pra­vená časť o tzv. co-cre­a­tion. Ma­ar­ten Pe­ters zo spo­loč­nosti Sig­nify roz­práva o tom, že za­pá­ja­nie za­mest­nan­cov či zá­kaz­ní­kov do ino­vá­cií pri vý­voji pro­duk­tov a slu­žieb má mnoho vý­hod. Tren­dom tiež je sta­rať sa o po­cit po­hody a spo­koj­nosti za­mest­nan­cov aj inak, ako len per­ma­nent­kou do fit­nes­cen­tra. O tejto téme na sum­mite po­vie viac ži­votná koučka Pia Webb.

CEE CSR Sum­mit je tu však aj pre tých, ktorí so CSR vo svo­jej firme ešte len za­čí­najú. Téme di­ver­zity na pra­co­visku sa budú ve­no­vať Bar­bora Ruš­čin z De­uts­che Te­le­kom a Ales­san­dro La­ga­zio zo spo­loč­nosti IKEA. Spo­ločne budú dis­ku­to­vať o tom, čo je po­trebné zme­niť, aby firmy pre­stali di­ver­zitu brať ako po­vinnú jazdu, ktorú treba vy­ká­zať cen­trále. Po­du­ja­tie je ur­čené aj tým fir­mám, ktoré by zá­kaz­ní­kov radi mo­ti­vo­vali k udr­ža­teľ­ným ná­kup­ným roz­hod­nu­tiam. O tom, že ma­lo­ob­chod vie zo­hrať veľkú úlohu v boji proti plas­tom, bude ho­vo­riť La­vi­nia Ko­chan­ski z firmy Kauf­land.

Dô­le­ži­tou té­mou zod­po­ved­ného pod­ni­ka­nia je aj stra­te­gická fi­lan­tro­pia. Dl­ho­do­bým an­ga­žo­va­ním sa v správne zvo­le­nej téme to­tiž firma môže pris­pieť k sys­té­mo­vej zmene, z kto­rej pro­fi­tuje celá spo­loč­nosť,” ho­vorí I. Va­gaská. Na po­du­jatí preto do­stane pries­tor aj Ta­tiana Švrč­ková zo spo­loč­nosti Slo­vak Te­le­kom a Soňa Slo­bod­ní­ková z Út­varu hod­noty za pe­niaze na Mi­nis­ter­stve fi­nan­cií SR, ktoré pred­sta­via uni­kátnu ana­lýzu ná­kla­dov a prí­no­sov te­rén­nej včas­nej in­ter­ven­cie pre deti so slu­cho­vým pos­ti­hnu­tím.

Dis­kusné stoly na rôzne témy a tr­ho­visko pre deti

Rôz­no­ro­dosť tém je na sum­mite za­ru­čená. Do­zve­dieť sa viac mô­žete od gre­en­was­hingu cez za­mest­ná­va­nie mar­gi­na­li­zo­va­ných Ró­mov až po boj proti de­z­in­for­má­ciám. V po­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách sa od­borné po­du­ja­tie zmení na pries­tor, kde sú ví­tané najmä deti – na tzv. Zod­po­vední tr­ho­visko. „Stánky zná­mych fi­riem aj ma­lých star­tu­pov budú ur­čené práve im. Pre naj­men­ších sú pri­pra­vené zdravé dob­roty, dre­vené hračky či er­go­no­mické no­siče. Star­šie deti si budú môcť užiť kurz se­pa­ro­va­nia od­padu či správ­neho čis­te­nia zúb­kov. Spre­vá­dzať Zod­po­ved­ným tr­ho­vis­kom bude Kris­tína Tor­mová a ce­leb­ritná náv­števa príde aj o pol pia­tej – vy­stúpi Dano He­ri­ban a so svo­jou ka­pe­lou sa po­sta­rajú o zá­bavný  prog­ram pre deti,“ ho­vorí Va­gaská.

Celý prog­ram po­du­ja­tia náj­dete na www.cee-csr-sum­mit.eu.

 

O Na­dá­cii Pon­tis

Silné spo­je­nia pre po­zi­tívne zmeny

Pre­pá­jame firmy, mi­mo­vládne or­ga­ni­zá­cie, štátne in­šti­tú­cie, ko­mu­nity a jed­not­liv­cov, aby sme spo­loč­nými si­lami do­siahli po­zi­tívne zmeny vo vzde­lá­vaní, v zod­po­ved­nom pod­ni­kaní a v boji proti ko­rup­cii a chu­dobe. www.na­da­cia­pon­tis.sk

 

Kon­takt a do­pl­ňu­júce in­for­má­cie: Si­mona Fia­báne, se­nior PR ma­na­žérka,  0903 619 549, si­mona.fia­[email protected]­da­cia­pon­tis.sk,

 

Pridať komentár (0)