ZoomSp­here upev­ňuje svoju pozí­ciu: Po Slo­ven­sku a Čechách ide do ďal­ších kra­jín Európy

Michal Tomek / 16. marec 2015 / Tools a produktivita

Na čes­kom trhu už známy nástroj na sle­do­va­nie a manaž­ment sociál­nych sietí, Zoomsp­here, roz­ši­ruje svoj biz­nis už aj do Maďar­ska a Rumun­ska. V čom je ich kon­ku­renčná výhoda, ako vzni­kol nápad, o novej ver­zii pro­duktu, ale aj o tom, aký majú biz­nis model, hovo­ril New Busi­ness Mana­ger spo­loč­nosti Lukáš Luče­nič.

Aký bol dnes deň v ZoomSp­here?

Hneď ráno som mal call so svo­jim slo­ven­ským kole­gom a maďar­skou kole­gy­ňou. Pre­be­rali sme, ako beží new busi­ness. Potom som rie­šil s Raif­fe­i­sen­bank nasta­ve­nie modu­lov na ich ZoomSp­here účte a pri­pra­vil zmluvu na pod­pis s novým kli­en­tom. Poobede som si doho­dol ter­míny na ďalší týž­deň. A pod­ve­čer stra­te­gický mee­ting v kaviarni s Jaku­bom Machom, šéfom ZoomSp­here. Takže taký bežný deň (úsmev).

Tiež mám rád mee­tingy v kaviarni. Čím v týchto dňoch žijete? 

Veľmi sa tešíme, že po roku príp­rav konečne štar­tu­jeme novú ver­ziu ZoomSp­here. Naši kli­enti ju už tes­tujú nie­koľko mesia­cov a aj vďaka nim sme sa posu­nuli o obrov­ský krok vpred. Nový ZoomSp­here má jed­no­du­chý, čistý dizajn, sys­tém je vzá­jomne pre­po­jený a každý works­pace a modul je zdie­la­teľný. Vďaka fil­trá­cii a kate­go­ri­zá­cii zmie­nok môžu kli­enti zís­kať hod­notné dáta o ich značke. Okrem toho sme pred pár týžd­ňami pri­dali do ZoomSp­here Lin­ke­dIn, ktorý dopl­nil kla­sickú štvorku sociál­nych sietí — Face­book, Twit­ter, Google+ a You­Tube.

Ide o českú firmu z Prahy. Pamä­táš si ešte na to, ako vzni­kal nápad na ZoomSp­here?

Mnohí social media mana­žéri si snáď spo­menú na Fejsbůček.cz či slo­ven­ský Fejsbúčik.sk, kde zís­ka­vali lokálne šta­tis­tiky pre svoje face­bo­okové stránky. Bolo to v čase vše­obec­ného ošiaľu z Face­bo­oku. Na zákla­doch tohto pro­jektu vzni­kol potom v roku 2012 plno­hod­notý tool ZoomSp­here. Postupne sme sa začali stá­vať “povin­nou výba­vou” mno­hých agen­túr, kor­po­rá­cii, ale aj fre­e­lan­ce­rov.

Váš poten­ciálny zákaz­ník môže namie­tať, že podob­ných social media toolov je na trhu už dosť. V čom je vaša pri­daná hod­nota?

Áno, je ich už pomerne dosť. Na dru­hej strane, kli­enti začí­najú byť una­vení z pou­ží­va­nia rôz­nych toolov, ktoré síce rie­šia naprí­klad pub­li­kačný plán, ale už si neve­dia pora­diť s cus­to­mer care, moni­to­rin­gom značky, ana­ly­ti­kou alebo repor­tin­gom. Pri­tom všetky tieto veci navzá­jom súvi­sia. Často pou­ží­vajú aj nie­koľko nástro­jov, neskôr zis­tia, že je to finančne náročné a musia škr­tať. Aj preto sa stále viac obra­cajú na ZoomSp­here.

Máš kon­krétny prí­klad?

Nedávno sa pre nás roz­hodla česká Raif­fe­i­sen­bank a veľmi sa nám páči, ako so ZoomSp­here pra­cujú. Na začiatku si vytvo­rili via­cero works­pa­ceov. Jeden zdie­ľajú spolu s ich digi­tál­nou agen­tú­rou, kde si sch­va­ľujú a komen­tujú pri­pra­vený obsah. Majú tam tiež modul na ana­lýzu face­bo­oko­ých strá­nok, takže môžu vypub­li­ko­vané prís­pevky hneď vyhod­no­co­vať a porov­nať s kon­ku­ren­ciou. Ďalší works­pace využíva odde­le­nie zákaz­níc­kej pod­pory banky, kde sa sle­duje res­ponse time a kva­lita odpo­vedí. Poslený works­pace je v rukách PR odde­la­nia, v kto­rom majú nasta­vený modul na moni­to­ring. Ak by sa na neja­kom dis­kus­nom fóre strhla neprí­jemná debata, majú to vďaka sys­tému aler­tov pod kon­tro­lou.

Koľko máte v súčas­nosti kli­en­tov?

V Čechách aj na Slo­ven­sku máme cez 60 kli­en­tov z rôz­nych seg­men­tov.

Poznáme nie­kto­rých?

Využíva nás naprí­klad O2 Slo­va­kia, ESET, UPC Česká repub­lika, via­ceré banky a pois­ťovne, ale aj agen­túry ako je Ogilvy či GroupM. Vďaka IKEA sme sa roz­ší­rili aj do Maďar­ska.

Viem, že fun­gu­jete na Slo­ven­sku a v Čechách, záro­veň roz­bie­hate Rumun­sko a — ako spo­mí­naš — Maďar­sko. Prvé dve kra­jiny sú pocho­pi­teľné, keďže je to domáca pôda. Prečo tie ďal­šie dve?

Svo­jim spô­so­bom je to pri­ro­dzené. Časť kor­po­rá­cii pra­cuje v klas­troch, ktoré zahřňajú kra­jiny stred­nej Európy. Praž­ské mar­ke­tin­gové ode­le­nia firiem koor­di­nujú často akti­vity nie­len v Bra­ti­slave, ale aj Buda­pešti či Buku­rešti. V Maďar­sku už máme new busi­ness mana­žérku, ktorá roz­umie špe­ci­fi­kám daného trhu, hovorí ply­nule rumun­sky a je s poten­ciál­nymi kli­entmi v osob­nom kon­takte.

Pri podob­ných služ­bách býva cen­ník odstup­ňo­vaný do leve­lov podľa istých kri­té­rií. Aký máte nasta­vený biz­nis model vy? 

Náš biz­nis model je jed­no­du­chý. Za jed­notnú cenu si môže kli­ent pozvať do svojho ZoomSp­here účtu toľko kole­gov, koľko potre­buje, moni­to­ro­vať ľubo­volný počet kľú­čo­vých slov a porov­ná­vať dáta neob­me­dze­ného počtu face­bo­oko­vých strá­nok.

Aká je tá jed­notná cena? 

400 eur mesačne. K tomu je, samoz­rejme, úvodný works­hop a zákaz­nická pod­pora zdarma.

Ak môžeš pove­dať zo skú­se­nosti, ktoré ste naz­bie­rali za dobu fun­go­va­nia, aké vidíš sla­biny v social media mar­ke­tingu slo­ven­ských a čes­kých firiem? 

Občas sa ešte nájdu firmy, ktoré sa na sociálne médiá poze­rajú stále tro­chu cez prsty. Je dôle­žité si uve­do­miť, že to, ako sa firma správa na sociál­nych sie­ťach, može byť v koneč­nom dôsledku pre ňu tým naj­lep­ším mar­ke­tin­gom. Kva­lita social media mar­ke­tingu však ide za posledné roky výrazne hore. Už to naštas­tie nie je len o nahá­ňaní sa za laj­kami. Firmy si uve­do­mujú dôle­ži­tosť sta­rost­li­vosti o zákaz­níka a kva­lit­ného obsahu. K tomu sa pri­ro­dzene pri­dáva potreba pra­co­vať s nástro­jom na zefek­tív­ne­nie práce.

Máš nejaké tipy, ako to zlep­šiť?

Mať vo firme skú­se­ného social media špe­cia­listu je určite na neza­pla­te­nie. A ak sa k tomu pridá vhodný nástroj, je to ide­álna kom­bi­ná­cia.

Ty sám pochá­dzaš z pro­stre­dia sociál­nych sietí vo veľ­kých agen­tú­rach. Čo ťa oslo­vilo na Zoomsp­here? Čím ťa pre­ho­vo­rili na spo­lu­prácu?

V mojej pred­chá­dza­jú­cej práci sme boli s kole­gami zo ZoomSp­here doslova nad­šení. Hoci pre­došlá ver­zia nemala sexy dizajn ako táto nová, pre nás boli pod­stat­nej­šie dáta, ktoré sme vďaka toolu zís­kali. Skú­šal som via­ceré nástroje, ale tá kom­plex­nosť u ZoomSp­here ma fakt dostala. Mám radosť, keď novú ver­ziu ZoomSp­here teraz uka­zu­jem poten­ciál­nym záu­jem­com a vidím v ich očiach iskričky nad­še­nia (úsmev).

Pridať komentár (0)