Zopár jed­no­du­chých a uži­toč­ných tri­kov pre tvoj iPhone

Daška Vanková, thinkapple.sk / 26. augusta 2016 / Tech a inovácie

Možno si svojmu iPhonu verný roky a možno ho pou­ží­vaš pár týž­dňov, ale všetko o ňom určite nevieš! 

Tu je zopár jed­no­du­chých tri­kov:

1) Odpo­ve­daj na správy, aj keď si v appke

V paneli ozná­mení po stia­hnutí hor­nej lišty môžeš odpo­ve­dať na tex­tové správy rov­nako ako zo zamknu­tej obra­zovky.

Zdroj: time.com

2) Zisti, ktoré apli­ká­cie ti berú naj­viac baté­rie

Prejdi do Nasta­vení > Baté­ria > a zis­tíš, ktoré apli­ká­cie naj­viac ube­rajú z baté­rie. Ak klik­neš na hocik­torý názov appky alebo na hodinky, ktoré sú pri využití baté­rie, zis­tíš, ktoré apli­ká­cie bežia na pozadí.

Zdroj: time.com

3) Stí­še­nie noti­fi­ká­cie tex­to­vej správy pre jed­not­livé kon­takty

Chceš mať pokoj od urči­tých ľudí? Vyskú­šaj toto.
Ak nech­ceš dostá­vať ozná­me­nia tex­to­vých správ od jed­not­li­vých kon­tak­tov, v detai­loch SMS správy pre­pni na “neru­šiť”.

Zdroj: time.com

4) Ušetri baté­riu “v odtie­ňoch šedej”

Je to jed­no­du­ché! Klikni na Nasta­ve­nia > Vše­obecné > Prí­stup­nosť > pre­pni na Odtiene sivej. Tvoj iPhone bude šet­riť baterku a tiež zmení svoj image.

Zdroj: time.com

5) Hľa­da­nie v Nasta­ve­niach

Kama­rát ti pove­dal, aby si si nasta­vil v iPhone niečo nové, ale nevieš to nájsť? Vyskú­šaj hľa­dá­čik v Nasta­ve­niach. Pod­mien­kou je len aktu­ali­zá­cia na iOS 9.

Zdroj: time.comthinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: time.com

Pridať komentár (0)