Zopár jed­no­du­chých a uži­toč­ných tri­kov pre tvoj iPho­ne

Daška Vanková, thinkapple.sk / 26. augusta 2016 / Tech a inovácie

Mož­no si svoj­mu iPho­nu ver­ný roky a mož­no ho pou­ží­vaš pár týž­dňov, ale všet­ko o ňom urči­te nevieš! 

Tu je zopár jed­no­du­chých tri­kov:

1) Odpo­ve­daj na sprá­vy, aj keď si v app­ke

V pane­li ozná­me­ní po stia­hnu­tí hor­nej liš­ty môžeš odpo­ve­dať na tex­to­vé sprá­vy rov­na­ko ako zo zamknu­tej obra­zov­ky.

Zdroj: time.com

2) Zis­ti, kto­ré apli­ká­cie ti berú naj­viac baté­rie

Prej­di do Nasta­ve­ní > Baté­ria > a zis­tíš, kto­ré apli­ká­cie naj­viac ube­ra­jú z baté­rie. Ak klik­neš na hocik­to­rý názov app­ky ale­bo na hodin­ky, kto­ré sú pri využi­tí baté­rie, zis­tíš, kto­ré apli­ká­cie bežia na poza­dí.

Zdroj: time.com

3) Stí­še­nie noti­fi­ká­cie tex­to­vej sprá­vy pre jed­not­li­vé kon­tak­ty

Chceš mať pokoj od urči­tých ľudí? Vyskú­šaj toto.
Ak nech­ceš dostá­vať ozná­me­nia tex­to­vých správ od jed­not­li­vých kon­tak­tov, v detai­loch SMS sprá­vy pre­pni na “neru­šiť”.

Zdroj: time.com

4) Ušet­ri baté­riu “v odtie­ňoch šedej”

Je to jed­no­du­ché! Klik­ni na Nasta­ve­nia > Vše­obec­né > Prí­stup­nosť > pre­pni na Odtie­ne sivej. Tvoj iPho­ne bude šet­riť bater­ku a tiež zme­ní svoj ima­ge.

Zdroj: time.com

5) Hľa­da­nie v Nasta­ve­niach

Kama­rát ti pove­dal, aby si si nasta­vil v iPho­ne nie­čo nové, ale nevieš to nájsť? Vyskú­šaj hľa­dá­čik v Nasta­ve­niach. Pod­mien­kou je len aktu­ali­zá­cia na iOS 9.

Zdroj: time.comthinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: time.com

Pridať komentár (0)