Zopár tajom­stiev ako na úspešný pivot

Michal Sorkovský / 15. jún 2015 / Tools a produktivita

Pivot je mocný nástroj, preto spo­loč­nosť, ktorá dnes stále nehľadá nové mož­nosti ris­kuje, svoj konečný neús­pech. V dneš­nom svete potre­bujú pivot aj tie naj­väč­šie a naj­bo­hat­šie spo­loč­nosti.

Šikovný pivot môže vašu spo­loč­nosť zachrá­niť, vytvo­riť mož­nosti pre rast či dokonca pri­niesť prie­lom, ktorý jej pomôže domi­no­vať vo svo­jej oblasti. V závrat­nej rých­losti moder­ného biz­nisu je dôle­žité naučiť sa rýchlo adap­to­vať pro­stred­níc­tvom dobre pre­mys­le­ného pivotu. Inte­li­gentná reak­cia na meniaci sa dopyt a požia­davky umožní dosta­točne pris­pô­so­bi­vému biz­nisu pre­kvi­tať.

Pivot môže zna­me­nať, že biz­nis mení svoje zame­ra­nie na niečo úplne nové, využí­va­júc pries­kum pre lep­šiu iden­ti­fi­ká­ciu nového pub­lika či tes­to­va­nie nového pro­duktu. Úspešný pivot spo­číva v schop­nosti lídra, usku­toč­niť svoj plán s rov­na­kým poro­zu­me­ním a zanie­te­ním, ako tomu bolo pri jeho pôvod­nom biz­nise. Takže aké kon­krétne tajom­stvá exis­tujú pre úspešný pivot?

1.) Nača­so­va­nie

Musíte počú­vať to, čo vám trh hovorí, aby ste doká­zali pocho­piť, kedy je ten správny čas pre pivot. Toto je niečo, čo si musí každý pod­ni­ka­teľ udr­žať na pamäti. Jeden veľmi dôle­žitý krok pre úspešný pivot máte za sebou, ak doká­žete vybrať, kedy je preň ten správny čas.

Kľú­čové je tiež rea­go­vať poho­tovo. Každý biz­nis sa musí meniť a teda aj vlast­níci musia vedieť rýchlo rea­go­vať ak si chcú udr­žať zákaz­níka a byť kon­ku­ren­cie­schopní. Naj­hor­šou vecou pre biz­nis je, že sa stane stag­nu­jú­cim. V his­tó­rii náj­deme hneď via­cero pivo­tov, ktoré zme­nili celé odve­tia. Dob­rým prí­kla­dom je HBO, ktoré doká­zalo prísť s inte­li­gent­ným pivo­tom v čase, keď tra­dičný model káb­lo­vej tele­ví­zie umie­ral. Pivot, s kto­rým HBO vtedy prišlo spo­čí­val v pro­duk­cií ich vlast­ného obsahu pre tele­vízne vysie­la­nie, čo sa roz­mohlo do celého sveta médií. Dobre nača­so­vaný pivot môže zaro­biť miliardy.

2.) Schop­nosť učiť sa

Schop­nosť učiť sa je kľú­čo­vou schop­nos­ťou, ktorú si musia vlast­níci osvo­jiť, keď chys­tajú pivot. Základ­ným kame­ňom v tomto prí­pade je potreba poro­zu­mieť jadru novej prob­le­ma­tiky. Toto potom dokáže v biz­nise sku­točne pomôcť. 

Potre­bu­jete tiež posú­diť, čo je pri­ja­teľný risk pri zmene, vaše schop­nosti pre usku­toč­ne­nie zmeny, zme­rať si cenu a zvá­žiť tieto fak­tory spolu s porov­na­ním s poten­ciál­nymi odme­nami. Rele­vantné skú­se­nosti by mali byť tiež pri budú­com pro­cese uče­nia sa využité. Vedo­mosti sú kľú­čové, nemô­žete si dovo­liť igno­ro­vať ich ak chys­táte pivot na nový trh.

3.) Adap­tá­cia

Silný biz­nis líder vždy odha­duje, pre­me­riava a nako­niec sa adap­tuje na nový trh. Toto je ten naj­lepší spô­sob na vytvo­re­nie udr­ža­teľ­ného rastu, keď robíte pivot. Adap­to­va­ním sa na nový trh sa dostá­vate do tej naj­lep­šej pozí­cie. Okno prí­le­ži­tostí sa len poot­vorí, takže seba­ve­do­mie vo vašom tíme a schop­nosť konať sú kľú­čové pri vyhod­no­co­vaní roz­hod­nu­tia pre pivot. Adap­to­vať sa na rýchlo meniace sa pod­mienky trhu je jediný spô­sob ako si zais­tiť úspech. 

Dyna­mic­kosť je tiež veľmi dôle­žitá. Pre­nikla do sveta tech­no­ló­gii, kde sa vývo­jový cyk­lus výrobku stále zrých­ľuje. Naprí­klad známy Ins­ta­gram bol pôvodne vir­tu­ál­nou check-in služ­bou, ale rýchlo sa adap­to­val a tak doká­zal spra­viť zmenu, ktorú pre svoj rast potre­bo­val.

4.) Ride the wave

Pivo­ting je pôvodne špor­tový výraz a exis­tuje mnoho podob­ností medzi pivo­tin­gom v biz­nise a v športe. 

Ana­ló­gia so sur­fo­va­ním je v dôle­ži­tosti reak­cie na vývoj na trhu, tak ako na vlnách. Môže prísť vlna, ktorá bude kata­ly­zá­to­rom pre vaše roz­hod­nu­tie pre pivot. Vybrať si správny čas pre pivot a aj to ako budete rea­go­vať na vlny na trhu bude závi­sieť od vášho zanie­te­nia, rov­nako ako aj skú­se­ností zís­ka­ných z pre­doš­lých jázd. Úspešný pivot je dyna­mický mané­ver ovplyv­nený pre­doš­lou pozí­ciou, ktorá opti­ma­li­zuje vašu rých­losť a smer pre čo naj­po­zi­tív­nejší výsle­dok, bez ohľadu na to, čo je cie­ľom. Toto platí pre oboje, pivo­ting aj sur­fo­va­nie. So zmys­lom pre nača­so­va­nie, schop­nos­ťou učiť sa a pris­pô­so­bo­vať sa, máte tie naj­lep­šie pred­po­klady pre dobrý pivot a „nabe­hnu­tie“ na vlnu, ktorá vás vyve­zie na úplne novú úro­veň úspe­chu. 

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)