Zopár životných rád od profesionálnych fre­e­lan­ce­rov

Ľudovít Nastišin / 12. mája 2015 / Tools a produktivita

Fre­e­lan­cing na plný úväzok nie je niečo, čo môžete brať na ľahkú váhu. Je to risk vzdať sa svo­jej sta­bil­nej práce so všetkými bene­fitmi a byť zod­po­vedný za svoj čas, faktúry, termíny či účty. Už samotná myš­lienka vie nie­kedy odstra­šiť.

Ak chcete vedieť, aké to je žiť životom fre­e­lan­cera, no zatiaľ ešte nie ste pri­pra­vení skúsiť to naplno, prečítajte si niekoľko skúseností profesionálov, ktorí sa takto živia už dlhé roky.

Paul Jar­vis, Dizajnér/Spisovateľ, pjrvs.com

Paul fun­guje ako fre­e­lan­cer skoro 17 rokov, vybu­do­val si svoje meno vo svo­jom obore, ale ces­tou sa musel aj tak naučiť niekoľko lek­cií.

O: Kedy si si uve­do­mil, že bude lepšie pra­co­vať na seba a nie živiť sa tradičnou prácou?

Bola to úplná náhoda. Asi rok som pra­co­val v jed­nej agentúre, avšak po čase sa ich vízia a hod­noty nerov­nali tým mojim. Nesta­rali sa o svo­jich kli­en­tov tak, ako som si mys­lel, že by mali… tak som skončil.

Hneď na ďalší deň som plánoval nájsť si prácu nie­kde inde. Ale začali mi volať moji kli­enti z agentúry s tým, že sa im moja práca páčila a že pôjdu tam, kam aj ja. Takýchto telefonátov bolo via­cero a tak som si pove­dal, prečo mám pri­niesť kli­en­tov nie­kam inam, keď pre nich môžem pra­co­vať priamo…

A tak sa aj stalo. Založil som si vlastný biz­nis (všetko právne veci som sti­hol za jeden deň) a hneď na to som už pra­co­val na seba.

O: Čo sa v tvo­jom živote od toho momentu zme­nilo?

Spočiatku to vôbec nevy­ze­ralo tak, že je to pre mňa nejaký posun vpred. Pra­co­val som dlhšie a viac, nemal som žiadne pra­covné bene­fity, sta­bi­litu a pod. Ale po čase som si začal budo­vať a ladiť svoj životný štýl tak, aby sedel s mojou pred­sta­vou a s tým, čo som chcel dosia­hnuť.

Pre mňa bol čas cennejší ako peniaze. Pra­cuje tvrdo vtedy, keď je práce veľa a potom nepra­cu­jem vôbec aj niekoľko mesia­cov do roka, kedy sa môžem veno­vať aj iným veciam. Ale nejaký čas to trvalo, pretože v počiatkoch som chcel “získať” všetky stra­tené peniaze rýchlo späť.

O: Obja­vili sa nejaké prek­va­pivé výhody či nevýhody, keď si začal pra­co­vať na seba? Prípadne ohľadom práce na diaľku?

Pre všetkých mojich kli­en­tov pra­cu­jem na diaľku, takže je jedno kde som. Aj preto žijem mimo ruchu veľkomesta. A to je výhoda, môžem si vybrať, kde chcem byť. Nevýhodou však

je, že keď pra­cu­jete sami, tak sa často cítite osa­melo. Snažím sa však aktívne si plánovať voľný čas s mojimi známymi, pretože je to naozaj dôležité, inak sa zbláznite.

O: Nejaké konkrétne tipy pre ľudí zvažujúcich Fre­e­lan­cing alebo prácu na diaľku?

Najdôležitejšie je naučiť sa pra­co­vať a nene­chať sa vyrušovať vecami, ktorým sa jed­no­du­cho nedá vyhnúť. Treba si nasta­viť svoj mentálny stav, v kto­rom vytesníte toľko rušiacich prv­kov, koľko je len možné.

Vo svo­jom dome mám izbu, ktorú volám “office”. Takže ak som v nej, som v práci. Nie sú tam žiadne osobné veci a rušivé fak­tory. Keď skončím, z izby odídem. Nikto ma nevyrušuje keď som v “office” izbe, ALE tak isto neriešim žiadne pra­covné záležitosti, keď som mimo nej.

Carly Ayres, Con­tent Stra­te­gist, carlyayres.com

Dlho pra­co­vala ako full-time con­tent stratég pre Cre­a­ti­ve­Mor­nings. Pred sied­mymi mesiacmi sa však roz­hodla, že to zvládne aj sama.

O: Prečo si sa roz­hodla opus­tiť svoju prácu a skúsiť to ako fre­e­lan­cer?

Bolo to jedno z najťažší roz­hod­nutí môjho života. Bola to skvelá práca. Navždy budem vďačná za neuveriteľné množstvo dôvery a slo­body, ktorú som v tejto práci mala a za možnosť byť súčasťou skve­lej komu­nity ľudí.

Ale po niekoľkých rokoch som mala silné nut­ka­nie skúsiť niečo nové. Neustále som získavala viac a viac fre­e­lance práce a uve­do­mila som si, že práve tieto pro­jekty, na ktorých som pra­co­vala mimo mojich pracovných hodín boli tie, v ktorých som bola mimo svo­jej kom­fort­nej zóny a posúvali ma vpred. Bolo mi jasné, že ak chcem napre­do­vať, tak toto je tá cesta, kto­rou musím ísť.

O: Ako sa ti zme­nil život?

Zabralo mi to niekoľko mesia­cov, kým som bola schopná sta­no­viť si, koľko práce dokážem reálne spra­viť, koľko si mám za túto prácu účtovať a vytvo­rila si postupy a systém na trac­ko­va­nie pro­jek­tov a manažovanie môjho workf­low.

Stále je predo mnou niekoľko prekážok, ktoré treba pre­ko­nať. Môžem však s radosťou pove­dať, že si chodím pra­vi­delne zacvičiť a čas od času si sama uvarím večeru. Predtým som to nero­bila a tak asi robím niečo správne.

O: Čo ťa potešilo či vystrašilo pri fre­e­lan­cingu?

Myslím, že možnosť kon­tro­lo­vať si svoj vlastný čas, svoje ciele a ísť po pro­jek­toch, ktoré sa mi páčia a sú pre mňa zaujímavé — sú to však výhoda aj nevýhody v jed­nom. Preto je nevy­hnutné, aby ste ako fre­e­lan­cer mali svoju komu­nitu. Nájdite ľudí, ktorí vám pora­dia, dajú spätnú väzbu, pomôžu alebo vás inšpirujú.

O: Nejaké odporúčania?

Nájdite si svoju komu­nitu, všetko je o ľuďoch, každý problém je komunikačný problém, stále napre­dujte a každý deň si aspoň tro­chu zacvičte.

Julie Cha­bin, Dizajnérka, syswarren.com & Kimd

rokov pra­co­vala v Men­tion, kde bola označovaná za naozaj talen­to­vanú. Keď agentúru opus­tila, neve­dela veľmi čo robiť, no svoju cestu si nako­niec našla.

O: Zlepšil sa ti život po tom, čo si sa roz­hodla pra­co­vať sama na seba?

Stra­vu­jem sa oveľa zdravšie. Zvykla som jedávať strašne veľa fast foodu, keď som ešte pra­co­vala v agentúre. Teraz si na to dokážem vyčleniť čas. Ale tro­chu viac k veci, nakoľko je môj domov aj moja kancelária, musím tam udržiavať poria­dok. Nedokážem sa kon­cen­tro­vať, keď je tam nepo­ria­dok. Mimo toho pra­cu­jem podobne ako predtým, rov­naký počítač, rov­naký softvér, rov­naké nasta­ve­nie.

O: Čo ťa na tom potešilo a čo skla­malo?

Okrem už spomenutých veci, nestrácam toľko času na poradách. Tak isto sa cítim viac seba istá ohľadom svo­jej práce a komunikačných schop­ností. Keď pre nie­koho robíte na diaľku, núti vás to vyjad­ro­vať sa jasnejšie. Vzdia­le­nosť mi tak­tiež dáva novú perspektívu, ktorú som v agentúre nemala.

O: Nejaké rady pre nových fre­e­lan­ce­rov?

Predtým, ako pôjdete za svojím snom o fre­e­lan­cingu, uis­tite sa, že si môžete dovo­liť stra­tiť vašu prácu. Nezačínajte, dokiaľ nemáte dosta­tok kon­tak­tov či kon­trak­tov v dohľade.

Tak isto potre­bu­jete kopu disciplíny, aby ste dokázali ráno vstať a neod­kla­dať veci na neskôr. Ak pra­cu­jete z domu, každý deň musíte mať dôvod ísť na chvíľu von a stretávať ľudí. Inak sa zbláznite. (Mačky nie sú ľudia a ich feed­back je nanič :))

Kate Ken­dall, CEO, Cloud­Pe­eps

Momentálne je CEO spoločnosti Cloud­Pe­eps, avšak v minu­losti pre­ces­to­vala svet a spo­lie­hala sa pri tom na fre­e­lan­cing cez sociálne médiá a komu­nitný manažment u viacerých spoločností, pričom založila aj jednu vlastnú, The Fetch.

O: Prečo si sa roz­hodla, že bude Cloud­Pe­eps fun­go­vať na diaľku?

Prišlo to úplne pri­ro­dzene a nenútene. Mám rada fakt, že práca na diaľku sa zame­riava na pro­duk­ti­vitu, zod­po­ved­nosť, trans­pa­ren­tnosť a dôveru. Som intro­vert a urobím viac, ak som na tichom a pokoj­nom mieste. Väčšina dnešných kancelárií vyzerá ako presný opak. Je to o slo­bode vybrať si to, čo je pre vás najlepšie.

O: Aké sú teda tvoje skúsenosti, výhody a nevýhody?

Keď si zvyk­nete na prácu na diaľku, samos­tatný manažment a slo­bodu bez limi­tov, môže sa vám stať, že to začnete brať za samoz­rej­mosť. Raz za čas, keď dostávam ponor­kovú cho­robu z práce doma alebo sa cítim slabo moti­vo­vaná, idem robiť niečo, čo vôbec nemám rada. Ihneď si tak zre­se­tu­jem môj index vďačnosti za prácu na diaľku a pra­cu­jem naplno.

Čo mi však trošku chýba je fakt, že nemám dosta­tok náhodnej sociálnej inte­rak­cie. Jasné, nie je problém použiť napríklad sociálne siete, ale to nie je ono. Ale už keď sa mám s niekým stretnúť je skvelé, že si môžem vybrať s kým. A vždy sú to ľudia, na ktorých mi záleží.

Ak to uchopíte za ten správny koniec, bude to vaše najlepšie roz­hod­nu­tie. No budete si to musieť stále pripomínať aby ste si to vážili.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: thenextweb.com 

Pridať komentár (0)