Zra­nené oko nahra­dil za kameru

Ľubica Račeková / 9. februára 2016 / Tech a inovácie

Neprí­jemné veci sa občas stá­vajú, záleží len na nás, ako sa s nimi vyspo­ria­dame…

Rob Spence je fil­már z Toronta, ktorý si v 9 rokoch vážne pora­nil oko. Nie­koľko rokov na to pri­šiel s pred­sta­vou, že si dá oko odstrá­niť a nahradí ho kame­rou. Rob si pamätá ope­rá­ciu a hovorí, že ľudia boli šoko­vaní z jeho roz­hod­nu­tia, pre­tože to bolo ako zo sci-fi prí­behu.
Rob Spence

foto: amtvmedia.com

Pre Roba ako pre fil­mára je jeho nové “oko” veľká výhoda. Momen­tálne natáča prí­behy ľudí s neoby­čaj­nými prí­behmi a je schopný viesť roz­ho­vory bez prí­tom­nosti veľ­kej kamery, pre­tože všetko, čo potre­buje, má v oku.
Rob Spence

foto: mirror.co.uk

Tento nápad vyvo­lal mnoho etic­kých otá­zok, aj keď sa celá vec týka len jed­nej osoby. Otázky sú podobné ako pri Google Glass, ktoré tiež nedos­tali veľkú pod­poru kvôli otáz­kam bez­peč­nosti a ochrany osob­ných úda­jov, pre­tože by bolo možné nahrá­vať čokoľ­vek.
Kamera miesto oka

foto: petapixel.com


Táto “očná kamera” uka­zuje Robovu lásku k tech­nike. Podobá sa nor­málne očnej pro­téze, no je obo­ha­tená kame­rou a rádi­o­frek­venč­ným mik­ro­vy­sie­la­čom. Kamera však neslúži ako Robovo oko, nie je totiž pri­po­jená na jeho nerv, takže kame­ra­man cez ňu nevidí. To, čo nahráva vidí dru­hým okom na vrec­ko­vom moni­tore. Kamera fun­guje jednu až tri minúty. Rob však dúfa, že kamera v jeho oku sa bude dať pris­pô­so­biť tak, aby doká­zala nahrá­vať celé hodiny.
Pohľad cez kameru

foto: wordpress.com

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)