ŽSR sa rozhodli zainvestovať do Hlavnej stanice státisíce eur

TASR / 11. marca 2019 / Zaujímavosti

  • Že­lez­nice Slo­ven­skej re­pub­liky (ŽSR) pod­pí­sali in­ves­tí­cie do bra­ti­slav­skej Hlav­nej sta­nice pred má­jo­vými maj­strov­stvami sveta v ľa­do­vom ho­keji na Slo­ven­sku
  • Ich výška pre­sa­huje 500-ti­síc eur
zdroj: TASR
  • Že­lez­nice Slo­ven­skej re­pub­liky (ŽSR) pod­pí­sali in­ves­tí­cie do bra­ti­slav­skej Hlav­nej sta­nice pred má­jo­vými maj­strov­stvami sveta v ľa­do­vom ho­keji na Slo­ven­sku
  • Ich výška pre­sa­huje 500-ti­síc eur

Vy­plýva to zo zmlúv me­dzi že­lez­ni­cami a fir­mami, ktoré majú naj­ne­skôr do konca ap­ríla na sta­nici vy­čis­tiť in­te­riér i ex­te­riér, vy­me­niť svie­tidlá, in­šta­lo­vať orien­tačný sys­tém, nové fa­sádne fó­lie, nový sve­telný ná­pis, či zvý­šiť po­čet pre­daj­ných miest ces­tov­ných do­kla­dov. Nie­ktoré práce sa už za­čali re­a­li­zo­vať.

ŽSR podľa in­for­má­cií TASR uzav­reli zmluvu s fir­mou Rail Group za 216.000 eur bez DPH na re­vi­ta­li­zá­ciu vnú­tor­ných pries­to­rov vý­prav­nej bu­dovy. Do konca ap­ríla má podľa kon­traktu vy­čis­tiť ob­klad in­te­ri­éru prí­stavby vý­prav­nej bu­dovy, hĺb­kovo vy­čis­tiť ka­menné dlažby a scho­diská i vy­me­niť svie­tidlá. Tak­tiež má na­mon­to­vať nový orien­tačný sys­tém či sme­rové vo­do­rovné zna­če­nie po­hybu osôb. Očis­tiť má aj po­lepy na za­sk­le­nej stene me­dzi ga­lé­riou a ča­kár­ňou.

zdroj: TASR

„Zho­to­vi­te­lia sa za­vä­zujú, že práce budú vy­ko­nané, res­pek­tíve odo­vzdané do 30. ap­ríla. Ukon­čené teda budú do za­čiatku maj­strovs­tiev sveta v ho­keji. Práce sa usku­toč­ňujú pri­oritne v noč­ných ho­di­nách z dô­vodu za­bez­pe­če­nia ply­nu­losti pre­vádzky Hlav­nej sta­nice,“ po­ve­dal pre TASR ho­vorca ŽSR Mi­chal Lu­káč.

Ďal­šia firma, LP Group, má za 132.500 eur bez DPH re­a­li­zo­vať pre ŽSR opravu, údržbu a čis­te­nie ex­te­ri­éru prí­stavby vý­prav­nej bu­dovy Hlav­nej sta­nice. Podľa uzat­vo­re­nej zmluvy ide o čis­te­nie ob­kla­dov, vý­menu svie­ti­diel, osa­de­nie no­vých fa­sád­nych fó­lií, čis­te­nie dverí a vy­čis­te­nie von­kaj­šieho vsta­va­ného kve­ti­náča a jeho zá­syp okras­ným štr­kom.

zdroj: TASR

ŽSR uzat­vo­rili zmluvu aj s fir­mou La­va­com za 33.875 eur bez DPH k sve­tel­nému ná­pisu na bu­dove – Bra­ti­slava Hlavná sta­nica. Firma má do konca ap­ríla de­mon­to­vať sú­časný ná­pis a na­hra­diť ho no­vým. Najprv však musí ná­vrh ná­pisu odo­briť ŽSR. Nový ná­pis má byť pod­svie­tený a umiest­nený na stre­che bu­dovy.

ŽSR zá­ro­veň uzat­vo­rili kon­trakt s fir­mou Pro­ject 1 za 146.650 eur bez DPH k vy­tvo­re­niu ôs­mich no­vých pre­daj­ných miest v Hlav­nej sta­nici. Stavba bude roz­de­lené do dvoch etáp. V pr­vej etape sa majú vy­tvo­riť štyri pre­dajné miesta na ľa­vej strane ves­ti­bulu (od ko­merč­nej pre­vádzky) a v dru­hej etape zo strany od haly.

zdroj: TASR

Prvá etapa sa musí zre­a­li­zo­vať do 20. ap­ríla. Každá etapa bude stáť 62.000 eur, vy­pra­co­va­nie pro­jek­to­vej do­ku­men­tá­cie 15.400 eur, in­ži­nier­ska čin­nosť 2600 eur, au­tor­ský do­hľad 2500 eur a in­ži­nier­ska čin­nosť ku ko­lau­dá­cii 2150 eur. „Prie­beh prác je zo strany ŽSR prie­bežne mo­ni­to­ro­vaný a kon­tro­lo­vaný. Jedna z kon­trol bola vy­ko­naná aj v noci zo štvr­tka (7. 3.) na pia­tok (8. 3.),“ po­dot­kol Lu­káč. ŽSR v ja­nu­ári pre TASR uviedli, že ne­upúš­ťajú od plánu v bu­dúc­nosti kom­plexne zre­kon­štru­ovať Hlavnú sta­nicu.

Maj­strov­stvá sveta v ľa­do­vom ho­keji na Slo­ven­sku budú Bra­ti­slava a Ko­šice hos­tiť od 10. do 26. mája.

zdroj: TASR

Pridať komentár (0)