Zynga ma nového CEO! Foun­der Mark Pin­cus sa vrá­til

Michal Sorkovský / 11. apríl 2015 / Tools a produktivita

Keď Mark Pin­cus v roku 2013 príj­mal Dona Matt­rick-a, ako nového CEO, na Twit­ter napí­sal, že v ňom zís­kala Zynga inter­ne­tový kle­not. Dnes sa na vedúcu pozí­ciu spo­loč­nosti, ktorá stojí za online hrami ako Farm­Ville či Bubble Safari, vra­cia znova on.

Don Matt­rick, ktorý necelé dva roky vie­dol spo­loč­nosť pôso­bil pred­tým na pozí­cií CEO aj v Elect­ro­nic Arts a neskôr sa sta­ral Mic­ro­softu o ich Xbox biz­nis. Zynga mala pod Matt­rick-om cieľ pre­orien­to­vať sa na mobilné zaria­de­nia a obme­dziť tak svoju závis­losť na Face­bo­oku. Minulý rok napriek tomu stále pochá­dzalo 51% príj­mov spo­loč­nosti z Face­bo­oko­vých hier. Zynga nebola v posled­ných rokoch ani zďa­leka schopná vyrov­nať sa úspe­chu hier od spo­loč­ností, ktoré sa zame­ria­vajú na mobilné zaria­de­nia, ako naprí­klad Candy Crush Saga od King.com či Clash of Clans od Super­cell.

Zisky spo­loč­nosti teda kle­sali. Minulý rok zaro­bila Zynga 690 mili­ó­nov dolá­rov, zatiaľ čo v roku 2012 to bolo až 1,28 miliardy dolá­rov (rok pred­tým než spo­loč­nosť pre­vzal Don Matt­rick). Súčas­ťou veľ­kej pre­meny, ktorá v koneč­nom dôsledku stála Matt­rick-a miesto, bola aj veľká obmena ľudí, ktorý v nej pra­cujú. Až 42% z nich je v spo­loč­nosti menej ako rok a 55% menej ako dva roky. 

Matt­rick, ktorý by sa mal teraz vrá­tiť do rod­nej Kanady, hovorí o tom, že návrat Marka Pin­cus-a spo­loč­nosti pomôže, vďaka vízií, ktorú jej foun­der má a záro­veň verí, že nový CEO dokáže roz­be­hnúť prog­res aj pri mobil­ných hrách. Pin­cus sa mal s Matt­rick-om zhod­núť na jeho odchode zo spo­loč­nosti a nový CEO vraj bude naďa­lej počú­vať aj rady svojho pred­chodcu. 

Mark Pin­cus má pred sebou veľa práce, keďže vďaka posled­ným dvom neús­peš­ným rokom Zynga výrazne utr­pela vo via­ce­rých sme­roch. Inves­tori stra­tili o spo­loč­nosť záu­jem, keďže hod­nota jej akcií sa nezvý­šila od doby, kedy do nej nastú­pil Don Matt­rick. Spo­loč­nosti nevy­šiel ani krok s hrou Zynga Poker pre mobily a vo feb­ru­ári uve­rej­nil inter­ne­tový ana­ly­tik z BTIG Rea­se­arch, Richard Gre­en­field správu s kri­tic­kým, ale tref­ným náz­vom „ Zynga Needs a New Lea­der- Time for Don Matt­rick to Go.“ 

S návra­tom foun­dera na post CEO sa oča­káva aj návrat k sta­rému prí­stupu k tvorbe hier. Zynga by sa mala teda zame­ria­vať na met­riky o tom ako a prečo ľudia hrajú ich hry a využiť tieto infor­má­cie na zlep­še­nie pro­duk­cie. Bude to teda výrazný roz­diel v porov­naní s prí­stu­pom Dana Matt­rick-a, ktorý sa zame­ria­val na ana­li­tyku a pre­sa­dzo­val hernú kva­litu nadov­šetko. 

zdroj: nytimes.com

Pridať komentár (0)