Apli­ká­cia, ktorá zjed­no­cuje Nepo­ču­jú­cich na celom svete.

Luky Gašparík Sr. / 25. november 2014 / Business

Mnohí z nás vôbec netu­šili, že na svete je viac ako 360 mili­ó­nov Nepo­ču­jú­cich a že Nepo­ču­júci z USA sa nedo­káže doho­vo­riť s Nepo­ču­jú­cim z Ázie bez toho, aby sa naučil jeho posun­kovú reč. Tento prob­lém pri­chá­dza rie­šiť nová apli­ká­cia Jus­tIn­Sign, ktorá búra bari­éry a zjed­no­cuje Nepo­ču­jú­cich na celom svete. Naše otázky zod­po­ve­dal Richard Szi­tás, spo­lu­za­kla­da­teľ pro­jektu.

Dopo­čuli sme sa, že plá­nu­ješ spus­tiť appku pre Nepo­ču­jú­cich. O čo pôjde?

Áno, vyvi­nuli sme apli­ká­ciu s náz­vom Jus­tIn­Sign. Jedná sa o jed­notnú posun­kovú reč, kto­rej cie­ľom je zabez­pe­čiť bez­ba­ri­é­rovú komu­ni­ká­ciu Nepo­ču­jú­cich z celého sveta. Možno mnohí z nás netu­šia, že Nepo­ču­júci z USA sa nedo­káže doho­vo­riť naprí­klad s Nepo­ču­jú­cim z Ázie bez toho, aby sa naučil jeho posun­kovú reč. Celý pro­jekt by mal oslo­viť tak­tiež ľudí, ktorí majú záu­jem naučiť sa posun­kovú reč a osvo­jiť si ho ako svoj nový jazyk pre ďal­šie využi­tie v bež­nom, ale i vo svo­jom pro­fe­si­onál­nom živote.

Ak to správne chá­pem, chceš zjed­no­tiť Nepo­ču­jú­cich pro­stred­níc­tvom glo­bál­nej zna­ko­vej reči. Ako Ťa takýto pro­jekt napa­dol?

Bol som pri natá­čaní slo­ven­ských posun­kov pre inter­ne­tový elek­tro­nický video­slov­ník, ktorý vzni­kol z potreby a ini­cia­tívy Nepo­ču­jú­cich. Toto bolo pre mňa inšpi­rá­ciou. A podľa reak­cii samot­ných Nepo­ču­jú­cich vieme, že sme sa roz­hodli ísť správ­nym sme­rom. S nad­še­ním sa vrhli do natá­ča­nia posun­kov i do spo­lu­práce na ďal­ších akti­vi­tách v súvis­losti s tes­to­va­ním, pro­pa­gá­ciou a pre­zen­tá­ciou apli­ká­cie. Majú skú­se­nosti i zo zahra­ni­čia a sú si vedomí potreby doro­zu­mieť sa a zjed­no­tiť sa. A my im v tom pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie chceme byť nápo­mocní.

Koľko zna­kov obsa­huje taká glo­bálna zna­ková reč?

Aktu­álne apli­ká­cia obsa­huje vyše 3 000 slov. Do budúcna plá­nu­jeme nato­čiť ďal­šie posunky a obsah apli­ká­cie neus­tále aktu­ali­zo­vať. Tak­tiež pre mnoho slov tohto komu­ni­kač­ného sys­tému neexis­tuje jeden kon­krétny posu­nok, ale na vysvet­le­nie sa pou­žíva via­cero zna­kov, prí­padne dané gesto má význam iba v kon­krét­nom kon­texte. Posunky sa tiež vyví­jajú a vzni­kajú nové. Našou sna­hou je všetko toto v apli­ká­cii zohľa­dňo­vať.

Prečo si mys­líš, že bude mať u Nepo­ču­jú­cich úspech?

Už počas samot­ného natá­ča­nia sme mali zo strany Nepo­ču­jú­cich pozi­tívne ohlasy. To sa nám potvr­dilo i pri tes­to­vaní apli­ká­cie. Spo­ločne s Nepo­ču­jú­cimi sa podie­ľame na tvorbe edu­kač­ného nástroja, ktorý pomôže rie­šiť ich komu­ni­kačnú bari­éru mimo úze­mia Slo­ven­ska, naprí­klad na medzi­ná­rod­ných stret­nu­tiach, fes­ti­va­loch, kon­fe­ren­ciach či tábo­roch. Vďaka apli­ká­cii sa budú môcť nie len doro­zu­mieť, ale lep­šie pocho­piť a zjed­no­tiť.

Kedy plá­nu­jete appku spus­tiť?

Naša apli­ká­cia je už druhý týž­deň voľne prí­stupná k stia­hnu­tiu. Ofi­ciálne pred­sta­ve­nie apli­ká­cie médiám je naplá­no­vané na uto­rok, 02. 12. 2014.

Na akých plat­for­mách bude fun­go­vať?

Apli­ká­cia Jus­tIn­Sign je vyvi­nutá pre všetky smart­fóny a tab­lety s ope­rač­ným sys­té­mom iOS. Okrem lek­cií a balí­kov zdarma, obsa­huje aj pla­tené lek­cie a balíčky, ktoré sú akýmsi „kur­zom“ pre pokro­či­lých. Po úspeš­nom uve­dení na trh na tejto plat­forme sa už teraz zaobe­ráme myš­lien­kou roz­ší­riť pole pôsob­nosti aj na Android.

Poďme trošku aj k busi­nessu. Vytvo­riť medzi­ná­rodný komu­ni­kačný sys­tém, ktorý bude spo­jený s apli­ká­ciou Jus­tIn­Sign je zrejme finančne náročný pro­jekt. Na koľko odha­du­ješ návrat­nosť inves­tí­cie?

Impul­zom na spus­te­nie pro­jektu bola na jed­nej strane snaha pomôcť komu­nite Nepo­ču­jú­cich, na dru­hej strane veľký poten­ciál vzhľa­dom k uni­kát­nosti apli­ká­cie. V nepo­sled­nom rade zavá­žila aj sku­toč­nosť, že na svete je neuve­ri­teľne veľké množ­stvo ľudí s poru­chou slu­chu. Je to pre nás dlho­dobý pro­jekt, ktorý plá­nu­jeme neus­tále zve­ľa­ďo­vať. Návrat­nosť v tejto fáze odha­du­jeme na 2 až 3 roky. 

Je ešte nejaká pikoška zo záku­li­sia, ktorú nám môžeš pre­zra­diť?

Vzhľa­dom na cha­rak­ter apli­ká­cie sa nám poda­rilo nad­via­zať kon­takt na známu ame­rickú osob­nosť, ktorá pre­ja­vila záu­jem o spo­lu­prácu s Jus­tIn­Sign. Vyzerá to sľubne, nech­cem však pred­bie­hať, v kaž­dom prí­pade by nám to veľmi pomohlo k pove­do­miu našej snahy pomôcť komu­nite Nepo­ču­jú­cich celo­sve­tovo.

Viac info náj­dete na justinsignapp.com/sk

Pridať komentár (0)