Ding Dong: Kto je tam?

Richard Bednár / 25. marec 2014 / Business

Víta vás nová apli­ká­cia zalo­žená na geo – social – foto – cha­to­va­cej plat­forme. Ak chcete dať pria­te­ľom rýchlo a pre­hľadne vedieť, kde ste, je určená práve vám.

Apli­ká­cia Ding Dong vznikla pri­bližne pred rokom. V tíme sa stre­tol soft­vé­rový inži­niér, vývo­jár, archi­tektka, dizaj­nér, pod­ni­ka­teľ a filo­zof. Ich cie­ľom bolo vytvo­riť solídnu tech­no­ló­giu, ktorú si uží­va­te­lia zami­lujú.

Hlav­nou úlo­hou apli­ká­cie je odo­sla­nie polohy vybra­nej osobe alebo oso­bám. Ak obja­víte skvelú kavia­reň a chcete zavo­lať pria­te­ľov, ktorí sa nachá­dzajú vo vašej blíz­kosti, stla­číte iba jedno tla­čítko – Ding dong a čakáte, kto odpo­vie a príde. Tvor­co­via už mali dosť zby­toč­ných sms otá­zok typu: „Kde si? Máš čas? Kedy prí­deš?…“ a chceli pomo­cou jed­ného tla­čítka poslať sig­nál pria­te­ľom. Záro­veň všetky už exis­tu­júce obdobné apli­ká­cie mali svoje chyby, ktoré im nevy­ho­vo­vali. Pri tvorbe sa ria­dili najmä hes­lom: jed­no­du­chosť nadov­šetko.

http://thinkdingdong.com/wp-content/uploads/ding-dong-app.jpg

Apli­ká­cia umož­ňuje tak­tiež zdie­ľa­nie polohy. Tak pria­te­lia vidia, kde sa nachá­dzate. Pre čaka­jú­ceho to má nesporné výhody – vie, koľko má ešte času, nemusí si s vami stále vypi­so­vať a môže si zatiaľ uží­vať šálku čaju alebo si ísť niečo vyba­viť. Cez Ding Dong môžete tak­tiež posie­lať foto­gra­fie, text, ako aj presnú polohu. Hľa­da­júci má tak vyš­šiu šancu nájsť vás v tej správ­nej kaviarni.

Momen­tálne sa Ding Dong pou­žíva v 98 kra­ji­nách sveta a počet neus­tále ras­tie. Je dostupná pre Android a pre iOS.

Zdroj: www.wired.co.uk

Pridať komentár (0)