Life­hac­king po Slo­ven­sky: Toto sú spô­soby, ako sa flá­kame v práci!

Sebastian Mach / 11. december 2015 / Zo Slovenska

Ak si za niečo pla­tený, mal by si to robiť čo naj­lep­šie. Tvrdo makať a bla bla bla, všetci vieme, že rea­lita je úplne nie­kde inde. Poke­cal som s mojimi zná­mymi a dal som dokopy pár spô­so­bov, ako Slo­váci klamú šéfov a sys­tém v práci.

Nasta­ve­nie níz­kych štan­dar­dov

Keď je naprí­klad edi­tor schopný za deň vypub­li­ko­vať 10 člán­kov, kaž­dého neprí­jemne prek­vapí, keď ich zrazu napíše osem. Keď ich ale zvy­čajne napí­šeš päť, za osem ťa vynesú do nebies a na firem­nej párty budeš stre­do­bo­dom pozor­nosti. Nastav si teda štan­dardy nízko a pozi­tívne prek­va­puj skoro každý deň. Ale tak, aby si nezvykli.

Otvo­rené apli­ká­cie

Blíži sa šéf a na počí­ta­čoch hrá z pre­kli­kov na iné okná orches­ter. Maj vždy pri­pra­vený pre­hlia­dač s rele­vant­nými strán­kami, mai­lo­vého kli­enta a pove­dzme Excel.

Správne nasta­vené poza­die

Toto som robil na stred­nej škole. Naro­bil som scre­eny aj s iko­nami a smial som sa tým po mne. Vyplň si obra­zovku apli­ká­ciami, sprav si scre­ens­hot a nastav si tento obraz ako poza­die pra­cov­nej plo­chy. Budeš vyze­rať zanep­ráz­dnený aj keď budeš na plo­che.

Sys­tém kar­ti­čiek

Mnoho firiem momen­tálne fun­guje na sys­téme “pípa­nia”. Máš kar­tičku, píp­neš sa po prí­chode a píp­neš sa pri odchode. Je niečo jed­no­duch­šie, ako ísť sa vyva­liť domov, večer ces­tou do fitka odpar­ko­vať auto pred fir­mou a píp­nuť si +6 hodín?

Káva

Káva nie je nápoj, káva je zámienka. Mnohí mi pre­zra­dili, že na kávu cho­dia len tak, zabiť čas. A často si ju vlastne ani nedajú. Na “káve” navyše stret­neš kolegu, ktorý sa práve vrá­til z dovo­lenky a musí ti o tom poroz­prá­vať.

TIP navyše: Naplá­nuj si tieto pokecy do kalen­dára, budeš vyze­rať zamest­nane.

Pi veľa vody

Nie preto, aby si bol zdravý, ale aby si cho­dil často na záchod. Slušný žrút času a ešte aj vyze­ráš byť v zhone, keďže stále rýchlo bežíš hore a dole.

Nos so sebou doku­menty

Kam­koľ­vek ideš, drž v ruke nejaký doku­ment. Ide­álne ak je tvoj pro­jekt “long-term”, vtedy je to predsa úplne pocho­pi­teľne, že práve nevidno výsledky.

Posie­laj si maily

Áno, aj toto Slo­váci robia. Posie­lajú si e-maily, odpo­ve­dajú si a tvá­ria sa dôle­žito. Tá zále­ži­tosť, ktorú tak neúnavne cez mai­lovú komu­ni­ká­ciu rie­šia väč­ši­nou neskončí úspeš­nou doho­dou a ide sa ďalej.

Hry v Exceli

Chceš zabiť čas a nemô­žeš sa hrať hry, lebo šéf tvoj počí­tač moni­to­ruje. Ok, mám pre teba trik. Tu náj­deš zoznam hier, ktoré fun­gujú priamo v Exceli. Šéf v sys­téme uvidí, že usi­lovne tvo­ríš tabuľky, ty však medzi­tým drtíš Mono­poly mul­tip­la­yer alebo 2048.

Nájdi si iný job

Prav­dou je, že ak musíš pou­ží­vať tieto triky, asi ťa tvoja práca prí­liš nebaví. Možno je na čase skú­siť niečo iné, niečo, kde tvo­jou rados­ťou bude samotná práca.

Pridať komentár (0)