Mixit: Namie­šaj si vlastné müsli

Richard Bednár / 21. júl 2014 / Tools a produktivita

Kva­litné a výdatné raňajky sú zákla­dom zdra­vého stra­vo­va­nia. V roku 2009 sa Tomáš a Mar­tin roz­hodli pod­ni­kať v seg­mente, ktorý na prvý pohľad vyzerá nedo­bytne – müsli. S cha­lanmi sme sa roz­prá­vali o ich pod­ni­kaní, úspe­choch a raste.

Ako sa máte?

Je pon­de­lok ráno a za nami tro­chu búr­li­vejší víkend, čiže máme sa una­vene, ale stále vysmiato. Pokiaľ nás bude práca baviť a nepríde nejaké iné trá­pe­nie, budeme stále nad­šení.

Prí­beh vášho pod­ni­ka­nia znie tak­mer učeb­ni­covo. Začali ste od nuly, pomaly sa vypra­co­vali, začali obsa­dzo­vať trhy… Vďaka čomu to šlo tak hladko a pri­ro­dzene?

Prišli sme na trh v ide­ál­nej dobe, kon­cept kus­to­mi­zo­va­ných pro­duk­tov pre­dá­va­ných cez inter­net bol v plien­kach, e-com­merce pro­stre­die bolo v ČR ale už natoľko pri­pra­vené, že sme od prvých dní tušili, že pre­daj „nejak“ pôjde. Výho­dou bolo, že sme boli svo­jím spô­so­bom prie­kop­níkmi. Pro­jektu Mixit sme veľmi verili, nadov­šetko nás napĺňal a bavil, záro­veň sme na ňom neboli finančne závislí. Každý krok bol a dodnes je intu­itívny, neroz­ho­du­jeme sa na základe žiad­nych ana­lýz ani pre­d­ik­cií. 

Keď si tak pre­beh­nete posled­ných 5 rokov. Ktoré roz­hod­nu­tia boli kľú­čové a dostali vás až sem?

Určite sko­kovo nás posu­nulo roz­hod­nu­tie zúčast­niť sa relá­cie Deň D. Odvy­sie­la­nie pre­behlo rok po natá­čaní a diali sa veci, dodnes si nás ľudia pamä­tajú v pozi­tív­nom svetle. Naopak tra­gicky to mohlo dopad­núť v júni 2013, kedy nás jednu krásnu nedeľu vypla­vili až do 40 cm záplavy. Našťas­tie bola na pre­vádzke 15 členná zmena a zachrá­nili sme, čo sa dalo. A ďal­šie zásadné roz­hod­nu­tie pre­behlo na jar 2014, kedy sme pod­pí­sali výrobu a dodávku veľ­kej linky, ktorá namieša nie­koľko indi­vi­du­ál­nych mixov z 90 suro­vín za minútu. 


V roku 2011 ste pre­zen­to­vali svoj pro­jekt v Dni D. Ako hod­no­títe skú­se­nosť pre­zen­to­vať star­tup pred inves­tormi?

Skú­se­nosť to bola k neza­pla­te­niu, dodnes si ju nemô­žeme vyna­chvá­liť. Zis­tili sme, že by nás prí­chod inves­tora možno aj demo­ti­vo­val a že ho zatiaľ nepot­re­bu­jeme. Záro­veň je nám ale jasné, že mnoho tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov nemá šancu odpic­hnúť sa bez inves­tora. Pre nás bol Deň D nako­niec veľmi pozi­tív­nym PR, keby ale štáb chcel, mohol nás naopak úplne poto­piť. O to viac dra­ma­tické bolo to ročné čaka­nie na odvy­sie­la­nie. 

Koľko máte momen­tálne zákaz­ní­kov a v kto­rých kra­ji­nách pod­ni­káte?

Momen­tálne sa blí­žime k 100.000 zákaz­níc­kym účtom, z kto­rých väč­šina objedná do roka viac ako jeden krát. Opa­ko­vané objed­návky sú alfou a ome­gou nášho pod­ni­ka­nia, bez loja­lity zákaz­ní­kov by sme to jed­ného dňa mohli zavrieť. Naším kľú­čo­vým trhom a zdro­jom kapi­tálu pre ďalší roz­voj je samoz­rejme ČR, na Slo­ven­sko pre­dá­vame už roky, tla­čiť sme ale začali až kon­com roka 2013. Str­mého rastu zatiaľ nedo­sa­hu­jeme, určite ale nie sme skla­maní. Viac si vzhľa­dom k trhu sľu­bu­jeme od Poľ­ska, ktoré sme spus­tili len v júni 2014 a kam už každý deň posie­lame zásielky, čo je zatiaľ nad oča­ká­va­nia. 

V Česku máte domi­nan­tnej­šie posta­ve­nie a väč­šie pre­daje. Čím to je?

Hoci sa to nezdá, inter­net je v ČR dlh­šiu dobu pomerne vyspelý, e-com­merce zaží­val boom už po roku 2000 a ľudia sú skrátka naučení využí­vať inter­ne­tové služby a obchody. Ďalej nám hrá do kariet trend domá­cich výrob­cov potra­vín, nevôľa k obchod­ným reťaz­com a určite aj tra­dí­cia raňaj­ko­vať müsli. Náš trh je dosť veľký na to, aby sa našiel dosta­tok poten­ciál­nych zákaz­ní­kov a dosť malý na to, aby sa naša značka a myš­lienka rozk­ríkli. 


Prečo si kúpiť müsli cez mixit.sk a nie v obchode?

Cere­álie, ktoré sú dostupné v bež­ných obcho­doch, majú také zlo­že­nie, aby boli vyro­bené s čo naj­niž­šími nákladmi (preto v müsli s les­nými plodmi náj­dete 3 (!) plody alebo v zape­ka­nom müsli až 30% tuku a ďal­ších 30% obil­ného odpadu). U nás dbáme na výber kva­lit­ných suro­vín a tie potom náj­dete vo svo­jom mixe v množ­stve, ktoré si naozaj vychut­náte. A hlavne, len u nás si môžete vybrať to, čo máte naj­rad­šej a čo nenáj­dete v žiad­nom müsli, nech sa už ria­dite chu­ťou alebo dié­tou.

Tak na čo ešte čakať, keď môžete svoje obľú­bené suro­viny spo­jiť v doko­nalý celok a nechať si ho pri­viezť až k Vám domov.. ?


Čo všetko si môžem u vás namie­šať?

Na mixit.sk si môžete nami­xo­vať vlastnú zmes müsli alebo kaše, mix chrum­ka­vého mra­zom suše­ného ovo­cia či suchých plo­dov z 90 dru­hov toho naj suše­ného ovo­cia, orieš­kov, semie­nok a ďal­ších extra dob­rôt. Okrem mie­ša­nia môžu zákaz­níci vybe­rať z hoto­vých mixov cere­álií, kaší, suše­ného ovo­cia, ale aj sušie­nok, ori­gi­nál­nych čoko­lád a müsli tyči­niek Mixi­tiek. 


Je možné si namie­šať bez­lep­kovú či bio zmes?

Áno, už od začiatku sa sna­žíme vychá­dzať v ústrety ako celia­ti­komdia­be­ti­kom, tak aler­gi­kom na lak­tózu. K najob­ľú­be­nej­ším diét­nym suro­vi­nám pat­ria ama­ran­tové semienka, sójové či ryžové vločky, z anti­oxi­dan­tov naprí­klad čaj mat­cha alebo goji. Nie­ktoré suro­viny ponú­kame v bio­kva­lite, cel­kovo sa ale k trendu bio sta­viame neut­rálne. Z našich skú­se­ností sú kon­venčné suro­viny v porov­na­teľ­nej kva­lite, v lep­šej ceno­vej hla­dine a s men­šou náchyl­nos­ťou na oko­lité vplyvy.


Odkiaľ pochá­dzajú vaše suro­viny?

Nie­ktoré pri­chá­dzajú do Vášho mixu zďa­leka, iné sú z čes­kých polí a hájov. Pri vloč­kách a väč­šine ďal­ších cere­álií je to jed­no­du­ché – vyrá­bajú sa vo vyso­kej kva­lite u nás, a tak dávame tuzem­ským dodá­va­te­ľom pred­nosť. Zlo­ži­tej­šie je to pri ovocí a orieš­koch, ktoré sa pes­tujú len v exo­tic­kých kra­ji­nách alebo ich suše­nie v čes­kých pod­mien­kach nie je možné.


A na záver.. správne sa píše müsli, musli alebo muesli?

Stre­tá­vame sa s mno­hými alter­na­tí­vami pome­no­va­nia raňaj­ko­vého „zrna“, naprí­klad aj slo­ven­sky, píš ako poču­ješ, mysli alebo misli? Alebo tiež muslli, musli, musly či mussli. Ako je to správne? Musli? Alebo nemecké muesli? V zásade vyjde všetko narov­nako.. Vy nám roz­umiete, my Vám roz­umieme, proste ide o zdravé Mixit dob­roty :-) Ale prvé bolo musli s pre­hlás­kou, teda müsli alebo pôvodne nemecky muesli.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)