Naj­väčší herný tur­naj na Slo­ven­sku Y-Games pri­ne­sie kopec novi­niek!

Martin Bohunický / 16. marec 2016 / Zo Slovenska

Orga­ni­zá­tori her­ného tur­naja Y-Games pri­ná­šajú oča­ká­vané zmeny. Medzi hlavné určite patrí garan­cia stá­leho miesta pre hrá­čov jed­not­li­vých hier a navý­še­nie kapa­cít tur­naja. Herné tímy a hráči budú mať garan­to­vané to isté herné miesto počas trva­nia celého tur­naja.

Popu­lárny herný tur­naj Y-Games pri­ne­sie svoju ďal­šiu ver­ziu 16 – 17.apríla 2016 a orga­ni­zá­tori si pre hrá­čov pri­pra­vili celú radu novi­niek.

Z množ­stva nových vychy­tá­vok iste naj­viac poteší vyšší prize pool. Orga­ni­zá­tori vlo­žili časť príjmu zo vstu­pe­niek do cien, vďaka čomu zís­kajú víťazné tímy ešte viac peňazí. Garan­to­vané mini­málne ceny sú na úrovni 6500 eur, kaž­dým ďal­ším pri­hlá­se­ným hrá­čom sa výherná suma zvy­šuje.

Dru­hou veľ­kou novin­kou je, že sa ruší limit na online kva­li­fi­ká­ciu, vďaka čomu môže o postup na bra­ti­slav­ské finále zabo­jo­vať naozaj každý. Neús­pešné tímy sa na tur­naj môžu ísť pozrieť úplne zadarmo.

12742688_1666318133634682_3892674657523199331_n

foto: FB/Y-Games Slo­va­kia

Medzi ďal­šie vychy­távky patrí mož­nosť zvý­hod­ne­ného uby­to­va­nia a prí­jemne prek­va­pil aj ohlá­sený kva­lit­nejší online stream aj so zahra­nič­nými komen­tármi.

Tímy, ktoré si chcú dopriať pred zápasmi kom­fort môžu využiť VIP vstu­penky. V cene vstu­penky budú mať tímy garan­to­vanú kli­ma­ti­zo­vanú miest­nosť, o ktorú sa môžu deliť s maxi­málne ďal­šími dvoma VIP tímami, obsluhu, štar­to­vací balí­ček a tak­tiež aj miesto pre mana­žéra tímu, ktorý bude mať prí­stup k VIP vstu­pen­kám grá­tis. VIP vstu­penky sú v pre­daji za cenu 120 eur za tím.

Regis­tro­vať sa môžeš od utorka, 15.3. na tomto odkaze. Regis­tračný popla­tok za hráča je 11 eur, cena za tím je 55 eur a hradí ju kapi­tán. Cena regis­trač­ného poplatku sa bude po týždni zvy­šo­vať o 3 eurá.

12829402_1671454483121047_1056606267092112481_o

foto: FB/Y-Games Slo­va­kia

Zau­jí­mavé aj pre náv­štev­ní­kov

O zábavu sa im postará pes­trý prog­ram vypl­nený hos­ťami a popu­lár­nymi You­Tu­bermi a stre­a­mermi nie­len zo Slo­ven­ska. Náv­štev­níci sa tak­tiež budú môcť zúčast­niť súťaží o skvelé ceny.

Sil­nou súčas­ťou prog­ramu bude cosp­lay súťaž. Výherca cosp­lay súťaže na Y-Games Slo­va­kia zís­kava postup na World Cosp­lay Mas­tersPor­tu­gal­sku. Súčas­ťou výhry je aj pre­pla­te­nie letenky, uby­to­va­niastravy. Orga­ni­zá­tori sa takto roz­hodli zatrak­tív­niť cosp­lay súťaž a pri­lá­kať aj zahra­nič­ných cosp­la­y­erov. Tieto fakty sľu­bujú naozaj silnú šou.

Zacho­vaný bude retro kútik a pri­daný bude high-end kútik. V ňom si náv­štev­níci budú môcť zahrať naj­nov­šie hry na výkon­ných počí­ta­čoch, ktoré im budú k dis­po­zí­cií počas celého her­ného tur­naja.

12819291_1671710616428767_7559283417542267893_o

foto: FB/Y-Games Slo­va­kia

Zadarmo bude náv­štev­ní­kom k dis­po­zí­cií aj Laser Arena, kde si svoje sily môžu porov­nať hráči dvoch tímov a zabo­jo­vať proti sebe.

Divácke vstu­penky si môžeš zakú­piť online za 5 eur, príp. na mieste kona­nia za 7 eur.

titulná foto: FB/Y-Games Slo­va­kia

Pridať komentár (0)