Star­ti­tup na Tour de Israel – Wib­bitz

Lukáš Gašparík jr. / 8. február 2015 / Business

Ďal­šou zastáv­kou tímu Star­ti­tup na ceste po izra­el­ských star­tu­poch bol star­tup Wib­bitz. Možno nie ešte až tak známy u nás, ale roz­hodne je to jeden z naj­per­spek­tív­nej­ších star­tu­pov, ktorý má šancu stať sa glo­bál­nym.

Keďže v Izra­eli nemajú nedeľu ako deň pra­cov­ného pokoja, tak pon­de­lok bol pre nás už druhý pra­covný deň v týždni. Po nedeľ­nej náv­števe Google, Geek­time a Waze, sme sa v pon­de­lok vybrali do Wib­bitz a We Work. Po ceste do Wib­bitz sme pre­šli ešte po Tel aviv­skom trhu Car­mel, kde sme si dali na čerstvo odšťa­vené gra­ná­tové jablko, keďže sme zdravo žijúci star­tu­pisti, a následne sme sa vybrali na miesto nášho urče­nia. Po chvíli blú­de­nia sme v malej nená­pad­nej uličke našli vchod, kde mal síd­liť Wib­bitz. Úpl­nou náho­dou sme pri vchode natra­fili na jed­ného so zamest­nan­cov, ktorý nás ochotne pus­til do vnútra.

Na úvod by som však ešte pred­sta­vil tro­chu star­tup Wib­bitz, ktorý u nás nie je ešte možno až tak známy. Wib­bitz je tech­no­lo­gická spo­loč­nosť, kto­rej cie­ľom je zme­niť spô­sob, ako kon­zu­mo­vať správy na mobil­ných zaria­de­nia. Wib­bitz pomo­cou špe­ciál­neho algo­ritmu vybe­rie z tex­to­vej správy to naj­pod­stat­nej­šie a pre­mení správu do krát­keho videa, ktoré môžete sle­do­vať na svo­jom smartp­hone. Wib­bitz má za sebou už aj dve inves­tí­cie. V seed-e sa im poda­rilo narai­so­vať 100k USD a v Series A 2.3M USD. Jed­ným z inves­to­rov Wib­bitz je aj Hori­zon Ven­tu­res, ktorý má už za sebou inves­tí­cie do zvuč­ným spo­loč­ností ako sú naprí­klad Face­book, Spo­tify, Siri čo Waze, takže Wib­bitz má veľkú šancu pri­po­jiť sa k týmto glo­bál­nym znač­kám. Momen­tálne sa Wib­bitz pri­pra­vuje na ďal­šie kolo, v kto­rom by podľa našich infor­má­cií mohol narai­so­vať až 8M USD.

Tak a teraz sa vráťme späť k našej náv­števe. Tak ako je to už pomaly zvy­kom pri našej ceste izra­el­skými star­tupmi, tak ani vo Wib­bitze to nebolo inak a pri dve­rách nás už oča­ká­val jeden z foun­de­rov a súčasný vicep­re­zi­dent Yotam Cohen. Po pri­ví­taní a vzá­jom­nom pred­sta­vení nás Yotam zobral do zasa­dačky, kde sme mu polo­žili pár zau­jí­ma­vých otá­zok a na ktoré nám s úsme­vom odpo­ve­dal. Ešte pred­tým nám však sti­hol pre­zra­diť svoj denný prog­ram a pochvá­lil sa nám, že o 13:00 má dohod­nutý skype so šéf redak­to­rom New York Times. Čo nám prav­du­po­ve­diac cel­kom poli­cho­tilo, keďže v ten deň mal Yotam mee­ting iba s dvomi médiami, Star­ti­tup a New York Times :)

Hneď na začia­tok nám Yotam objas­nil tech­no­ló­giu Wib­bitz. Ide o špe­ciálny algo­rit­mus, ktorý dokáže pomo­cou ana­lýzy z článku vybrať tie naj­pod­stat­nej­šie kľú­čové slová a behom pia­tich sekúnd dokáže s textu spra­viť video, kto­rého prie­merná dĺžka je 45 sekúnd. Je to cel­kom jed­no­du­ché, stačí aby sme mali na našej stránke imple­men­to­vaný kód Wib­bitz, pomo­cou kto­rého by boli naše články auto­ma­ticky spra­co­vá­vané do videa. Následne v “cmsku” je možné vidieť všetky takto spra­co­vané videá a v prí­pade potreby ich aj upra­viť a následne pub­li­ko­vať na stránke. Takýmto spô­so­bom vznikne podľa Yota­mo­vých slov “quick watch expe­rience for users”. Tým Wib­bitz má momen­tálne 18 stá­lych ľudí, čo nie je až taký veľký počet na to, aký veľký je ich mar­ket.

Apli­ká­cia Wib­bitz dokáže momen­tálne spra­co­vá­vať články v šty­roch jazy­koch (anglič­tina, nemčina, špa­niel­čina a fran­cúz­ština). Pri­pra­vo­vané sú samoz­rejme aj ďal­šie jazyky ako naprí­klad japon­ština či čín­ština. Celý pro­ces pre­bieha nasle­dovne, ako prvé algo­rit­mus vybe­rie daný text, následne ho celý zana­ly­zuje, vybe­rie kľú­čové slová, pri­radí mu kate­gó­riu a následne nájde na inter­nete prí­slušné obrázky a videá, ktoré pos­kladá dokopy a spraví jedno uce­lené video. Všetky zdroje majú pri tom zazm­luv­nené s naj­väč­šími spra­vo­daj­skými agen­tú­rami na svete, ako je naprí­klad Reuters či AFP. Jed­nou z naj­väč­ších záhad je však hlas, ktorý vám danú správu pre­číta. Hlas, ktorý vám správu číta je až neuve­ri­teľne ply­nulí a tak pove­diac skoro až ľud­ský. Pomo­cou algo­ritmu dokáže dokonca rozo­znať aj akcent článku a tým celý hlas pris­pô­so­biť. 

Podľa Yotama je ich tech­no­ló­gia uni­kátna a presne pasuje do dneš­nej doby, pre­tože ľudia sú už lenivý čítať dlhé články. A pove­dzme si na rovinu, nie je to ani moc pohodlné, ak máte nejaký roz­siah­lejší člá­nok čítať na smartp­hone. A práve toto je jedno z rie­šení, ako tento prob­lém vyrie­šiť. Spra­viť z článku krátke video, ktoré si budete môcť pozrieť po ceste do práce, či počas čaka­nia na zastávke. Ďal­šou výho­dou je aj to, že video môžete zdie­ľať. V dneš­nej dobe, keď je každý na face­bo­oku, twit­teri či ins­ta­grame je to obrov­ský výhoda a dôle­žité veci sa tak môže dozve­dieť oveľa viac ľudí. Čo sa týka face­bo­oku, tak Wib­bitz je momen­tálne vo fáze jed­naní, kedy sa sna­žia o to, aby ich zdie­ľané videá boli vyba­vené fun­kciou auto play.

Iba 6 mesia­cov po tom čo Wib­bitz spus­til ostrú pre­vádzku svo­jej apli­ká­cia sa o nich začali zau­jí­mať už aj sve­tové médiá. Dokonca s nie­kto­rými z nich už majú uzav­reté aj par­tner­stvá. Medzi prvých vyvo­le­ných tak naprí­klad pat­ria fran­cúz­sky Le Monde, špa­niel­sky Mundo Depor­tivo, či brit­ské The Guar­dian. Cel­kovo už majú zazm­luv­ne­ných viac ako 30 novín po celom svete. Obrov­skou výho­dou je, že celý pro­ces spra­co­va­nia pre­bieha na stránke novín, takže tie potom môžu sle­do­vať aj kom­pletné šta­tis­tiky a vidieť tak svoj prog­res. Čo sa týka busi­ness modelu, tak hlav­ným spô­so­bom mone­ti­zá­cie Wib­bitz sú video reklamy. Niečo podobné, ako to začal robiť You­tube pred časom. 

Číta­nie roz­siah­lych člán­kov na smartp­ho­noch nie je práve pohodlné, preto si mys­lím, že tech­no­ló­gia Wib­bitz si svoje uplat­ne­nie určite nájde. Ak nie aj v najb­liž­ších mesia­coch, ale určite je to otázka najb­liž­ších rokov :)

Pridať komentár (0)