10 appiek z EU, s kto­rými dodr­žíš novo­ročné pred­sav­za­tia

Rišo Néveri / 9. január 2015 / Business

Novo­ročné pred­sav­za­tia sa stali takým tren­dom vo svete ako ich nedo­dr­ža­nie. Fre­e­lan­cerka Char­maine Li preto pozbie­rala zoznam uži­toč­ných apli­ká­cií z Európy, ktoré ti novo­ročné pred­sav­za­tia pomôžu dodr­žať.

1. Any.DOapli­ká­cia na vytvá­ra­nie „to-do“ zozna­mov

Pro­duk­ti­vita je dôle­žitá. Spi­so­va­nie úloh na daný deň pomáha ostať pro­duk­tív­nym. Okrem zozna­mov appka umož­ňuje spo­lu­prácu na pro­jekte via­ce­rým uží­va­te­ľom a auto­ma­ticky sa synch­ro­ni­zuje medzi zaria­de­niami, dokonca aj v off­line režime. Any.DO bola vytvo­rená v Tel Aviv zakla­da­teľmi Omer Per­chik, Yoni Lin­den­feld a Itay Kahana v roku 2010.

2. Run­tas­ticZačni behať

Aj počet stia­hnutí, ktoré pre­sa­hujú 100 mili­ó­nov doka­zuje, že Run­tas­tic je jedna z naj­zná­mej­ších a najob­ľú­be­nej­ších. Run­tas­tic sle­duje tvoju fyzickú akti­vitu mera­ním rých­losti, vzdia­le­nosti, času a trasy, ktorú pre­beh­neš a omnoho viac. Run­tas­tic vzni­kol v Rakús­kom meste Pas­ching v roku 2009. Ponúka apli­ká­cie aj pre rôzne iné akti­vity.

3. Chan­gersOdmeny za šet­re­nie život­ného pro­stre­dia

Nemecká apli­ká­cia Chan­gers sle­duje tvoju akti­vitu a spô­sob akým ces­tu­ješ. Odmení ťa za každý kilo­me­ter prej­dený na bicykli, vo verej­nej doprave alebo vla­kom pre­tože si šet­ril životné pro­stre­die. Ako odmenu dostá­vaš tzv. „Reco­iny“ na základe toho, koľko CO2 si ušet­ril. Reco­iny môžeš neskôr minúť naprí­klad na cer­ti­fi­káty.

4. Sleep CycleLepší spá­nok

Pre dosia­hnu­tie pro­duk­ti­vity je dôle­žitý kva­litný spá­nok. Švéd­ska apli­ká­cia od firmy North­cube sle­duje tvoj spá­nok a pre­budí ťa v štá­diu, kedy to bude naji­de­ál­nej­šie. Po takomto pre­bu­dení sa ti bude ľah­šie vstá­vať a budeš sa cítiť lep­šie počas dňa.

5. Life­sumZdrává strava

Life­sum ti chce pomôcť v zdra­vom život­nom štýle. Appka sle­duje skon­zu­mo­vané jedlo, počíta kaló­rie a zazna­me­náva akti­vitu aby ti pomohla dosiah­nuť pokrok. Je die­lom Švéd­skeho star­tupu s rov­na­kým pome­no­va­ním.

6. BudgtOsobné finan­cie

Budgt ti pomôže sle­do­vať mesačné výdavky, vytvá­rať roz­počty a spre­hľadní ti prácu s peniazmi. Naspo­riť si na tú dovo­lenku bude hneď ľah­šie :). Appka je od nezá­vis­lého vývo­jára Sebas­ta­nia Flüc­ki­gera z mesta Zürich.

7. Water trac­kerHyd­ra­tá­cia, pitný režim

Pitie vody je dôle­žité a často na to zabú­dame. Táto špa­niel­ska apli­ká­cia ti presne vypo­číta, koľko teku­tín by si mal denne vypiť a pomôže ti to aj spl­niť. Ak denný cieľ nespl­níš apli­ká­cia sa ti pri­po­me­nie alar­mom… Pil si?

8. Budd­hifyoddych, medi­tá­cia, relax

Táto apli­ká­cia od 21a­wake štú­dia v meste Glas­gow posky­tuje viac než 11 hodín medi­tá­cií pre rôzne situ­ácie počas dňa. Pomôže ti byť vždy v tom správ­nom nala­dení.

9. YOU-App

Život je sumá­rom kaž­dej malič­kosti, ktorú spra­víte alebo sa vám pri­hodí. Apli­ká­cia YOU-App moti­vuje k zachy­tá­va­niu týchto uda­lostí zapí­sa­ním komen­táru alebo fot­kou. Máš tak pre­hľad o tom z čoho sa tvoj život v sku­toč­nosti skladá. Apli­ká­ciu vyvi­nul star­tup Fifth Cor­ner z Hel­si­niek v spo­lu­práci s Jamiem Oli­vie­rom. Tvor­co­via veria, že je kľú­čom k lep­šiemu životu.

10. Habit­Bullbudo­va­nie zvy­kov

Vybu­do­va­nie nových zvy­kov nie je vôbec jed­no­du­ché. Môže ti v tom pomôcť apli­ká­cia Habit­Bull. Zjed­no­du­šuje sle­do­va­nie zvy­kov a robí to celé s dáv­kou gami­fi­ká­cie. S touto Lon­dýn­skou app­kou pre Android si nové zvyky jed­no­duch­šie osvo­jíš a tých zlých sa zba­víš.

Zdroj: tech.eu

Pridať komentár (0)