10 dní s pre­zi­den­tom po US za lep­šie Slo­ven­sko

Michal Truban / 3. októbra 2014 / Lifehacking

Ešte stá­le som zjet­la­go­va­ny z 10 dňo­vé­ho tri­pu po USA spo­lu s pre­zi­den­tom ako súčasť star­tu­po­vej dele­gá­cie. Spať sa mi nedá, pre­to narých­lo vypich­nem pár fotiek a momen­tov, kto­ré mi utk­ve­li v pamä­ti. Neskôr napí­šem mož­no viac k jed­not­li­vým témam a zážit­kom. Pre­to­že si to zaslú­žia.

Boli sme tam jed­na veľ­ká super par­tia. Pod­ni­ka­te­ľov, star­tu­pis­tov, novi­ná­rov, úrad­ní­kov, poli­ti­kov. Bola to jedi­neč­ná a inšpi­ru­jú­ca ces­ta plná zážit­kov a skú­se­nos­ti, kto­ré jed­no­du­cho zme­nia váš život a nakop­nú vás. 

Pred­tým ako sa vrh­ne­me na fot­ky a celú stor­ku, jeden člo­vek si zaslú­ži aby mu bol veno­va­ný ten­to úvod — pre­zi­dent.

My ako podnikatelia/startupisti sme mali asi iba 30% z jeho prog­ra­mu. A aj tak sme už po 2 dňoch boli vyčer­pa­ní. Nikto z nás nechá­pal ako to môže vydr­žať a dávať taký našúp. Od jed­né­ho mee­tin­gu k dru­hé­mu. Prí­ho­vo­ry, dis­ku­sie, náv­šte­vy ino­vač­ných cen­tier, uni­ver­zít, networ­kin­gu.

A to všet­ko len pre­to, že to sám chce. Nikto ho nenú­ti. Mohol by sa vyvá­žať a chil­lo­vat. Ale on naozaj chce makať a pomá­hať Slo­ven­sku. Žiad­na repre­zen­ta­tív­na čin­nosť. Tvr­dá makač­ka len a len pre­to aby sme sa tu všet­ci mali aspoň troš­ku lep­šie. Žiad­ne poli­tic­ké nud­né ofi­ciál­ne drís­ty. Úprim­né, moti­vač­né a inšpi­ra­tív­ne prí­ho­vo­ry. Lea­ders­hip na vyso­kej úrov­ni.

Tí čo ma pozna­jú vedia, že ja poli­ti­ku nezná­šam a pokla­dám ju za jed­nu z naj­hor­ších veci aká cho­dí po tej­to pla­né­te. Za dru­hú naj­hor­šiu vec pokla­dám tráp­ny lokál­pat­ri­otiz­mus a náro­do­vec­tvo.

Ale vďa­ka tomu­to pre­zi­den­to­vi má Slo­ven­sko naozaj veľ­kú šan­cu posu­núť sa a byť hrdé. Ja som bol hrdý. Lebo koneč­ne je tu skrom­ný, otvo­re­ný, mrte pra­cu­jú­ci člo­vek, kto­rý to mys­lí úprim­né, ale čo je pod­stat­né, že vďa­ka svo­jim skil­lom to aj doká­že reál­ne robiť. A hlav­ne je mega v poho­de.

Ak by sa poda­ri­lo postup­ne aspoň troš­ku vyme­niť to čo je teraz v poli­ti­ke za ľudí podob­ných jemu, tak tu máme naj­lep­šie fun­gu­jú­ci štát a naj­lep­šiu demok­ra­ciu v his­tó­rii ever. Mys­li­te nato pri najb­liž­ších voľ­bách :). 

Okej, o čo teda šlo:

- pre­zi­dent mal trip po US aj kvô­li OSN a vrám­ci prog­ra­mu nav­ští­vil via­ce­ro miest (NYC,BOSTON,SAN DIEGO,SAN FRAN­CIS­CO) 

- vrám­ci toh­to tri­pu sme boli zavo­la­ní via­ce­rí ľudia zo slo­ven­skej startup/podnikateľskej sfé­ry, kto­rí boli neja­ko verej­ne aktív­ny. 

- nie­kto­rú časť prog­ra­mu sme mali spo­loč­nú, ale asi iba 30%. ostat­né veci sme si rie­ši­li sami a pre­zi­dent mal zvlášť prog­ram

- výlet sme si pla­ti­li sami (ubyt­ko, trans­fe­ry, jed­lo v lie­tad­le) — okrem lie­tad­la samot­né­ho

1. LIE­TAD­LO

Bolo naším dru­hým domo­vom. Jed­nu z hlav­ných vecí kto­rá ma pre­sved­či­la aby som šiel na ten­to trip (keď­že som sa len 2 týžd­ne pred­tým vrá­til z USA) bolo osa­den­stvo lie­tad­la. Pod­ni­ka­te­lia dlhé hodi­ny zavre­tí bez sig­ná­lu na malom pries­to­re. Vznik­li z toho nesku­toč­né inšpi­rá­cie, sha­ro­va­nie know-how, prí­be­hov.

Bolo super vidieť ako kto vidí biz­nis, aké majú plá­ny, aké sta­ros­ti, čo sa im opla­ti­lo a čo nie. Boli sme tam super par­tia a všet­ci sme si roz­ume­li. MEGA. A hlav­ná vec, že po skon­če­ní toho výle­tu sme všet­ci takí straš­ne namo­ti­vo­va­ní “dávať späť” a čo naj­viac pomá­hať komu­ni­te a Slo­ven­sku. Opla­ti­lo sa tam ísť. DÍKY VŠET­KÝM a špe­ciál­ne Ras­ťo­vi za orga­ni­zá­ciu a vyba­vo­vač­ky. 

Tu sa kuch­tia návrhy ako pomôcť pod­ni­ka­te­ľom a star­tu­pis­tom na Slo­ven­sku a čo všet­ko tre­ba zme­niť a ako to ohac­ko­vat :)

Áno, aj také­to jed­lo sa dá v Slo­ven­skom AIR FOR­CE ONE zohnať :)

2. NYC

Pre­zi­dent a star­tu­py na V4 fóre v Goog­le. Okrem iné­ho tam všet­kých posa­dil na prdel Juro Vacu­lík so svo­jim AERO­MO­BI­LOM (lie­ta­jú­cim autom).

Troš­ku sme pre­zen­to­va­li www.blackslide.com a zvlášť runform.com

To už neviem čo bolo také smieš­ne, ale všet­ko fun­go­va­lo :))

výhľad na NYC z goog­lac­ké­ho roof­to­pu

Šikov­ní Slo­vá­ci z NYC :)

3. BOS­TON — HAR­VARD

Ako správ­ni star­tu­pis­ti sme sa pre­sú­va­li z NYC do BOS­TO­NU ofi­ciál­nou lin­kou za 17 dolá­rov na oso­bu. Pre nie­kto­rých záži­tok na celý život.

Ale tým pra­vým zážit­kom bola reál­na hodi­na na HAR­VARD BUSI­NESS SCHO­OL kde nám Ras­tík a Slo­vá­ci tam učia­ci sa vyba­vi­li účasť. Keď sa zúčast­ní­te jed­nej takej­to hodi­ny, kde si všet­ci pred­tým naštu­do­va­li 20 strán príp­ra­vy, hlá­si­li sa a ana­ly­zo­va­li ako o dušu a do toho bru­tál­ny pro­fe­sor ako z inej gala­xie, tak chá­pe­te, pre­čo je naše škols­tvo tam kde je a kam ho tre­ba dostať. Aj to bol jeden z cie­ľov náš­ho tri­pu. 

Šikov­ní Slo­vá­ci z BOS­TO­NU a recep­cia.

4. SAN DIE­GO

Toto bol naj­lep­sie a najp­ro­fe­si­onál­nej­šie zor­ga­ni­zo­va­ný výlet. Je vid­no, že jeden z co-foun­de­rov ESE­TU Anton Zajac má SAN DIE­GO plne pod kon­tro­lou :)). Spra­vil tým­to even­tom takú rekla­mu Slo­ven­sku v US ako už dlho nikto nie.

Pre­zi­dent dáva jeden z najin­špi­ra­tív­nej­ších spe­e­chov aké som videl. Úpl­né som nechá­pal, že toto je slo­ven­sky poli­tik. JFK! :)

Ďal­ší super spe­ech dal aj Čer­ňan. Posled­ný koz­mo­naut na mesia­ci pôvo­dom zo Slo­ven­ska.

Po ofi­ciál­nej čas­ti zase brains­tor­ming našej komu­nit­ky obo­ha­te­ný o foun­de­rov ESE­TU a pár ďal­ších ľudí.

A samoz­rej­me nemô­že­te zabud­núť na Pet­ra Šťast­né­ho.

5. PALO ALTO — SAN FRA­CIS­CO — STAN­FORD

Ďal­šou našou zastáv­kou bolo Palo Alto/San Fran a Stan­ford. Podob­ne aj na tej­to jed­nej z naj­lep­ších skoľ na sve­te sme sa ako hos­tia zúčast­ni­li regu­lár­nej hodi­ny. Opäť ten pocit, že keby také­to osob­nos­ti a takým­to spô­so­bom vyučo­va­li u nás. Tak sme všet­ci nie­kde inde.

Stan­ford je obrov­ský cam­pus, plný ume­nia, ener­gie a vzde­la­nia. Keď ste na tej uni­ver­zi­te, pri­pa­dá­te si ako keby ste boli na uni­ver­zi­te z MAR­SU s civi­li­zá­ci­ou, kto­rá je 100ro­kov pred nami :)

Tomu­to hovo­rím moti­vá­cia.

Posled­ná tra­dič­ná zastáv­ka bola vo Face­bo­oku, kde je opäť via­ce­ro šikov­ných Slo­vá­kov — dizaj­nér­kov, kto­rí kedy­si robi­li aj vo Web­Sup­por­te a kde to dotiah­li :) (že Hres­cin­ko :)).

ZÁVER:

Bolo toho straš­ne veľa. Toto je len taký rých­ly, hodin­ko­vý výcuc z 10 tich dní, kto­ré sa zda­li ako 10 mesia­cov. Toľ­ko tam toho bolo.

Budem sa asi opa­ko­vať. V US som bol 3krát za posled­né 2 roky. (3 mesia­ce som žil v Sili­con Val­ley s Nicereply.com star­tu­pom). Toto ale bolo life chan­ging expe­rien­ce.

Ani nie tak kvô­li tomu všet­ké­mu čo sme vide­li, čo sme zaži­li, ale skôr s kým sme tam boli.

Kaž­dý mana­žér, ceo, pod­ni­ka­teľ vám povie, že vset­ko to je o ľuďoch a od nich závi­sí úspech projektu/firmy. (Slo­ven­ska?)

A ja som videl jed­nak v pre­zi­den­to­vi a jeho tea­me, ale hlav­ne aj v našej par­tii bru­tál­nu sna­hu a túž­bu pomôcť a ODBLO­KO­VAŤ Slo­ven­sko.

Ale hlav­ne, že toto všet­ko sú mrte naskil­lo­va­ni ludia, kto­rí toho veľa pre­ská­ka­li / doká­za­li, majú morál­ne hod­no­ty naozaj vyso­ko a sú mega v poho­de. Pros­te A-TEAM :)

UNLE­ASH!

Zdroj: blog.truban.sk

Pridať komentár (0)