10 dní s pre­zi­den­tom po US za lep­šie Slo­ven­sko

Michal Truban / 3. októbra 2014 / Tools a produktivita

Ešte stále som zjet­la­go­vany z 10 dňo­vého tripu po USA spolu s pre­zi­den­tom ako súčasť star­tu­po­vej dele­gá­cie. Spať sa mi nedá, preto narýchlo vypich­nem pár fotiek a momen­tov, ktoré mi utk­veli v pamäti. Neskôr napí­šem možno viac k jed­not­li­vým témam a zážit­kom. Pre­tože si to zaslú­žia.

Boli sme tam jedna veľká super par­tia. Pod­ni­ka­te­ľov, star­tu­pis­tov, novi­ná­rov, úrad­ní­kov, poli­ti­kov. Bola to jedi­nečná a inšpi­ru­júca cesta plná zážit­kov a skú­se­nosti, ktoré jed­no­du­cho zme­nia váš život a nakopnú vás. 

Pred­tým ako sa vrh­neme na fotky a celú storku, jeden člo­vek si zaslúži aby mu bol veno­vaný tento úvod — pre­zi­dent.

My ako podnikatelia/startupisti sme mali asi iba 30% z jeho prog­ramu. A aj tak sme už po 2 dňoch boli vyčer­paní. Nikto z nás nechá­pal ako to môže vydr­žať a dávať taký našúp. Od jed­ného mee­tingu k dru­hému. Prí­ho­vory, dis­ku­sie, náv­števy ino­vač­ných cen­tier, uni­ver­zít, networ­kingu.

A to všetko len preto, že to sám chce. Nikto ho nenúti. Mohol by sa vyvá­žať a chil­lo­vat. Ale on naozaj chce makať a pomá­hať Slo­ven­sku. Žiadna repre­zen­ta­tívna čin­nosť. Tvrdá makačka len a len preto aby sme sa tu všetci mali aspoň trošku lep­šie. Žiadne poli­tické nudné ofi­ciálne drísty. Úprimné, moti­vačné a inšpi­ra­tívne prí­ho­vory. Lea­ders­hip na vyso­kej úrovni.

Tí čo ma poznajú vedia, že ja poli­tiku nezná­šam a pokla­dám ju za jednu z naj­hor­ších veci aká chodí po tejto pla­néte. Za druhú naj­hor­šiu vec pokla­dám trápny lokál­pat­ri­otiz­mus a náro­do­vec­tvo.

Ale vďaka tomuto pre­zi­den­tovi má Slo­ven­sko naozaj veľkú šancu posu­núť sa a byť hrdé. Ja som bol hrdý. Lebo konečne je tu skromný, otvo­rený, mrte pra­cu­júci člo­vek, ktorý to myslí úprimné, ale čo je pod­statné, že vďaka svo­jim skil­lom to aj dokáže reálne robiť. A hlavne je mega v pohode.

Ak by sa poda­rilo postupne aspoň trošku vyme­niť to čo je teraz v poli­tike za ľudí podob­ných jemu, tak tu máme naj­lep­šie fun­gu­júci štát a naj­lep­šiu demok­ra­ciu v his­tó­rii ever. Mys­lite nato pri najb­liž­ších voľ­bách :). 

Okej, o čo teda šlo:

- pre­zi­dent mal trip po US aj kvôli OSN a vrámci prog­ramu nav­ští­vil via­cero miest (NYC,BOSTON,SAN DIEGO,SAN FRAN­CISCO) 

- vrámci tohto tripu sme boli zavo­laní via­cerí ľudia zo slo­ven­skej startup/podnikateľskej sféry, ktorí boli nejako verejne aktívny. 

- nie­ktorú časť prog­ramu sme mali spo­ločnú, ale asi iba 30%. ostatné veci sme si rie­šili sami a pre­zi­dent mal zvlášť prog­ram

- výlet sme si pla­tili sami (ubytko, trans­fery, jedlo v lie­tadle) — okrem lie­tadla samot­ného

1. LIE­TADLO

Bolo naším dru­hým domo­vom. Jednu z hlav­ných vecí ktorá ma pre­sved­čila aby som šiel na tento trip (keďže som sa len 2 týždne pred­tým vrá­til z USA) bolo osa­den­stvo lie­tadla. Pod­ni­ka­te­lia dlhé hodiny zavretí bez sig­nálu na malom pries­tore. Vznikli z toho nesku­točné inšpi­rá­cie, sha­ro­va­nie know-how, prí­be­hov.

Bolo super vidieť ako kto vidí biz­nis, aké majú plány, aké sta­rosti, čo sa im opla­tilo a čo nie. Boli sme tam super par­tia a všetci sme si roz­umeli. MEGA. A hlavná vec, že po skon­čení toho výletu sme všetci takí strašne namo­ti­vo­vaní “dávať späť” a čo naj­viac pomá­hať komu­nite a Slo­ven­sku. Opla­tilo sa tam ísť. DÍKY VŠET­KÝM a špe­ciálne Ras­ťovi za orga­ni­zá­ciu a vyba­vo­vačky. 

Tu sa kuch­tia návrhy ako pomôcť pod­ni­ka­te­ľom a star­tu­pis­tom na Slo­ven­sku a čo všetko treba zme­niť a ako to ohac­ko­vat :)

Áno, aj takéto jedlo sa dá v Slo­ven­skom AIR FORCE ONE zohnať :)

2. NYC

Pre­zi­dent a star­tupy na V4 fóre v Google. Okrem iného tam všet­kých posa­dil na prdel Juro Vacu­lík so svo­jim AERO­MO­BI­LOM (lie­ta­jú­cim autom).

Trošku sme pre­zen­to­vali www.blackslide.com a zvlášť runform.com

To už neviem čo bolo také smiešne, ale všetko fun­go­valo :))

výhľad na NYC z goog­lac­kého roof­topu

Šikovní Slo­váci z NYC :)

3. BOS­TON — HAR­VARD

Ako správni star­tu­pisti sme sa pre­sú­vali z NYC do BOS­TONU ofi­ciál­nou lin­kou za 17 dolá­rov na osobu. Pre nie­kto­rých záži­tok na celý život.

Ale tým pra­vým zážit­kom bola reálna hodina na HAR­VARD BUSI­NESS SCHOOL kde nám Ras­tík a Slo­váci tam učiaci sa vyba­vili účasť. Keď sa zúčast­níte jed­nej takejto hodiny, kde si všetci pred­tým naštu­do­vali 20 strán príp­ravy, hlá­sili sa a ana­ly­zo­vali ako o dušu a do toho bru­tálny pro­fe­sor ako z inej gala­xie, tak chá­pete, prečo je naše škols­tvo tam kde je a kam ho treba dostať. Aj to bol jeden z cie­ľov nášho tripu. 

Šikovní Slo­váci z BOS­TONU a recep­cia.

4. SAN DIEGO

Toto bol naj­lep­sie a najp­ro­fe­si­onál­nej­šie zor­ga­ni­zo­vaný výlet. Je vidno, že jeden z co-foun­de­rov ESETU Anton Zajac má SAN DIEGO plne pod kon­tro­lou :)). Spra­vil týmto even­tom takú reklamu Slo­ven­sku v US ako už dlho nikto nie.

Pre­zi­dent dáva jeden z najin­špi­ra­tív­nej­ších spe­e­chov aké som videl. Úplné som nechá­pal, že toto je slo­ven­sky poli­tik. JFK! :)

Ďalší super spe­ech dal aj Čer­ňan. Posledný koz­mo­naut na mesiaci pôvo­dom zo Slo­ven­ska.

Po ofi­ciál­nej časti zase brains­tor­ming našej komu­nitky obo­ha­tený o foun­de­rov ESETU a pár ďal­ších ľudí.

A samoz­rejme nemô­žete zabud­núť na Petra Šťast­ného.

5. PALO ALTO — SAN FRA­CISCO — STAN­FORD

Ďal­šou našou zastáv­kou bolo Palo Alto/San Fran a Stan­ford. Podobne aj na tejto jed­nej z naj­lep­ších skoľ na svete sme sa ako hos­tia zúčast­nili regu­lár­nej hodiny. Opäť ten pocit, že keby takéto osob­nosti a takýmto spô­so­bom vyučo­vali u nás. Tak sme všetci nie­kde inde.

Stan­ford je obrov­ský cam­pus, plný ume­nia, ener­gie a vzde­la­nia. Keď ste na tej uni­ver­zite, pri­pa­dáte si ako keby ste boli na uni­ver­zite z MARSU s civi­li­zá­ciou, ktorá je 100ro­kov pred nami :)

Tomuto hovo­rím moti­vá­cia.

Posledná tra­dičná zastávka bola vo Face­bo­oku, kde je opäť via­cero šikov­ných Slo­vá­kov — dizaj­nér­kov, ktorí kedysi robili aj vo Web­Sup­porte a kde to dotiahli :) (že Hres­cinko :)).

ZÁVER:

Bolo toho strašne veľa. Toto je len taký rýchly, hodin­kový výcuc z 10 tich dní, ktoré sa zdali ako 10 mesia­cov. Toľko tam toho bolo.

Budem sa asi opa­ko­vať. V US som bol 3krát za posledné 2 roky. (3 mesiace som žil v Sili­con Val­ley s Nicereply.com star­tu­pom). Toto ale bolo life chan­ging expe­rience.

Ani nie tak kvôli tomu všet­kému čo sme videli, čo sme zažili, ale skôr s kým sme tam boli.

Každý mana­žér, ceo, pod­ni­ka­teľ vám povie, že vsetko to je o ľuďoch a od nich závisí úspech projektu/firmy. (Slo­ven­ska?)

A ja som videl jed­nak v pre­zi­den­tovi a jeho teame, ale hlavne aj v našej par­tii bru­tálnu snahu a túžbu pomôcť a ODBLO­KO­VAŤ Slo­ven­sko.

Ale hlavne, že toto všetko sú mrte naskil­lo­vani ludia, ktorí toho veľa pre­ská­kali / doká­zali, majú morálne hod­noty naozaj vysoko a sú mega v pohode. Proste A-TEAM :)

UNLE­ASH!

Zdroj: blog.truban.sk

Pridať komentár (0)