10-jad­rový pro­ce­sor, 4 GB RAM či 21 MPx foto­apa­rát a cena pod 200 €? S LeEco Le 2 Pro to možné je!

fonyzciny.sk / 25. júla 2016 / Tech a inovácie

Naj­nov­šie smart­fóny spo­loč­nosti LeEco ponú­kajú veľa muziky za málo peňazí. Tento pomerne mladý výrobca sa doká­zal za krátku dobu naplno etab­lo­vať na trhu a svo­jim zákaz­ní­kom vždy pri­ne­sie parádne novinky.

Do sku­pinky naj­lep­ších smart­fó­nov v pomere cena/výkon sa zara­ďuje aj model Le 2 Pro. Ten hrdo nesie logo spo­loč­nosti a zastu­puje ju v stred­nej triede. Momen­tálne pre­bieha v e-shope Gearbest.com akcia, pri kto­rej si môžete LeEco Le 2 Pro kúpiť už za veľmi výhod­ných 195 € s pou­ži­tím kupónu Le2Fo­nyz­ciny.

K dis­po­zí­cii sú dve farebné pre­ve­de­nia – ružovo-zlaté a strie­borné. Hli­ní­kové uni­body telo so špič­ko­vým kon­štrukč­ným spra­co­va­ním skrýva na pred­nej strane 5,5-palcový FullHD disp­lej. Pod kapo­tou pra­cuje 10-jad­rový pro­ce­sor Media­Tek Helio X20, kto­rému nahráva do tan­demu 4 GB RAM pamäť a základné 32 GB interné úlo­žisko bez mož­nosti roz­ší­re­nia mic­roSD kar­tami.

DSC_3902

Napá­ja­nie týchto kom­po­nen­tov obsta­ráva 3000 mAh baté­ria, ktorá pod­po­ruje aj tech­no­ló­giu rých­leho nabí­ja­nia. Soft­vé­rová časť LeEco Le 2 Pro je zabez­pe­čená Andro­idom 6.0 Marsh­mal­low s nad­stav­bou eUI 5.8. Kva­litné foto­gra­fie pri­náša 21 MPx Sony IMX230 hlavný foto­apa­rát s clo­nou f/2.0.

DSC_0945

Na pred­nej strane mu sekun­duje 8 MPx sel­fie foto­apa­rát. Neza­bú­dajte však ani na to, že smart­fón nedis­po­nuje kla­sic­kým 3.5 mm audio jac­kom a výrobca pri­ba­lil reduk­ciu z USB Type-C konek­tora. Ak sa chcete o LeEco Le 2 Pro dozve­dieť viac, určite nav­štívte našu detailnú recen­ziu, v kto­rej náj­dete všetky klady, ale aj zápory.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)