10 kre­a­tív­nych resu­mé a CV, kto­ré sto­ja za povšim­nu­tie

Michal Králik: Sketcher.sk / 16. marca 2015 / Business

Keď sa sna­ží­te nájsť si novú prá­cu, prvý dojem je ten naj­sil­nej­ší a naj­dl­h­šie trva­jú­ci. To isté pla­tí aj pri nových kli­en­toch. Prvý dojem roz­hod­ne, či vynik­ne­te a dosta­ne­te zákaz­ku ale­bo sply­nie­te s davom. V prie­me­re člo­vek strá­vi nad vaším port­fó­li­om 6 sekúnd.

To zna­me­ná, že vaša pre­zen­tá­cia musí bať vypra­co­va­ná čo naj­jed­no­duch­šie a najz­ro­zu­mi­teľ­nej­šie. Pre dizaj­né­ra je pre­zen­tá­cia dát asi naj­pod­stat­nej­šou čas­ťou prá­ce. Ak nevie­te uro­biť dáta “sexy”, tak je asi nie­kde chy­ba. V posled­nej dobe sa obno­vu­je trend tla­če­ných resu­mé. Zväč­ša sú už len jed­no­strán­ko­vé, z dôvo­du, kto­rý sme uvied­li pred­tým. Tu máme nie­koľ­ko skve­lých cv-čiek, aby ste sa moh­li inšpi­ro­vať a zau­jať takým, aby si zís­ka­lo srd­cia a hla­sy oko­lia.

Len­ka Kubi­šo­vá

Anton Yer­mo­lov

Robert Kos­tr­ze­wa

Ryan Ecc­les­ton

Mar­tin Zarian

Maria Mag­da­le­na Veri­ne

Fran­ces­co Riviec­cio

Rober­ta Cice­ro­ne

Luca Pol­iz­zot­to

Sil­viu Arde­le­an

zdroj: sketcher.com

Pridať komentár (0)