10 kre­a­tív­nych resumé a CV, ktoré stoja za povšim­nu­tie

Michal Králik: Sketcher.sk / 16. marca 2015 / Business

Keď sa sna­žíte nájsť si novú prácu, prvý dojem je ten naj­sil­nejší a naj­dl­h­šie trva­júci. To isté platí aj pri nových kli­en­toch. Prvý dojem roz­hodne, či vynik­nete a dosta­nete zákazku alebo sply­niete s davom. V prie­mere člo­vek strávi nad vaším port­fó­liom 6 sekúnd.

To zna­mená, že vaša pre­zen­tá­cia musí bať vypra­co­vaná čo naj­jed­no­duch­šie a najz­ro­zu­mi­teľ­nej­šie. Pre dizaj­néra je pre­zen­tá­cia dát asi naj­pod­stat­nej­šou čas­ťou práce. Ak neviete uro­biť dáta “sexy”, tak je asi nie­kde chyba. V posled­nej dobe sa obno­vuje trend tla­če­ných resumé. Zväčša sú už len jed­no­strán­kové, z dôvodu, ktorý sme uviedli pred­tým. Tu máme nie­koľko skve­lých cv-čiek, aby ste sa mohli inšpi­ro­vať a zau­jať takým, aby si zís­kalo srd­cia a hlasy oko­lia.

Lenka Kubi­šová

Anton Yer­mo­lov

Robert Kos­tr­zewa

Ryan Ecc­les­ton

Mar­tin Zarian

Maria Mag­da­lena Verine

Fran­cesco Riviec­cio

Roberta Cice­rone

Luca Pol­iz­zotto

Sil­viu Arde­lean

zdroj: sketcher.com

Pridať komentár (0)