10 mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí vek nepo­va­žujú za pre­kážku

Lukáš Timko / 12. septembra 2015 / Tools a produktivita

V minu­losti sa za mla­dých pod­ni­ka­te­ľov pova­žo­vali ľudia ako Bill Gates a Steve Jobs, jeden zalo­žil Mic­ro­soft vo veku 23 rokov a druhý zase Apple vo veku 21 rokov. A samoz­rejme neza­bú­dame na Marka Zuc­ker­berga, ktorý zalo­žil Face­book vo veku 19 rokov. Tento trend len potvr­dzuje fakt, že pod­ni­ka­te­lia sú stále mladší a mladší. Dokonca takí mladí, že nie­ktorí nemajú nárok ani na občian­sky pre­ukaz.

Už dávno sú preč dni stán­kov s limo­ná­dami a dúfajme aj ste­re­oty­pov, že deti sú nemo­ti­vo­vané a lenivé. S prí­stu­pom k tech­no­ló­giám už v kolíske nám táto gene­rá­cia demon­štruje, ako dokáže byť ino­va­tívna. Každý jeden pod­ni­ka­teľ, kto­rého vám pred­sta­víme doka­zuje, že vek nie je žiad­nou pre­káž­kou.

Via­cerí z vás sa určite zamys­lia nad tým, čo všetko sme robili mi keď sme boli v ich veku. Nezú­fajte, úspech nie je vôbec o veku, ale o tom ísť vytrvalo za svo­jím cie­ľom a nemať strach skú­siť nové veci. Toto sú šoku­júco mladí a inšpi­ra­tívni pod­ni­ka­te­lia, ktorí našli svoj úspech vo svete tech­no­ló­gií.

Shub­ham Baner­jee – 13 rokov, Santa Clara, Kali­for­nia

Potom čo sa pomo­cou Googlu sna­žil prísť na to, ako slepí ľudia čítajú vymys­lel s Lego Mind­storms EV3 súp­ra­vou tla­čia­reň brai­lo­vého písma, ktorú nazval Braigo. Krátko na to zalo­žil svoju prvú spo­loč­nosť, Braigo Labs, zame­ranú na lacné tla­čiarne brai­lo­vého písma. Pred­ne­dáv­nom Intel zain­ves­to­val do jeho star­tupu.

Soroush Ghodsi – 13 rokov, Water­loo, Onta­rio

Soroush je ria­di­te­ľom spo­loč­nosti Slik Tech­no­lo­gies, ktorá vám dovolí hľa­dať, fil­tro­vať a sle­do­vať spo­loč­nosti podľa urči­tých kri­té­rií. Toto je jeho štvrtý pokus o star­tup a druhá rola ria­di­teľa.

Rohan Agra­wal – 14 rokov, Cuper­tino, Kali­for­nia

Ako dva­násť­ročný, ktorý sa sám naučil prog­ra­mo­vať, zobral robo­tiku úto­kom. Je zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Ale­opile, ktorá posky­tuje kon­zul­tačné služby týka­júce sa robo­tiky, web dizajnu a tlače obvo­do­vých dosiek.

Bro­oke Mar­tin – 15 rokov, Spo­kane, Was­hing­ton

Vymys­lela ICPo­och, zaria­de­nie pomo­cou kto­rého sa môžete roz­prá­vať so svo­jim psom na diaľku. Bro­oke vyhrala nie­koľko pre­stíž­nych súťaži v Ame­rike ešte pred­tým ako bola schopná šofé­ro­vať.

Jor­dan Casey – 15 rokov, Water­ford, Írsko

Ešte pred­tým ako sa stál pro­fe­si­onál­nym deve­lo­pe­rom mobil­ných apli­ká­cii sa Jor­dan ako deväť­ročný naučil prog­ra­mo­vať a vo dva­nás­tich zalo­žil svoju prvú spo­loč­nosť. Casey Games, je jed­nou z najús­peš­nej­ších spo­loč­ností v Írsku zame­ra­nej na tvorbu mobil­ných hier.

Ben Pas­ter­nak – 16 rokov, Syd­ney, Aus­trá­lia

Nie každý stre­doš­ko­lák sa môže pochvá­liť tým, že sa oňho zau­jíma Face­book a Google. Potom čo jeho hra Impos­sible Rush zazna­me­nala 500.000 stia­hnutí za prvých 6 týžd­ňoch ho obe spo­loč­nosti pozvali na náv­števu svo­jich pries­to­rov.

Mate­usz Mach – 17 rokov, Pome­ra­nian Voivo­des­hip, Poľ­sko

Inšpi­ro­vaný sve­tom hip-hopu, ako šest­násť ročný, Mate­usz navrhol svoju apli­ká­ciu FIVE. Pomo­cou tejto apli­ká­cie posie­late svo­jim kama­rá­tom správy vo forme posun­ko­vej reči. Táto apli­ká­cia spra­vila z Apple Watch skvelý komu­ni­kačný nástroj pre pou­ží­va­te­ľov medzi­ná­rod­nej posun­ko­vej reči.

Shreya Shan­kar – 18 rokov, San Fran­cisco, Kali­for­nia

Ako stre­doš­ko­láčka zalo­žila Shreya Camp Sci Girl, letný tábor so zame­ra­ním na počí­ta­čové vedy pre diev­čatá so stred­nej školy. Tábor je zadarmo a tak sa Shreya snaží pomo­cou tejto ini­cia­tívy zmen­šiť roz­diely medzi pohla­viami v tech­no­lo­gic­kom prie­mysle.

Ming Horn – 18 rokov, Ber­ke­ley, Kali­for­nia

Vďaka svo­jej spo­loč­nosti Kho­deUp vyzbie­rala 21.175 dolá­rov, ktoré Ming pou­žila na finan­co­va­nie svojho prog­ramu pre pod­poru detí v Kamob­dži. Ming strá­vila 4 týždne v Kam­bo­dži výuč­bou webo­vého prog­ra­mo­va­nia.

Erik Finam – 16 rokov, San Fran­cisco, Kali­for­nia

Ako pät­násť­ročný spe­ňa­žil 1.000 dolá­rovú inves­tí­ciu do bit­co­inu za 100.000 dolá­rov. Tieto peniaze následne pou­žil na zalo­že­nie firmy Botan­gle, ktorá posky­tuje kurzy s online výuč­bou.

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)