10 naj­lep­ších slo­ven­ských men­to­rov

Martin Bohunický / 23. decembra 2015 / Zo Slovenska

Men­tor by mal byť člo­vek, kto­rý má za sebou celú radu skú­se­nos­tí — úspe­chov, ale aj neús­pe­chov.

Men­to­rom by mal byť nie­kto, kto doká­že okam­ži­te vidieť tvo­je sil­né a sla­bé strán­ky a kto pri akom­koľ­vek pro­duk­te vie, čo pres­ne tre­ba uro­biť. Kto je na teba tvr­dý, no nie natoľ­ko, aby ťa ura­zil ale­bo odra­dil. Dob­rý men­tor je ten, kto­rý ťa vedie a nasme­ru­je na správ­nu ces­tu, aby si sám pri­šiel na rie­še­nia.

Také­ho­to člo­ve­ka nie je jed­no­du­ché nájsť. Na kaž­dom kro­ku sa ti bude ponú­kať kde­ja­ký wan­na­be “líder”, kto­ré­ho schop­nos­ti ti potvr­dí jedi­ne jeho vlast­né ego. Ak máš v rukách nie­čo veľ­ké a chceš naozaj uspieť, rad­šej by si mal zvá­žiť, či by nestá­lo za to skú­siť oslo­viť nie­ko­ho z tých­to desia­tich gurus. Všet­ci majú za sebou ohrom­né veci, obrov­ské množ­stvo skú­se­nos­tí, kaž­dý ich deň sa skla­dá z mno­hých výziev. Pre­šli si ces­tou, kto­rá z nich spra­vi­la to, čím sú dnes. A prá­ve boha­té skú­se­nos­ti a ocho­ta učiť sa z nich je zákla­dom kva­lit­né­ho men­to­ra.

Aby som bol ale úprim­ný, mys­lím si, že za desať rokov bude ten­to reb­rí­ček vyze­rať úpl­ne inak. Slo­ven­ská star­tu­po­vá scé­na je veľ­mi mla­dá, nádej­né star­tu­py sa zatiaľ sna­žia v zahra­ni­čí len pre­sa­diť a dopo­siaľ Slo­ven­sko nezaz­na­me­na­lo výraz­nej­ší úspech. Keď sa však na ten glo­bál­ny trh nie­kto dosta­ne, uro­bí v zahra­ni­čí veľ­ké veci a potom sa vrá­ti na Slo­ven­sko, bude tak nabi­tý skú­se­nos­ťa­mi, že bude­me všet­ci vyva­lo­vať oči, čo to robí s našou mla­dou gene­rá­ci­ou. 

V kaž­dom prí­pa­de ti kaž­dý z tých­to desia­tich gen­tle­ma­nov doká­že dať také veci, že za mesiac doká­žeš vyrásť ako člo­vek o toľ­ko, čo nie­kto­rí ľudia zvlád­nu za dlhé roky, prí­pad­ne nikdy.

Michal Tru­ban

Hviez­du slo­ven­skej tech/startup scé­ny netre­ba pred­sta­vo­vať. Maji­teľ spo­loč­nos­ti Web­sup­port pra­cu­je na celej rade ďal­ších pro­jek­tov, naprí­klad InHi­ro, Run­form, Nice­rep­ly. V posled­nej dobe inves­to­val do star­tu­pu Crop­tec, kto­ré­mu aktív­ne posky­tu­je aj men­to­ring. Ama­tér­sky sa venu­je triat­lo­nu. Rád pomá­ha mla­dým star­tu­pis­tom na celej rade podu­ja­tí ako je Star­tup­We­e­kend, Star­tup Awards a množ­stve ďal­ších. Vhod­ný men­tor pre: Star­tu­py, Spin off pro­jek­ty, Pro­duk­to­vý sup­port. Jeho sil­nou oblas­ťou sú app­ky a har­dwa­re pro­jek­ty.

dsc9622

zdroj foto­gra­fie: Wopss.sk/Michal Lukáč

Michal Káče­rík

CTO v ame­ric­kom star­tu­pe Safer­Pass a jeden zo zakla­da­te­ľov Bee­Sa­fe. Michal coacho­val v The Spot, orga­ni­zu­je Star­tup Wee­ken­dy a men­to­ro­val dokon­ca glo­bál­ne star­tu­py na zná­mom Pione­ers Fes­ti­va­le. Ten­to cha­lan je jed­no­du­cho v líder­stve fra­jer. Vhod­ný men­tor pre: Ear­ly sta­ge star­tu­py, kto­ré hľa­da­jú s nápa­dom svo­je zame­ra­nie a základ­nú pro­fi­lá­ciu pro­duk­tu. Jeho sil­nou oblas­ťou je secu­ri­ty.

Michal Hra­bo­vec

Zakla­da­teľ a pre­zi­dent fir­my Ana­soft, jed­né­ho z najús­peš­nej­ších soft­wa­re hou­se na našom trhu. S jeho spo­loč­nos­ťou zís­kal oce­ne­nie IT fir­ma roka 2009. Vhod­ný men­tor pre: Seni­or­nej­šie star­tu­py s ambí­ci­ou šká­lo­vať. Jeho sil­nou oblas­ťou je cloud, data, SaaS.

Zdroj fotografie: https://www.facebook.com/ANASOFT-52395189982

zdroj foto­gra­fie: https://www.facebook.com/ANASOFT-52395189982

Milan Dubec

Zakla­da­teľ Aze­tu je po zlú­če­ní od toho­to roka ria­di­te­ľom Rin­gier Axel Sprin­ger Slo­va­kia. Milan je neofi­ciál­nym krá­ľom slo­ven­ské­ho inter­ne­tu. Slo­ven­ským star­tu­pom verí a pra­vi­del­ne sa zúčast­ňu­je akcií, či už ako men­tor, ale­bo ako porot­ca. Vhod­ný men­tor pre: Ear­ly sta­ge aj seni­or­nej­šie star­tu­py, kto­rých hlav­né zame­ra­nie je media, e-com­mer­ce, mar­ketp­la­ce.

zdroj fotografie: https://www.facebook.com/ringier.axel.springer.slovakia

zdroj foto­gra­fie: https://www.facebook.com/ringier.axel.springer.slovakia

Juraj Sas­ko

Ria­di­teľ mar­ke­tin­go­vej agen­tú­ry Visi­bi­li­ty. Fir­mu zalo­žil v roku 2009 a odvte­dy sa vyšvi­hol medzi líd­rov v tej­to oblas­ti. Je to mla­dý a skrom­ný cha­lan, kto­rý vyni­ká akti­vi­tou, doká­zal zo svo­jej agen­tú­ry spra­viť fir­mu so stre­do­európ­sky­mi ambí­cia­mi. Pra­vi­del­ne sa zúčast­ňu­je rôz­nych podu­ja­tí, je exter­ným lek­to­rom pre Goog­le Slo­ven­sko. Vhod­ný men­tor pre: e-com­mer­ce pro­jek­ty.

Jaro­slav Lup­ták

Inves­tič­ný mana­žér v Neulo­gy Ven­tu­res v minu­los­ti pomo­hol pri ras­te nie­koľ­kým význam­ným tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. Vie­dol imple­men­tá­ciu Slo­ven­ské­ho star­tup roz­vo­jo­vé­ho prog­ra­mu, pri­čom preň zabez­pe­čil spo­lu­prá­cu aj s inku­bá­tor­mi v Sili­con Val­ley. Pria­mo exe­ku­oval väč­ši­nu slo­ven­ských ven­tu­re inves­tí­cií. Má vyni­ka­jú­ci čuch na odha­le­nie kva­lit­ný resp. nekva­lit­ných pro­jek­tov. Vhod­ný men­tor pre: star­tu­py, kto­ré hľa­da­jú inves­tí­ciu a majú medzi­ná­rod­né ambí­cie. Jeho sil­nou oblas­ťou je media, med­tech, aug­men­ted rea­li­ty…

Ken­neth Ryan

Ken Ryan z KPMG má na sve­do­mí The Star­tup Stu­dio, kde ponú­ka pod­po­ru mla­dým ino­va­tív­nym fir­mám a ich zakla­da­te­ľom. Je jed­ným z hlav­ných akté­rov, kto­rí sa pri­či­ni­li pri roz­vo­ji slo­ven­ské­ho star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu. Vhod­ný men­tor pre: Ear­ly sta­ge star­tu­py, kto­ré majú záu­jem rai­so­vať kapi­tál. Ken má vyni­ka­jú­ci skill v pora­den­stve star­tu­pov pri nego­ciá­cii s ven­tu­re inves­tor­mi. Okrem toho má skve­lý čuch na odha­le­nie dob­ré­ho tímu.

Vľavo Kenneth Ryan

Andrej Kis­ka

Syn pre­zi­den­ta slo­ven­skej repub­li­ky je jed­ným z hlav­ných hrá­čov na čes­kej star­tu­po­vej scé­ne. Pôso­bí v etab­lo­va­nom stre­do­európ­skych ven­tu­re fon­de ako par­tner Cre­do Ven­tu­res. Bol men­to­rom Star­tu­pY­ard a Star­tu­pA­wards. Vhod­ný men­tor pre: seni­or­né star­tu­py, kto­ré hľa­da­jú seed resp. A round inves­tí­ciu so zame­ra­ním na IOT, SaaS, 3D, Media.

Mar­tin Kru­pa

Ria­di­teľ webo­vej agen­tú­ry ui42. Pra­vi­del­ne pred­ná­ša na works­ho­poch a kon­fe­ren­ciách, jeho špe­cia­li­zá­ci­ou je user expe­rien­ce. Pre roz­beh biz­ni­su na webe je ako men­tor ide­ál­ny. Vhod­ný men­tor pre: Ear­ly sta­ge star­tu­py, kto­ré hľa­da­jú pro­duk­to­vý a UX sup­port.

ui42_ShopComm2013_01

Peter Filo

Je pro­de­ka­nom na Obchod­nej fakul­te Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty. Počas svo­jej dlhej kari­é­ry nabe­ral skú­se­nos­ti na via­ce­rých mies­tach v Euró­pe a je skve­lým men­to­rom pre množ­stvo štu­den­tov, kto­rí hľa­da­jú first hand advi­ce. Vhod­ný men­tor pre: štu­den­tov, kto­rí majú ešte len myš­lien­ku a roz­mýš­ľa­jú nad zalo­že­ním star­tu­pu a namie­ša­ním vhod­né­ho tímu zlo­že­né­ho z kva­lit­ných ľudí.

fb
Pridať komentár (0)