10 naj­lep­ších slo­ven­ských men­to­rov

Martin Bohunický / 23. decembra 2015 / Zo Slovenska

Men­tor by mal byť člo­vek, ktorý má za sebou celú radu skú­se­ností — úspe­chov, ale aj neús­pe­chov.

Men­to­rom by mal byť nie­kto, kto dokáže okam­žite vidieť tvoje silné a slabé stránky a kto pri akom­koľ­vek pro­dukte vie, čo presne treba uro­biť. Kto je na teba tvrdý, no nie natoľko, aby ťa ura­zil alebo odra­dil. Dobrý men­tor je ten, ktorý ťa vedie a nasme­ruje na správnu cestu, aby si sám pri­šiel na rie­še­nia.

Také­hoto člo­veka nie je jed­no­du­ché nájsť. Na kaž­dom kroku sa ti bude ponú­kať kde­jaký wan­nabe “líder”, kto­rého schop­nosti ti potvrdí jedine jeho vlastné ego. Ak máš v rukách niečo veľké a chceš naozaj uspieť, rad­šej by si mal zvá­žiť, či by nestálo za to skú­siť oslo­viť nie­koho z týchto desia­tich gurus. Všetci majú za sebou ohromné veci, obrov­ské množ­stvo skú­se­ností, každý ich deň sa skladá z mno­hých výziev. Pre­šli si ces­tou, ktorá z nich spra­vila to, čím sú dnes. A práve bohaté skú­se­nosti a ochota učiť sa z nich je zákla­dom kva­lit­ného men­tora.

Aby som bol ale úprimný, mys­lím si, že za desať rokov bude tento reb­rí­ček vyze­rať úplne inak. Slo­ven­ská star­tu­pová scéna je veľmi mladá, nádejné star­tupy sa zatiaľ sna­žia v zahra­ničí len pre­sa­diť a dopo­siaľ Slo­ven­sko nezaz­na­me­nalo výraz­nejší úspech. Keď sa však na ten glo­bálny trh nie­kto dostane, urobí v zahra­ničí veľké veci a potom sa vráti na Slo­ven­sko, bude tak nabitý skú­se­nos­ťami, že budeme všetci vyva­lo­vať oči, čo to robí s našou mla­dou gene­rá­ciou. 

V kaž­dom prí­pade ti každý z týchto desia­tich gen­tle­ma­nov dokáže dať také veci, že za mesiac doká­žeš vyrásť ako člo­vek o toľko, čo nie­ktorí ľudia zvládnu za dlhé roky, prí­padne nikdy.

Michal Tru­ban

Hviezdu slo­ven­skej tech/startup scény netreba pred­sta­vo­vať. Maji­teľ spo­loč­nosti Web­sup­port pra­cuje na celej rade ďal­ších pro­jek­tov, naprí­klad InHiro, Run­form, Nice­reply. V posled­nej dobe inves­to­val do star­tupu Crop­tec, kto­rému aktívne posky­tuje aj men­to­ring. Ama­tér­sky sa venuje triat­lonu. Rád pomáha mla­dým star­tu­pis­tom na celej rade podu­jatí ako je Star­tup­We­e­kend, Star­tup Awards a množ­stve ďal­ších. Vhodný men­tor pre: Star­tupy, Spin off pro­jekty, Pro­duk­tový sup­port. Jeho sil­nou oblas­ťou sú appky a har­dware pro­jekty.

dsc9622

zdroj foto­gra­fie: Wopss.sk/Michal Lukáč

Michal Káče­rík

CTO v ame­ric­kom star­tupe Safer­Pass a jeden zo zakla­da­te­ľov Bee­Safe. Michal coacho­val v The Spot, orga­ni­zuje Star­tup Wee­kendy a men­to­ro­val dokonca glo­bálne star­tupy na zná­mom Pione­ers Fes­ti­vale. Tento cha­lan je jed­no­du­cho v líder­stve fra­jer. Vhodný men­tor pre: Early stage star­tupy, ktoré hľa­dajú s nápa­dom svoje zame­ra­nie a základnú pro­fi­lá­ciu pro­duktu. Jeho sil­nou oblas­ťou je secu­rity.

Michal Hra­bo­vec

Zakla­da­teľ a pre­zi­dent firmy Ana­soft, jed­ného z najús­peš­nej­ších soft­ware house na našom trhu. S jeho spo­loč­nos­ťou zís­kal oce­ne­nie IT firma roka 2009. Vhodný men­tor pre: Seni­or­nej­šie star­tupy s ambí­ciou šká­lo­vať. Jeho sil­nou oblas­ťou je cloud, data, SaaS.

Zdroj fotografie: https://www.facebook.com/ANASOFT-52395189982

zdroj foto­gra­fie: https://www.facebook.com/ANASOFT-52395189982

Milan Dubec

Zakla­da­teľ Azetu je po zlú­čení od tohoto roka ria­di­te­ľom Rin­gier Axel Sprin­ger Slo­va­kia. Milan je neofi­ciál­nym krá­ľom slo­ven­ského inter­netu. Slo­ven­ským star­tu­pom verí a pra­vi­delne sa zúčast­ňuje akcií, či už ako men­tor, alebo ako porotca. Vhodný men­tor pre: Early stage aj seni­or­nej­šie star­tupy, kto­rých hlavné zame­ra­nie je media, e-com­merce, mar­ketp­lace.

zdroj fotografie: https://www.facebook.com/ringier.axel.springer.slovakia

zdroj foto­gra­fie: https://www.facebook.com/ringier.axel.springer.slovakia

Juraj Sasko

Ria­di­teľ mar­ke­tin­go­vej agen­túry Visi­bi­lity. Firmu zalo­žil v roku 2009 a odvtedy sa vyšvi­hol medzi líd­rov v tejto oblasti. Je to mladý a skromný cha­lan, ktorý vyniká akti­vi­tou, doká­zal zo svo­jej agen­túry spra­viť firmu so stre­do­európ­skymi ambí­ciami. Pra­vi­delne sa zúčast­ňuje rôz­nych podu­jatí, je exter­ným lek­to­rom pre Google Slo­ven­sko. Vhodný men­tor pre: e-com­merce pro­jekty.

Jaro­slav Lup­ták

Inves­tičný mana­žér v Neulogy Ven­tu­res v minu­losti pomo­hol pri raste nie­koľ­kým význam­ným tech­no­lo­gic­kým spo­loč­nos­tiam. Vie­dol imple­men­tá­ciu Slo­ven­ského star­tup roz­vo­jo­vého prog­ramu, pri­čom preň zabez­pe­čil spo­lu­prácu aj s inku­bá­tormi v Sili­con Val­ley. Priamo exe­ku­oval väč­šinu slo­ven­ských ven­ture inves­tí­cií. Má vyni­ka­júci čuch na odha­le­nie kva­litný resp. nekva­lit­ných pro­jek­tov. Vhodný men­tor pre: star­tupy, ktoré hľa­dajú inves­tí­ciu a majú medzi­ná­rodné ambí­cie. Jeho sil­nou oblas­ťou je media, med­tech, aug­men­ted rea­lity…

Ken­neth Ryan

Ken Ryan z KPMG má na sve­domí The Star­tup Stu­dio, kde ponúka pod­poru mla­dým ino­va­tív­nym fir­mám a ich zakla­da­te­ľom. Je jed­ným z hlav­ných akté­rov, ktorí sa pri­či­nili pri roz­voji slo­ven­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému. Vhodný men­tor pre: Early stage star­tupy, ktoré majú záu­jem rai­so­vať kapi­tál. Ken má vyni­ka­júci skill v pora­den­stve star­tu­pov pri nego­ciá­cii s ven­ture inves­tormi. Okrem toho má skvelý čuch na odha­le­nie dob­rého tímu.

Vľavo Kenneth Ryan

Andrej Kiska

Syn pre­zi­denta slo­ven­skej repub­liky je jed­ným z hlav­ných hrá­čov na čes­kej star­tu­po­vej scéne. Pôsobí v etab­lo­va­nom stre­do­európ­skych ven­ture fonde ako par­tner Credo Ven­tu­res. Bol men­to­rom Star­tu­pY­ard a Star­tu­pA­wards. Vhodný men­tor pre: seni­orné star­tupy, ktoré hľa­dajú seed resp. A round inves­tí­ciu so zame­ra­ním na IOT, SaaS, 3D, Media.

Mar­tin Krupa

Ria­di­teľ webo­vej agen­túry ui42. Pra­vi­delne pred­náša na works­ho­poch a kon­fe­ren­ciách, jeho špe­cia­li­zá­ciou je user expe­rience. Pre roz­beh biz­nisu na webe je ako men­tor ide­álny. Vhodný men­tor pre: Early stage star­tupy, ktoré hľa­dajú pro­duk­tový a UX sup­port.

ui42_ShopComm2013_01

Peter Filo

Je pro­de­ka­nom na Obchod­nej fakulte Eko­no­mic­kej uni­ver­zity. Počas svo­jej dlhej kari­éry nabe­ral skú­se­nosti na via­ce­rých mies­tach v Európe a je skve­lým men­to­rom pre množ­stvo štu­den­tov, ktorí hľa­dajú first hand advice. Vhodný men­tor pre: štu­den­tov, ktorí majú ešte len myš­lienku a roz­mýš­ľajú nad zalo­že­ním star­tupu a namie­ša­ním vhod­ného tímu zlo­že­ného z kva­lit­ných ľudí.

fb
Pridať komentár (0)