10 naj­lep­ších vyná­le­zov z roku 2015

Ľubica Račeková / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

Minulý rok bol bohatý na všetky druhy ino­vá­cií. Doč­kali sme sa nových tech­no­ló­gií — či už hard­véru, alebo soft­véru, postú­pila veda a darilo sa aj výsku­mom. Nasle­du­júci zoznam menuje 10 naj­lep­ších vyná­le­zov za pre­došlí rok.

Kôš v oce­áne

Kôš v oceáne

foto: the­oce­anc­le­a­nup

Upro­stred Tichého oce­ánu sa hro­ma­dia odpadky, ktoré vytvá­rajú plo­chu väč­šiu ako Texas. Nový pro­jekt pre čisté oce­ány navrhol pri­bližne 100 km dlhý “kôš”, ktorý by chy­tal odpadky do pasce. Jeho cena je 15 mili­ó­nov dolá­rov. Ak jeho skúška uspeje, naplno by sa začal využí­vať v roku 2020 a mohol by zní­žiť odpad o 42 % do 10 rokov.

Zámok na dvere v mobile

Zámok prepojený so smartfónom

foto: can­dy­house

Toto je skvelý vyná­lez pre všet­kých tých , ktorí zabú­dajú zamký­nať dvere. Apli­ká­cia vám dá vedieť, či je váš dom v bez­pečí a tiež vám nahlási, keď nie­kto do vášho domu vstúpi, alebo z neho odíde.

Pitná kniha

1043655-650-1450099122-05_Drinkable_Book_Angle_Tear

foto: paged­rin­king­pa­per

Odha­duje sa , že 663 mili­ó­nov ľudí na celom svete nemá prí­stup k čis­tej pit­nej vode, čias­točne aj preto, že fil­trá­cia je zlo­žitá a nákladná. Táto “Pitná kniha” však umož­ňuje kva­litnú a lacnú fil­trá­ciu vody. Jej stránky fun­gujú ako vodné fil­tre a zabí­jajú cez 99% škod­li­vých bak­té­rií. Tes­to­vali ich v Ban­gla­déši , Ghane a Juho­af­ric­kej repub­like.

Nora

Nora

foto: kickstarter.com

Nora je názov pre stroj­ček, ktorý zastaví vaše chrá­pa­nie skôr, ako nie­koho zobu­díte. Nora slúži tak, že ticho a jemne posu­nie hlavu pomo­cou ľah­kej pod­ložky, ktorá je umiest­nená pod van­kú­šom. Tento nepatrný pohyb sti­mu­luje uvoľ­nené krčné svaly a budete môcť znova nor­málne dýchať.

Prvá appka po naro­dení

Prvá appka po narodení

foto: sprou­ting

Nosi­teľný prú­žok pre dieťa slúži ako apli­ká­cia, ktorá efek­tívne moni­to­ruje spá­nok die­ťaťa, a tak pred­vída naprí­klad, kedy sa dieťa zobudí.

Osobný moni­tor zne­čis­te­nia

foto: tzoa

Zaria­de­nie pou­žíva sen­zory, ktoré vyhod­no­cujú atmo­sféru v danej oblasti, merajú fak­tory, akými je tep­lota, výskyt a množ­stvo čas­tíc pra­chu, peľa, plesní čí výfu­ko­vých ply­nov a UV žia­re­nia.

Proti hrbe­niu

Vynález proti hrbeniu

foto: upright­pose

Pamä­táte si ešte na Pajon­čeka? Zakaž­dým, keď sa začnete hrbiť a budete mať na sebe tento malý prí­stroj, zavib­ruje jeho čip. Nespô­so­buje žiadnu bolesť a je výborný pre zdra­vie chrb­tice!

Inte­li­gentná pan­vica

Inteligentná panvica

foto: can­dy­house

Kedy to treba pre­mie­šať? Je už dosta­točne zohriata? Pan­tel­li­gent vám odpo­vie na všetky otázky pri varení. Po výbere receptu zo smartp­hone appky a využi­tím Blu­e­to­othu vám pan­vica presne povie, kedy je vaše jedlo pri­pra­vené a kedy stredne pre­pe­čené…

Prie­hľadné kami­óny

Kamión Samsung

foto: sam­sung

Každý rok sa dejú dopravné nehody aj z toho dôvodu, že osobné autá dobre nevi­dia pred kami­óny. Platí to najmä na kľu­ka­tých a úzkych. Sam­sung a reklamná agen­túra Leo Bur­nett sa spo­jili a pri­niesli kre­a­tívne rie­še­nie: sys­tém, ktorý pre­náša zábery z pred­nej časti kami­ónu v zadu na obra­zovke. Vodiči tak presne vedia, čo je pred nimi.

Ori­gami kve­ti­náče

1044505-650-1450099122-102

foto: ayas­kan

Vedelisteze.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sam­sung

Pridať komentár (0)