10 naj­ne­bez­peč­nej­ších kra­jín na svete, kde ženy nemajú skoro žiadne práva

interez.sk / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Aj keď to nie­kedy tak nevy­zerá, môžeme byť šťastní, že žijeme na Slo­ven­sku. Aj napriek veľ­kému pokroku, stále na svete exis­tuje mnoho kra­jín, kde je život, a to najmä pre ženy, veľmi náročný. Máme na mysli najmä via­ceré ázij­ské a africké kra­jiny, kde ženy musia čeliť dis­kri­mi­ná­cii, poni­žo­va­niu, nási­liu, zná­sil­ne­niam a tomu, že hod­nota ich života je v porov­naní s muž­ským živo­tom mizivá. V týchto kra­ji­nách ženy často nemajú žiadne, alebo len obme­dzené práva a ich prob­lémy sa pre­hlia­dajú, alebo sa nimi ani nikto neza­oberá.

Poď sa teraz s nami pozrieť na kra­jiny, ktoré môžeme ozna­čiť ako desať naj­ne­bez­peč­nej­ších kra­jín pre ženy.

Afga­nis­tan

wittyfeed.com

V Afga­nis­tane žije až 87 % žien, ktoré neve­dia čítať ani písať. Diev­čatá sú nútené, aby sa vydá­vali už od veku 15 rokov. Exis­tujú desiatky tisíc prí­pa­dov zne­uží­va­nia žien, ktoré nikoho nezau­jí­majú. V kra­jine je tiež veľká úmr­tnosť pri pôrode, až 400 žien na 100-tisíc rodi­čiek.

Demok­ra­tická repub­lika Kongo

wittyfeed.com

Aj keď kra­jina má demok­ra­ciu v názve, v názve asi aj končí. V kra­jine je silný vplyv rodo­vej dis­kri­mi­ná­cie a domáce nási­lie je úplne bež­ným javom. Podľa ame­ric­kého maga­zínu verej­ného zdra­via až 1150 žien je denne v Kongu sexu­álne obťa­žo­va­ných.

India

wittyfeed.com

Zná­sil­ne­nia, uzat­vá­ra­nie det­ských sobá­šov a obcho­do­va­nie s ľuďmi. To sú bežné prob­lémy, kto­rým musia čeliť ženy v Indii. Podľa výsku­mov za posled­ných 30 rokov v Indii ote­hot­nelo až 50 mili­ó­nov žien po zná­sil­není.

Somál­sko

wittyfeed.com

Somál­sko, alebo kra­jina, kde nič nefun­guje. A to doslova. Až 95 % žen­skej popu­lá­cie pod­stú­pilo v det­stve žen­skú obriezku, ktorá ich zmr­za­čila na celý život. Zjav­nou samoz­rej­mos­ťou v takejto kra­jine je vysoká úmr­tnosť matiek pri pôrode. Ženy navyše neus­tále čelia čas­tému sexu­ál­nemu obťa­žo­va­niu, bez mož­nosti sa účinne brá­niť, keďže polí­cia, súdy, ani spra­vod­li­vosť v tejto kra­jine neexis­tujú.

Kolum­bia

wittyfeed.com

Od roku 2010 je bada­teľný stú­pa­júci trend zná­sil­není v tejto juho­ame­ric­kej kra­jine. Vo veľ­kom sa tam tiež roz­mohli útoky kyse­li­nou, ktorá poznačí ženu nie­len fyzicky, ale aj psy­chicky do konca života. Smut­nou sku­toč­nos­ťou je tiež fakt, že kolum­bij­ské úrady pred týmto prob­lé­mom zatvá­rajú oči a násil­níci ostá­vajú v tak­mer vo všet­kých prí­pa­doch nepot­res­taní.

Egypt

wittyfeed.com

Sexu­álne obťa­žo­va­nie a domáce nási­lie, to sú naj­čas­tej­šie prob­lémy žien v Egypte. Súdny sys­tém čerpá z islam­ského práva a práva žien nechráni. Egypt­ské ženy sú pri uzav­retí man­žels­tva zba­vené mno­hých práv. Po roz­vode sú deti pri­de­lené otcovi, tak ako aj všetky nehnu­teľ­nosti a finan­cie a žene neos­tane zvy­čajne nič.

Mexiko

wittyfeed.com

Právny sys­tém v Mexiku má desiatky rokov vážne prob­lémy. Sexu­álne zne­užité ženy v ňom nemajú žiadnu oporu a ohlá­sené prí­pady zvy­čajne skon­čia v koši. Bežné je sexu­álne obťa­žo­va­nie a domáce nási­lie, ktoré polí­cia nemá záu­jem rie­šiť.

Bra­zí­lia

wittyfeed.com

Udáva sa, že v Bra­zí­lii je kaž­dých 15 sekúnd napad­nutá jedna žena a každé dve hodiny je jedna z nich dokonca zabitá. V kra­jine je kvôli sil­nému nábo­žen­skému vplyvu zaká­zaná inter­rup­cia, vyní­ma­júc zdra­votné kom­pli­ká­cie a zná­sil­ne­nie, ktoré však žena musí doká­zať. Ile­gálna inter­rup­cia je potres­taná tromi rokmi väze­nia.

Pakis­tan

wittyfeed.com

Medzi bežné nebez­pe­čen­stvá pre pakis­tan­skú ženu pat­ria útoky kyse­li­nou, nútené det­ské sobáše, domáce nási­lie, a tiež aj smrť uka­me­ňo­va­ním, naprí­klad v prí­pade nevery. A za neveru sa pova­žuje aj ak je žena zná­sil­nená. Bežné sú tu tiež vraždy zo cti, alebo keď žena nepri­ne­sie do novej rodiny dosta­točne veľké veno.

Thaj­sko

wittyfeed.com

Aj keď patrí Thaj­sko medzi obľú­bené turis­tické des­ti­ná­cie, sexu­álne útoky sú tu cel­kom bežné. Podľa thaj­ského cen­tra pre domáce nási­lie, za čas­tými útokmi na ženy stojí najmä veľké uží­va­nie drog a alko­holu.

Je veľmi smutné, že na svete je stále toľko kra­jín, kde ženy musia den­no­denne čeliť takýmto hroz­bám. Samoz­rejme, aj na Slo­ven­sku sa vysky­tujú prí­pady, kedy sú ženy utlá­čané, no našťas­tie to nie je až také masívne ako v popi­so­va­ných kra­ji­nách. A aj keď polí­cia a súd­nic­tvo u nás nie vždy konajú úplne tak, ako by sme si pred­sta­vo­vali, majú ženy aspoň istotu, že sa môžu obrá­tiť na tieto inšti­tú­cie, ktoré sa tomu budú veno­vať a prí­padne ich aj chrá­niť.

Pevne dúfame, že raz nastane deň, kedy aj v popi­so­va­ných kra­ji­nách zavládne rozum a ženy tam konečne pre­stanú byť len akousi hrač­kou v rukách mužov.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: wittyfeed.com

Pridať komentár (0)