10 naj­ne­bez­peč­nej­ších kra­jín na sve­te, kde ženy nema­jú sko­ro žiad­ne prá­va

interez.sk / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Aj keď to nie­ke­dy tak nevy­ze­rá, môže­me byť šťast­ní, že žije­me na Slo­ven­sku. Aj napriek veľ­ké­mu pokro­ku, stá­le na sve­te exis­tu­je mno­ho kra­jín, kde je život, a to naj­mä pre ženy, veľ­mi nároč­ný. Máme na mys­li naj­mä via­ce­ré ázij­ské a afric­ké kra­ji­ny, kde ženy musia čeliť dis­kri­mi­ná­cii, poni­žo­va­niu, nási­liu, zná­sil­ne­niam a tomu, že hod­no­ta ich živo­ta je v porov­na­ní s muž­ským živo­tom mizi­vá. V tých­to kra­ji­nách ženy čas­to nema­jú žiad­ne, ale­bo len obme­dze­né prá­va a ich prob­lé­my sa pre­hlia­da­jú, ale­bo sa nimi ani nikto neza­obe­rá.

Poď sa teraz s nami pozrieť na kra­ji­ny, kto­ré môže­me ozna­čiť ako desať naj­ne­bez­peč­nej­ších kra­jín pre ženy.

Afga­nis­tan

wittyfeed.com

V Afga­nis­ta­ne žije až 87 % žien, kto­ré neve­dia čítať ani písať. Diev­ča­tá sú núte­né, aby sa vydá­va­li už od veku 15 rokov. Exis­tu­jú desiat­ky tisíc prí­pa­dov zne­uží­va­nia žien, kto­ré niko­ho nezau­jí­ma­jú. V kra­ji­ne je tiež veľ­ká úmr­tnosť pri pôro­de, až 400 žien na 100-tisíc rodi­čiek.

Demok­ra­tic­ká repub­li­ka Kon­go

wittyfeed.com

Aj keď kra­ji­na má demok­ra­ciu v náz­ve, v náz­ve asi aj kon­čí. V kra­ji­ne je sil­ný vplyv rodo­vej dis­kri­mi­ná­cie a domá­ce nási­lie je úpl­ne bež­ným javom. Pod­ľa ame­ric­ké­ho maga­zí­nu verej­né­ho zdra­via až 1150 žien je den­ne v Kon­gu sexu­ál­ne obťa­žo­va­ných.

India

wittyfeed.com

Zná­sil­ne­nia, uzat­vá­ra­nie det­ských sobá­šov a obcho­do­va­nie s ľuď­mi. To sú bež­né prob­lé­my, kto­rým musia čeliť ženy v Indii. Pod­ľa výsku­mov za posled­ných 30 rokov v Indii ote­hot­ne­lo až 50 mili­ó­nov žien po zná­sil­ne­ní.

Somál­sko

wittyfeed.com

Somál­sko, ale­bo kra­ji­na, kde nič nefun­gu­je. A to doslo­va. Až 95 % žen­skej popu­lá­cie pod­stú­pi­lo v det­stve žen­skú obriez­ku, kto­rá ich zmr­za­či­la na celý život. Zjav­nou samoz­rej­mos­ťou v takej­to kra­ji­ne je vyso­ká úmr­tnosť matiek pri pôro­de. Ženy navy­še neus­tá­le čelia čas­té­mu sexu­ál­ne­mu obťa­žo­va­niu, bez mož­nos­ti sa účin­ne brá­niť, keď­že polí­cia, súdy, ani spra­vod­li­vosť v tej­to kra­ji­ne neexis­tu­jú.

Kolum­bia

wittyfeed.com

Od roku 2010 je bada­teľ­ný stú­pa­jú­ci trend zná­sil­ne­ní v tej­to juho­ame­ric­kej kra­ji­ne. Vo veľ­kom sa tam tiež roz­moh­li úto­ky kyse­li­nou, kto­rá pozna­čí ženu nie­len fyzic­ky, ale aj psy­chic­ky do kon­ca živo­ta. Smut­nou sku­toč­nos­ťou je tiež fakt, že kolum­bij­ské úra­dy pred tým­to prob­lé­mom zatvá­ra­jú oči a násil­ní­ci ostá­va­jú v tak­mer vo všet­kých prí­pa­doch nepot­res­ta­ní.

Egypt

wittyfeed.com

Sexu­ál­ne obťa­žo­va­nie a domá­ce nási­lie, to sú naj­čas­tej­šie prob­lé­my žien v Egyp­te. Súd­ny sys­tém čer­pá z islam­ské­ho prá­va a prá­va žien nechrá­ni. Egypt­ské ženy sú pri uzav­re­tí man­žels­tva zba­ve­né mno­hých práv. Po roz­vo­de sú deti pri­de­le­né otco­vi, tak ako aj všet­ky nehnu­teľ­nos­ti a finan­cie a žene neos­ta­ne zvy­čaj­ne nič.

Mexi­ko

wittyfeed.com

Práv­ny sys­tém v Mexi­ku má desiat­ky rokov váž­ne prob­lé­my. Sexu­ál­ne zne­uži­té ženy v ňom nema­jú žiad­nu opo­ru a ohlá­se­né prí­pa­dy zvy­čaj­ne skon­čia v koši. Bež­né je sexu­ál­ne obťa­žo­va­nie a domá­ce nási­lie, kto­ré polí­cia nemá záu­jem rie­šiť.

Bra­zí­lia

wittyfeed.com

Udá­va sa, že v Bra­zí­lii je kaž­dých 15 sekúnd napad­nu­tá jed­na žena a kaž­dé dve hodi­ny je jed­na z nich dokon­ca zabi­tá. V kra­ji­ne je kvô­li sil­né­mu nábo­žen­ské­mu vply­vu zaká­za­ná inter­rup­cia, vyní­ma­júc zdra­vot­né kom­pli­ká­cie a zná­sil­ne­nie, kto­ré však žena musí doká­zať. Ile­gál­na inter­rup­cia je potres­ta­ná tro­mi rok­mi väze­nia.

Pakis­tan

wittyfeed.com

Medzi bež­né nebez­pe­čen­stvá pre pakis­tan­skú ženu pat­ria úto­ky kyse­li­nou, núte­né det­ské sobá­še, domá­ce nási­lie, a tiež aj smrť uka­me­ňo­va­ním, naprí­klad v prí­pa­de neve­ry. A za neve­ru sa pova­žu­je aj ak je žena zná­sil­ne­ná. Bež­né sú tu tiež vraž­dy zo cti, ale­bo keď žena nepri­ne­sie do novej rodi­ny dosta­toč­ne veľ­ké veno.

Thaj­sko

wittyfeed.com

Aj keď pat­rí Thaj­sko medzi obľú­be­né turis­tic­ké des­ti­ná­cie, sexu­ál­ne úto­ky sú tu cel­kom bež­né. Pod­ľa thaj­ské­ho cen­tra pre domá­ce nási­lie, za čas­tý­mi útok­mi na ženy sto­jí naj­mä veľ­ké uží­va­nie drog a alko­ho­lu.

Je veľ­mi smut­né, že na sve­te je stá­le toľ­ko kra­jín, kde ženy musia den­no­den­ne čeliť takým­to hroz­bám. Samoz­rej­me, aj na Slo­ven­sku sa vysky­tu­jú prí­pa­dy, kedy sú ženy utlá­ča­né, no našťas­tie to nie je až také masív­ne ako v popi­so­va­ných kra­ji­nách. A aj keď polí­cia a súd­nic­tvo u nás nie vždy kona­jú úpl­ne tak, ako by sme si pred­sta­vo­va­li, majú ženy aspoň isto­tu, že sa môžu obrá­tiť na tie­to inšti­tú­cie, kto­ré sa tomu budú veno­vať a prí­pad­ne ich aj chrá­niť.

Pev­ne dúfa­me, že raz nasta­ne deň, kedy aj v popi­so­va­ných kra­ji­nách zavlád­ne roz­um a ženy tam koneč­ne pre­sta­nú byť len akou­si hrač­kou v rukách mužov.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: wittyfeed.com

Pridať komentár (0)