10 najs­ťa­ho­va­nej­ších slo­ven­ských apli­ká­cií z Goog­le Play

Rudolf Nečas / 5. marca 2017 / Lifehacking

zdroj: sports.yahoo.com/abclocal.go.com

Smart­fó­nov s Andro­idom je po sve­te obrov­ské množ­stvo a rov­na­ko tak aj apli­ká­cií. Tie vzni­ka­jú kaž­dý deň a dnes je ich v Goog­le Play už viac ako 2,2 mili­ó­na.

V tom obrov­skom množ­stve sa nestra­ti­li ani vývo­já­ri zo Slo­ven­ska. Či už s chyt­ľa­vý­mi hra­mi ale­bo uži­toč­ný­mi apli­ká­cia­mi, kto­ré ti pomô­žu keď bude tre­ba. Poď­me sa pozrieť na tie naj­vyš­šie prieč­ky medzi slo­ven­ský­mi app­ka­mi. Toto je 10 najs­ťa­ho­va­nej­ších apli­ká­cií, kto­ré majú na sve­do­mí Slo­vá­ci.

Plum­ber Relo­aded 500 000 — 1 000 000 stia­hnu­tí

Plum­ber Relo­aded je hra, kto­rá ťa zaba­ví, ale aj potrá­pi tvo­je logic­ké mys­le­nie. Ponúk­ne ti viac ako 420 leve­lov, v kto­rých musíš pre­pá­jať ven­ti­ly pomo­cou potru­bí. Naroz­diel od podob­ných hier v nej však neotá­čaš kus­mi potru­bia, ale máš via­ce­ro rôz­nych ven­ti­lov, kto­rých dvo­j­ice musíš spo­jiť potru­bím, a to sa nemô­že kri­žo­vať. Všet­ko musíš sti­hnúť do jed­nej minú­ty. Je to jed­no­du­chý prin­cíp, zále­ží len od teba, ako rých­lo doká­žeš roz­mýš­ľať a konať.

foto: play.google.com

Magic­ká tabuľ­ka Potras a vyry 500 000 — 1 000 000 stia­hnu­tí

Prav­de­po­dob­ne si ju pamä­táš z det­stva. Čer­ve­ný obdĺž­nik s dvo­mi kolies­ka­mi a “obra­zov­kou”. Otá­ča­ním kolie­sok si na nej mohol kres­liť kade­ja­ké tva­ry a tí lep­ší dokon­ca doká­za­li aj nie­čo čo sa poná­ša­lo na obráz­ky. Keď ťa už tvoj výtvor omr­zel sta­či­lo ňou zatriasť a mohol si kres­liť odzno­va. A pres­ne ako táto hrač­ka z det­stva fun­gu­je aj slo­ven­ská apli­ká­cia na Andro­id, s kto­rou si môžeš pri­po­me­núť sta­ré časy.

foto: play.google.com

Nauč sa prog­ra­mo­vať 500 000 — 1 000 000 stia­hnu­tí

Ak dnes vieš prog­ra­mo­vať, len tak sa nestra­tíš. Po prog­ra­má­to­roch je stá­le veľ­ký dopyt a ak sa chceš pre­cvi­čiť v neja­kom jazy­ku ale­bo sa naučiť nový, môžeš tak uči­niť kľud­ne aj ces­tou naprí­klad vla­kom. Pomô­že ti v tom slo­ven­ská app­ka Nauč sa prog­ra­mo­vať, v kto­rej náj­deš viac než 30 prog­ra­mo­va­cích jazy­kov.

foto: play.google.com

Test Your English I. 1 000 000 — 5 000 000 stia­hnu­tí

Vedieť po anglic­ky je urči­te fajn vec. Anglič­ti­nou sa doho­vo­ríš po celom sve­te a čoraz viac sa anglic­ké výra­zy pou­ží­va­jú aj v slo­ven­či­ne. Ak máš pochyb­nos­ti, či ju dosta­toč­ne ovlá­daš môžeš sa otes­to­vať aj cez app­ku v mobi­le. Test Your English I. obsa­hu­je viac ako 300 tes­tov, z kto­rých kaž­dý zahŕňa 10 otá­zok s via­ce­rý­mi odpo­ve­ďa­mi. Ale apli­ká­cia nie je len o nud­nom ťuka­ní odpo­ve­dí v tes­toch, môžeš si v nej zahrať aj Obe­sen­ca ale­bo Mili­oná­ra a dokon­ca ponú­ka aj mód pre via­ce­rých hrá­čov.

Fami­ly Loca­tor — Pho­ne Trac­ker 1 000 000 — 5 000 000 stia­hnu­tí

Pomo­cou Fami­ly Loca­to­ra od Sygi­cu môžeš v reál­nom čase vidieť, kde sa nachá­dza­jú tvo­ji rodin­ní prí­slu­ší­ci. Zis­tíš pomo­cou nej či sú tvo­ji prí­buz­ní v poriad­ku a môžeš si s nimi cez apli­ká­ciu posie­lať sprá­vy. Uži­toč­ná môže byť pre rodi­čov, kto­rým ozná­mi keď sa ich die­ťa dosta­ví na urče­né mies­to, ale­bo upo­zor­ní ak sa nachá­dza na nebez­peč­nom mies­te.

foto: play.google.com

DIGI Clock Wid­get 5 000 000 — 10 000 000 stia­hnu­tí

Ak sa ti nepá­čia hodi­ny na tvo­jom Andro­id zaria­de­ní, táto slo­ven­ská apli­ká­cia je nie­čím pre teba. Umož­ní ti vybrať si veľ­kosť wid­ge­tu, far­bu pre dátum a čas, for­mát dátu­mu, akciu po klik­nu­tí naň a ešte ove­ľa viac. Mož­nos­tí je neúre­kom.

foto: play.google.com

X-plo­re file mana­ger 5 000 000 — 10 000 000 stia­hnu­tí

X-plo­re je pries­kum­ník, kto­rý ti doká­že zobra­ziť dve zlož­ky na jed­nej obra­zov­ke a naprí­klad pri kopí­ro­va­ní len pre­su­nieš súbor po obra­zov­ke z jed­nej zlož­ky do dru­hej. Pre jed­no­du­chú orien­tá­ci­ou je v ňom hie­rar­chia zlo­žiek zobra­ze­ná v stro­mo­vej štruk­tú­re. Ak máš root­nu­té zaria­de­nie a trú­faš si, môžeš pomo­cou neho vyko­nať zme­ny v úda­joch sys­té­mu — zálo­ho­vať súbo­ry, odstrá­niť nepot­reb­né apli­ká­cie, atď. Štan­dard­ní pou­ží­va­te­ľa si môžu skryť vnú­tor­nú pamäť sys­té­mu, aby náho­dou nič dôle­ži­té neod­strá­ni­li. Cez X-plo­re môžeš odin­šta­lo­vať apli­ká­cie, zobra­ziť súbo­ry na OTG USB kľú­čoch, zdie­ľať súbo­ry cez Wi-Fi a doká­že toho ešte ove­ľa viac.

Train­Sta­ti­on — Game On Rails 5 000 000 — 10 000 000 stia­hnu­tí

Train­Sta­ti­on od slo­ven­ské­ho štú­dia Pixel Fede­ra­ti­on je jed­nou z naj­lep­ších Andro­id hier s tema­ti­kou vla­kov. Ponúk­ne ti viac než tisíc loko­mo­tív od par­ných až po tie naj­mo­der­nej­šie a nie­koľ­ko loka­lít z celé­ho sve­ta. Špe­ciál­ne úlo­hy od dodá­va­te­ľov otes­tu­jú tvo­je obchod­né zruč­nos­ti a ty budeš môcť doká­zať, že si sku­toč­ný želez­nič­ný mag­nát.

Mobi­le Secu­ri­ty & Anti­vi­rus 10 000 000 — 50 000 000 stia­hnu­tí

ESET snáď ani netre­ba pred­sta­vo­vať. Slo­ven­ská spo­loč­nosť je vo sve­te anti­ví­ro­vých prog­ra­mov dob­re zná­ma a uzná­va­ná. A keď­že víru­sy sa naj­viac šíria tam, kde je veľa napad­nu­teľ­ných zaria­de­ní, netre­ba zabú­dať ani na Andro­id. Mobi­le Secu­ri­ty & Anti­vi­rus auto­ma­tic­ky sca­nu­je nové apli­ká­cie a súbo­ry, ale môžeš si ním aj skon­tro­lo­vať zaria­de­nie, kedy len chceš. Tiež ti ponúk­ne Anti-Theft fun­kciu so vzdia­le­ným zablo­ko­va­ním, vzdia­le­ným spus­te­ním siré­ny, GPS loka­li­zá­ci­ou a maza­ním dát na diaľ­ku, kto­ré sa akti­vu­jú pomo­cou SMS.

Sygic 50 000 000 — 100 000 000 stia­hnu­tí

Prven­stvo v počte stia­hnu­tí si medzi slo­ven­ský­mi apli­ká­cia­mi už dlho drží navi­gá­cia Sygic. S mapa­mi celé­ho sve­ta od spo­loč­nos­ti Tom­Tom, kto­ré sú ulo­že­né v zaria­de­ní, sa nestra­tíš ani mimo dosa­hu inter­ne­tu. Navi­gá­cia ti tiež doká­že spro­stred­ko­vať aktu­ál­ne dáta o pre­máv­ke a poli­caj­ných rada­roch, vďa­ka kto­rým si vždy náj­deš najv­hod­nej­šiu ces­tu. Svo­ju tra­su môžeš zdie­ľať v reál­nom čase a fun­kcia Head Up Disp­lay ti zobra­zí navi­gač­né poky­ny na čel­nom skle.

Pridať komentár (0)