10 najsťahovanejších slovenských aplikácií z Google Play

Rudolf Nečas / 5. marca 2017 / Lifehacking

Smart­fó­nov s An­dro­idom je po svete ob­rov­ské množ­stvo a rov­nako tak aj ap­li­ká­cií. Tie vzni­kajú každý deň a dnes je ich v Go­ogle Play už viac ako 2,2 mi­li­óna.

zdroj: sports.yahoo.com/abclocal.go.com

Smart­fó­nov s An­dro­idom je po svete ob­rov­ské množ­stvo a rov­nako tak aj ap­li­ká­cií. Tie vzni­kajú každý deň a dnes je ich v Go­ogle Play už viac ako 2,2 mi­li­óna.

V tom ob­rov­skom množ­stve sa ne­stra­tili ani vý­vo­jári zo Slo­ven­ska. Či už s chyt­ľa­vými hrami alebo uži­toč­nými ap­li­ká­ciami, ktoré ti po­môžu keď bude treba. Poďme sa po­zrieť na tie naj­vyš­šie priečky me­dzi slo­ven­skými app­kami. Toto je 10 najs­ťa­ho­va­nej­ších ap­li­ká­cií, ktoré majú na sve­domí Slo­váci.

Plum­ber Re­lo­aded 500 000 – 1 000 000 stia­hnutí

Plum­ber Re­lo­aded je hra, ktorá ťa za­baví, ale aj po­trápi tvoje lo­gické mys­le­nie. Po­núkne ti viac ako 420 le­ve­lov, v kto­rých mu­síš pre­pá­jať ven­tily po­mo­cou po­trubí. Na­roz­diel od po­dob­ných hier v nej však ne­otá­čaš kusmi po­tru­bia, ale máš via­cero rôz­nych ven­ti­lov, kto­rých dvo­j­ice mu­síš spo­jiť po­tru­bím, a to sa ne­môže kri­žo­vať. Všetko mu­síš sti­hnúť do jed­nej mi­núty. Je to jed­no­du­chý prin­cíp, zá­leží len od teba, ako rýchlo do­ká­žeš roz­mýš­ľať a ko­nať.

foto: play.go­ogle.com

Ma­gická ta­buľka Po­tras a vyry 500 000 – 1 000 000 stia­hnutí

Prav­de­po­dobne si ju pa­mä­táš z det­stva. Čer­vený ob­dĺž­nik s dvomi ko­lies­kami a “ob­ra­zov­kou”. Otá­ča­ním ko­lie­sok si na nej mo­hol kres­liť ka­de­jaké tvary a tí lepší do­konca do­ká­zali aj niečo čo sa po­ná­šalo na ob­rázky. Keď ťa už tvoj vý­tvor omr­zel sta­čilo ňou za­triasť a mo­hol si kres­liť od­znova. A presne ako táto hračka z det­stva fun­guje aj slo­ven­ská ap­li­ká­cia na An­droid, s kto­rou si mô­žeš pri­po­me­núť staré časy.

foto: play.go­ogle.com

Nauč sa prog­ra­mo­vať 500 000 – 1 000 000 stia­hnutí

Ak dnes vieš prog­ra­mo­vať, len tak sa ne­stra­tíš. Po prog­ra­má­to­roch je stále veľký do­pyt a ak sa chceš pre­cvi­čiť v ne­ja­kom ja­zyku alebo sa na­učiť nový, mô­žeš tak uči­niť kľudne aj ces­tou na­prí­klad vla­kom. Po­môže ti v tom slo­ven­ská appka Nauč sa prog­ra­mo­vať, v kto­rej náj­deš viac než 30 prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov.

foto: play.go­ogle.com

Test Your En­glish I. 1 000 000 – 5 000 000 stia­hnutí

Ve­dieť po an­glicky je ur­čite fajn vec. An­glič­ti­nou sa do­ho­vo­ríš po ce­lom svete a čo­raz viac sa an­glické vý­razy po­u­ží­vajú aj v slo­ven­čine. Ak máš po­chyb­nosti, či ju do­sta­točne ovlá­daš mô­žeš sa otes­to­vať aj cez appku v mo­bile. Test Your En­glish I. ob­sa­huje viac ako 300 tes­tov, z kto­rých každý za­hŕňa 10 otá­zok s via­ce­rými od­po­ve­ďami. Ale ap­li­ká­cia nie je len o nud­nom ťu­kaní od­po­vedí v tes­toch, mô­žeš si v nej za­hrať aj Obe­senca alebo Mi­li­onára a do­konca po­núka aj mód pre via­ce­rých hrá­čov.

Fa­mily Lo­ca­tor – Phone Trac­ker 1 000 000 – 5 000 000 stia­hnutí

Po­mo­cou Fa­mily Lo­ca­tora od Sy­gicu mô­žeš v re­ál­nom čase vi­dieť, kde sa na­chá­dzajú tvoji ro­dinní prí­slu­šíci. Zis­tíš po­mo­cou nej či sú tvoji prí­buzní v po­riadku a mô­žeš si s nimi cez ap­li­ká­ciu po­sie­lať správy. Uži­točná môže byť pre ro­di­čov, kto­rým oznámi keď sa ich dieťa do­staví na ur­čené miesto, alebo upo­zorní ak sa na­chá­dza na ne­bez­peč­nom mieste.

foto: play.go­ogle.com

DIGI Clock Wid­get 5 000 000 – 10 000 000 stia­hnutí

Ak sa ti ne­pá­čia ho­diny na tvo­jom An­droid za­ria­dení, táto slo­ven­ská ap­li­ká­cia je nie­čím pre teba. Umožní ti vy­brať si veľ­kosť wid­getu, farbu pre dá­tum a čas, for­mát dá­tumu, ak­ciu po klik­nutí naň a ešte oveľa viac. Mož­ností je ne­úre­kom.

foto: play.go­ogle.com

X-plore file ma­na­ger 5 000 000 – 10 000 000 stia­hnutí

X-plore je pries­kum­ník, ktorý ti do­káže zo­bra­ziť dve zložky na jed­nej ob­ra­zovke a na­prí­klad pri ko­pí­ro­vaní len pre­su­nieš sú­bor po ob­ra­zovke z jed­nej zložky do dru­hej. Pre jed­no­du­chú orien­tá­ciou je v ňom hie­rar­chia zlo­žiek zo­bra­zená v stro­mo­vej štruk­túre. Ak máš ro­ot­nuté za­ria­de­nie a trú­faš si, mô­žeš po­mo­cou neho vy­ko­nať zmeny v úda­joch sys­tému – zá­lo­ho­vať sú­bory, od­strá­niť ne­pot­rebné ap­li­ká­cie, atď. Štan­dardní po­u­ží­va­teľa si môžu skryť vnú­tornú pa­mäť sys­tému, aby ná­ho­dou nič dô­le­žité ne­od­strá­nili. Cez X-plore mô­žeš od­in­šta­lo­vať ap­li­ká­cie, zo­bra­ziť sú­bory na OTG USB kľú­čoch, zdie­ľať sú­bory cez Wi-Fi a do­káže toho ešte oveľa viac.

Train­Sta­tion – Game On Rails 5 000 000 – 10 000 000 stia­hnutí

Train­Sta­tion od slo­ven­ského štú­dia Pi­xel Fe­de­ra­tion je jed­nou z naj­lep­ších An­droid hier s te­ma­ti­kou vla­kov. Po­núkne ti viac než ti­síc lo­ko­mo­tív od par­ných až po tie naj­mo­der­nej­šie a nie­koľko lo­ka­lít z ce­lého sveta. Špe­ciálne úlohy od do­dá­va­te­ľov otes­tujú tvoje ob­chodné zruč­nosti a ty bu­deš môcť do­ká­zať, že si sku­točný že­lez­ničný mag­nát.

Mo­bile Se­cu­rity & An­ti­vi­rus 10 000 000 – 50 000 000 stia­hnutí

ESET snáď ani ne­treba pred­sta­vo­vať. Slo­ven­ská spo­loč­nosť je vo svete an­ti­ví­ro­vých prog­ra­mov dobre známa a uzná­vaná. A keďže ví­rusy sa naj­viac ší­ria tam, kde je veľa na­pad­nu­teľ­ných za­ria­dení, ne­treba za­bú­dať ani na An­droid. Mo­bile Se­cu­rity & An­ti­vi­rus au­to­ma­ticky sca­nuje nové ap­li­ká­cie a sú­bory, ale mô­žeš si ním aj skon­tro­lo­vať za­ria­de­nie, kedy len chceš. Tiež ti po­núkne Anti-Theft fun­kciu so vzdia­le­ným za­blo­ko­va­ním, vzdia­le­ným spus­te­ním si­rény, GPS lo­ka­li­zá­ciou a ma­za­ním dát na diaľku, ktoré sa ak­ti­vujú po­mo­cou SMS.

Sy­gic 50 000 000 – 100 000 000 stia­hnutí

Pr­ven­stvo v po­čte stia­hnutí si me­dzi slo­ven­skými ap­li­ká­ciami už dlho drží na­vi­gá­cia Sy­gic. S ma­pami ce­lého sveta od spo­loč­nosti Tom­Tom, ktoré sú ulo­žené v za­ria­dení, sa ne­stra­tíš ani mimo do­sahu in­ter­netu. Na­vi­gá­cia ti tiež do­káže spro­stred­ko­vať ak­tu­álne dáta o pre­mávke a po­li­caj­ných ra­da­roch, vďaka kto­rým si vždy náj­deš najv­hod­nej­šiu cestu. Svoju trasu mô­žeš zdie­ľať v re­ál­nom čase a fun­kcia Head Up Disp­lay ti zo­brazí na­vi­gačné po­kyny na čel­nom skle.

Pridať komentár (0)