10 naj­ťaž­ších otá­zok na poho­vore

Peter Lastovecký / 11. jún 2015 / Tools a produktivita

Kon­ku­ren­cia pri hľa­daní práce ras­tie čím ďalej tým viac. O jednu pozí­ciu sa často uchá­dza mnoho talen­to­va­ných kan­di­dá­tov a tým pádom sú aj spo­loč­nosti vybe­ra­vej­šie a kladú zlo­ži­tej­šie otázky. Zámerne uvá­dzajú uchá­dza­čov do stre­so­vých situ­ácií, z čoho potom vyberú jedin­cov, ktorý obstoja za všet­kých pod­mie­nok naj­lep­šie.

Je výhoda prísť na poho­vor pri­pra­vení čo možno naj­lep­šie, tým sa auto­ma­ticky dví­hajú vaše šance na úspech a pod­pis zmluvy. Zväčša je len jedna šanca na zís­ka­nie vysní­va­nej práce! Žiadne také že „ešte sa Vám ozveme“ neexis­tuje! Preto využite každú prí­le­ži­tosť na príp­ravu, naprí­klad aj nasle­du­jú­cich 10 často kla­de­ných, nie vždy ľah­kých otá­zok.

Prečo ste opus­tili pre­došlú prácu alebo prečo odchá­dzate z tej súčas­nej a chcete ísť ku nám ?

Nikdy neoho­vá­rajte svoje pre­došlé zamest­na­nie alebo pozí­ciu, napo­vedá to o cha­rak­tere a dáva to sig­nál, že aj túto môžete v budúc­nosti očier­ňo­vať.

Prečo máte časovú medzeru v živo­to­pise ?

Inými slo­vami, prečo ste boli neza­mest­naní? Ako vhodnú odpo­veď pou­kážte na to, že aj keď ste možno nepra­co­vali, na sebe a svo­jom osob­nom roz­voji ste pra­co­vať nepres­tali.

Aké sú Vaše sla­biny ?

Pre­trans­for­mujte svoje osobné sla­biny na pro­fe­si­onálne silné stránky, ako naprí­klad „Som pri­veľký detai­lista“.

Pove­dzte jeden prí­klad kedy ste zly­hali.

Je prak­ticky jedno čo poviete, hlavné je zdô­raz­niť ako Vás to posu­nulo ďalej, veď ten kto nikdy nezly­hal tak stojí na mieste.

Ako sa sta­viate ku výzve ? 

Pra­vidlo číslo jedna pri rie­šení prob­lému je ostať pokojný a pocho­piť jeho pod­statu.

Ste ochotní sa pre­sťa­ho­vať kvôli práci ? 

Táto otázka je naozaj závažná, majte na pamäti, že ak odpo­viete kladne, môže prísť moment, kedy to od Vás budú oča­ká­vať.

Kde sa vidíte o 5 rokov ? 

Uveďte krátky plán do budúc­nosti, kľú­čom je uká­zať, že nejaké plány máte a chcete ísť ďalej.

Čím sa odli­šu­jete od ostat­ných ? Prečo by sme mali pri­jať práve Vás ? 

Uveďte svoje vzde­la­nie, schop­nosti a všetky pre­došlé pra­covné skú­se­nosti, ktoré by Vás mohli odli­šo­vať od prie­meru. Hlavné je všetko s mie­rou, nikto nenajme aro­gant­ného mega­lo­mana.

Opíšte situ­áciu, kedy ste sa nez­hodli s osta­nými, ako ste sa zacho­vali ? 

Vysvet­lite okol­nosti a dôvody nesú­hlasu a najmä ako ste doká­zali vyrie­šiť odlišné názory.

Máte na nás nejaké ďal­šie otázky ? 

Áno! Mám! Nikdy nekon­čite s tým, že sa nech­cete nič ďal­šie opý­tať. Položte aspoň 3 zmys­lu­plné otázky.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)