10 per­fekt­ných e-mail dizaj­nov

Webdesigning: Michal Králik / 18. september 2014 / Tools a produktivita

Je viac než jasné, že e-mai­lová komu­ni­ká­cia je veľmi pod­statná ako pre nové meno na trhu, tak aj pre známe tváre. Prí­cho­dom mobil­ných tech­no­ló­gií sa veľ­kosť e-mai­lov zni­žuje rov­nako, ako sa zmen­šuje aj veľ­kosť disp­leja, na kto­rom sú e-maily poze­rané.

Podľa nie­kto­rých šta­tis­tík je asi 70% všet­kých e-mai­lov číta­ných práve na mobil­ných zaria­de­niach. To limi­tuje dizajn e-mai­lov a núti dizaj­né­rov, aby robili jed­no­du­ché užšie e-maily ako sme boli navyk­nutý.

Je pod­statné aby e-mail zau­jal, bol stručný, jasný a mal svoj určitý jeden ciel. Nesmieme zabud­núť samoz­rejme na “call-to-action” tla­čidlá. Je oveľa prav­de­po­dob­nej­šie, že pekný a dobre uro­bený e-mail si uží­va­teľ skôr pre­číta alebo si ho aspoň všimne ako len zopár riad­kov nenaš­tý­lo­va­ného textu.

Vybrali sme podľa nás 10 skve­lých e-mail dizaj­nov, ktoré nás zau­jali jed­no­du­chos­ťou, ori­gi­na­li­tou a prí­stu­pom.

 1. Le OFFF Tour

  Le OFFF Tour
 2. Editd

  Editd – Newsletter
 3. Boar­dwalk Savers Blogger’s Edi­tion Ban­ner

  Boardwalk Savers Blogger’s Edition Banner
 4. Green Vil­lage

  Green Village
 5. Desig­ner News

  Designer News
 6. istockp­hoto

  Istockphoto
 7. Ever­note

  Evernote
 8. Star­bucks

  Starbucks
 9. Type­cast

  Typecast
 10. Clarks

  Clarks

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)