10 právd o sku­toč­nom svete star­tu­pov

Filip Mosnár / 28. marca 2016 / Business

Z množ­stva firiem, ktoré za posledné tri roky vznikli, je väč­šina plo­dom star­tu­po­vého ošiaľu. Pre tieto star­tupy sú tu tisícky even­tov, súťaží, kon­fe­ren­cií a inku­bá­to­rov, ktoré okrem prí­stupu k inves­to­rom ponú­kajú aj pizzu a pivo pre hlad­ných a smäd­ných foun­de­rov (tých je 99%). S tým, ako sa star­tupy stali eko­no­mic­kou komo­di­tou, sa našli aj tisícky ľudí, ktorí chcú mať na tomto všet­kom svoj podiel. Pre nezain­te­re­so­va­ných je star­tup ako hľa­da­nie jed­no­rožca.

Je to niečo, čo im príde nedo­sia­hnu­teľné, nero­zu­mejú tomu a vlastne tomu ani neve­ria. Pre star­tu­pis­tov zna­mená toto všetko snahu zažia­riť tak jasne, ako sa len dá, nav­ští­viť čo naj­viac even­tov a pit­cho­vať, koľko to len bude možné. Inves­tori sa zasa začí­najú nudiť zo všet­kých tých pit­chov, ktoré stále počú­vajú a znejú im už všetky rov­nako. Foun­deri strá­cajú zo zre­teľa jas­nosť svojho biz­nisu a zisky, začí­najú namiesto toho sle­do­vať vanity met­riky, ktoré neho­vo­ria nič, nepri­ná­šajú peniaze a nie­ktorí hovo­ria, že okrem dob­rého pocitu, ani vlastne na nič neslú­žia.

laptop-958239_1280

foto: pixabay.com

Keď spra­víš svoj star­tup viac sexy, nemusí ti aj zaro­biť peniaze. Výhry v súťa­žiach, tisíce fol­lo­we­rov na sociál­nej sieti, to nie sú indi­ká­tory úspe­chu. Pred­stav si oby­čajnú kavia­reň, v kla­sic­kom štýle, v kla­sic­kom meste. Nie je star­tup, nevyz­bie­rala peniaze pro­stred­níc­tvom cro­wd­foun­dingu, nemá ani vlastnú fan­page. Napriek tomu všet­kému má väčší zisk, má zákaz­ní­kov ver­nej­ších značke a má aj väčší poten­ciál na pre­ži­tie v budúc­nosti. A pri­tom ide len o jednu oby­čajnú kavia­reň, okolo kto­rej sa nebu­do­val žia­den veľký hype. Maji­te­lia rie­šili iba biz­nis.

coffee-386878_960_720

foto: pixabay.com

Tu je desať dôvo­dov, prečo by si mal rie­šiť len svoj biz­nis, nezú­čast­ňo­vať sa súťaží, proste nerie­šiť bulls­hity, ktoré tvoj biz­nis nepo­sunú: 

Pri­veľa star­tu­po­vých pit­ching even­tov

Star­tupy sa dnes zúčast­ňujú sto­viek even­tov, kde dúfajú, že stretnú toho pra­vého inves­tora, ktorý práve im vypíše nejaký ten pekne mastný šek. Len v Lon­dýne je na Eventb­rite 1059 star­tup even­tov. Našťas­tie na Eventb­rite ale nie sú všetky, lebo by si potre­bo­val ďal­šieho člo­veka, ktorý by ti sle­do­val len eventy.

Naj­väč­šia smola even­tov je, že na nich náj­deš rov­na­kých ľudí ako si ty. Nie je tam tvoj ide­álny inves­tor, ani jeho šeková knižka. Naj­lep­šia spo­loč­nosť je asi inde, rov­nako aj naj­lepší inves­tor. Musíš ich proste vyhľa­dať osobne.

Scott Heiferman, co-founder and CEO of meetup.com (left) and Scott Case, the co-founder and CTO of priceline.com and the CEO of the Startup America Partnership (right) answer questions during a Start up Town Hall at the Entrepreneurial Development CenterÔs annual Innovation Expo Wednesday, Oct. 23, 2013 at the Coralville Marriott Hotel and Conference Center. (Brian Ray/The Gazette-KCRG)

foto: wecreatehere.net

Fun­drai­sing — pre­daj sa

Na to potre­bu­ješ vybu­do­vať čaro osob­nosti. Tu nejde o to, pre­dať tvoj biz­nis, tu musíš pre­dať sám seba. Je to v prvom rade o foun­de­roch, až potom o nápade. Fun­drai­sing je väč­ši­nou dosť únavný, keďže môže trvať celé mesiace. Pokiaľ zažíva tvoj biz­nis hek­tické obdo­bie, daj si extra zále­žať na pri­ori­tách, hlavne ak už máš nejaký ten obrat. Neza­bú­daj, že obom stra­nám tu ide o biz­nis. Loja­lita ide bokom, buď pri­pra­vený na odmiet­nu­tia a pod­razy, bude ich veľa. Nie každý inves­tor je dobrý pre tvoj star­tup, rov­nako to platí aj naopak.

Preto nikdy nezú­faj, pohy­buj sa rýchlo a nikdy nestrá­caj svoj biz­nis z dohľadu. Môžeš využiť aj pomoc angel inves­tora alebo cro­wd­fun­ding plat­formy, ktoré pra­cujú na akomsi prin­cípe pasác­tva, teda im idú per­centá tvojho úspe­chu, ak ti nájdu inves­tora. Zvyknú si za to brať niečo okolo 5 – 10%.

Preto sa nepo­nú­kaj via­ce­rým plat­for­mám, keďže potre­bu­ješ čas na príp­ravu fun­ding mate­riá­lov, videí atď. Je jasné, že kaž­dému biz­nisu pomôže finančná injek­cia, ale tebe by malo zále­žať na tvo­jom jedi­nom cieli, kto­rým je rast pod­niku.

920x920

foto: mysanantonio.com

Biz­nis sa robí v noč­ných hodi­nách

Star­tup kon­fe­ren­cie majú svoj význam, aj svoje výhody, ale často môžu byť nudné a tak tro­chu na jedno kopyto. Sú tam star­tupy, ktoré majú niečo za sebou, tech žur­na­listi, nejakí lovci oce­není, digi­tálni gurus, mnoho gee­kov, ktorí uka­zujú všetky formy wea­rable tech­no­ló­gií a veľmi málo žien. Všetko je to o PR. Sú tu stovky star­tu­pov, ktoré sa sna­žia spo­jiť s inves­tormi, aby mohli tro­cha pit­cho­vať po tom, ako zapla­tili 500 libier za lís­tok. Budú posie­lať stovky emai­lov a twe­e­tov pred even­tom, aby si zabez­pe­čili stret­nu­tie s inves­to­rom.

Ale sku­točný biz­nis sa doha­duje v tma­vých noč­ných hodi­nách. Takže sa uisti, že si na zozname na after­party, kde sa sku­točne niečo deje. Strá­viť celý deň na kon­fe­ren­cii môže byť kon­tra­pro­duk­tívne, mno­ho­krát sa ukáže, že tento deň by si lep­šie využil s tvo­jimi zákaz­níkmi, skú­ma­ním, čo potre­bujú. Preto si vždy dobre pre­mysli, na ktorú kon­fe­ren­ciu sa ti oplatí ísť. Vyčleň si desia­tich ľudí, kto­rých pozveš na drink po evente, namiesto toho, aby si ich počas dňa pre­na­sle­do­val s ďal­šou desiat­kou star­tu­pov za chrb­tom.

article-bbb-2

foto: burpp.com

Ženy v star­tu­poch

Toto je tro­chu kon­tro­verzná téma. Síce sa neor­ga­ni­zujú pochody za práva žien v star­tup biz­nise, ale štú­die MIT, Har­vard­skej a Whar­ton­skej uni­ver­zity uka­zujú, že muži majú o 60% väč­šiu šancu zís­kať fun­ding, ako ženy. Prob­lé­mom je, že často vidíme eventy, kde sú do pop­re­dia tla­čení len muži, alebo len ženy, namiesto toho, aby vystu­po­vali všetci spolu.

Ďal­ším prob­lé­mom je cel­kom roz­ší­rená mienka, že žen­ské star­tupy budú v sebe zrejme mať niečo o život­nom štýle, chud­nutí, skrátka niečo, čo veľmi nesú­visí s tech­no­ló­giou. Mnoho ľudí ale zabúda na jednu veľkú výhodu žien: Tlačí ich čas. Musia totiž sti­hnúť mater­stvo, deti, rodinu. Ženy nemajú čas neus­pieť, vedia, že im tikajú bio­lo­gické hodiny. Jedna nová štú­dia to potvr­dzuje – zis­tila, že star­tupy, ktoré majú vo vedení ženy, majú aj väč­šiu prav­de­po­dob­nosť úspe­chu.

women-913581_1280

foto: pixabay.com

Hiring a boz­ká­va­nie žiab

Pri­jí­ma­nie nových ľudí je pro­ces, ktorý je tiež veľmi zdĺhavý a vyčer­pá­va­júci. S obrov­ským množ­stvom star­tu­pov na trhu, môžu byť naj­lepší zamest­nanci veľmi vybe­raví. Budú oča­ká­vať dobrý plat, féro­vosť, cool kan­ce­lá­riu, v kto­rej bude biliard a pípa na pivo. Ale to, že si nevyz­bie­ral od inves­tora množ­stvo peňazí, nezna­mená to, že si nahraný. Len to budeš mať tro­chu ťaž­šie. Nie je ľahké nalá­kať talent, ak mu nevieš ponúk­nuť plat aký by chcel.

A kto už by dnes chcel pra­co­vať zadarmo, keď draho je už úplne všade? Takže zasa ťa čaká veľa networ­kingu, zasa sa musíš parádne pre­dať, aby mal člo­vek pocit, že aj keby u teba robil zadarmo, má vlastne šťas­tie, že ti nemusí zapla­tiť za všetky tie úžasné refe­ren­cie a podiel v pod­niku. Na ceste za týmto zamest­nan­com poboz­káš mnoho žiab, možno aj dosta­neš her­pes, ale určite to stojí za to.

frog

foto: pixabay.com

Men­tor­ská mno­ho­vôľa

Takže tvoj star­tup sa už hýbe tým správ­nym sme­rom, už si si našiel aj men­tora vhod­ného pre svoj biz­nis. Sku­točne to je dôle­žité, nájsť si men­tora zo svojho sek­tora, keďže má viac skú­se­ností a vedo­mostí ako ty. Nájdi takého, akého potre­buje tvoj biz­nis, či už je to tech, PR, online alebo con­tent mar­ke­ting, všetci majú prí­nos, ale buď opatrný.

Čím máš okolo seba viac men­to­rov, tým viac môžeš trpieť “men­tor­skou mno­ho­vô­ľou”. Každý z nich bude mať svoj vlastný názor a svoj vlastný postoj. Mať veľa feed­bac­kov nie je nevy­hnutne dobré. Nie­kedy je proste dobré ísť nie­kam, kde si len ty, tvoj tím, tvoji zákaz­níci, znova načú­vať ich potre­bám a spo­lie­hať sa na svoj inšinkt.

tie-690084_960_720

foto: pixabay.com

Pro­dukt Market/Fit

Treba sa sústre­diť na svo­jich zákaz­ní­kov viac, ako na svo­jich inves­to­rov. Nie­kto to raz správne pove­dal: “Jeden dolár od zákaz­níka je hod­not­nejší, než desať od inves­tora.” A to je niečo, čoho by si sa na svo­jej ceste mal držať. Pete Druc­ker to správne vyjad­ril tiež: “Zákaz­ník málo­kedy kupuje to, čo si spo­loč­nosť myslí, že pre­dáva.” Sústreď sa na svoj prob­lém, ktorý práve rie­šiš, nájdi si svo­jich zákaz­ní­kov, hovor s nimi o prob­léme. Nemu­síš im vysvet­ľo­vať, že si star­tup, ani, čo to vlastne zna­mená.

Počú­vaj, čo ti hovo­ria, pra­cuj na tomto prob­léme, nájdi ten správny prob­lém, ktorý chceš vyrie­šiť a tak­tiež rie­še­nie, ktoré pre­dáš. Keď ideš týmto sme­rom, možno nebu­deš mať dvoj­ná­sobný zisk, ale aspoň nejaký mať budeš a uro­bíš svo­jich zákaz­ní­kov šťast­nými. A to je omnoho viac, ako star­tupy, ktoré žiadne zisky nemajú, aku­rát strá­cajú tisíce každý mesiac.

drucker

foto: hannahharndtcenter.org

Star­tup tré­ning (je to o výkone).

Aj špor­to­vec sa pri­pra­vuje na zápasy, pre­chá­dza kaž­do­den­ným tré­nin­gom, ale naj­viac skú­se­ností má aj tak zo samot­ného zápasu, to je naj­lepší tré­ning. Rov­nako je to aj vo svete star­tu­pov. To, že tvoja pred­chá­dza­júca práca bolo lie­ta­nie do ves­míru, ti nedá skills pre vede­nie tech biz­nisu. Zis­tíš aj, že veľký nápad, pre ktorý si sa roz­ho­dol, nie je tak jed­no­du­cho rea­li­zo­va­teľný, ako to vyze­ralo. Guy Kawa­saki pove­dal: “Nápady sú ľahké. Imple­men­tá­cia je ťažká.” 

Guy_Kawasaki_(by_Eirik_Solheim_01)

foto: wikipedia.com

Pove­dzme si o penia­zoch.

Ako foun­der star­tupu budeš pla­tený dosť málo, nie­kedy vôbec, bez ohľadu na to, aký si dobrý. Aj keď vyzbie­raš dosť, nebu­deš si môcť dať plat, aký by si chcel, keďže inves­tori to nebudú chcieť, aspoň pokiaľ nebu­deš vyka­zo­vať pra­vi­delný a vysoký zisk. Vtedy musíš mať pred očami svoj cieľ a dúfať, že si práve teraz v tom cowor­kingu, kde je pizza zadarmo.

guitar-case-485112_960_720

foto: pixabay.com

EXIT je zlé slovo

Význam ukrytý za týmto slo­vom, je pre­daj svojho biz­nisu naj­vyš­šej ponuke. Všetci v star­tup biz­nise nad tým uva­žujú. Inves­tori, star­tu­pisti, akce­le­rá­tory. Zva­žujú pre­daj tomu, kto dá naj­viac, kto má naj­vyšší kapi­tál tak, aby to na nich malo čo naj­nižší zlý dopad. Sú to ale v koneč­nom dôsledku práve foun­deri, kto bude v tomto pro­cese stra­tový. Foun­deri z toho väč­ši­nou vyjdú s málo peniazmi a nedos­tat­kom uspo­ko­je­nia. Mnoho týchto foun­de­rov sa zamestná v kla­sic­kých spo­loč­nos­tiach, len veľmi málo z nich sa roz­hodne, že opäť niečo skú­sia.

Je len na tebe, čo si zobe­rieš z týchto desia­tich rád. Z môjho pohľadu má každý jeden bod význam. Keď už nič iné, zis­tíš aspoň čomu sa vyva­ro­vať, komu neve­riť a koho počú­vať.

pin

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej fotogafie:pinterest.com

Pridať komentár (0)