10 právd o sku­toč­nom sve­te star­tu­pov

Filip Mosnár / 28. marca 2016 / Business

Z množ­stva firiem, kto­ré za posled­né tri roky vznik­li, je väč­ši­na plo­dom star­tu­po­vé­ho ošia­ľu. Pre tie­to star­tu­py sú tu tisíc­ky even­tov, súťa­ží, kon­fe­ren­cií a inku­bá­to­rov, kto­ré okrem prí­stu­pu k inves­to­rom ponú­ka­jú aj piz­zu a pivo pre hlad­ných a smäd­ných foun­de­rov (tých je 99%). S tým, ako sa star­tu­py sta­li eko­no­mic­kou komo­di­tou, sa našli aj tisíc­ky ľudí, kto­rí chcú mať na tom­to všet­kom svoj podiel. Pre nezain­te­re­so­va­ných je star­tup ako hľa­da­nie jed­no­rož­ca.

Je to nie­čo, čo im prí­de nedo­sia­hnu­teľ­né, nero­zu­me­jú tomu a vlast­ne tomu ani neve­ria. Pre star­tu­pis­tov zna­me­ná toto všet­ko sna­hu zažia­riť tak jas­ne, ako sa len dá, nav­ští­viť čo naj­viac even­tov a pit­cho­vať, koľ­ko to len bude mož­né. Inves­to­ri sa zasa začí­na­jú nudiť zo všet­kých tých pit­chov, kto­ré stá­le počú­va­jú a zne­jú im už všet­ky rov­na­ko. Foun­de­ri strá­ca­jú zo zre­te­ľa jas­nosť svoj­ho biz­ni­su a zis­ky, začí­na­jú namies­to toho sle­do­vať vani­ty met­ri­ky, kto­ré neho­vo­ria nič, nepri­ná­ša­jú penia­ze a nie­kto­rí hovo­ria, že okrem dob­ré­ho poci­tu, ani vlast­ne na nič neslú­žia.

laptop-958239_1280

foto: pixabay.com

Keď spra­víš svoj star­tup viac sexy, nemu­sí ti aj zaro­biť penia­ze. Výhry v súťa­žiach, tisí­ce fol­lo­we­rov na sociál­nej sie­ti, to nie sú indi­ká­to­ry úspe­chu. Pred­stav si oby­čaj­nú kavia­reň, v kla­sic­kom štý­le, v kla­sic­kom mes­te. Nie je star­tup, nevyz­bie­ra­la penia­ze pro­stred­níc­tvom cro­wd­foun­din­gu, nemá ani vlast­nú fan­pa­ge. Napriek tomu všet­ké­mu má väč­ší zisk, má zákaz­ní­kov ver­nej­ších znač­ke a má aj väč­ší poten­ciál na pre­ži­tie v budúc­nos­ti. A pri­tom ide len o jed­nu oby­čaj­nú kavia­reň, oko­lo kto­rej sa nebu­do­val žia­den veľ­ký hype. Maji­te­lia rie­ši­li iba biz­nis.

coffee-386878_960_720

foto: pixabay.com

Tu je desať dôvo­dov, pre­čo by si mal rie­šiť len svoj biz­nis, nezú­čast­ňo­vať sa súťa­ží, pros­te nerie­šiť bulls­hi­ty, kto­ré tvoj biz­nis nepo­su­nú: 

Pri­ve­ľa star­tu­po­vých pit­ching even­tov

Star­tu­py sa dnes zúčast­ňu­jú sto­viek even­tov, kde dúfa­jú, že stret­nú toho pra­vé­ho inves­to­ra, kto­rý prá­ve im vypí­še neja­ký ten pek­ne mast­ný šek. Len v Lon­dý­ne je na Eventb­ri­te 1059 star­tup even­tov. Našťas­tie na Eventb­ri­te ale nie sú všet­ky, lebo by si potre­bo­val ďal­šie­ho člo­ve­ka, kto­rý by ti sle­do­val len even­ty.

Naj­väč­šia smo­la even­tov je, že na nich náj­deš rov­na­kých ľudí ako si ty. Nie je tam tvoj ide­ál­ny inves­tor, ani jeho šeko­vá kniž­ka. Naj­lep­šia spo­loč­nosť je asi inde, rov­na­ko aj naj­lep­ší inves­tor. Musíš ich pros­te vyhľa­dať osob­ne.

Scott Heiferman, co-founder and CEO of meetup.com (left) and Scott Case, the co-founder and CTO of priceline.com and the CEO of the Startup America Partnership (right) answer questions during a Start up Town Hall at the Entrepreneurial Development CenterÔs annual Innovation Expo Wednesday, Oct. 23, 2013 at the Coralville Marriott Hotel and Conference Center. (Brian Ray/The Gazette-KCRG)

foto: wecreatehere.net

Fun­drai­sing — pre­daj sa

Na to potre­bu­ješ vybu­do­vať čaro osob­nos­ti. Tu nej­de o to, pre­dať tvoj biz­nis, tu musíš pre­dať sám seba. Je to v prvom rade o foun­de­roch, až potom o nápa­de. Fun­drai­sing je väč­ši­nou dosť únav­ný, keď­že môže trvať celé mesia­ce. Pokiaľ zaží­va tvoj biz­nis hek­tic­ké obdo­bie, daj si extra zále­žať na pri­ori­tách, hlav­ne ak už máš neja­ký ten obrat. Neza­bú­daj, že obom stra­nám tu ide o biz­nis. Loja­li­ta ide bokom, buď pri­pra­ve­ný na odmiet­nu­tia a pod­ra­zy, bude ich veľa. Nie kaž­dý inves­tor je dob­rý pre tvoj star­tup, rov­na­ko to pla­tí aj naopak.

Pre­to nikdy nezú­faj, pohy­buj sa rých­lo a nikdy nestrá­caj svoj biz­nis z dohľa­du. Môžeš využiť aj pomoc angel inves­to­ra ale­bo cro­wd­fun­ding plat­for­my, kto­ré pra­cu­jú na akom­si prin­cí­pe pasác­tva, teda im idú per­cen­tá tvoj­ho úspe­chu, ak ti náj­du inves­to­ra. Zvyk­nú si za to brať nie­čo oko­lo 5 – 10%.

Pre­to sa nepo­nú­kaj via­ce­rým plat­for­mám, keď­že potre­bu­ješ čas na príp­ra­vu fun­ding mate­riá­lov, videí atď. Je jas­né, že kaž­dé­mu biz­ni­su pomô­že finanč­ná injek­cia, ale tebe by malo zále­žať na tvo­jom jedi­nom cie­li, kto­rým je rast pod­ni­ku.

920x920

foto: mysanantonio.com

Biz­nis sa robí v noč­ných hodi­nách

Star­tup kon­fe­ren­cie majú svoj význam, aj svo­je výho­dy, ale čas­to môžu byť nud­né a tak tro­chu na jed­no kopy­to. Sú tam star­tu­py, kto­ré majú nie­čo za sebou, tech žur­na­lis­ti, neja­kí lov­ci oce­ne­ní, digi­tál­ni gurus, mno­ho gee­kov, kto­rí uka­zu­jú všet­ky for­my wea­rab­le tech­no­ló­gií a veľ­mi málo žien. Všet­ko je to o PR. Sú tu stov­ky star­tu­pov, kto­ré sa sna­žia spo­jiť s inves­tor­mi, aby moh­li tro­cha pit­cho­vať po tom, ako zapla­ti­li 500 libier za lís­tok. Budú posie­lať stov­ky emai­lov a twe­e­tov pred even­tom, aby si zabez­pe­či­li stret­nu­tie s inves­to­rom.

Ale sku­toč­ný biz­nis sa doha­du­je v tma­vých noč­ných hodi­nách. Tak­že sa uis­ti, že si na zozna­me na after­par­ty, kde sa sku­toč­ne nie­čo deje. Strá­viť celý deň na kon­fe­ren­cii môže byť kon­tra­pro­duk­tív­ne, mno­ho­krát sa uká­že, že ten­to deň by si lep­šie využil s tvo­ji­mi zákaz­ník­mi, skú­ma­ním, čo potre­bu­jú. Pre­to si vždy dob­re pre­mys­li, na kto­rú kon­fe­ren­ciu sa ti opla­tí ísť. Vyčleň si desia­tich ľudí, kto­rých pozveš na drink po even­te, namies­to toho, aby si ich počas dňa pre­na­sle­do­val s ďal­šou desiat­kou star­tu­pov za chrb­tom.

article-bbb-2

foto: burpp.com

Ženy v star­tu­poch

Toto je tro­chu kon­tro­verz­ná téma. Síce sa neor­ga­ni­zu­jú pocho­dy za prá­va žien v star­tup biz­ni­se, ale štú­die MIT, Har­vard­skej a Whar­ton­skej uni­ver­zi­ty uka­zu­jú, že muži majú o 60% väč­šiu šan­cu zís­kať fun­ding, ako ženy. Prob­lé­mom je, že čas­to vidí­me even­ty, kde sú do pop­re­dia tla­če­ní len muži, ale­bo len ženy, namies­to toho, aby vystu­po­va­li všet­ci spo­lu.

Ďal­ším prob­lé­mom je cel­kom roz­ší­re­ná mien­ka, že žen­ské star­tu­py budú v sebe zrej­me mať nie­čo o život­nom štý­le, chud­nu­tí, skrát­ka nie­čo, čo veľ­mi nesú­vi­sí s tech­no­ló­gi­ou. Mno­ho ľudí ale zabú­da na jed­nu veľ­kú výho­du žien: Tla­čí ich čas. Musia totiž sti­hnúť mater­stvo, deti, rodi­nu. Ženy nema­jú čas neus­pieť, vedia, že im tika­jú bio­lo­gic­ké hodi­ny. Jed­na nová štú­dia to potvr­dzu­je – zis­ti­la, že star­tu­py, kto­ré majú vo vede­ní ženy, majú aj väč­šiu prav­de­po­dob­nosť úspe­chu.

women-913581_1280

foto: pixabay.com

Hiring a boz­ká­va­nie žiab

Pri­jí­ma­nie nových ľudí je pro­ces, kto­rý je tiež veľ­mi zdĺha­vý a vyčer­pá­va­jú­ci. S obrov­ským množ­stvom star­tu­pov na trhu, môžu byť naj­lep­ší zamest­nan­ci veľ­mi vybe­ra­ví. Budú oča­ká­vať dob­rý plat, féro­vosť, cool kan­ce­lá­riu, v kto­rej bude biliard a pípa na pivo. Ale to, že si nevyz­bie­ral od inves­to­ra množ­stvo peňa­zí, nezna­me­ná to, že si nahra­ný. Len to budeš mať tro­chu ťaž­šie. Nie je ľah­ké nalá­kať talent, ak mu nevieš ponúk­nuť plat aký by chcel.

A kto už by dnes chcel pra­co­vať zadar­mo, keď dra­ho je už úpl­ne vša­de? Tak­že zasa ťa čaká veľa networ­kin­gu, zasa sa musíš parád­ne pre­dať, aby mal člo­vek pocit, že aj keby u teba robil zadar­mo, má vlast­ne šťas­tie, že ti nemu­sí zapla­tiť za všet­ky tie úžas­né refe­ren­cie a podiel v pod­ni­ku. Na ces­te za tým­to zamest­nan­com poboz­káš mno­ho žiab, mož­no aj dosta­neš her­pes, ale urči­te to sto­jí za to.

frog

foto: pixabay.com

Men­tor­ská mno­ho­vô­ľa

Tak­že tvoj star­tup sa už hýbe tým správ­nym sme­rom, už si si našiel aj men­to­ra vhod­né­ho pre svoj biz­nis. Sku­toč­ne to je dôle­ži­té, nájsť si men­to­ra zo svoj­ho sek­to­ra, keď­že má viac skú­se­nos­tí a vedo­mos­tí ako ty. Náj­di také­ho, aké­ho potre­bu­je tvoj biz­nis, či už je to tech, PR, onli­ne ale­bo con­tent mar­ke­ting, všet­ci majú prí­nos, ale buď opatr­ný.

Čím máš oko­lo seba viac men­to­rov, tým viac môžeš trpieť “men­tor­skou mno­ho­vô­ľou”. Kaž­dý z nich bude mať svoj vlast­ný názor a svoj vlast­ný postoj. Mať veľa feed­bac­kov nie je nevy­hnut­ne dob­ré. Nie­ke­dy je pros­te dob­ré ísť nie­kam, kde si len ty, tvoj tím, tvo­ji zákaz­ní­ci, zno­va načú­vať ich potre­bám a spo­lie­hať sa na svoj inšinkt.

tie-690084_960_720

foto: pixabay.com

Pro­dukt Market/Fit

Tre­ba sa sústre­diť na svo­jich zákaz­ní­kov viac, ako na svo­jich inves­to­rov. Nie­kto to raz správ­ne pove­dal: “Jeden dolár od zákaz­ní­ka je hod­not­nej­ší, než desať od inves­to­ra.” A to je nie­čo, čoho by si sa na svo­jej ces­te mal držať. Pete Druc­ker to správ­ne vyjad­ril tiež: “Zákaz­ník málo­ke­dy kupu­je to, čo si spo­loč­nosť mys­lí, že pre­dá­va.” Sústreď sa na svoj prob­lém, kto­rý prá­ve rie­šiš, náj­di si svo­jich zákaz­ní­kov, hovor s nimi o prob­lé­me. Nemu­síš im vysvet­ľo­vať, že si star­tup, ani, čo to vlast­ne zna­me­ná.

Počú­vaj, čo ti hovo­ria, pra­cuj na tom­to prob­lé­me, náj­di ten správ­ny prob­lém, kto­rý chceš vyrie­šiť a tak­tiež rie­še­nie, kto­ré pre­dáš. Keď ideš tým­to sme­rom, mož­no nebu­deš mať dvoj­ná­sob­ný zisk, ale aspoň neja­ký mať budeš a uro­bíš svo­jich zákaz­ní­kov šťast­ný­mi. A to je omno­ho viac, ako star­tu­py, kto­ré žiad­ne zis­ky nema­jú, aku­rát strá­ca­jú tisí­ce kaž­dý mesiac.

drucker

foto: hannahharndtcenter.org

Star­tup tré­ning (je to o výko­ne).

Aj špor­to­vec sa pri­pra­vu­je na zápa­sy, pre­chá­dza kaž­do­den­ným tré­nin­gom, ale naj­viac skú­se­nos­tí má aj tak zo samot­né­ho zápa­su, to je naj­lep­ší tré­ning. Rov­na­ko je to aj vo sve­te star­tu­pov. To, že tvo­ja pred­chá­dza­jú­ca prá­ca bolo lie­ta­nie do ves­mí­ru, ti nedá skills pre vede­nie tech biz­ni­su. Zis­tíš aj, že veľ­ký nápad, pre kto­rý si sa roz­ho­dol, nie je tak jed­no­du­cho rea­li­zo­va­teľ­ný, ako to vyze­ra­lo. Guy Kawa­sa­ki pove­dal: “Nápa­dy sú ľah­ké. Imple­men­tá­cia je ťaž­ká.” 

Guy_Kawasaki_(by_Eirik_Solheim_01)

foto: wikipedia.com

Pove­dz­me si o penia­zoch.

Ako foun­der star­tu­pu budeš pla­te­ný dosť málo, nie­ke­dy vôbec, bez ohľa­du na to, aký si dob­rý. Aj keď vyzbie­raš dosť, nebu­deš si môcť dať plat, aký by si chcel, keď­že inves­to­ri to nebu­dú chcieť, aspoň pokiaľ nebu­deš vyka­zo­vať pra­vi­del­ný a vyso­ký zisk. Vte­dy musíš mať pred oča­mi svoj cieľ a dúfať, že si prá­ve teraz v tom cowor­kin­gu, kde je piz­za zadar­mo.

guitar-case-485112_960_720

foto: pixabay.com

EXIT je zlé slo­vo

Význam ukry­tý za tým­to slo­vom, je pre­daj svoj­ho biz­ni­su naj­vyš­šej ponu­ke. Všet­ci v star­tup biz­ni­se nad tým uva­žu­jú. Inves­to­ri, star­tu­pis­ti, akce­le­rá­to­ry. Zva­žu­jú pre­daj tomu, kto dá naj­viac, kto má naj­vyš­ší kapi­tál tak, aby to na nich malo čo naj­niž­ší zlý dopad. Sú to ale v koneč­nom dôsled­ku prá­ve foun­de­ri, kto bude v tom­to pro­ce­se stra­to­vý. Foun­de­ri z toho väč­ši­nou vyj­dú s málo peniaz­mi a nedos­tat­kom uspo­ko­je­nia. Mno­ho tých­to foun­de­rov sa zamest­ná v kla­sic­kých spo­loč­nos­tiach, len veľ­mi málo z nich sa roz­hod­ne, že opäť nie­čo skú­sia.

Je len na tebe, čo si zobe­rieš z tých­to desia­tich rád. Z môj­ho pohľa­du má kaž­dý jeden bod význam. Keď už nič iné, zis­tíš aspoň čomu sa vyva­ro­vať, komu neve­riť a koho počú­vať.

pin

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej fotogafie:pinterest.com

Pridať komentár (0)