10 skve­lých vedec­kých kur­zov: ONLINE a ZADARMO

Michaela Líšková / 2. apríla 2016 / Tech a inovácie

Veda a inter­net sú dva indi­vi­du­álne feno­mény. A keď sa spoja, vznikne naj­lepší edu­kačný nástroj 21.storočia. Ak si zrazu dostal chuť dozve­dieť sa, prečo je v strede kaž­dej gala­xie obrov­ská čierna diera, alebo ťa zau­jíma, prečo sa nevieš poštek­liť, teraz ti stačí len tvoj smart­fón.

Ak hľa­dáš viac, ako iba pár základ­ných viet z neove­re­ného zdroja, vyskú­šaj tieto online kurzy od edX. Séria kur­zov ponúka dôkladné, zábavné vzde­la­nie na vyso­koš­kol­skom stupni týka­júce sa mno­hých zau­jí­ma­vých vedec­kých sub­jek­tov.

scu.edu.au

foto: scu.edu

Zau­jíma ťa, čo sa deje s ľud­ským telom počas mŕt­vice?  Ak chceš vedieť o ľud­skom tele viac, príď na „koreň“ aj mŕt­vici vďaka role play videám a pred­náš­kam hos­ťu­jú­cich pro­fe­so­rov.

produto.org

foto: pro­duto

Všetci vieme o astro­nau­toch, ktorí sa pre­chá­dzali po Mesiaci, ale čo vieš o otcoch moder­nej rake­to­vej tech­niky? Ako začí­na­júci rake­tový génius upú­tal pozor­nosť nemec­kej armády? Ak si vždy túžil vedieť niečo viac o rake­to­vej tech­nike, tento kurz je pre teba.

nasa

foto: nasa

Zakaž­dým, keď dôjde k veľ­kému objavu v astro­fy­zike a astro­nó­mií, máme pocit, že vieme opäť o niečo viac o našom mieste vo ves­míre. Ale stále je toľko nepoz­na­ného, a pove­dzme si úprimne, ves­mír veľmi nespo­lu­pra­cuje s ľud­skou túž­bou odha­liť jeho naj­väč­šie, naj­tem­nej­šie tajom­stvá.
Čo ini­ci­ovalo Veľký tresk? Vážne môže ves­mír vznik­núť len tak z ničoho? Kde sú prvé hviezdy? Je tu okrem nás ešte nie­kto iný?
Tento kurz ti zod­po­vie aspoň časť tvo­jich otá­zok.

pomona

foto: pomona

Uče­nie sa jazyka má pozi­tívny efekt na tvoj mozog. Výpoč­tová tech­nika má tiež už mnoho jazy­kov a nebude trvať dlho, kým budú tieto jazyky vní­mané ako rov­nako dôle­žité ako keby si roz­prá­val man­da­rin­či­nou alebo špa­niel­či­nou. Zare­gis­truj sa na kurz a začni už teraz.

Friends enjoying hillside

foto: sha­pe­mind­soul

Každý túži po šťastí, ale v sku­toč­nosti je nesmierne ťažké šťas­tie defi­no­vať. Spolu s pomo­cou psy­cho­ló­gov sa ponor do sveta, kde ti objas­nia, prečo sú spo­lo­čen­ské vzťahy a tvoje pris­pie­va­nie k “nie­čomu väč­šiemu“ kľúč k úsmevu.

eso

foto: eso

Ves­mír je bez­po­chyby zvláštne a fas­ci­nu­júce miesto, ktoré ukrýva svety s tým naj­šia­le­nej­ším „sprá­va­ním“. Plynné obre obie­hajú okolo pla­nét ako keby boli kométy; celé svety, tvo­rené oce­ánmi magmy sú pomaly ničené hviez­dami; a áno, nie­ktoré pozos­tá­vajú iba z dia­man­tov. Pre­skú­maj hra­nice ves­míru vďaka tomuto kurzu aj ty.

takepart

foto: take­part

Zmena klímy je dnes naj­väč­ším prob­lé­mom, kto­rému ľud­stvo čelí – ak s tým nič neuro­bíme, to, čo je dnes zlé, bude zaj­tra ešte hor­šie. Napriek tomu, že je tento fakt vše­obecne pri­jatý vedec­kou komu­ni­tou, rôzne kam­pane sa stále sna­žia pre­sved­čiť, že zmena klímy je iba jedna veľká kon­špi­rá­cia. Všetko, čo potre­bu­ješ o zmene klímy vedieť, náj­deš v tomto kurze.

edunow

foto: edu­now

Ak ti nie­kedy chýba trošku si osvie­žiť algebru, teraz máš šancu. V tomto kurze, kde napre­du­ješ vlast­ným tem­pom, sa naučíš všetko o line­ár­nych a kvad­ra­tic­kých fun­kciách, vše­obec­ných poly­ne­mic­kých fun­kciách, raci­onál­nych fun­kciách a mno­hých ďal­ších. Ak roz­umieš aspoň jed­nému spo­me­nu­tému a chceš sa vrá­tiť do škol­ských čias, tento kurz môže byť to, čo hľa­dáš.

live

foto: lives­cience

Jedna z naj­väč­ších, dote­raz nezod­po­ve­da­ných otá­zok vedy je “ako sa ché­mia zmení v bio­ló­giu”. Zod­po­ve­dať ju by zna­me­nalo tiež zod­po­ve­dať pôvod života na Zemi a prav­de­po­dobne aj inde v našom Solár­nom sys­téme a za ním. Tento kurz ti ukáže, ako ďaleko sa vedci v zod­po­ve­daní tejto otázky dostali.

animalplanet.org

foto: ani­malp­la­net

Ľudia sú zvie­ratá, takže poro­zu­mieť ríši zvie­rat je v pod­state poro­zu­mieť nášmu miestu v nej. Môžu sa zvie­ratá učiť, komu­ni­ko­vať, súci­tiť alebo dokonca plá­no­vať neple­chu? Čo poháňa boj medzi zvie­ra­tami alebo ich spo­je­nec­tvá? Sú to len pri­máty, ktoré majú nejakú sociálnu štruk­túru, alebo ju môžeme nájsť aj u vtá­kov, mor­ských tvo­rov a hmyzu? Zisti práve vďaka tomuto kurzu.

Naučiť sa niečo uži­točné hra­vou, zau­jí­ma­vou for­mou, a dokonca bez toho, aby si musel sedieť dlhé hodiny v škole alebo pla­til veľké peniaze za knihy a encyk­lo­pé­die je roz­hodne tiež spô­sob, ako trá­viť tvoj voľný čas. Roz­šír si obzor, zisti niečo o svo­jom pôvode, o prob­lé­moch, kto­rým naša Zem čelí, a nauč sa, ako byť šťastný. Teraz máš mož­nosť, a to všetko zadarmo.

Zdroj: iflscience.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: spaceandtime.ru

Pridať komentár (0)