10 skve­lých vedec­kých kur­zov: ONLI­NE a ZADAR­MO

Michaela Líšková / 2. apríla 2016 / Tech a inovácie

Veda a inter­net sú dva indi­vi­du­ál­ne feno­mé­ny. A keď sa spo­ja, vznik­ne naj­lep­ší edu­kač­ný nástroj 21.storočia. Ak si zra­zu dostal chuť dozve­dieť sa, pre­čo je v stre­de kaž­dej gala­xie obrov­ská čier­na die­ra, ale­bo ťa zau­jí­ma, pre­čo sa nevieš poštek­liť, teraz ti sta­čí len tvoj smart­fón.

Ak hľa­dáš viac, ako iba pár základ­ných viet z neove­re­né­ho zdro­ja, vyskú­šaj tie­to onli­ne kur­zy od edX. Séria kur­zov ponú­ka dôklad­né, zábav­né vzde­la­nie na vyso­koš­kol­skom stup­ni týka­jú­ce sa mno­hých zau­jí­ma­vých vedec­kých sub­jek­tov.

scu.edu.au

foto: scu.edu

Zau­jí­ma ťa, čo sa deje s ľud­ským telom počas mŕt­vi­ce?  Ak chceš vedieť o ľud­skom tele viac, príď na „koreň“ aj mŕt­vi­ci vďa­ka role play vide­ám a pred­náš­kam hos­ťu­jú­cich pro­fe­so­rov.

produto.org

foto: pro­du­to

Všet­ci vie­me o astro­nau­toch, kto­rí sa pre­chá­dza­li po Mesia­ci, ale čo vieš o otcoch moder­nej rake­to­vej tech­ni­ky? Ako začí­na­jú­ci rake­to­vý génius upú­tal pozor­nosť nemec­kej armá­dy? Ak si vždy túžil vedieť nie­čo viac o rake­to­vej tech­ni­ke, ten­to kurz je pre teba.

nasa

foto: nasa

Zakaž­dým, keď dôj­de k veľ­ké­mu obja­vu v astro­fy­zi­ke a astro­nó­mií, máme pocit, že vie­me opäť o nie­čo viac o našom mies­te vo ves­mí­re. Ale stá­le je toľ­ko nepoz­na­né­ho, a pove­dz­me si úprim­ne, ves­mír veľ­mi nespo­lu­pra­cu­je s ľud­skou túž­bou odha­liť jeho naj­väč­šie, naj­tem­nej­šie tajom­stvá.
Čo ini­ci­ova­lo Veľ­ký tresk? Váž­ne môže ves­mír vznik­núť len tak z ničo­ho? Kde sú prvé hviez­dy? Je tu okrem nás ešte nie­kto iný?
Ten­to kurz ti zod­po­vie aspoň časť tvo­jich otá­zok.

pomona

foto: pomo­na

Uče­nie sa jazy­ka má pozi­tív­ny efekt na tvoj mozog. Výpoč­to­vá tech­ni­ka má tiež už mno­ho jazy­kov a nebu­de trvať dlho, kým budú tie­to jazy­ky vní­ma­né ako rov­na­ko dôle­ži­té ako keby si roz­prá­val man­da­rin­či­nou ale­bo špa­niel­či­nou. Zare­gis­truj sa na kurz a začni už teraz.

Friends enjoying hillside

foto: sha­pe­mind­soul

Kaž­dý túži po šťas­tí, ale v sku­toč­nos­ti je nesmier­ne ťaž­ké šťas­tie defi­no­vať. Spo­lu s pomo­cou psy­cho­ló­gov sa ponor do sve­ta, kde ti objas­nia, pre­čo sú spo­lo­čen­ské vzťa­hy a tvo­je pris­pie­va­nie k “nie­čo­mu väč­šie­mu“ kľúč k úsme­vu.

eso

foto: eso

Ves­mír je bez­po­chy­by zvlášt­ne a fas­ci­nu­jú­ce mies­to, kto­ré ukrý­va sve­ty s tým naj­šia­le­nej­ším „sprá­va­ním“. Plyn­né obre obie­ha­jú oko­lo pla­nét ako keby boli komé­ty; celé sve­ty, tvo­re­né oce­án­mi mag­my sú poma­ly niče­né hviez­da­mi; a áno, nie­kto­ré pozos­tá­va­jú iba z dia­man­tov. Pre­skú­maj hra­ni­ce ves­mí­ru vďa­ka tomu­to kur­zu aj ty.

takepart

foto: take­part

Zme­na klí­my je dnes naj­väč­ším prob­lé­mom, kto­ré­mu ľud­stvo čelí – ak s tým nič neuro­bí­me, to, čo je dnes zlé, bude zaj­tra ešte hor­šie. Napriek tomu, že je ten­to fakt vše­obec­ne pri­ja­tý vedec­kou komu­ni­tou, rôz­ne kam­pa­ne sa stá­le sna­žia pre­sved­čiť, že zme­na klí­my je iba jed­na veľ­ká kon­špi­rá­cia. Všet­ko, čo potre­bu­ješ o zme­ne klí­my vedieť, náj­deš v tom­to kur­ze.

edunow

foto: edu­now

Ak ti nie­ke­dy chý­ba troš­ku si osvie­žiť algeb­ru, teraz máš šan­cu. V tom­to kur­ze, kde napre­du­ješ vlast­ným tem­pom, sa naučíš všet­ko o line­ár­nych a kvad­ra­tic­kých fun­kciách, vše­obec­ných poly­ne­mic­kých fun­kciách, raci­onál­nych fun­kciách a mno­hých ďal­ších. Ak roz­umieš aspoň jed­né­mu spo­me­nu­té­mu a chceš sa vrá­tiť do škol­ských čias, ten­to kurz môže byť to, čo hľa­dáš.

live

foto: lives­cien­ce

Jed­na z naj­väč­ších, dote­raz nezod­po­ve­da­ných otá­zok vedy je “ako sa ché­mia zme­ní v bio­ló­giu”. Zod­po­ve­dať ju by zna­me­na­lo tiež zod­po­ve­dať pôvod živo­ta na Zemi a prav­de­po­dob­ne aj inde v našom Solár­nom sys­té­me a za ním. Ten­to kurz ti uká­že, ako ďale­ko sa ved­ci v zod­po­ve­da­ní tej­to otáz­ky dosta­li.

animalplanet.org

foto: ani­malp­la­net

Ľudia sú zvie­ra­tá, tak­že poro­zu­mieť ríši zvie­rat je v pod­sta­te poro­zu­mieť náš­mu mies­tu v nej. Môžu sa zvie­ra­tá učiť, komu­ni­ko­vať, súci­tiť ale­bo dokon­ca plá­no­vať neple­chu? Čo pohá­ňa boj medzi zvie­ra­ta­mi ale­bo ich spo­je­nec­tvá? Sú to len pri­má­ty, kto­ré majú neja­kú sociál­nu štruk­tú­ru, ale­bo ju môže­me nájsť aj u vtá­kov, mor­ských tvo­rov a hmy­zu? Zis­ti prá­ve vďa­ka tomu­to kur­zu.

Naučiť sa nie­čo uži­toč­né hra­vou, zau­jí­ma­vou for­mou, a dokon­ca bez toho, aby si musel sedieť dlhé hodi­ny v ško­le ale­bo pla­til veľ­ké penia­ze za kni­hy a encyk­lo­pé­die je roz­hod­ne tiež spô­sob, ako trá­viť tvoj voľ­ný čas. Roz­šír si obzor, zis­ti nie­čo o svo­jom pôvo­de, o prob­lé­moch, kto­rým naša Zem čelí, a nauč sa, ako byť šťast­ný. Teraz máš mož­nosť, a to všet­ko zadar­mo.

Zdroj: iflscience.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: spaceandtime.ru

Pridať komentár (0)