10 úspešných eko projektov zo Slovenska, ktoré myslia na našu planétu

Marianna Mikešová / 17. februára 2019 / Eko

  • Eko­lo­gický prí­stup k ži­votu dnes nie je móda, ale nut­nosť.
  • Po­zi­tívne je, že čo­raz viac ľudí si za­čína uve­do­mo­vať pros­peš­nosť ini­cia­tív a pro­jek­tov, ktoré sa sna­žia od­ľah­čo­vať ži­votné pro­stre­die a zá­ro­veň skva­lit­ňo­vať aj náš ži­vot.
  • Slo­ven­sko nie je vý­nim­kou a aj u nás vzni­kajú úžasné pro­jekty a značky, ktoré idú ze­le­nou ces­tou.
zdroj: Facebook Eco­terra/Ecoheart
  • Eko­lo­gický prí­stup k ži­votu dnes nie je móda, ale nut­nosť.
  • Po­zi­tívne je, že čo­raz viac ľudí si za­čína uve­do­mo­vať pros­peš­nosť ini­cia­tív a pro­jek­tov, ktoré sa sna­žia od­ľah­čo­vať ži­votné pro­stre­die a zá­ro­veň skva­lit­ňo­vať aj náš ži­vot.
  • Slo­ven­sko nie je vý­nim­kou a aj u nás vzni­kajú úžasné pro­jekty a značky, ktoré idú ze­le­nou ces­tou.

Bez od­padu

Ani si ne­uve­do­mu­jeme, koľko od­padu denne vy­ho­díme. Väč­šinu z neho pri­tom tvo­ria obaly od po­tra­vín, ktoré sme skon­zu­mo­vali. Tomu sa snaží pred­chá­dzať slo­ven­ský on­line ob­chod sy­pa­ných po­tra­vín Be­z­od­padu.sk, v kto­rom ne­na­tra­fíš na žiadne zby­točné obaly. Zdravé lo­kálne po­tra­viny ako su­ché stru­ko­viny, ore­chy, obil­niny, su­šené ovo­cie a ďal­šie, ti do­ru­čia v pa­pie­ro­vom či lát­ko­vom vrecku, sk­len­nom po­hári či fľaši alebo obale, ktorý sám po­skyt­neš.

Ri­delo

Prvú pre­nosnú cyk­lo­na­bí­jačku na te­le­fón svete vy­ro­bili dvaja slo­ven­skí stre­doš­ko­láci Fi­lip a Ad­rián, ktorí chceli svetu pri­niesť niečo re­vo­lučné, čo pros­peje ži­vot­nému pro­stre­diu. Id eo sku­točne uni­kátny spô­sob, akým na­biť svoj te­le­fón. Tech­no­ló­gia fun­guje na prin­cípe mag­ne­tov, je tak­mer neh­lučná a umožní na­biť za­ria­de­nie po­mo­cou šlia­pa­nia do pe­dá­lov. Na­bí­jačka Ri­delo je vo­de­odolná, za­hŕňa svetlo a fun­guje na čis­tej ze­le­nej ener­gii.

Eco­he­art

Pravé slo­ven­ské a na­vyše pria­teľ­ské k tvo­jim zu­bom aj prí­rode, také sú kefky Eco­he­art. Za znač­kou stojí mladý Slo­vák a ve­ge­ta­rián Ro­man Ko­vacs. Každá kefka má ručne opra­co­vané telo z bam­busu a je na­vr­hnutá tak, aby padla do tvo­jej ruky ako uliata. Husté šte­tiny sú z kva­lit­ného ny­lo­no­vého vlákna a kefky sú dl­ho­dobo udr­ža­teľ­ným pro­duk­tom. Ich kú­pou pris­pe­ješ na ne­zis­kové pro­jekty a po­môž tak k tomu, by bolo naše oko­lie kraj­šie a lep­šie.

Po­nio

Ob­dobu sve­to­zná­mej koz­me­tiky Lush máme aj na Slo­ven­sku. Po­nio vy­rába prí­rodné pro­dukty bez akých­koľ­vek che­mic­kých adi­tív, aké náj­deš v bež­ných ko­merč­ných pro­duk­toch. V port­fó­liu značky náj­deš prí­rodné mydlá, šam­pú­chy, kon­di­ci­onéry, ma­sážne kocky či de­z­odo­ranty. Všetky pro­dukty sú vy­rá­bané ručne a za stu­dena s po­u­ži­tím rast­lin­ných a esen­ciál­nych ole­jov, preto sú bo­haté na vý­živné látky.

De­do­les

Značka, kto­rej zá­leží nie­len na kva­lite, ale aj na bu­dúc­nosti pla­néty. De­do­les sa snaží pri­niesť kú­sok prí­rody aj do tvojho šat­níka, na­vyše ho osvieži kre­a­tív­nymi zvie­ra­cími mo­tívmi. Nie je to len in­ter­ne­tový ob­chod, ale aj ko­mu­nita mi­lov­ní­kov prí­rody, ktorí pod­po­rujú hand­made a ochranu ži­vot­ného pro­stre­dia. Každé tričko je uni­kát a je far­bené ručne or­ga­nic­kými far­bami. Vďaka špe­ciál­nej tech­no­ló­gii po­tlač dlho vy­drží. Značke sa po­da­rilo pre­ra­ziť aj v Česku, Ra­kúsku, Ma­ďar­sku, Ne­mecku a Ru­mun­sku.

No­sene

Re­cyk­lá­cia ob­le­če­nia je dnes čo­raz roz­ší­re­nej­šou té­mou a pri kvan­tite tex­til­nej pro­duk­cie je viac než po­trebná. Na Slo­ven­sku je líd­rom v slow fas­hion a udr­ža­teľ­nej móde jed­no­značne kva­litný se­cond-hand No­sene. Za­lo­žila ho Katha Hu­ty­rová, ktorá sa in­špi­ro­vala aj za­hra­nič­nými tren­dami. O ob­le­če­nie z dru­hej ruky má zá­u­jem čo­raz viac Slo­vá­kov a práve tu nájdu kva­litu za pri­ja­teľnú cenu a od­ídu s po­ci­tom, že obo­ha­tili svoj šat­ník a od­ľah­čili ži­votné pro­stre­die.

Eco­terra

Slo­ven­ská dro­gé­ria s ta­lian­skou dro­gé­riou Eco­terra má po­bočky v Tr­nave, Ma­lac­kách a čo­skoro znova aj v Bra­ti­slave. Nie je to však ho­ciaká dro­gé­ria, ale eko­lo­gická a be­z­o­ba­lová. Značka sa snaží re­du­ko­vať spot­rebu plas­tov a stojí na re­cyk­lá­cii. Stačí si pri­niesť fľašu a na­ča­po­vať si vý­robky podľa po­treby. V po­nuke sú čis­tiace a pra­cie pros­triedky, mydlá či šam­póny. Na­vyše si mô­žeš kú­piť také množ­stvo, aké do­ká­žeš spot­re­bo­vať a ne­pla­tíš na­vyše za obal, eti­ketu a re­klamu.

Flaška

Načo ku­po­vať ba­lenú vodu, keď mô­žeš byť eko a štý­lový zá­ro­veň s touto Flaš­kou z dielne Mišky Le­ta­va­jo­vej. Je vy­ro­bená z odol­ného vib­račne la­de­ného skla a stará sa tak o tvoje zdra­vie aj naše ži­votné pro­stre­die. Pre­tože sklo je krehké, je opat­rená oba­lom z ne­op­rénu, si­li­kónu, ba­vlny či korku, čo sú všetk eko­lo­gické ma­te­riály. Flašku si mô­žeš pris­pô­so­biť svojmu štýlu vďaka rôz­nym fa­reb­ným pre­ve­de­niam a mo­tí­vom, či mož­nosti tlače mena, pria­nia či ci­tátu.

Pure Junk

Re­cyk­lá­cia si na­šla svoje miesto aj v úžit­ko­vom di­zajne. Dô­ka­zom je slo­ven­ská firma Pure Junk, ktorá vy­rába re­cyk­lo­vaný di­zaj­nér­sky ná­by­tok a do­pl­nky a ve­nuje sa tiež na­vrho­va­niu in­te­ri­é­rov a rie­šení pre firmy. Ví­ziou značky je re­duk­cia množ­stva od­padu pro­stred­níc­tvom spo­lu­práce so zber­ňami od­padu a sta­veb­nými fir­mami, ktoré majú ta­ké­hoto od­padu nad­by­tok. Vďaka kre­a­tív­nemu prí­stupu z neho vzni­kajú krásne nové úžit­kové pro­dukty.

White Bi­kes

Fun­gu­júci bra­ti­slav­ský bi­kes­ha­ring White Bi­kes za­stu­puje ne­činnú sa­mosprávu, ktorá po­dobný pro­jekt už roky sľu­buje. Biele bi­cykle náj­deš už v tak­mer všet­kých čas­tiach hlav­ného mesta a po ab­sol­vo­vaní krát­keho ško­le­nia ti nič neb­ráni za­po­jiť sa do tohto eko­lo­gic­kého zdie­ľa­nia. Cyk­lo­ko­alí­cia, ktorá bi­cykle pre­vádz­kuje, sa stará aj o to, aby sa cyk­lis­tom v Bra­ti­slave cho­dilo lep­šie a bez­peč­nej­šie.

Pridať komentár (0)