10 zna­kov, ktoré naz­na­čujú, že máš našliap­nuté na skvelú budúc­nosť

Rudolf Nečas / 11. augusta 2016 / Tools a produktivita

Nie je to o tom či makáš tvrdo, ale či makáš múdro.

Všetci máme rôzne defi­ní­cie pre úspech. Pre nie­kto­rých ľudí, je to o tom byť schopný stáť na javisku a spra­viť nesku­točnú šou pre zbož­ňu­jú­cich fanú­ši­kov. Pre iných je to, keď čita­te­lia lipnú na kaž­dom slove, ktoré čítajú z ich kníh. A pre ostat­ných to môže byť popu­lárny kanál na You­Tube, kde skalní fanú­ši­ko­via každý týž­deň oča­ká­vajú nový vlog.

Bez ohľadu na to, ako ho kto defi­nuje, zdá sa že spo­loč­ným fak­to­rom úspe­chu je ovplyv­ne­nie masy ľudí. Také ovplyv­ne­nie, ktoré v ľuďoch vyvolá emó­cie.

working-from-home-health-ftr

Prin­cíp mar­ke­tingu a ľud­ského sprá­va­nia je, že ľudia sa roz­ho­dujú na základe emó­cií a opod­stat­ňujú to logi­kou. Chceme byť vní­maní ako raci­onálni a logickí, ale každý z nás — aj ľudia, ktorí pri­sa­hajú, že sa roz­ho­dujú len na základe vedy — nako­niec robia roz­hod­nu­tia podľa toho, ako sa cítia.

Ak si úspešný v pod­state ovplyv­ňu­ješ tisíce alebo možno mili­óny ľudí takým spô­so­bom, že môžeš konať urči­tým spô­so­bom. Znie to ako ovlá­da­nie mysle, ale celeb­rity a ľudia v médiách to robia neus­tále. Možno chceš zme­niť svet. Môžeš mať pocit, že ovplyv­ne­nie mili­ó­nov je naj­lepší spô­sob, ako to spra­viť. A ak na teba sedí tento zoznam cha­rak­te­ris­tík, si na dob­rej ceste.

Roz­mýš­ľaš v spek­tre rokov, nie mesia­cov

Nikto sa nestane mega­hviez­dou len tak za noc. Okrem virál­nych sen­zá­cií (ktoré vždy zhasnú v prí­pade, že nie­kto “neroz­dú­cha prvú iskru”), budo­va­nie repu­tá­cie trvá roky. Gary Vay­ner­chuk pove­dal, že ak nie si ochotný obe­to­vať dva až tri roky na to, čo sa sna­žíš uro­biť, tvoj nápad nebude mať čas zís­kať trak­ciu.

My ľudia sme tiež stále viac a viac nedô­ver­čiví. Kako­fó­nia reklám je čím ďalej hlas­nej­šia a hlas­nej­šia. Je čoraz ťaž­šie cez ňu nie­koho počuť. Ale na druhú stranu to môže byť aj výho­dou. Pre­tože chceme počú­vať tichých ľudí, kto­rých výroky je počuť. Je naozaj ťažké nájsť dobre pre­mys­lenú správu, ktorá sa pre­de­rie všet­kým nepo­riad­kom. Ale keď ju nie­kto začuje, ľudia o nej budú hovo­riť.

foto: askmen.com

Ide ti o peniaze

Áno, čítaš správne. Chceš tie obráz­kové papie­riky. A je pádny dôvod na to, prečo peniaze majú význam, keď chceš niečo dosiah­nuť. Bez ohľadu na to, aký máš na to názor, peniaze hýbu sve­tom. Môžme dúfať v utó­piu, ale hra sa hrá podľa urči­tých pra­vi­diel. Nie­ktoré z nich môžu byť poru­šené, ale to s peniazmi medzi ne nepatrí.

To ale nezna­mená, že by sme teraz všetci mali mať úmy­sel účto­vať si peniaze za všetko, čo robíme. Ale aj tak budeš potre­bo­vať peniaze, aby si mal vplyv. Aby si bol úspešný, potre­bu­ješ ovplyv­niť mili­óny ľudí. Aby si to doká­zal, musíš vytvo­riť niečo, čo pri­dáva hod­notu ich životu. A za tú pri­danú hod­notu musia zapla­tiť peniazmi.

Veľ­kosť prob­lému, ktorý rie­šiš určuje, koľko peňazí môžeš zaro­biť. Tiež určuje úro­veň vplyvu, ktorý môžeš mať na ľudí. Takže sa nemu­síš vyhý­bať zará­ba­niu peňazí. Umožní ti to pomôcť viac ľuďom.

Naozaj ti záleží na ľuďoch, kto­rých chceš ovplyv­niť

Dokonca aj keď naraz ovplyv­ňu­ješ mili­óny ľudí, vidíš kaž­dého z nich ako jed­not­livca. Máš jasnú pred­stavu o tom, kto je ide­álny zákaz­ník, typický fol­lo­wer alebo prie­mený fanú­šik, doká­žeš pome­no­vať ich obavy a nádeje a vieš, čo oni oča­ká­vajú od teba. V oblasti mar­ke­tingu sa to nazýva ava­tar. Mal by ho pou­ží­vať každý, kto hľadá spô­sob, ako ovplyv­niť mnoho ľudí.

foto: tinacasephotography.com

Vieš, pre koho a prečo tvo­ríš

Ľudia ťa nebudú pod­po­ro­vať len preto, že robíš niečo cool. Budú ťa pod­po­ro­vať preto, lebo ti záleží na tom, čo chcú. Tvor­co­via a pod­ni­ka­te­lia musia pri­jať zod­po­ved­nosť za to, kto sú. V oka­mihu, keď sa roz­hodnú, že chcú to chcú robiť vo veľ­kom si musia uve­do­miť, že ich ľudia posta­via na pie­des­tál. Vzhlia­dajú k nim a obdi­vujú ich, pre­tože túžia byť ako oni, a to všetko preto, že sa o nich sta­rajú. Nie je to ľahké, ale je to cena za ovplyv­ne­nie veľ­kého roz­sahu ľudí.

Sústre­díš sa na práce s kopou peňazí za hodinu

Práca, ktorú robíme môže byť roz­de­lená do rôz­nych kate­gó­rií. V nor­mál­nej práci, kde sedíš každý deň máš nejakú tú hodi­novú mzdu. Avšak v sku­toč­nosti vieme, že naša úro­veň výstupu nestojí každú hodinu rov­nakú sumu peňazí. Nie­kto môže prísť do práce ešte nie úplne pre­bratý. Dá si svoju rannú kávu a potom — BOOM! — jeho pro­duk­ti­vita vyletí nahor. Jeho hodi­nová sadzba je náhle aj nie­koľ­ko­ná­sobne vyš­šia. A takto to bude kolí­sať počas dňa.

Potom sú tu rôzne druhy pra­cov­ných miest. Hodina práce leká­rov, práv­ni­kov a vrcho­lo­vých mana­žé­rov má hod­notu sto alebo dokonca možno tisíc eur. Pre­tože prob­lém, ktorý rie­šia je nákladný alebo zahŕňa niečo veľmi cenné.

Keď si úspešný a máš vplyv na mnoho ľudí, náso­bíš tým vplyv svo­jej čin­nosti. Tiež rie­šiš veľký prob­lém, či už je to zábava, pre­daj alebo niečo iné. To je dôvod, prečo tvoja práca môže mať hod­notu 10 000/hod. Mohlo by to dokonca až šesť­ci­ferné číslo za hodinu!

Ten, kto je úspešný sa zame­riava na prácu, ktorá mu pri­niesla úspech. Ten, kto robí všetko, nebude nikdy úspešný.

foto: avgsvsummit.com

Hľa­dáš “nie” namiesto “áno”

Spo­loč­nosť fun­guje har­mo­nicky, keď všetci súhla­sia. Kon­flikt je vše­obecne vní­maný ako zlá vec. Ale záleží na jeho veľ­kosti. Zhody posil­ňujú štruk­túru spo­loč­nosti. Prí­me­ria sú dohody medzi boju­jú­cimi národmi, keď chcú pre­stať bojo­vať. Obchodné dohody môžu pomôcť vyrie­šiť prob­lémy, ktoré spo­loč­nosti nedo­kážu vyrie­šiť samy o sebe. Avšak kvôli usku­toč­ne­niu dohody je tiež treba pove­dať nie­koľko “nie”.

Nie­ktorí ľudia nedo­kážu pove­dať buď áno, alebo nie. To nie sú ľudia, ktorí ti môžu pomôžť. Rov­nako ti nepo­môžu ľudia, ktorí hovo­ria na všetko “áno”. Takí zvy­čajne niečo skrý­vajú. Ten, kto má niečo, čo chceš a chce niečo od teba ti povie “nie”. Chce dosiah­nuť dohodu a chce dosiah­nuť strednú cestu, na kto­rej obaja dosta­nete to, čo chcete. Takže vždy hľa­daj “nie”. Vtedy vieš, že sa konečne posu­nieš ďalej.

Každý týž­deň sa zlep­šu­ješ

Ľudia, ktorí sú úspešní neus­tále rastú. Robíš veci, ktoré ťa desia, robíš veci, ktoré dávajú tvojmu životu zmy­sel a vybe­ráš si svoje vlastné utr­pe­nie. Aj keby to má byť len 1 pere­cento denne alebo aj menej, každé zlep­še­nie sa počíta. Je to pomalý pro­ces, ale na výsle­dok má veľký vplyv.

Ako už bolo spo­me­nuté v prvom bode, nikto sa nestane z nuly hrdi­nom za noc. Dokonca aj keď to uro­bil, nech­ceš sa stať nie­kým týmto spô­so­bom. To by nebolo správne. Pod­vá­dzal si sys­tém a pod­vá­dzal si sám seba.

fitness-planning-1090477-TwoByOne

foto: askmen.com

Tvoji piati najb­ližší pria­te­lia dokážu ovplyv­niť ľudí

Ľudia, kto­rými sa obklo­pu­ješ sa s tým, z čoho si zlo­žený. Samoz­rejme ste všetci rôzni ľudia, ale vaše zvyky, ritu­ály a záľuby sú spo­ločné. Však predsa vrana k vrane sadá.

Nikto nedo­siahne úspech sám. To je naj­ťaž­šie dosiah­nuť. Tvoji pria­te­lia s tebou možno sú od prvého dňa, ale ak to, čo hľa­dáš je rast, možno budete musieť umiest­niť menší dôraz na to pria­teľ­stvo. To však nezna­mená, že sa s nimi už nemáš pria­te­liť. Ak máte obaja sen dosiah­nuť úspech, potom sa navzá­jom pod­po­ru­jete. To je ide­álna cesta. Avšak, ľudia sú rôzni a bolo by sebecké vtiah­nuť neochot­ného kama­ráta do svojho sna v prí­pade, že s tebou nez­dieľa rov­nakú víziu.

Pozná­va­nie ľudí, ktorí uro­bili tú ťažkú časť práce je jedi­nou sku­toč­nou skrat­kou pri ceste za úspe­chom. Samoz­rejme, že musíš byť sku­točný pria­teľ a robiť niečo, čo sa sto­tožní s ich vlast­nými cieľmi. To je dôvod, prečo je dôle­žité byť si vedomý s tým, akými ľuďmi sa obklo­pu­ješ. Veľa ľudí jed­no­du­cho padne do zlého davu a potom sa čudujú, prečo ich život končí urči­tým spô­so­bom.

Man sitting on the floor and working on laptop with financial documents next to him, view from the top

foto: invoiceninja.com

Ľudia ťa celú dobu odrá­dzajú

Sú to tí, kto­rým na tebe záleží naj­viac: pria­te­lia a rodina. Nechcú vidieť, že si ublí­žiš, budeš strá­caš čas alebo peniaze alebo skon­číš skla­maný. Mys­lia to dobre, ale neber to doslovne. Väč­šina, ak nie všetci z nich nedo­siahli to, čo sa sna­žíš uro­biť. Poze­rajú sa na teba zo svo­jich bez­peč­ných, tep­lých schrá­nok, zatiaľ čo ty sto­jíš v prvej línií.

Oni hľa­dajú niečo známy, zatiaľ čo teba niečo ťahá von aby si sa pozrel do prie­pasti nezná­meho. A tá prie­pasť ťa vôbec nedesí. V sku­toč­nosti máš pocit, že do nej chceš sko­čiť.

Ak sa ťa ľudia sna­žia zasta­viť v tom, čo sa sna­žíš uro­biť, je to veľké zna­me­nie. Zna­mená to, že si na správ­nej ceste.

Ľudia neus­pejú pri robení nor­mál­nych veci. Nor­málne veci majú nor­málne limity. Nezvy­čajné veci, ktoré nemajú vní­ma­teľný strop sú vzru­šu­júce. A tiež desivé pre nie­kto­rých ľudí, ktorí majú radi bez­peč­nosť.

Toto ťa však pre­ve­die len urči­tou časť cesty. Nako­niec si budeš musieť nájsť uči­teľa, nie­koho, kto pre­šiel rov­nakú cestu, počul všetku nega­ti­vitu a napriek tomu vystú­pil až na vrchol. Ale ak nemáš nie­koho takého, odrá­dza­nie od nor­mál­nych ľudí je vhod­ným mies­tom ako sa zorien­to­vať.

Entrepreneur_breakfast_getty_2

foto: virgin.com

Zame­ria­vaš sa na prob­lém, nie výsle­dok

Nech sa sna­žíš robiť čokoľ­vek, ak sa zame­riaš na prob­lém, ktorý sa sna­žíš vyrie­šiť, úspech je neod­vratný. V dneš­nej doba sa ľudia stále zami­lujú do svo­jich myš­lie­nok a úplne zabudnú na tých, kto­rých prob­lémy sa sna­žia opra­viť.

Nemu­síš mať všetky odpo­vede. V sku­toč­nosti mať pokoru a spý­tať sa ľudí, ktorí ťa pod­po­rujú, čo od teba chcú ich môže k tebe ešte viac pri­tiah­nuť.

Nikto nemá gule na to byť auten­tický a ľud­ský. To je to, čo nevy­hnutne vedie k ich zániku. Maj odvahu opý­tať sa a pocho­piť sku­točné prob­lémy, a tvoji ľudia ťa vždy radi uví­tajú.

Usa­de­nie ťa desí

Neviem ako teba, ale pred­stava, že za 10 rokov budem na rov­na­kom mieste, ako teraz ma desí. Byť nikým, keď môžem byť nie­kým ma desí. Všetci máme poten­ciál. Sme jedi­neční, ale nie sme zvláštni, alebo roz­dielni. Všetci môžeme byť nie­kým, ale ako veľmi sa chceme stať tou oso­bou je to, čo tvorí naše roz­hod­nu­tia.

Ver tomu alebo nie, ale nie­ktorí ľudia sú spo­kojní len so sní­va­ním o tom, aký by ich život mohol byť. Majú skvelý pocit z ich pred­sta­vi­vosti a potom sa vrá­tia k hra­niu Candy Crush a rozp­ty­ľo­va­niu sa od prie­mer­nosti ich života.

Koľko vecí z tohto zoznamu si môžeš odškrt­núť? Sú podľa teba nejaké, ktoré tu nie sú spo­me­nuté? Alebo si mys­líš, že nie­ktoré z nich do zoznamu nepat­ria?

working-from-home-health-ftr

foto: computingscheme.co.uk

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)