10 zna­kov, kto­ré naz­na­ču­jú, že máš našliap­nu­té na skve­lú budúc­nosť

Rudolf Nečas / 11. augusta 2016 / Lifehacking

Nie je to o tom či makáš tvrdo, ale či makáš múd­ro.

Všet­ci máme rôz­ne defi­ní­cie pre úspech. Pre nie­kto­rých ľudí, je to o tom byť schop­ný stáť na javis­ku a spra­viť nesku­toč­nú šou pre zbož­ňu­jú­cich fanú­ši­kov. Pre iných je to, keď čita­te­lia lip­nú na kaž­dom slo­ve, kto­ré číta­jú z ich kníh. A pre ostat­ných to môže byť popu­lár­ny kanál na You­Tu­be, kde skal­ní fanú­ši­ko­via kaž­dý týž­deň oča­ká­va­jú nový vlog.

Bez ohľa­du na to, ako ho kto defi­nu­je, zdá sa že spo­loč­ným fak­to­rom úspe­chu je ovplyv­ne­nie masy ľudí. Také ovplyv­ne­nie, kto­ré v ľuďoch vyvo­lá emó­cie.

working-from-home-health-ftr

Prin­cíp mar­ke­tin­gu a ľud­ské­ho sprá­va­nia je, že ľudia sa roz­ho­du­jú na zákla­de emó­cií a opod­stat­ňu­jú to logi­kou. Chce­me byť vní­ma­ní ako raci­onál­ni a logic­kí, ale kaž­dý z nás — aj ľudia, kto­rí pri­sa­ha­jú, že sa roz­ho­du­jú len na zákla­de vedy — nako­niec robia roz­hod­nu­tia pod­ľa toho, ako sa cítia.

Ak si úspeš­ný v pod­sta­te ovplyv­ňu­ješ tisí­ce ale­bo mož­no mili­ó­ny ľudí takým spô­so­bom, že môžeš konať urči­tým spô­so­bom. Znie to ako ovlá­da­nie mys­le, ale celeb­ri­ty a ľudia v médiách to robia neus­tá­le. Mož­no chceš zme­niť svet. Môžeš mať pocit, že ovplyv­ne­nie mili­ó­nov je naj­lep­ší spô­sob, ako to spra­viť. A ak na teba sedí ten­to zoznam cha­rak­te­ris­tík, si na dob­rej ces­te.

Roz­mýš­ľaš v spek­tre rokov, nie mesia­cov

Nikto sa nesta­ne mega­hviez­dou len tak za noc. Okrem virál­nych sen­zá­cií (kto­ré vždy zhas­nú v prí­pa­de, že nie­kto “neroz­dú­cha prvú iskru”), budo­va­nie repu­tá­cie trvá roky. Gary Vay­ner­chuk pove­dal, že ak nie si ochot­ný obe­to­vať dva až tri roky na to, čo sa sna­žíš uro­biť, tvoj nápad nebu­de mať čas zís­kať trak­ciu.

My ľudia sme tiež stá­le viac a viac nedô­ver­či­ví. Kako­fó­nia reklám je čím ďalej hlas­nej­šia a hlas­nej­šia. Je čoraz ťaž­šie cez ňu nie­ko­ho počuť. Ale na dru­hú stra­nu to môže byť aj výho­dou. Pre­to­že chce­me počú­vať tichých ľudí, kto­rých výro­ky je počuť. Je naozaj ťaž­ké nájsť dob­re pre­mys­le­nú sprá­vu, kto­rá sa pre­de­rie všet­kým nepo­riad­kom. Ale keď ju nie­kto začu­je, ľudia o nej budú hovo­riť.

foto: askmen.com

Ide ti o penia­ze

Áno, čítaš správ­ne. Chceš tie obráz­ko­vé papie­ri­ky. A je pád­ny dôvod na to, pre­čo penia­ze majú význam, keď chceš nie­čo dosiah­nuť. Bez ohľa­du na to, aký máš na to názor, penia­ze hýbu sve­tom. Môž­me dúfať v utó­piu, ale hra sa hrá pod­ľa urči­tých pra­vi­diel. Nie­kto­ré z nich môžu byť poru­še­né, ale to s peniaz­mi medzi ne nepat­rí.

To ale nezna­me­ná, že by sme teraz všet­ci mali mať úmy­sel účto­vať si penia­ze za všet­ko, čo robí­me. Ale aj tak budeš potre­bo­vať penia­ze, aby si mal vplyv. Aby si bol úspeš­ný, potre­bu­ješ ovplyv­niť mili­ó­ny ľudí. Aby si to doká­zal, musíš vytvo­riť nie­čo, čo pri­dá­va hod­no­tu ich živo­tu. A za tú pri­da­nú hod­no­tu musia zapla­tiť peniaz­mi.

Veľ­kosť prob­lé­mu, kto­rý rie­šiš urču­je, koľ­ko peňa­zí môžeš zaro­biť. Tiež urču­je úro­veň vply­vu, kto­rý môžeš mať na ľudí. Tak­že sa nemu­síš vyhý­bať zará­ba­niu peňa­zí. Umož­ní ti to pomôcť viac ľuďom.

Naozaj ti zále­ží na ľuďoch, kto­rých chceš ovplyv­niť

Dokon­ca aj keď naraz ovplyv­ňu­ješ mili­ó­ny ľudí, vidíš kaž­dé­ho z nich ako jed­not­liv­ca. Máš jas­nú pred­sta­vu o tom, kto je ide­ál­ny zákaz­ník, typic­ký fol­lo­wer ale­bo prie­me­ný fanú­šik, doká­žeš pome­no­vať ich oba­vy a náde­je a vieš, čo oni oča­ká­va­jú od teba. V oblas­ti mar­ke­tin­gu sa to nazý­va ava­tar. Mal by ho pou­ží­vať kaž­dý, kto hľa­dá spô­sob, ako ovplyv­niť mno­ho ľudí.

foto: tinacasephotography.com

Vieš, pre koho a pre­čo tvo­ríš

Ľudia ťa nebu­dú pod­po­ro­vať len pre­to, že robíš nie­čo cool. Budú ťa pod­po­ro­vať pre­to, lebo ti zále­ží na tom, čo chcú. Tvor­co­via a pod­ni­ka­te­lia musia pri­jať zod­po­ved­nosť za to, kto sú. V oka­mi­hu, keď sa roz­hod­nú, že chcú to chcú robiť vo veľ­kom si musia uve­do­miť, že ich ľudia posta­via na pie­des­tál. Vzhlia­da­jú k nim a obdi­vu­jú ich, pre­to­že túžia byť ako oni, a to všet­ko pre­to, že sa o nich sta­ra­jú. Nie je to ľah­ké, ale je to cena za ovplyv­ne­nie veľ­ké­ho roz­sa­hu ľudí.

Sústre­díš sa na prá­ce s kopou peňa­zí za hodi­nu

Prá­ca, kto­rú robí­me môže byť roz­de­le­ná do rôz­nych kate­gó­rií. V nor­mál­nej prá­ci, kde sedíš kaž­dý deň máš neja­kú tú hodi­no­vú mzdu. Avšak v sku­toč­nos­ti vie­me, že naša úro­veň výstu­pu nesto­jí kaž­dú hodi­nu rov­na­kú sumu peňa­zí. Nie­kto môže prí­sť do prá­ce ešte nie úpl­ne pre­bra­tý. Dá si svo­ju ran­nú kávu a potom — BOOM! — jeho pro­duk­ti­vi­ta vyle­tí nahor. Jeho hodi­no­vá sadz­ba je náh­le aj nie­koľ­ko­ná­sob­ne vyš­šia. A tak­to to bude kolí­sať počas dňa.

Potom sú tu rôz­ne dru­hy pra­cov­ných miest. Hodi­na prá­ce leká­rov, práv­ni­kov a vrcho­lo­vých mana­žé­rov má hod­no­tu sto ale­bo dokon­ca mož­no tisíc eur. Pre­to­že prob­lém, kto­rý rie­šia je náklad­ný ale­bo zahŕňa nie­čo veľ­mi cen­né.

Keď si úspeš­ný a máš vplyv na mno­ho ľudí, náso­bíš tým vplyv svo­jej čin­nos­ti. Tiež rie­šiš veľ­ký prob­lém, či už je to zába­va, pre­daj ale­bo nie­čo iné. To je dôvod, pre­čo tvo­ja prá­ca môže mať hod­no­tu 10 000/hod. Moh­lo by to dokon­ca až šesť­ci­fer­né čís­lo za hodi­nu!

Ten, kto je úspeš­ný sa zame­ria­va na prá­cu, kto­rá mu pri­nies­la úspech. Ten, kto robí všet­ko, nebu­de nikdy úspeš­ný.

foto: avgsvsummit.com

Hľa­dáš “nie” namies­to “áno”

Spo­loč­nosť fun­gu­je har­mo­nic­ky, keď všet­ci súhla­sia. Kon­flikt je vše­obec­ne vní­ma­ný ako zlá vec. Ale zále­ží na jeho veľ­kos­ti. Zho­dy posil­ňu­jú štruk­tú­ru spo­loč­nos­ti. Prí­me­ria sú doho­dy medzi boju­jú­ci­mi národ­mi, keď chcú pre­stať bojo­vať. Obchod­né doho­dy môžu pomôcť vyrie­šiť prob­lé­my, kto­ré spo­loč­nos­ti nedo­ká­žu vyrie­šiť samy o sebe. Avšak kvô­li usku­toč­ne­niu doho­dy je tiež tre­ba pove­dať nie­koľ­ko “nie”.

Nie­kto­rí ľudia nedo­ká­žu pove­dať buď áno, ale­bo nie. To nie sú ľudia, kto­rí ti môžu pomôžť. Rov­na­ko ti nepo­mô­žu ľudia, kto­rí hovo­ria na všet­ko “áno”. Takí zvy­čaj­ne nie­čo skrý­va­jú. Ten, kto má nie­čo, čo chceš a chce nie­čo od teba ti povie “nie”. Chce dosiah­nuť doho­du a chce dosiah­nuť stred­nú ces­tu, na kto­rej oba­ja dosta­ne­te to, čo chce­te. Tak­že vždy hľa­daj “nie”. Vte­dy vieš, že sa koneč­ne posu­nieš ďalej.

Kaž­dý týž­deň sa zlep­šu­ješ

Ľudia, kto­rí sú úspeš­ní neus­tá­le ras­tú. Robíš veci, kto­ré ťa desia, robíš veci, kto­ré dáva­jú tvoj­mu živo­tu zmy­sel a vybe­ráš si svo­je vlast­né utr­pe­nie. Aj keby to má byť len 1 pere­cen­to den­ne ale­bo aj menej, kaž­dé zlep­še­nie sa počí­ta. Je to poma­lý pro­ces, ale na výsle­dok má veľ­ký vplyv.

Ako už bolo spo­me­nu­té v prvom bode, nikto sa nesta­ne z nuly hrdi­nom za noc. Dokon­ca aj keď to uro­bil, nech­ceš sa stať nie­kým tým­to spô­so­bom. To by nebo­lo správ­ne. Pod­vá­dzal si sys­tém a pod­vá­dzal si sám seba.

fitness-planning-1090477-TwoByOne

foto: askmen.com

Tvo­ji pia­ti najb­liž­ší pria­te­lia doká­žu ovplyv­niť ľudí

Ľudia, kto­rý­mi sa obklo­pu­ješ sa s tým, z čoho si zlo­že­ný. Samoz­rej­me ste všet­ci rôz­ni ľudia, ale vaše zvy­ky, ritu­ály a záľu­by sú spo­loč­né. Však pred­sa vra­na k vra­ne sadá.

Nikto nedo­siah­ne úspech sám. To je naj­ťaž­šie dosiah­nuť. Tvo­ji pria­te­lia s tebou mož­no sú od prvé­ho dňa, ale ak to, čo hľa­dáš je rast, mož­no bude­te musieť umiest­niť men­ší dôraz na to pria­teľ­stvo. To však nezna­me­ná, že sa s nimi už nemáš pria­te­liť. Ak máte oba­ja sen dosiah­nuť úspech, potom sa navzá­jom pod­po­ru­je­te. To je ide­ál­na ces­ta. Avšak, ľudia sú rôz­ni a bolo by sebec­ké vtiah­nuť neochot­né­ho kama­rá­ta do svoj­ho sna v prí­pa­de, že s tebou nez­die­ľa rov­na­kú víziu.

Pozná­va­nie ľudí, kto­rí uro­bi­li tú ťaž­kú časť prá­ce je jedi­nou sku­toč­nou skrat­kou pri ces­te za úspe­chom. Samoz­rej­me, že musíš byť sku­toč­ný pria­teľ a robiť nie­čo, čo sa sto­tož­ní s ich vlast­ný­mi cieľ­mi. To je dôvod, pre­čo je dôle­ži­té byť si vedo­mý s tým, aký­mi ľuď­mi sa obklo­pu­ješ. Veľa ľudí jed­no­du­cho pad­ne do zlé­ho davu a potom sa čudu­jú, pre­čo ich život kon­čí urči­tým spô­so­bom.

Man sitting on the floor and working on laptop with financial documents next to him, view from the top

foto: invoiceninja.com

Ľudia ťa celú dobu odrá­dza­jú

Sú to tí, kto­rým na tebe zále­ží naj­viac: pria­te­lia a rodi­na. Nech­cú vidieť, že si ublí­žiš, budeš strá­caš čas ale­bo penia­ze ale­bo skon­číš skla­ma­ný. Mys­lia to dob­re, ale neber to doslov­ne. Väč­ši­na, ak nie všet­ci z nich nedo­siah­li to, čo sa sna­žíš uro­biť. Poze­ra­jú sa na teba zo svo­jich bez­peč­ných, tep­lých schrá­nok, zatiaľ čo ty sto­jíš v prvej línií.

Oni hľa­da­jú nie­čo zná­my, zatiaľ čo teba nie­čo ťahá von aby si sa pozrel do prie­pas­ti nezná­me­ho. A tá prie­pasť ťa vôbec nede­sí. V sku­toč­nos­ti máš pocit, že do nej chceš sko­čiť.

Ak sa ťa ľudia sna­žia zasta­viť v tom, čo sa sna­žíš uro­biť, je to veľ­ké zna­me­nie. Zna­me­ná to, že si na správ­nej ces­te.

Ľudia neus­pe­jú pri robe­ní nor­mál­nych veci. Nor­mál­ne veci majú nor­mál­ne limi­ty. Nezvy­čaj­né veci, kto­ré nema­jú vní­ma­teľ­ný strop sú vzru­šu­jú­ce. A tiež desi­vé pre nie­kto­rých ľudí, kto­rí majú radi bez­peč­nosť.

Toto ťa však pre­ve­die len urči­tou časť ces­ty. Nako­niec si budeš musieť nájsť uči­te­ľa, nie­ko­ho, kto pre­šiel rov­na­kú ces­tu, počul všet­ku nega­ti­vi­tu a napriek tomu vystú­pil až na vrchol. Ale ak nemáš nie­ko­ho také­ho, odrá­dza­nie od nor­mál­nych ľudí je vhod­ným mies­tom ako sa zorien­to­vať.

Entrepreneur_breakfast_getty_2

foto: virgin.com

Zame­ria­vaš sa na prob­lém, nie výsle­dok

Nech sa sna­žíš robiť čokoľ­vek, ak sa zame­riaš na prob­lém, kto­rý sa sna­žíš vyrie­šiť, úspech je neod­vrat­ný. V dneš­nej doba sa ľudia stá­le zami­lu­jú do svo­jich myš­lie­nok a úpl­ne zabud­nú na tých, kto­rých prob­lé­my sa sna­žia opra­viť.

Nemu­síš mať všet­ky odpo­ve­de. V sku­toč­nos­ti mať poko­ru a spý­tať sa ľudí, kto­rí ťa pod­po­ru­jú, čo od teba chcú ich môže k tebe ešte viac pri­tiah­nuť.

Nikto nemá gule na to byť auten­tic­ký a ľud­ský. To je to, čo nevy­hnut­ne vedie k ich záni­ku. Maj odva­hu opý­tať sa a pocho­piť sku­toč­né prob­lé­my, a tvo­ji ľudia ťa vždy radi uví­ta­jú.

Usa­de­nie ťa desí

Neviem ako teba, ale pred­sta­va, že za 10 rokov budem na rov­na­kom mies­te, ako teraz ma desí. Byť nikým, keď môžem byť nie­kým ma desí. Všet­ci máme poten­ciál. Sme jedi­neč­ní, ale nie sme zvlášt­ni, ale­bo roz­diel­ni. Všet­ci môže­me byť nie­kým, ale ako veľ­mi sa chce­me stať tou oso­bou je to, čo tvo­rí naše roz­hod­nu­tia.

Ver tomu ale­bo nie, ale nie­kto­rí ľudia sú spo­koj­ní len so sní­va­ním o tom, aký by ich život mohol byť. Majú skve­lý pocit z ich pred­sta­vi­vos­ti a potom sa vrá­tia k hra­niu Can­dy Crush a rozp­ty­ľo­va­niu sa od prie­mer­nos­ti ich živo­ta.

Koľ­ko vecí z toh­to zozna­mu si môžeš odškrt­núť? Sú pod­ľa teba neja­ké, kto­ré tu nie sú spo­me­nu­té? Ale­bo si mys­líš, že nie­kto­ré z nich do zozna­mu nepat­ria?

working-from-home-health-ftr

foto: computingscheme.co.uk

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)