10 zruč­ností, ktoré sa je ťažko naučiť, ale bene­fi­to­vať z nich budeš navždy

Martin Faith / 15. október 2015 / Tools a produktivita

Naj­lep­šie veci sú možno zadarmo. To ale nezna­mená, že ťa nebudú stáť čas, pot a vytrvalé úsi­lie, aby si ich zís­kal. Pravda je to pre­dov­šet­kým vtedy, keď sa jedná o zís­ka­va­nie dôle­ži­tých život­ných zruč­ností.

Pri snahe zis­tiť, do roz­voja kto­rých schop­ností sa naj­viac oplatí inves­to­vať, sa jeden čita­teľ na fóre Quora opý­tal túto otázku: Aké sú tie naj­ťaž­šie a záro­veň tie naju­ži­toč­nej­šie zruč­nosti, ktoré sa môžem naučiť?”

Z dis­ku­sie sme pre vás vybrali tie naj­zau­jí­ma­vej­šie rady:

1. Time manaž­ment

Efek­tívne využi­tie času je jed­nou z naj­viac cene­ných schop­ností zo strany zamest­ná­va­te­ľov. Keďže tu neexis­tuje jediná per­fektná cesta, naj­lep­šou radou je nájsť si sys­tém a vytrvalo sa ho držať. Ako v dis­ku­sií píše Alina Grze­gor­ze­wska: “Naj­ná­roč­nej­šou vecou, ktorú som sa musela naučiť, bolo, ako plá­no­vať. Nie až tak výkon naplá­no­va­ných vecí, ale skôr vytvo­re­nie si doko­na­lého to-do listu a jeho roz­vr­hnu­tie tak, aby som bola schopná sti­hnúť všetky naplá­no­vané akti­vity v pre­dur­če­nom čase”.

Tu osobne odpo­rú­čam kom­bi­ná­ciu Todo­ist a Pomo­doro. Začal som pou­ží­vať len minulý týž­deň, ale nemô­žem si to vyna­chvá­liť.

2. Empa­tia

Možete byť tým naj­dis­cip­li­no­va­nej­ším, naj­bys­trej­ším a naj­bo­hat­ším člo­ve­kom, pokiaľ ale neviete byť empa­tický voči osta­ným, ste len oby­čajný soci­opat”, píše Kamia Tay­lor.

Ako spo­mína pod­ni­ka­teľka Jane Wur­dwan­dová, empa­tia je pri­már­nou ľud­skou schop­nos­ťou, ktorá bola veľmi rýchlo zavr­hnutá v moder­nom biz­nise. “Empa­tia – schop­nosť cítiť to, čo cítia ostatní – je to čo robí dob­rých obchod­ní­kov výbor­nými. Empa­tia ako časť tímo­vého ducha moti­vuje ľudí, aby sa viac sna­žili. Empa­tia nabáda zamest­nan­cov k tomu, aby tla­čili na svoju vlastnú apa­tiu, aby šli za nie­čím väč­ším, pre­tože vní­majú viac ako len svoju výplatu,” píše Wur­dwan­dová.

3. Ovlád­nu­tie svojho spán­ko­vého rytmu

Exis­tuje nespo­četne veľa ciest, ako hack­núť svoj spá­nok. Opäť platí, že nie je až tak dôle­žité, ktorú si zvo­líte. Dôle­žité je vytvo­re­nie si ritu­álu, vďaka kto­rému si v noci dosta­točne odpo­či­niete. Mnohé štú­die pou­ka­zujú na to, že kon­zis­tentný spán­kový ryt­mus uľah­čuje ako zaspá­va­nie tak aj zobú­dza­nie, a tak cel­kovo pod­po­ruje lepší spá­nok.

Zmena spán­ko­vého rytmu je spo­čiatku boles­tivý pro­ces, ale verte mi, netrvá až tak dlho. Stačí vydr­žať týž­deň a potom sa už budíte auto­ma­ticky. Týž­deň je sedem ťaž­kých zobú­dzaní. To nie je až tak veľa ☺

4. Pozi­tívne pod­ve­do­mie

Koniec kon­cov, vôbec nezá­leží na tom, čo si o vás mys­lia ostatní,” píše Shob­hit Sin­ghal “ale to, čo si mys­líte o sebe vy určite je nesmierne dôle­žité. Trvá istú dobu, kým si vybu­du­jete seba­ve­do­mie a schop­nosť veriť si, aj keď vám nikto iný neverí.” 

Snažte sa pozo­ro­vať svoje myš­lienky z odstu­pom. Nie­koľko dní uve­do­me­lého pozo­ro­va­nia a po čase už budete auto­ma­ticky zis­ťo­vať, ktorá myš­lienka stojí za roz­vi­nu­tie a ktorá nie.

5. Vytrva­losť, kon­zis­ten­cia

Keď začí­nate s novým plá­nom na cvi­če­nie, učíte sa na skúšky alebo pra­cu­jete na dôle­ži­tom pro­jekte, kon­zis­ten­cia je nut­nos­ťou pre udr­ža­nie si aké­ho­koľ­vek úspe­chu.

Ľudia často pre­stanú makať, keď dosiahnu na vrchol. Aby ale na tejto pozí­cií ostali, musia pra­co­vať ešte tvr­d­šie a byť ešte viac kon­zis­tentní vo svo­jej práci.

6. Pýta­nie si o pomoc, o radu

Vedieť, kedy vyhľa­dať pomoc a v sku­toč­nosti si aj o ňu zapý­tať môže byť veľmi náročné. Často sa totiž obá­vame, že by nás to posta­vilo do pozí­cie nekom­pe­tent­ného nescho­páka.

Možno pomôže násle­dovné: nedávna štú­dia z Har­vard Busi­ness School pou­ka­zuje na fakt, že pýta­nie si pomoci vás v sku­toč­nosti robí kom­pe­ten­tnej­šími. Podľa auto­rov tejto štú­die, keď sa pýtate ľudí o radu, vali­du­jete tak ich inte­li­gen­ciu alebo schop­nosti, vďaka čomu máte väč­šiu šancu si ich zís­kať.

7. Vedieť kedy rad­šej ostať ticho, a naozaj to aj robiť

Nechoďte sa za ostat­nými posťa­žo­vať kvôli kaž­dej dro­bosti, ktorá sa vám na tomto svete nepáči,” píše Roshna Nazir. “Nie­kedy jed­no­du­cho treba držať zobák.”

Exis­tuje veľa situ­ácií, kedy si je lep­šie nechať svoje prob­lém pre seba. “Keď sme nahne­vaní, vystre­so­vaní alebo mrzutí,” píše Anwesha Jana”často zo seba vypus­tíme hocičo, čo nám príde na um. A neskôr to zvy­čajne olu­tu­jeme.”

Ostať ticho, keď ste roz­ru­šení je jed­nou z naju­ži­toč­nej­ších vecí, ktoré sa môžete naučiť. A tak­tiež jed­nou z naj­ná­roč­nej­ších.

8. Schop­nosť počú­vať

Ruka v ruke s bytím ticho pri­chá­dza počú­va­nie. Dobrý tip pre aktívne naslú­cha­nie je zopa­ko­vať dru­hému člo­veku to, čo vám práve pove­dal. Robí to veci oveľa jed­no­duch­šie, pokiaľ všetci vedia, o čo ide.

Stačí si spo­me­núť na známu hlášku z Fight Clubu: ”Ľudia tu naozaj počú­vajú, nie len čakajú na svoj rad, aby mohli sami niečo pove­dať.”

9. Sta­rať sa o svoje

Trvá več­nosť, kým sa to naučíte,” píše Aarushi Ruddra.

Str­kať nos do práce ostat­ných ľudí nie je nápo­mocné, plytvá to časom a je to koniec­kon­cov vrcholne neefek­tívne. Ak sa viete pre svoju prácu naozaj zapá­liť, tak určite poznáte, aké to je keď vás nie­kto začne vyru­šo­vať. Spo­meňte si na tento pocit, keď budete najb­liž­šie chcieť vyru­šiť nie­koho iného.

10. Ovlád­nu­tie svo­jích myš­lie­nok

Aby ste mohli robiť to, čo naozaj chcete robiť, potre­bu­jete vedome sme­ro­vať svoje mys­le­nie,” píše Mark Givert. “Výzvou je to, že sme pro­duk­tom naších minu­lých zážit­kov a skú­se­ností a naše mys­le­nie je ich výsled­kom. Našťas­tie, minu­losť nepre­dur­čuje budúc­nosť.”

Podobne ako so spán­kom. Skúste nie­koľko dní aktívne sle­do­vať, čo vám behá po roz­ume. Zauj­mite pri tom pozí­ciu nestran­ného pozo­ro­va­teľa. Po čase začnete zis­ťo­vať, že mnohé z vaších myš­lie­nok nie sú vôbec v súlade s tým, kam chcete sme­ro­vať. Čo s nimi? Je to úplne jed­no­du­ché – pus­tite ich z hlavy.

Viete, čo sa mi na tomto zozname páči naj­viac? Na kaž­dej z týchto zruč­ností môžete pra­co­vať sami a úplne zadarmo.

Zdroj: quora.com

Pridať komentár (0)