11 apli­ká­cií, ktoré uľah­čia život kaž­dému vyťa­že­nému člo­veku

Katarína Zelinková / 20. marca 2017 / Tools a produktivita

zdroj: pexels.com

Ak si šikovný a akčný člo­vek, určite dobre vieš, že nie­kedy je veľmi náročné zor­ga­ni­zo­vať svoj čas a sti­hnúť všetko, čo treba. Tieto apli­ká­cie ti pomôžu zor­ga­ni­zo­vať tvoj čas, naučiť sa nové veci alebo pro­duk­tívne strá­viť čas, ktorý by inak bol zabitý.

FlashS­ticks

Zdroj: studentessamatta.com

FlashS­ticks je apli­ká­cia, vďaka kto­rej sa budeš učiť cudzí jazyk ori­gi­nál­nym a efek­tív­nym spô­so­bom. Prin­cíp je jed­no­du­chý. Svo­jím tele­fó­nom nasní­maš aký­koľ­vek objekt a apli­ká­cia ti názov objektu vie pre­lo­žiť až do 25 jazy­kov. Apli­ká­cia záro­veň ponúka aj hry na pre­cvi­če­nie nových slo­ví­čok, audio správ­nej výslov­nosti, vzo­rové vety a rôzne gra­ma­tické pomôcky. Tento netra­dičný spô­sob ti rýchlo nahradí bif­ľo­va­nie zo slov­níka a útr­pné opa­ko­va­nie nauče­ných slo­ví­čok. Zrejme nám v škole nekla­mali, keď nám tvr­dili, že exis­tuje spô­sob, ako spo­jiť uče­nie so zába­vou.

Res­cue Time

Zdroj: carefulcents.com

O tom, že na inter­nete sa dá zabiť veľa času nemu­síme nikoho pre­svied­čať. Prok­ras­ti­ná­cia a bez­cieľne sur­fo­va­nie po inter­ne­to­vých strán­kach pred­sta­vujú sku­točné nebez­pe­čen­stvo pre kaž­dého pro­duk­tív­neho člo­veka. Apli­ká­cia Res­cue time tak sku­točne môže byť tvo­jou záchra­nou. Táto apli­ká­cia sle­duje, ako využí­vaš svoj čas na počí­tači, na kto­rých strán­kach trá­viš naj­viac času. Následne ti vypo­číta mieru (ne)produktivty a všetko spra­co­váva do pre­hľad­ných repor­tov. Takto spra­co­vaný feed­back ti pomôže lep­šie zor­ga­ni­zo­vať čas a zba­viť sa zby­toč­ných návy­kov, ktoré ťa len obe­rajú o ener­giu.

Swi­pes

Zdroj: startups.bg

Swi­pes je jed­nou z množ­stva apli­ká­cií, ktoré ti pomôžu zor­ga­ni­zo­vať tvoj čas a poskytne ti pre­hľad o všet­kých tvo­jich povin­nos­tiach. Od ostat­ných apli­ká­cií sa značne odli­šuje svo­jím jed­no­du­chým, ale neoby­čaj­ným dizaj­nom. Apli­ká­cia fun­guje na jed­no­du­chom prin­cípe: naj­skôr vypí­šeš všetky svoje úlohy a potom ich roz­de­líš na tie , ktoré treba spl­niť hneď a na tie, ktoré ešte môžu počkať. Následne ti apli­ká­cia sama zoradí úlohy podľa dôle­ži­tosti a bude moni­to­ro­vať tvoju mieru pro­duk­ti­vity. Swi­pes je apli­ká­cia vhodná najmä pre kre­a­tív­nych ľudí, ktorí pra­cujú aj na via­ce­rých pro­jek­toch súčasne.

Todo­ist

Zdroj:blog.todoist.com

Todo­ist je spl­nený sem pre všet­kých, ktorí radi plá­nujú a orga­ni­zujú všetko, čo robia. V tejto apli­ká­cii si môžeš zazna­čiť až 150 úloh a 80 aktív­nych pro­jek­tov a k nim pri­ra­diť rôzne časové údaje, poznámky, komen­táre alebo štítky. Apli­ká­ciu si môžeš zosynch­ro­ni­zo­vať aj s ostat­nými zaria­de­niami a vytvá­rať si na nich ďal­šie dopl­ňu­júce úlohy a pro­jekty. Detai­listi a pun­tič­kári určite oce­nia aj fun­kciu fareb­ného odli­šo­va­nia jed­not­li­vých pro­jek­tov a zara­ďo­va­nie do rôz­nych kate­gó­rií podľa dôle­ži­tosti. A to hovo­ríme ešte len o základ­nej ver­zii, ktorá je úplne zadarmo. Dostupná je aj ver­zia Pre­mium, ktorá sa pred­pláca na jeden rok. Apli­ká­cia je dostupná ma iOS, Mac, Android aj PC.

Pod­cast Repub­lic

Zdroj: apkplz.com

Počas utie­ra­nia pra­chu v izbe, jazde do školy alebo behaní na bežia­com páse ti do uší nemu­sia hrať iba deci­bely tvo­jej obľú­be­nej pes­ničky. Pod­casty sú skve­lým spô­so­bom, ako aký­koľ­vek zabitý čas možno využiť aspoň tro­chu pro­duk­tívne. Nie len, že si pre­cvi­číš anglič­tinu (alebo aj iný cudzí jazyk), dozvieš sa veľa nových a zau­jí­ma­vých vecí o témach, ktoré ťa zau­jí­majú priamo z úst naslo­vov­za­tých odbor­ní­kov. Ak raz čaro pod­cas­tov obja­víš, už sa ich tak ľahko nevzdáš, a preto by sa ti mohla hodiť apli­ká­cia, ktorá ti umožní vyhľa­dá­vať a počú­vať nové a zau­jí­mavé pod­casty. Jed­nou z naj­lep­ších je Pod­cast Repub­lic, ktorá ti okrem pre­hrá­va­nia pod­cas­tov umožní počú­vať aj audio knihy, celé pla­y­listy z you­tube a dokonca zvládne aj live stream.

Google Pho­tos

Zdroj: androidauthority.com

Povinná apli­ká­cia pre všet­kých uží­va­te­ľoch smart­fó­nov. Neprí­jemné je, ak sa ti fotky vymažú pri poru­che sys­tému alebo ich musíš vyma­zať sám, kvôli nedos­tatku pamäte. Vtedy je záchra­nou Google Pho­tos, apli­ká­cia, ktorá auto­ma­ticky zálo­huje všetky obrázky a foto­gra­fie v tvo­jom mobile. Pre obrázky v štan­dard­ných roz­me­roch apli­ká­cia dokonca posky­tuje neob­me­dzené miesto na ulo­že­nie. Okrem fun­kcie zálo­ho­va­nia, apli­ká­cia umož­ňuje aj orga­ni­zo­va­nie obráz­kov podľa kate­gó­rií, zdie­ľa­nie s ostat­nými uží­va­teľmi a tiež auto­ma­tické vylep­še­nie nahra­ného súboru.

Blue mail

Zdroj: ilovefreesoftware.com

Blue mail je záchra­nou pre tých, ktorí aktívne využí­vajú via­ceré mai­lové kontá a sú tak tro­chu zmät­kári. Apli­ká­cia dokáže zosynch­ro­ni­zo­vať všetky naj­pou­ží­va­nej­šie mai­lové kontá, a to hlavne Gmail, Yahoo, AOL, Out­look a ďal­šie. Nie len, že ti apli­ká­cia uspo­riada všetky kontá, bude mať pre­hľad aj o tom, ktoré maily si už vyba­vil alebo nie. Obsa­huje totiž skvelú fun­kciu, v rámci kto­rej si môžeš nasta­viť upo­zor­ne­nia na maily, ktoré si už ozna­čil ako vyba­vené. Vo vopred sta­no­ve­ných časo­vých inter­va­loch ťa apli­ká­cia upo­zorní na každý mail, ktorý si možno pre­hlia­dol alebo zabu­dol vyba­viť.

Sleep Cycle

Zdroj: figmentsofadutchess.com

Akční a pro­duk­tívni ľudia majú často prob­lém dodr­žia­vať zdravý spán­kový režim. A aké by to bolo 21.storočie, ak by ti aj s týmto neve­dela pomôcť apli­ká­cia. Sleep Cycle je apli­ká­cia, ktorá využíva detek­tor pohybu a moni­to­ruje fázy tvojho spánku, pri­čom ťa nako­niec sama zobudí v opti­málny čas. Sleep Cycle môžeš využí­vať aj ako budík s vopred nasta­ve­ným časom a apli­ká­cia zatiaľ bude zhro­maž­ďo­vať dáta o tvo­jom spán­ko­vom režime. Zís­kané dáta ti nako­niec spra­cuje do pre­hľad­ného reportu, na základe kto­rého môžeš svoj spán­kový režim upra­viť.

Remem­ber the Milk

Zdroj: itsfoss.com

Remem­ber the Milk bola jed­nou z prvých apli­ká­cií, ktoré uží­va­te­ľom umož­ňo­vali vytvá­rať zoznamy čin­ností a plá­no­vať si tak svoj čas. Túto kla­siku určite oce­nia všetci pro­duk­tívni ľudia, ktorí upred­nost­ňujú jed­no­du­chosť a úče­lo­vosť. Apli­ká­cia umož­ňuje vytvá­ra­nie úloh a ich zora­ďo­va­nie do rôz­nych zozna­mov, plá­no­va­nie úloh podľa loka­li­zá­cie na Google Maps a tiež nasta­ve­nie upo­zor­není priamo v mobile alebo pro­stred­níc­tvom emailu. Tieto fun­kcie dopĺňa jed­no­du­chý a pre­hľadný dizajn, vďaka kto­rému je apli­ká­cia veľmi intu­itívna a ľahko pou­ží­va­teľná.

Ever­note

Zdroj: news.softpedia.com

Táto apli­ká­cia je skvelý pomoc­ník pre všet­kých kre­a­tív­nych ľudí, ktorí majú hlavu plnú myš­lie­nok a nápa­dov. Ever­note je v pod­state poznám­kový blok v tvo­jom mobile, vďaka kto­rému budeš per­fektne zor­ga­ni­zo­vaný a zorien­to­vaný vo všet­kých svo­jich myš­lien­kach a nápa­doch. Práca s Ever­note je veľmi jed­no­du­chá a rýchla, všetky svoje poznámky budeš mať pre­hľadne zora­dené a nafor­má­to­vané tak, ako potre­bu­ješ. Apli­ká­ciu možno zosynch­ro­ni­zo­vať s via­ce­rými zaria­de­niami, takže sa tvoje poznámky budú auto­ma­ticky aktu­ali­zo­vať, bez toho, aby si ich musel manu­álne upra­vo­vať na kaž­dom zaria­dení zvlášť. Ever­note posky­tuje 60MB úložný pries­tor a ak by ti náho­dou nesta­čilo, máš mož­nosť zakú­piť si aj Pre­mium ver­ziu.

Google Inbox

Zdroj: smartnews.com

Uži­točná apli­ká­cia pre tých, ktorí si potr­pia na poria­dok vo svo­jich mai­loch. Od kla­sic­kého Gmailu sa odli­šuje množ­stvom roz­ší­re­ných fun­kcií, vďaka kto­rým budeš mať pod­robný pre­hľad o všet­kom, čo sa deje v tvo­jej mai­lo­vej schránke. Apli­ká­cia ti tvoje maily vie roz­trie­diť podľa dôle­ži­tosti, pri­po­me­nie ti maily, na ktoré si zabu­dol a samoz­rej­mos­ťou je aj mož­nosť kate­go­ri­zo­va­nia správ a jed­no­du­ché vyhľa­dá­va­nie v prie­čin­koch.

Zdro­jový člá­nok: lifehack.org

Pridať komentár (0)