12 kníh pre pod­ni­ka­te­ľa o spus­te­ní a pre­vádz­ke vlast­né­ho biz­ni­su

Michaela Líšková / 27. marca 2016 / Business

Ak chceš roz­ší­riť svo­je vedo­mos­ti a zruč­nos­ti, čítaj. Pre zdroj inšpi­rá­cie, ino­va­tív­nych myš­lie­nok a na lep­šie pocho­pe­nie neus­tá­le sa menia­ce­ho sve­ta, v kto­rom žije­me, pokoj­ne absor­buj infor­má­cie z kníh.

Na sve­te je mno­ho skve­lých kníh, ale pre tých, kto­rí sú veľ­mi vyťa­že­ní, tu máme 12 kníh o vede­ní, mar­ke­tin­gu a tech­no­ló­giách. Ponú­ka­jú cen­né rady a tipy a mož­no ťa inšpi­ru­jú, ako k veciam zau­jať nový, svie­ži postoj.

1447692761-0-0

foto: milscam.com

 1. Ume­nie skrat­ky: Ako si hac­ke­ri, ino­vá­to­ri a iko­ny skra­cu­jú ces­tu k úspe­chu — Sha­ne Snow

Sha­ne Snow, spo­lu­za­kla­da­teľ Con­ten­tly a novi­nár pre WIRED, The New Yor­ker a Fast Com­pa­ny, vyšet­ru­je rých­ly nárast úspeš­ných firiem a jed­not­liv­cov, aby určil návy­ky a stra­té­gie, kto­ré vedú k ich úspe­chom. Pri­tom pre­sa­dzu­je pou­ží­va­nie „smart­cuts“, múd­rych skra­tiek, kto­ré ti pomô­žu tvo­je cie­le rých­lo dosiah­nuť.

 1. Bod zlo­mu: O malých prí­či­nách s veľ­ký­mi násled­ka­mi — Mal­colm Gla­dwell

Soci­ológ Gla­dwell vo svo­jej kni­he pou­ží­va reál­ne prí­kla­dy, vďa­ka kto­rým skú­ma bod zlo­mu, kedy málo zná­me nápa­dy nabe­rú závrat­nú rých­losť a sta­nú sa z nich veľ­ké veci. Obja­vu­je tri hlav­né fak­to­ry, kto­ré sa spá­ja­jú, aby vytvo­ri­li rých­le a dra­ma­tic­ké zme­ny v spo­loč­nos­ti. Sú to ľudia s uni­kát­nym a sil­ným sociál­nym talen­tom, drža­nie nápa­dov poko­pe a kon­tex­tu­ál­nych okol­nos­tí.

 1. Boha­tý otec, chu­dob­ný otec — Robert T. Kiy­o­sa­ki

Robert Kiy­o­sa­ki pri písa­ní jed­nej z naj­zná­mej­ších kníh čer­pal zo svo­jej vlast­nej skú­se­nos­ti s otcom a dru­hou otcov­skou posta­vou, a tou­to ces­tou čita­te­ľo­vi pre­po­ži­čia­va svo­ju filo­zo­fiu na hos­po­dá­re­nie s peniaz­mi. Zastá­va myš­lien­ku, že penia­ze by mali pra­co­vať pre ľudí, nie naopak, a ponú­ka prak­tic­ké­ho sprie­vod­cu sve­tom aktív, kto­ré vytvá­ra­jú prí­jem.

getty_452406305_970647970450056_70618

foto: inc

 1. Štvor­ho­di­no­vý pra­cov­ný týž­deň — Timot­hy Fer­riss

Ak hľa­dáš nie­čo pre lep­šiu rov­no­vá­hu medzi prá­cou a osob­ným živo­tom, expert na život­ný štýl Tim Fer­riss zdie­ľa nie­koľ­ko stra­té­gií, ako pra­co­vať menej a žiť viac a záro­veň zvý­šiť svo­je bohat­stvo. Jeho prí­stup zahŕňa defi­no­va­nie toho, čo v živo­te chceš, eli­mi­no­va­nie zvy­kov, kto­ré zabí­ja­jú čas a pre­ve­de­nie mno­hých úloh na vir­tu­ál­nych asis­ten­tov. Tiež posky­tu­je pora­den­stvo, ako si zabez­pe­čiť sta­bil­ný zdroj príj­mov.

 1. Fre­a­ko­no­mics: Skry­tá strán­ka všet­ké­ho — Ste­ven D.Levitt, Step­hen J.Dubner

Eko­nóm Ste­ven Levitt a novi­nár Step­hen Dub­ner apli­ku­jú eko­no­mic­kú teóriu, aby odkry­li základ­né prí­či­ny a moti­vá­cie pre roz­ma­ni­tý rad tém, kto­ré sa bež­ne v eko­nó­mií neštu­du­jú. Prí­pa­do­vé štú­die zahŕňa­jú trest­nú čin­nosť, rodi­čov­stvo, pod­vod a kon­tro­lu infor­má­cií. To, čo našli, sú výsled­ky, kto­ré kon­tru­jú zau­ží­va­né vedo­mos­ti a maľu­jú tro­chu kom­pli­ko­va­nej­ší obraz sku­toč­nos­ti.

 1. Fir­my, kto­ré pre­trva­jú — Jim Col­lins, Jer­ry I. Por­ras

Busi­ness kon­zul­tant Jim Col­lins a pro­fe­sor na Stan­for­de Jer­ry Por­ras odha­ľu­jú vďa­ka kom­pa­rá­cií osem­nás­tich „vizi­onár­skych“ spo­loč­nos­tí s ich top kon­ku­rent­mi cha­rak­te­ris­ti­ky, kto­ré pro­du­ku­jú dneš­né vedú­ce spo­loč­nos­ti. Výsled­ky ich výsku­mu tiež vyvra­ca­jú celý rad bež­ne zná­mych pod­ni­ka­teľ­ských prin­cí­pov, vrá­ta­ne pred­sta­vy, že na to, aby si zalo­žil fir­mu, potre­bu­ješ dob­rý nápad. Mies­to toho, mimo­riad­ne spo­loč­nos­ti sú fle­xi­bil­né a expe­ri­men­tu­jú s nápad­mi, aby zis­ti­li, čo fun­gu­je.

20150729211514-man-reading-book-hipster

foto: entrep­re­ne­ur

 1. Emoč­ná inte­li­gen­cia — Tra­vis Brad­ber­ry, Jean Gre­a­ves

Spo­lu­za­kla­da­te­lia TalentS­mart Tra­vis Brad­ber­ry a Jean Gre­a­ves pre­zrá­dza­jú krok za kro­kom, ako zvý­šiť svo­ju emoč­nú inte­li­gen­ciu a zlep­šiť svoj život. Meria tvo­ju emoč­nú inte­li­gen­ciu v šty­roch oblas­tiach: sebau­ve­do­mo­va­nie, seba­ria­de­nie, sociál­ne uve­do­mo­va­nie, a ria­de­nie vzťa­hov. Násled­ne ti ponú­ka­jú stra­té­gie na zlep­še­nie tých­to zruč­nos­tí.

 1. Ako fun­gu­je Goog­le — Eric Sch­midt, Jonat­han Rosen­berg

Táto kni­ha hovo­rí o tom, ako auto­ri pomoh­li vybu­do­vať spo­loč­nosť Goog­le, keď boli pred vyše deká­dou pri­ja­tí ako CEO (Eric Sch­midt) a Seni­or Vice Pre­si­dent pro­duk­tov (Jonat­han Rosen­berg). Venu­jú sa mno­hým témam vrá­ta­ne ino­vá­cií, spo­lo­čen­skej kul­tú­ry a stra­té­gie.

Dúfam, že ovlá­daš aj anglič­ti­nu, lebo tie­to kni­hy zatiaľ nevyš­li v slo­ven­skom jazy­ku ani u čes­kých suse­dov, ale to nezna­me­ná, že sa neo­pla­tí si ich nepre­čí­tať:

 1. The New New Thing: A Sili­con Val­ley Sto­ry – Micha­el Lewis

Spi­so­va­teľ Micha­el Lewis roz­prá­va život pod­ni­ka­te­ľa Jima Clar­ka zo Sili­con Val­ley (mek­ka IT prie­mys­lu), kto­ré­mu sa poda­ri­lo roz­be­hnúť biz­nis hod­ný 3 miliárd dolá­rov. Táto kni­ha ponú­ka náhľad na pro­ces trans­for­má­cie myš­lien­ky do rea­li­ty rov­na­ko ako aj okno do spo­loč­nos­ti a kul­tú­ry zná­mej Sili­con Val­ley.

entrepreneur2

foto: sear­tec

 1. Hooked: How to Build Hab­bit-For­ming Pro­ducts — Nir Eyal

Peda­góg a pod­ni­ka­teľ Nir Eyal ti vo svo­je kni­he pred­sta­vu­je Hook Model, prak­tic­ký rámec na pod­po­ru zapo­je­nia uží­va­te­ľov a budo­va­nie návy­kov zákaz­ní­ka. Táto kni­ha je sku­toč­ne „must read“ pre kaž­dé­ho, kto začí­na so svo­jou vlast­nou spo­loč­nos­ťou ale­bo budu­je pro­dukt, pre­to­že posky­tu­je šty­ri akč­né kro­ky nie len na to, ako zákaz­ní­kov na pro­dukt nalá­kať, ale aj na to, ako zabez­pe­čiť, aby sa vra­ca­li.

 1. Trust Me, I‘m Lying — Ryan Holi­day

Špe­cia­lis­ta na mediál­nu stra­té­giu Ryan Holi­day odha­ľu­je, ako ľudia ako on mani­pu­lu­jú média­mi, aby dosiah­li svoj cieľ. Robí to tým, že vysvet­lí, ako blo­gy ria­dia hlav­né prú­dy správ a efek­tív­ne kon­tro­lu­jú, kto­ré infor­má­cie budú spo­loč­nos­ti pre­zen­to­va­né. Súčas­ne tiež posky­tu­je uži­toč­né tak­ti­ky a rady, ako ria­diť mar­ke­tin­go­vú kam­paň s obme­dze­ným roz­poč­tom.

 1. The Shal­lo­ws: What the Inter­net Is Doing to Our Brains — Nicho­las Carr

Autor Nicho­las Carr skú­ma, ako inter­net zakr­pa­til náš dušev­ný vývoj, špe­ci­fic­ky pou­ka­zu­je prá­ve na to, ako inter­net Neve­die k väč­ším zna­los­tiam ani hlb­šie­mu mys­le­niu, napriek tomu že ponú­ka lep­ší prí­stup k infor­má­ciám. Čer­pa­júc z his­to­ric­kých a vedec­kých dôka­zov, Carr zis­ťu­je, že inter­net povzbu­dzu­je tzv. skim­ming, kto­rý má na sve­do­mí ako číta­me a spra­cú­va­me infor­má­cie.

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eri­cac­re­pal­di

Pridať komentár (0)