12 kníh pre pod­ni­ka­teľa o spus­tení a pre­vádzke vlast­ného biz­nisu

Michaela Líšková / 27. marca 2016 / Business

Ak chceš roz­ší­riť svoje vedo­mosti a zruč­nosti, čítaj. Pre zdroj inšpi­rá­cie, ino­va­tív­nych myš­lie­nok a na lep­šie pocho­pe­nie neus­tále sa menia­ceho sveta, v kto­rom žijeme, pokojne absor­buj infor­má­cie z kníh.

Na svete je mnoho skve­lých kníh, ale pre tých, ktorí sú veľmi vyťa­žení, tu máme 12 kníh o vedení, mar­ke­tingu a tech­no­ló­giách. Ponú­kajú cenné rady a tipy a možno ťa inšpi­rujú, ako k veciam zau­jať nový, svieži postoj.

1447692761-0-0

foto: milscam.com

 1. Ume­nie skratky: Ako si hac­keri, ino­vá­tori a ikony skra­cujú cestu k úspe­chu — Shane Snow

Shane Snow, spo­lu­za­kla­da­teľ Con­ten­tly a novi­nár pre WIRED, The New Yor­ker a Fast Com­pany, vyšet­ruje rýchly nárast úspeš­ných firiem a jed­not­liv­cov, aby určil návyky a stra­té­gie, ktoré vedú k ich úspe­chom. Pri­tom pre­sa­dzuje pou­ží­va­nie „smart­cuts“, múd­rych skra­tiek, ktoré ti pomôžu tvoje ciele rýchlo dosiah­nuť.

 1. Bod zlomu: O malých prí­či­nách s veľ­kými násled­kami — Mal­colm Gla­dwell

Soci­ológ Gla­dwell vo svo­jej knihe pou­žíva reálne prí­klady, vďaka kto­rým skúma bod zlomu, kedy málo známe nápady naberú závratnú rých­losť a stanú sa z nich veľké veci. Obja­vuje tri hlavné fak­tory, ktoré sa spá­jajú, aby vytvo­rili rýchle a dra­ma­tické zmeny v spo­loč­nosti. Sú to ľudia s uni­kát­nym a sil­ným sociál­nym talen­tom, drža­nie nápa­dov pokope a kon­tex­tu­ál­nych okol­ností.

 1. Bohatý otec, chu­dobný otec — Robert T. Kiy­o­saki

Robert Kiy­o­saki pri písaní jed­nej z naj­zná­mej­ších kníh čer­pal zo svo­jej vlast­nej skú­se­nosti s otcom a dru­hou otcov­skou posta­vou, a touto ces­tou čita­te­ľovi pre­po­ži­čiava svoju filo­zo­fiu na hos­po­dá­re­nie s peniazmi. Zastáva myš­lienku, že peniaze by mali pra­co­vať pre ľudí, nie naopak, a ponúka prak­tic­kého sprie­vodcu sve­tom aktív, ktoré vytvá­rajú prí­jem.

getty_452406305_970647970450056_70618

foto: inc

 1. Štvor­ho­di­nový pra­covný týž­deň — Timothy Fer­riss

Ak hľa­dáš niečo pre lep­šiu rov­no­váhu medzi prá­cou a osob­ným živo­tom, expert na životný štýl Tim Fer­riss zdieľa nie­koľko stra­té­gií, ako pra­co­vať menej a žiť viac a záro­veň zvý­šiť svoje bohat­stvo. Jeho prí­stup zahŕňa defi­no­va­nie toho, čo v živote chceš, eli­mi­no­va­nie zvy­kov, ktoré zabí­jajú čas a pre­ve­de­nie mno­hých úloh na vir­tu­ál­nych asis­ten­tov. Tiež posky­tuje pora­den­stvo, ako si zabez­pe­čiť sta­bilný zdroj príj­mov.

 1. Fre­a­ko­no­mics: Skrytá stránka všet­kého — Ste­ven D.Levitt, Step­hen J.Dubner

Eko­nóm Ste­ven Levitt a novi­nár Step­hen Dub­ner apli­kujú eko­no­mickú teóriu, aby odkryli základné prí­činy a moti­vá­cie pre roz­ma­nitý rad tém, ktoré sa bežne v eko­nó­mií neštu­dujú. Prí­pa­dové štú­die zahŕňajú trestnú čin­nosť, rodi­čov­stvo, pod­vod a kon­trolu infor­má­cií. To, čo našli, sú výsledky, ktoré kon­trujú zau­ží­vané vedo­mosti a maľujú tro­chu kom­pli­ko­va­nejší obraz sku­toč­nosti.

 1. Firmy, ktoré pre­trvajú — Jim Col­lins, Jerry I. Por­ras

Busi­ness kon­zul­tant Jim Col­lins a pro­fe­sor na Stan­forde Jerry Por­ras odha­ľujú vďaka kom­pa­rá­cií osem­nás­tich „vizi­onár­skych“ spo­loč­ností s ich top kon­ku­rentmi cha­rak­te­ris­tiky, ktoré pro­du­kujú dnešné vedúce spo­loč­nosti. Výsledky ich výskumu tiež vyvra­cajú celý rad bežne zná­mych pod­ni­ka­teľ­ských prin­cí­pov, vrá­tane pred­stavy, že na to, aby si zalo­žil firmu, potre­bu­ješ dobrý nápad. Miesto toho, mimo­riadne spo­loč­nosti sú fle­xi­bilné a expe­ri­men­tujú s nápadmi, aby zis­tili, čo fun­guje.

20150729211514-man-reading-book-hipster

foto: entrep­re­neur

 1. Emočná inte­li­gen­cia — Tra­vis Brad­berry, Jean Gre­a­ves

Spo­lu­za­kla­da­te­lia TalentS­mart Tra­vis Brad­berry a Jean Gre­a­ves pre­zrá­dzajú krok za kro­kom, ako zvý­šiť svoju emočnú inte­li­gen­ciu a zlep­šiť svoj život. Meria tvoju emočnú inte­li­gen­ciu v šty­roch oblas­tiach: sebau­ve­do­mo­va­nie, seba­ria­de­nie, sociálne uve­do­mo­va­nie, a ria­de­nie vzťa­hov. Následne ti ponú­kajú stra­té­gie na zlep­še­nie týchto zruč­ností.

 1. Ako fun­guje Google — Eric Sch­midt, Jonat­han Rosen­berg

Táto kniha hovorí o tom, ako autori pomohli vybu­do­vať spo­loč­nosť Google, keď boli pred vyše deká­dou pri­jatí ako CEO (Eric Sch­midt) a Senior Vice Pre­si­dent pro­duk­tov (Jonat­han Rosen­berg). Venujú sa mno­hým témam vrá­tane ino­vá­cií, spo­lo­čen­skej kul­túry a stra­té­gie.

Dúfam, že ovlá­daš aj anglič­tinu, lebo tieto knihy zatiaľ nevyšli v slo­ven­skom jazyku ani u čes­kých suse­dov, ale to nezna­mená, že sa neo­platí si ich nepre­čí­tať:

 1. The New New Thing: A Sili­con Val­ley Story – Michael Lewis

Spi­so­va­teľ Michael Lewis roz­práva život pod­ni­ka­teľa Jima Clarka zo Sili­con Val­ley (mekka IT prie­myslu), kto­rému sa poda­rilo roz­be­hnúť biz­nis hodný 3 miliárd dolá­rov. Táto kniha ponúka náhľad na pro­ces trans­for­má­cie myš­lienky do rea­lity rov­nako ako aj okno do spo­loč­nosti a kul­túry zná­mej Sili­con Val­ley.

entrepreneur2

foto: sear­tec

 1. Hooked: How to Build Hab­bit-For­ming Pro­ducts — Nir Eyal

Peda­góg a pod­ni­ka­teľ Nir Eyal ti vo svoje knihe pred­sta­vuje Hook Model, prak­tický rámec na pod­poru zapo­je­nia uží­va­te­ľov a budo­va­nie návy­kov zákaz­níka. Táto kniha je sku­točne „must read“ pre kaž­dého, kto začína so svo­jou vlast­nou spo­loč­nos­ťou alebo buduje pro­dukt, pre­tože posky­tuje štyri akčné kroky nie len na to, ako zákaz­ní­kov na pro­dukt nalá­kať, ale aj na to, ako zabez­pe­čiť, aby sa vra­cali.

 1. Trust Me, I‘m Lying — Ryan Holi­day

Špe­cia­lista na mediálnu stra­té­giu Ryan Holi­day odha­ľuje, ako ľudia ako on mani­pu­lujú médiami, aby dosiahli svoj cieľ. Robí to tým, že vysvetlí, ako blogy ria­dia hlavné prúdy správ a efek­tívne kon­tro­lujú, ktoré infor­má­cie budú spo­loč­nosti pre­zen­to­vané. Súčasne tiež posky­tuje uži­točné tak­tiky a rady, ako ria­diť mar­ke­tin­govú kam­paň s obme­dze­ným roz­poč­tom.

 1. The Shal­lows: What the Inter­net Is Doing to Our Brains — Nicho­las Carr

Autor Nicho­las Carr skúma, ako inter­net zakr­pa­til náš duševný vývoj, špe­ci­ficky pou­ka­zuje práve na to, ako inter­net Neve­die k väč­ším zna­los­tiam ani hlb­šiemu mys­le­niu, napriek tomu že ponúka lepší prí­stup k infor­má­ciám. Čer­pa­júc z his­to­ric­kých a vedec­kých dôka­zov, Carr zis­ťuje, že inter­net povzbu­dzuje tzv. skim­ming, ktorý má na sve­domí ako čítame a spra­cú­vame infor­má­cie.

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eri­cac­re­paldi

Pridať komentár (0)