12 smart pro­duk­tov, kto­ré doma musíš mať

Timotej Vančo / 31. augusta 2016 / Lifehacking

Smart pro­duk­ty, kto­ré ti majú uľah­čiť život.

Vieš si pred­sta­viť, že prí­deš domov po nároč­nom dni v prá­ci a všet­ko, čo je v tvo­jom dome by bolo zau­to­ma­ti­zo­va­né a uľah­čo­va­lo by ti život? Dve­re by sa auto­ma­tic­ky otvá­ra­li, WiFi by pra­co­va­la rých­lo a bez­prob­lé­mo­vo, pod­la­hy by sa samé čis­ti­li a tvo­je jed­lo by sa pri­pra­vi­lo samé bez toho, aby si na to dával pozor.

Tak môžeš byť šťast­ný, lebo v tom­to člán­ku náj­deš 12 smart pro­duk­tov, kto­ré ti pomô­žu uľah­čiť si život a mať čas na iné veci.

Eero: Rých­la a spo­ľah­li­vá WiFi

asf

Poznáš nie­ko­ho, kto je spo­koj­ný s inter­ne­tom, kto­rý má? Ťaž­ko také­ho náj­deš. Eero pri­ná­ša nový WiFi sys­tém, kto­rý ti poskyt­ne všet­ko, po čom si vždy túžil. Je jed­no­du­chý, spo­ľah­li­vý, vždy spo­lu­pra­cu­je a už nikdy nebu­deš musieť reštar­to­vať rou­ter. K rout­ru Eero, je tak­tiež vytvo­re­ná apli­ká­cia na mobil, cez kto­rú vieš moni­to­ro­vať rých­losť inter­ne­tu, pri­po­je­né zaria­de­nia a rôz­ne iné kon­fi­gu­rá­cie.

Nest Pro­tect 2.0: Nové sen­zo­ry dymu a bez­peč­nost­né fun­kcie

1-QG9DsIQ7s07rLspqySgcvA

Sen­zor dymu je jed­na z vecí, kto­rú kaž­dý z nás potre­bu­je mať v dome. Nest vytvo­ril nový sen­zor dymu – Nest Pro­tect 2.0, kto­rý je viac než len oby­čaj­ný sen­zor. Doká­žeš ho vypnúť aj z mobi­lu bez aké­ho­koľ­vek potreb­né­ho iné­ho zaria­de­nia. Nest Pro­tect 2.0 obsa­hu­je nový sen­zor na oxid uhoľ­na­tý, kto­rý ma garan­ciu kva­li­ty až 10 rokov. Tak­tiež kaž­dý deň kon­tro­lu­je všet­ky svo­je sen­zo­ry, aby sa nesta­lo, že začne horieť a Nest by bol poka­ze­ný a nespus­til by alarm.

Nebia Sho­wer: Lep­šia spr­cha, ušet­re­nie 70% vody

1-b9OKdT3hVuPsrNn4EsyB-Q

Nebia pou­ží­va novú špe­ciál­nu tech­no­ló­giu — H2MIC­RO, kto­rá sle­du­je prie­tok vody až na ató­mo­vej úrov­ni a vytvá­ra tak 10-krát väč­šiu oblasť dopa­du kva­piek. Tým pádom sa ti na kožu dosta­ne viac vody a budeš rých­lej­šie čis­tej­ší. Táto spr­cha využí­va o 70% menej vody ako si bol dote­raz zvyk­nu­tý pri umý­va­ní zužit­ko­vať a záro­veň máš pocit, že si zažil naj­kva­lit­nej­šiu spr­chu v živo­te.

Cas­per: Per­fekt­né mat­ra­ce, kto­ré ti prí­du až pred dve­re

1-giptUJ1dyqgI1jLL8QAYwQ

Tím od Cas­pe­ru mal za úlo­hu vyskú­šať a vymys­lieť, čo naj­kva­lit­nej­ší mat­rac. Viac ako 9 mesia­cov im zabra­lo ces­to­va­nie do firiem a náj­de­nie tej správ­nej lát­ky, z kto­rej sa ich mat­rac bude vyrá­bať. Po viac ako 3 000 hodi­nách tes­to­va­nia vyše 100 pro­to­ty­pov, vytvo­ri­li mat­rac, kto­rý sa vie pris­pô­so­biť kaž­dej polo­he spán­ku. Ak sa chceš cez noc koneč­ne vyspať, urči­te ho skús.

Eight: Urob svo­ju posteľ inte­li­gent­nou do 2 minút

1-i_VrOK57tO_aosfvLUID3g

Eight bude výbor­ne spo­lu­pra­co­vať s mat­rac­mi od Cas­pe­ru. Ten­to pro­dukt s mno­hý­mi sen­zor­mi je navr­hnu­tý pre väč­šie skva­lit­ne­nie tvoj­ho spán­ku. Moni­to­ru­je a ana­ly­zu­je viac ako 15 fak­to­rov, medzi kto­rý­mi sú naprí­klad tep­lo­ta, pohy­by počas spán­ku ale­bo sa zosynch­ro­ni­zu­je s tvo­jím inte­li­gent­ným náram­kom a má tak pre­hľad o tvo­jej celo­den­nej čin­nos­ti, na zákla­de čoho ti vie dať naj­lep­ší oddych počas noci. Jed­na z naj­lep­ších vecí toh­to zau­jí­ma­vé­ho pro­duk­tu je, že počas spán­ku nepot­re­bu­ješ mať na zápäs­tí inte­li­gent­né hodin­ky, nára­mok ale­bo smartp­ho­ne. Iba si ľah­ni a spi, Eight všet­ko zvlá­da pop­ri tom.

Bra­a­va Jet: Prvý robot, kto­rý umý­va zem

1-FJ8nFm1a4ZeRyY7EdUxTPQ

Bra­a­va Jet je jeden z prvých auto­nóm­nych robo­tov, kto­rý ti doká­že plno­hod­not­ne umyť pod­la­hu. Sta­čí, ak ho polo­žíš na zem a zapneš, on si už vie regu­lo­vať, akým spô­so­bom bude umý­vať daný povrch. Či už je to dre­vo, kameň ale­bo guma, pora­dí si naozaj so všet­kým.

Nest: Naj­lep­ší ter­mos­tat, aký sa dá zohnať

1-16q1djRJFjxq5ASVlz0PQA

Nest je veľ­mi zná­my a tak­tiež stá­le naj­lep­ší pro­dukt vo svo­jej oblas­ti. Už po týžd­ni pou­ží­va­nia sa Nest auto­ma­tic­ky naučí tvoj štýl živo­ta a tvoj časo­vý har­mo­no­gram. Kedy odchá­dzaš do prá­ce a môže sa vypnúť, kedy ideš spať a tep­lo­tu zní­ži. Samoz­rej­me kaž­dý mesiac ti povie, koľ­ko peňa­zí si ušet­ril jed­no­du­chou noti­fi­ká­ci­ou na smartp­ho­ne. To je teda cool, že?

Air­me­ga: Inte­li­gent­ný čis­tič vzdu­chu

1-sgQiePkMz906esmtU2rdGA

Air­me­ga zachy­tí 99,97% čas­tíc vo vzdu­chu, vrá­ta­ne peľu a iných aler­gé­nov. Vo vnút­ri obsa­hu­je sen­zor zne­čis­te­nia vzdu­chu, kto­rý meria kva­li­tu ovzdu­šia a okam­ži­te pra­cu­je, aby bol tvoj pries­tor čis­tej­ší a pohodl­nej­ší na dýcha­nie. K Air­me­ga si môžeš stiah­nuť apli­ká­ciu a ovlá­dať ho tak aj na diaľ­ku. Jed­na z mož­nos­tí je zapnúť „Smart Mode“, kto­rý na zákla­de kva­li­ty vzdu­chu a osvet­le­nia regu­lu­je vzduch, kto­rý dýchaš.

Reset Plug

1-qK7BykoX1XM25uIDfGXA1Q

Urči­te sa ti veľa­krát sta­lo, že sa ti WiFi zača­la sprá­vať div­ne, a tak si reštar­tol rou­ter. Násled­ne na to, si ale musel reštar­to­vať aj pri­po­je­nie zo všet­kých zaria­de­ní, kto­ré si na neho chcel mať pri­po­je­né. S rie­še­ním pri­šiel Reset Plug. Sta­čí, ak rou­ter zapo­jíš cez neho do elek­tri­ny a vždy, keď ti nepôj­de, Reset Plug auto­ma­tic­ky pre­ru­ší dodá­va­nie elek­tri­ny a za pár sekúnd ho zno­va obno­ví. Toto ti ušet­rí mno­ho času, ak sa ti WiFi sprá­va čud­no.

Click and Grow: Inte­li­gent­ný kof­lík pre pes­to­va­nie byli­niek a kore­nín

1-lCKwJQH_52k9bYJtQB7Pfw

Smart Herb Gar­den je jed­no z najk­raj­ších zaria­de­ní pre záh­rad­ní­če­nie vo vnút­ri. Všet­ko čo musíš spra­viť, je zapo­jiť to do elek­tri­ny a pri­dať vodu. O všet­ko ostat­né sa už posta­rá samos­tat­né zaria­de­nie. Spo­loč­nosť Click & Grow, pou­ží­va tech­no­ló­giu od NASA, kto­rá pomá­ha rých­lo rásť rast­li­nám bez pou­ži­tia pes­ti­cí­dov, insek­ti­cí­dov, rast­lin­ných hor­mó­nov ale­bo neja­ko gene­tic­ky upra­vo­vať.

June Intel­li­gent Oven: Výkon­ná, ľah­ko pou­ži­teľ­ná pec

1-3_fSuco4d4ctTWBX1KqlJw

June Intel­li­gent Oven je veľ­mi múd­ro vymys­le­ná pec. Či si začia­toč­ník v kuchy­ni ale­bo pro­fe­si­onál, ten­to pro­dukt ti všet­ko uľah­čí a spra­ví jed­lá chut­nej­šie. Táto super pec obsa­hu­je 6 uhlí­ko­vých ele­men­tov na vyku­ro­va­nie, kto­ré ti umož­ňu­jú gri­lo­vať a piecť k doko­na­los­ti. Dokon­ca ti tvo­je jed­lo nachys­tá o 25% rých­lej­šie ako oby­čaj­né pece. June Intel­li­gent Oven bola navr­hnu­tá veľ­mi múd­ro, tak­že sa nemu­síš báť, že by ti vybu­chol dom. Tak ako k väč­ši­ne inte­li­gent­ných zaria­de­ní, tak aj k tej­to peci si môžeš stiah­nuť apli­ká­ciu, kto­rou si vieš regu­lo­vať trva­nie peče­nia ale­bo ťa sama upo­zor­ní, kedy jed­lo bude hoto­vé.

Loc­kit­ron Bolt

1-ReMC2VPuK4gLTQV27iyhlQ

Je veľ­mi podob­ný k August Smart Lock. Loc­kit­ron je ale zámok, o kto­rom si vždy sní­val (teda, ak máš sny o zám­koch na dve­re). Ten­to sa ti spá­ru­je s tele­fó­nom a vždy, keď prí­deš blíz­ko k domu dve­re sa ti auto­ma­tic­ky odo­mknú. Fun­gu­je to na prin­cí­pe Blu­e­to­oth Low Ener­gy, čo zna­me­ná, že aj ak vypad­ne elek­tri­na ale­bo ti nepôj­de inter­net, dve­re si vieš stá­le otvo­riť. Jeho super vlast­nos­tí sú tak­tiež spá­ro­va­nie zám­ku s mobil­mi tvo­jej rodi­ny, vopred nasta­viť otvo­re­nie pre náv­šte­vu, kto­rú oča­ká­vaš a samoz­rej­me vždy, keď sa otvo­ria dve­re môžeš dostať noti­fi­ká­ciu, aby si vedel, či sa ti nie­kto nepo­kú­ša vykrad­núť dom.

Zdroj člán­ku: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)