12 smart pro­duk­tov, ktoré doma musíš mať

Timotej Vančo / 31. augusta 2016 / Tools a produktivita

Smart pro­dukty, ktoré ti majú uľah­čiť život.

Vieš si pred­sta­viť, že prí­deš domov po nároč­nom dni v práci a všetko, čo je v tvo­jom dome by bolo zau­to­ma­ti­zo­vané a uľah­čo­valo by ti život? Dvere by sa auto­ma­ticky otvá­rali, WiFi by pra­co­vala rýchlo a bez­prob­lé­movo, pod­lahy by sa samé čis­tili a tvoje jedlo by sa pri­pra­vilo samé bez toho, aby si na to dával pozor.

Tak môžeš byť šťastný, lebo v tomto článku náj­deš 12 smart pro­duk­tov, ktoré ti pomôžu uľah­čiť si život a mať čas na iné veci.

Eero: Rýchla a spo­ľah­livá WiFi

asf

Poznáš nie­koho, kto je spo­kojný s inter­ne­tom, ktorý má? Ťažko takého náj­deš. Eero pri­náša nový WiFi sys­tém, ktorý ti poskytne všetko, po čom si vždy túžil. Je jed­no­du­chý, spo­ľah­livý, vždy spo­lu­pra­cuje a už nikdy nebu­deš musieť reštar­to­vať rou­ter. K routru Eero, je tak­tiež vytvo­rená apli­ká­cia na mobil, cez ktorú vieš moni­to­ro­vať rých­losť inter­netu, pri­po­jené zaria­de­nia a rôzne iné kon­fi­gu­rá­cie.

Nest Pro­tect 2.0: Nové sen­zory dymu a bez­peč­nostné fun­kcie

1-QG9DsIQ7s07rLspqySgcvA

Sen­zor dymu je jedna z vecí, ktorú každý z nás potre­buje mať v dome. Nest vytvo­ril nový sen­zor dymu – Nest Pro­tect 2.0, ktorý je viac než len oby­čajný sen­zor. Doká­žeš ho vypnúť aj z mobilu bez aké­ho­koľ­vek potreb­ného iného zaria­de­nia. Nest Pro­tect 2.0 obsa­huje nový sen­zor na oxid uhoľ­natý, ktorý ma garan­ciu kva­lity až 10 rokov. Tak­tiež každý deň kon­tro­luje všetky svoje sen­zory, aby sa nestalo, že začne horieť a Nest by bol poka­zený a nespus­til by alarm.

Nebia Sho­wer: Lep­šia spr­cha, ušet­re­nie 70% vody

1-b9OKdT3hVuPsrNn4EsyB-Q

Nebia pou­žíva novú špe­ciálnu tech­no­ló­giu — H2MICRO, ktorá sle­duje prie­tok vody až na ató­mo­vej úrovni a vytvára tak 10-krát väč­šiu oblasť dopadu kva­piek. Tým pádom sa ti na kožu dostane viac vody a budeš rých­lej­šie čis­tejší. Táto spr­cha využíva o 70% menej vody ako si bol dote­raz zvyk­nutý pri umý­vaní zužit­ko­vať a záro­veň máš pocit, že si zažil naj­kva­lit­nej­šiu spr­chu v živote.

Cas­per: Per­fektné mat­race, ktoré ti prídu až pred dvere

1-giptUJ1dyqgI1jLL8QAYwQ

Tím od Cas­peru mal za úlohu vyskú­šať a vymys­lieť, čo naj­kva­lit­nejší mat­rac. Viac ako 9 mesia­cov im zabralo ces­to­va­nie do firiem a náj­de­nie tej správ­nej látky, z kto­rej sa ich mat­rac bude vyrá­bať. Po viac ako 3 000 hodi­nách tes­to­va­nia vyše 100 pro­to­ty­pov, vytvo­rili mat­rac, ktorý sa vie pris­pô­so­biť kaž­dej polohe spánku. Ak sa chceš cez noc konečne vyspať, určite ho skús.

Eight: Urob svoju posteľ inte­li­gent­nou do 2 minút

1-i_VrOK57tO_aosfvLUID3g

Eight bude výborne spo­lu­pra­co­vať s mat­racmi od Cas­peru. Tento pro­dukt s mno­hými sen­zormi je navr­hnutý pre väč­šie skva­lit­ne­nie tvojho spánku. Moni­to­ruje a ana­ly­zuje viac ako 15 fak­to­rov, medzi kto­rými sú naprí­klad tep­lota, pohyby počas spánku alebo sa zosynch­ro­ni­zuje s tvo­jím inte­li­gent­ným náram­kom a má tak pre­hľad o tvo­jej celo­den­nej čin­nosti, na základe čoho ti vie dať naj­lepší oddych počas noci. Jedna z naj­lep­ších vecí tohto zau­jí­ma­vého pro­duktu je, že počas spánku nepot­re­bu­ješ mať na zápästí inte­li­gentné hodinky, nára­mok alebo smartp­hone. Iba si ľahni a spi, Eight všetko zvláda popri tom.

Bra­ava Jet: Prvý robot, ktorý umýva zem

1-FJ8nFm1a4ZeRyY7EdUxTPQ

Bra­ava Jet je jeden z prvých auto­nóm­nych robo­tov, ktorý ti dokáže plno­hod­notne umyť pod­lahu. Stačí, ak ho polo­žíš na zem a zapneš, on si už vie regu­lo­vať, akým spô­so­bom bude umý­vať daný povrch. Či už je to drevo, kameň alebo guma, poradí si naozaj so všet­kým.

Nest: Naj­lepší ter­mos­tat, aký sa dá zohnať

1-16q1djRJFjxq5ASVlz0PQA

Nest je veľmi známy a tak­tiež stále naj­lepší pro­dukt vo svo­jej oblasti. Už po týždni pou­ží­va­nia sa Nest auto­ma­ticky naučí tvoj štýl života a tvoj časový har­mo­no­gram. Kedy odchá­dzaš do práce a môže sa vypnúť, kedy ideš spať a tep­lotu zníži. Samoz­rejme každý mesiac ti povie, koľko peňazí si ušet­ril jed­no­du­chou noti­fi­ká­ciou na smartp­hone. To je teda cool, že?

Air­mega: Inte­li­gentný čis­tič vzdu­chu

1-sgQiePkMz906esmtU2rdGA

Air­mega zachytí 99,97% čas­tíc vo vzdu­chu, vrá­tane peľu a iných aler­gé­nov. Vo vnútri obsa­huje sen­zor zne­čis­te­nia vzdu­chu, ktorý meria kva­litu ovzdu­šia a okam­žite pra­cuje, aby bol tvoj pries­tor čis­tejší a pohodl­nejší na dýcha­nie. K Air­mega si môžeš stiah­nuť apli­ká­ciu a ovlá­dať ho tak aj na diaľku. Jedna z mož­ností je zapnúť „Smart Mode“, ktorý na základe kva­lity vzdu­chu a osvet­le­nia regu­luje vzduch, ktorý dýchaš.

Reset Plug

1-qK7BykoX1XM25uIDfGXA1Q

Určite sa ti veľa­krát stalo, že sa ti WiFi začala sprá­vať divne, a tak si reštar­tol rou­ter. Následne na to, si ale musel reštar­to­vať aj pri­po­je­nie zo všet­kých zaria­dení, ktoré si na neho chcel mať pri­po­jené. S rie­še­ním pri­šiel Reset Plug. Stačí, ak rou­ter zapo­jíš cez neho do elek­triny a vždy, keď ti nepôjde, Reset Plug auto­ma­ticky pre­ruší dodá­va­nie elek­triny a za pár sekúnd ho znova obnoví. Toto ti ušetrí mnoho času, ak sa ti WiFi správa čudno.

Click and Grow: Inte­li­gentný kof­lík pre pes­to­va­nie byli­niek a kore­nín

1-lCKwJQH_52k9bYJtQB7Pfw

Smart Herb Gar­den je jedno z najk­raj­ších zaria­dení pre záh­rad­ní­če­nie vo vnútri. Všetko čo musíš spra­viť, je zapo­jiť to do elek­triny a pri­dať vodu. O všetko ostatné sa už postará samos­tatné zaria­de­nie. Spo­loč­nosť Click & Grow, pou­žíva tech­no­ló­giu od NASA, ktorá pomáha rýchlo rásť rast­li­nám bez pou­ži­tia pes­ti­cí­dov, insek­ti­cí­dov, rast­lin­ných hor­mó­nov alebo nejako gene­ticky upra­vo­vať.

June Intel­li­gent Oven: Výkonná, ľahko pou­ži­teľná pec

1-3_fSuco4d4ctTWBX1KqlJw

June Intel­li­gent Oven je veľmi múdro vymys­lená pec. Či si začia­toč­ník v kuchyni alebo pro­fe­si­onál, tento pro­dukt ti všetko uľahčí a spraví jedlá chut­nej­šie. Táto super pec obsa­huje 6 uhlí­ko­vých ele­men­tov na vyku­ro­va­nie, ktoré ti umož­ňujú gri­lo­vať a piecť k doko­na­losti. Dokonca ti tvoje jedlo nachystá o 25% rých­lej­šie ako oby­čajné pece. June Intel­li­gent Oven bola navr­hnutá veľmi múdro, takže sa nemu­síš báť, že by ti vybu­chol dom. Tak ako k väč­šine inte­li­gent­ných zaria­dení, tak aj k tejto peci si môžeš stiah­nuť apli­ká­ciu, kto­rou si vieš regu­lo­vať trva­nie peče­nia alebo ťa sama upo­zorní, kedy jedlo bude hotové.

Loc­kit­ron Bolt

1-ReMC2VPuK4gLTQV27iyhlQ

Je veľmi podobný k August Smart Lock. Loc­kit­ron je ale zámok, o kto­rom si vždy sní­val (teda, ak máš sny o zám­koch na dvere). Tento sa ti spá­ruje s tele­fó­nom a vždy, keď prí­deš blízko k domu dvere sa ti auto­ma­ticky odo­mknú. Fun­guje to na prin­cípe Blu­e­to­oth Low Energy, čo zna­mená, že aj ak vypadne elek­trina alebo ti nepôjde inter­net, dvere si vieš stále otvo­riť. Jeho super vlast­ností sú tak­tiež spá­ro­va­nie zámku s mobilmi tvo­jej rodiny, vopred nasta­viť otvo­re­nie pre náv­števu, ktorú oča­ká­vaš a samoz­rejme vždy, keď sa otvo­ria dvere môžeš dostať noti­fi­ká­ciu, aby si vedel, či sa ti nie­kto nepo­kúša vykrad­núť dom.

Zdroj článku: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)