14 naj­ne­bez­peč­nej­ších ciest sve­ta

Katarína Zelinková / 12. mája 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Anan Charoenkal / Flickr.com/marianne_swienink_havard / Flickr.com

Pre odváž­nych dob­ro­dru­hov tu máme pre­hľad naj­ne­bez­peč­nej­ších ciest sve­ta. Na tých­to fas­ci­nu­jú­cich mies­tach môžeš zažiť také adre­na­lí­no­vé zážit­ky, aké ti nikde inde nepo­núk­nu.

Želez­nič­ný most Pam­ban, India

Zdroj: Prab­hu Shan­kar / Flickr.com

Most Pam­ban je kon­zo­lo­vý most, kto­rý spá­ja mes­to Rame­swa­ram na ostro­ve Pam­ban s pev­ni­nou Indie. Bol to prvý a záro­veň naj­dl­h­ší most v Indii, kto­rý bol posta­ve­ný na mori. V roku 1964 ho pre jeho nesta­bil­nú kon­štruk­ciu zni­čil sil­ný vie­tor. Pre­to, ak v blíz­kos­ti mos­ta pre­siah­ne vie­tor rých­losť 55km/h, všet­ky vla­ky, kto­ré majú cez most pre­chá­dzať musia byť varo­va­né pred poten­ciál­nym nebez­pe­čen­stvom.

Tren a las Nubes, Argen­tí­na

Zdroj: marian­ne­_swie­nin­k_ha­vard / Flickr.com

Ten­to špe­ciál­ny turis­tic­ký vlak jaz­dí po tra­ti, kto­rá začí­na vo výš­ke 1,5km nad morom a stú­pa až do nad­mor­skej výš­ky 4,2 km. Vlak počas svo­jej ces­ty turis­tov pre­ve­zie cez 21 tune­lov a 29 mos­tov. Je pre­zý­va­ný aj ako „Train to the clouds“ teda vlak, kto­rý vedie až k obla­kom.

Hor­ská ces­ta Tian­men, Čína

Zdroj: Anan Cha­ro­en­kal / Flickr.com

Táto ces­ta vedie až na samý vrchol hory Tian­men, kde sa nachá­dza bud­his­tic­ký chrám. Ces­ta je dlhá iba 11km a má až 99 zákrut. V nie­kto­rých čas­tiach je vzdia­le­nosť medzi ostrý­mi zákru­ta­mi men­šia než 200 met­rov, tak­že vodi­či, kto­rí majú radi adre­na­lí­no­vé jaz­dy, budú mať o zába­vu posta­ra­né.

Yun­gas Road, Bolí­via

Zdroj: Mark Sna­pe / Flickr.com

Yun­gas je ces­ta, kto­rá spá­ja dve bolí­vij­ské mes­tá, La Paz and Coro­ico. Zostu­pu­je z výš­ky až 3 3000 met­rov nad morom, pri­čom ju tvo­rí množ­stvo slu­čiek a ostrých zákrut. Roč­ne na tej­to ces­te zomrie až 300 ces­to­va­te­ľov. V súčas­nos­ti je dopra­va na tej­to ces­te limi­to­va­ná na mini­mum a naj­viac ju nav­šte­vu­jú odváž­ni turis­tic­kí dob­ro­dru­ho­via.

Diaľ­ni­ca Leh-Mana­li, India

Zdroj: worldfortravel.com

Leh-Mana­li je nebez­peč­ná diaľ­ni­ca, kto­rá pre­chá­dza cez nie­koľ­ko vyso­kých hor­ských prie­cho­dov v nad­mor­skej výš­ke 4 až 5 km. Poča­sie v tých­to úse­koch je extrém­ne chlad­né a nestá­le a najb­liž­šia civi­li­zá­cia je vzdia­le­ná nie­koľ­ko desia­tok kilo­met­rov, tak­že nič pre slab­šie pova­hy. Pre dob­ro­dru­hov je to však spl­ne­ný sen.

Guoliang Tunnel,Čína

Zdroj: m_h­kim­mel / Flickr.com

Ten­to tunel vytvo­ri­li v roku 1970 oby­va­te­lia dedin­ky Guoliang vlast­no­ruč­ne, iba s pou­ži­tím ruč­ných nástro­jov. Tunel je dlhý 1,2 kilo­met­ra a širo­ký iba 4 met­re, tak­že vodi­či áut si v takých­to extrém­nych pod­mien­kach skve­le pre­ve­ria svo­je šofér­ske zruč­nos­ti.

Diaľ­ni­ca Jame­sa W. Dal­to­na, Alas­ka, USA

Zdroj: Kenin Bas­sart 

Až 175 kilo­met­rov z tej­to diaľ­ni­ce je pokry­tých živi­cou. V úse­ku celej diaľ­ni­ce sú iba 3 dedi­ny, 3 čer­pa­cie sta­ni­ce a len jed­no zdra­vot­níc­ke cen­trum. Miest­na polí­cia musí pra­vi­del­ne kon­tro­lo­vať záso­by, kto­ré sú potreb­né pre pre­ži­tie v drs­ných Aljaš­ských pod­mien­kach, pre­to­že táto diaľ­ni­ca pat­rí medzi jed­nu z naji­zo­lo­va­nej­ších v USA. Záro­veň je zná­ma čas­tý­mi neho­da­mi kami­ó­nov a dych­vy­rá­ža­jú­cim výhľa­dom na polár­nu žia­ru.

Diaľ­ni­ca Kara­ko­ram, Pakis­tan — Čína

Zdroj: Nico­las Mon­not / Flickr.com

Táto diaľ­ni­ca, kto­rá spá­ja Pakis­tan a Čínu je pova­žo­va­ná za naj­vyš­šie polo­že­nú medzi­ná­rod­nú diaľ­ni­cu. Nie­kto­ré jej úse­ky sa nachá­dza­jú až vo výš­ke 4 600 met­rov. Diaľ­ni­ca je nebez­peč­ná naozaj v kaž­dom roč­nom obdo­bí, v lete prí­va­lo­vé daž­de spô­so­bu­jú zosu­vy pôdy a v zime je diaľ­ni­ca kom­plet­ne uzav­re­tá v dôsled­ku nepriaz­ni­vých pove­ter­nost­ných pod­mie­nok a vyso­ké­ho laví­no­vé­ho nebez­pe­čen­stva.

Eyre Hig­hway, Aus­trá­lia

Zdroj: Around Oz / Flickr.com 

Táto 1600 kilo­met­rov dlhá ces­ta na prvý pohľad nevy­ze­rá vôbec nebez­peč­ne, prá­ve naopak, pri­po­mí­na skôr záber z roman­tic­ké­ho fil­mu. Aj napriek tomu je jaz­da na tej­to ces­te nebez­peč­ná z jed­no­du­ché­ho dôvo­du: kra­ji­na je pop­ri tej­to ces­te taká mono­tón­na, že vodi­či za volan­tom zaspá­va­jú. Aus­trál­ske úra­dy potvr­dzu­jú, že frek­ven­cia nehôd na tej­to ces­te je v porov­na­ní z bež­ný­mi mest­ský­mi ces­ta­mi veľ­mi vyso­ká.

Maek­long Rai­lway Mar­ket, Thaj­sko

Zdroj: Rekha Pra­sad / Flickr.com

Thaj­sko je kra­ji­na mno­hých zvlášt­nos­tí. Jed­nou z nich je aj trh Maek­long, cez kto­rý vedie želez­nič­ná trať, kto­rá je stá­le napl­no využí­va­ná. Pred prí­cho­dom vla­ku obchod­ní­ci vše­tok tovar, kto­rý by vlak mohol zra­ziť len odsu­nú, ale­bo necha­jú ležať pod úrov­ňou koľa­jí. Keď vlak prej­de, tovar opäť roz­lo­žia a trh môže pokra­čo­vať.

Púšt­na ces­ta Salar de Uyuni, Bolí­via

Zdroj: Ben­ja­min Jenks 

Táto ces­ta, kto­rá vedie pria­mo cez bolí­vij­skú púšť, sa nachá­dza vo výš­ke 3,650 met­rov nad morom. Mobil­né tele­fó­ny tu nema­jú sig­nál a tep­lo­ta v noci kle­sá až na −30°C. Aj skú­se­ní vodi­či majú na takých­to typoch ciest prob­lém správ­ne sa zorien­to­vať a nestra­tiť sa, pre­to je dôraz­ne odpo­rú­ča­né, aby sa nikto nevy­dá­val na ces­tu cez túto diaľ­ni­cu na vlast­nú päsť.

Pas­sa­ge du Gois, Fran­cúz­ko

Zdroj: yvon Haze / Flickr.com

Táto ces­ta spá­ja ostrov Noir­mou­tier s pev­ni­nou Fran­cúz­ka. Hoci vyze­rá tak­mer až roz­práv­ko­vo, počas prí­li­vu je úpl­ne zalia­ta vodou a na nie­kto­rých mies­tach dosa­hu­je hĺb­ku až 4 met­re. Pre vodi­čov je táto ces­ta k dis­po­zí­cii iba dva­krát den­ne.

Skip­pers Kaňón, New Zea­land

Zdroj: Phil­lip­pa / Flickr.com

Cez Skip­pers kaňón vedie taká nebez­peč­ná ces­ta, že miest­ne auto­po­ži­čov­ne ani nepos­ky­tu­jú pois­te­nie pre tých, kto­rú sa na túto ces­tu roz­hod­nú vydať. Neup­ra­ve­ný a ťaž­ko dostup­ný terén síce ponú­ka výhľad na pôso­bi­vú nedot­knu­tú prí­ro­du, je však vhod­ný iba pre skú­se­ných dob­ro­dru­hov.

Trať Nariz del Diab­lo, Ekvá­dor

Zdroj: César Pinos Espi­no­za

Nariz del Diab­lo je želez­nič­ná trať, kto­rá vedie pria­mo po nebez­peč­nom a čle­ni­tom teré­ne Ánd. Táto trať bola súčas­ťou roz­siah­le­ho sys­té­mu želez­nič­ných tra­tí, kto­ré vied­li cez toho poho­rie, no postup­ne všet­ky ostat­né tra­te pre­sta­li pou­ží­vať. Nariz del Diab­lo však naďa­lej fun­gu­je a je ozna­čo­va­ná za jed­nu z naj­ne­bez­peč­nej­ších želez­nič­ných tra­tí na sve­te.

Zdro­jo­vý člá­nok: brightside.me

Pridať komentár (0)