14 najnebezpečnejších ciest sveta

Katarína Zelinková / 1. októbra 2017 / Zaujímavosti

zdroj: marianne_swienink_havard / Flickr.com

Pre od­váž­nych dob­ro­dru­hov tu máme pre­hľad naj­ne­bez­peč­nej­ších ciest sveta. Na týchto fas­ci­nu­jú­cich mies­tach mô­žeš za­žiť také ad­re­na­lí­nové zá­žitky, aké ti ni­kde inde ne­po­núknu.

Že­lez­ničný most Pam­ban, In­dia

Zdroj: Prabhu Shan­kar / Flickr.com

Most Pam­ban je kon­zo­lový most, ktorý spája mesto Ra­me­swa­ram na os­trove Pam­ban s pev­ni­nou In­die. Bol to prvý a zá­ro­veň naj­dl­hší most v In­dii, ktorý bol po­sta­vený na mori. V roku 1964 ho pre jeho ne­sta­bilnú kon­štruk­ciu zni­čil silný vie­tor. Preto, ak v blíz­kosti mosta pre­siahne vie­tor rých­losť 55km/h, všetky vlaky, ktoré majú cez most pre­chá­dzať mu­sia byť va­ro­vané pred po­ten­ciál­nym ne­bez­pe­čen­stvom.

Tren a las Nu­bes, Ar­gen­tína

Zdroj: ma­rianne_swie­nink_ha­vard / Flickr.com

Tento špe­ciálny tu­ris­tický vlak jazdí po trati, ktorá za­čína vo výške 1,5km nad mo­rom a stúpa až do nad­mor­skej výšky 4,2 km. Vlak po­čas svo­jej cesty tu­ris­tov pre­ve­zie cez 21 tu­ne­lov a 29 mos­tov. Je pre­zý­vaný aj ako „Train to the clouds“ teda vlak, ktorý ve­die až k ob­la­kom.

Hor­ská cesta Tian­men, Čína

Zdroj: Anan Cha­ro­en­kal / Flickr.com

Táto cesta ve­die až na samý vr­chol hory Tian­men, kde sa na­chá­dza bud­his­tický chrám. Cesta je dlhá iba 11km a má až 99 zá­krut. V nie­kto­rých čas­tiach je vzdia­le­nosť me­dzi os­trými zá­kru­tami men­šia než 200 met­rov, takže vo­diči, ktorí majú radi ad­re­na­lí­nové jazdy, budú mať o zá­bavu po­sta­rané.

Yun­gas Road, Bo­lí­via

Zdroj: Mark Snape / Flickr.com

Yun­gas je cesta, ktorá spája dve bo­lí­vij­ské mestá,  La Paz and Co­ro­ico. Zo­stu­puje z výšky až 3 3000 met­rov nad mo­rom, pri­čom ju tvorí množ­stvo slu­čiek a os­trých zá­krut. Ročne na tejto ceste zo­mrie až 300 ces­to­va­te­ľov. V sú­čas­nosti je do­prava na tejto ceste li­mi­to­vaná na mi­ni­mum a naj­viac ju nav­šte­vujú od­vážni tu­ris­tickí dob­ro­dru­ho­via.

Diaľ­nica Leh-Ma­nali, In­dia

Zdroj: world­for­tra­vel.com

Leh-Ma­nali  je ne­bez­pečná diaľ­nica, ktorá  pre­chá­dza cez nie­koľko vy­so­kých hor­ských prie­cho­dov v nad­mor­skej výške 4 až 5 km. Po­ča­sie v týchto úse­koch je ex­trémne chladné a ne­stále a najb­liž­šia ci­vi­li­zá­cia je vzdia­lená nie­koľko de­sia­tok ki­lo­met­rov, takže nič pre slab­šie po­vahy. Pre dob­ro­dru­hov je to však spl­nený sen.

Gu­oliang Tun­nel,Čína

Zdroj: m_hkim­mel / Flickr.com

Tento tu­nel vy­tvo­rili  v roku 1970 oby­va­te­lia de­dinky Gu­oliang vlast­no­ručne, iba s po­u­ži­tím ruč­ných ná­stro­jov. Tu­nel je dlhý 1,2 ki­lo­metra a ši­roký iba 4 metre, takže vo­diči áut si v ta­kýchto ex­trém­nych pod­mien­kach skvele pre­ve­ria svoje šo­fér­ske zruč­nosti.

Diaľ­nica Ja­mesa W. Dal­tona, Alaska, USA

Zdroj: Ke­nin Bas­sart 

Až 175 ki­lo­met­rov z tejto diaľ­nice je po­kry­tých ži­vi­cou. V úseku ce­lej diaľ­nice sú iba 3 de­diny, 3 čer­pa­cie sta­nice a len jedno zdra­vot­nícke cen­trum. Miestna po­lí­cia musí pra­vi­delne kon­tro­lo­vať zá­soby, ktoré sú po­trebné pre pre­ži­tie v drs­ných Al­jaš­ských pod­mien­kach, pre­tože táto diaľ­nica patrí me­dzi jednu z na­ji­zo­lo­va­nej­ších v USA. Zá­ro­veň je známa čas­tými ne­ho­dami ka­mi­ó­nov a dych­vy­rá­ža­jú­cim vý­hľa­dom na po­lárnu žiaru.

Diaľ­nica Ka­ra­ko­ram, Pa­kis­tan — Čína

Zdroj: Ni­co­las Mon­not / Flickr.com

Táto diaľ­nica, ktorá spája Pa­kis­tan a Čínu je po­va­žo­vaná za naj­vyš­šie po­lo­ženú me­dzi­ná­rodnú diaľ­nicu. Nie­ktoré jej úseky sa na­chá­dzajú až vo výške 4 600 met­rov. Diaľ­nica je ne­bez­pečná na­ozaj v kaž­dom roč­nom ob­dobí, v lete prí­va­lové dažde spô­so­bujú zo­suvy pôdy a v zime je diaľ­nica kom­pletne uzav­retá v dô­sledku ne­priaz­ni­vých po­ve­ter­nost­ných pod­mie­nok a vy­so­kého la­ví­no­vého ne­bez­pe­čen­stva.

Eyre Hig­hway, Aus­trá­lia

Zdroj: Around Oz / Flickr.com 

Táto 1600 ki­lo­met­rov dlhá cesta na prvý po­hľad ne­vy­zerá vô­bec ne­bez­pečne, práve na­opak, pri­po­mína skôr zá­ber z ro­man­tic­kého filmu. Aj na­priek tomu je jazda na tejto ceste ne­bez­pečná z jed­no­du­chého dô­vodu: kra­jina je popri tejto ceste taká mo­no­tónna, že vo­diči za vo­lan­tom  za­spá­vajú. Aus­trál­ske úrady po­tvr­dzujú, že frek­ven­cia ne­hôd na tejto ceste je v po­rov­naní z bež­nými mest­skými ces­tami veľmi vy­soká.

Ma­ek­long Rai­lway Mar­ket, Thaj­sko

Zdroj: Re­kha Pra­sad / Flickr.com

Thaj­sko je kra­jina mno­hých zvlášt­ností. Jed­nou z nich je aj trh Ma­ek­long, cez ktorý ve­die že­lez­ničná trať, ktorá je stále na­plno vy­uží­vaná. Pred prí­cho­dom vlaku ob­chod­níci vše­tok to­var, ktorý by vlak mo­hol zra­ziť len od­sunú, alebo ne­chajú le­žať pod úrov­ňou ko­ľají. Keď vlak prejde, to­var opäť roz­lo­žia a trh môže po­kra­čo­vať.

Púštna cesta Sa­lar de Uy­uni, Bo­lí­via

Zdroj: Ben­ja­min Jenks 

Táto cesta, ktorá ve­die priamo cez bo­lí­vij­skú púšť, sa na­chá­dza vo výške  3,650 met­rov nad mo­rom. Mo­bilné te­le­fóny tu ne­majú sig­nál a tep­lota v noci klesá až na  −30°C. Aj skú­sení vo­diči majú na ta­kýchto ty­poch ciest prob­lém správne sa zo­rien­to­vať a ne­stra­tiť sa, preto je dô­razne od­po­rú­čané, aby sa ni­kto ne­vy­dá­val na cestu cez túto diaľ­nicu na vlastnú päsť.

Pas­sage du Gois, Fran­cúzko

Zdroj: yvon Haze / Flickr.com

Táto cesta spája os­trov No­ir­mou­tier s pev­ni­nou Fran­cúzka. Hoci vy­zerá tak­mer až roz­práv­kovo, po­čas prí­livu je úplne za­liata vo­dou a na nie­kto­rých mies­tach do­sa­huje hĺbku až 4 metre. Pre vo­di­čov je táto cesta k dis­po­zí­cii iba dva­krát denne.

Skip­pers Ka­ňón, New Ze­a­land

Zdroj: Phil­lippa / Flickr.com

Cez Skip­pers ka­ňón ve­die taká ne­bez­pečná cesta, že miestne au­to­po­ži­čovne ani ne­pos­ky­tujú po­is­te­nie pre tých, ktorú sa na túto cestu roz­hodnú vy­dať. Ne­up­ra­vený a ťažko do­stupný te­rén síce po­núka vý­hľad na pô­so­bivú ne­dot­knutú prí­rodu, je však vhodný iba pre skú­se­ných dob­ro­dru­hov.

Trať Na­riz del Diablo, Ek­vá­dor

Zdroj: Cé­sar Pi­nos Es­pi­noza

Na­riz del Diablo je že­lez­ničná trať, ktorá ve­die priamo po ne­bez­peč­nom a čle­ni­tom te­réne Ánd. Táto trať bola sú­čas­ťou roz­siah­leho sys­tému že­lez­nič­ných tratí, ktoré viedli cez toho po­ho­rie, no po­stupne všetky os­tatné trate pre­stali po­u­ží­vať. Na­riz del Diablo však na­ďa­lej fun­guje a je ozna­čo­vaná za jednu z naj­ne­bez­peč­nej­ších že­lez­nič­ných tratí na svete.

 

Zdro­jový člá­nok: bright­side.me

Pridať komentár (0)