14 nástro­jov na vizu­ali­zá­ciu dát

Rudolf Nečas / 3. januára 2016 / Tools a produktivita

Surové dáta sú nudné a je ťažké sa v nich vyznať. Ak nie­koho len zasy­peš kopou čísel, asi ich veľmi nepo­chopí. Ale pri­daj vizu­ali­zá­cie a dosta­neš niečo, čo dokáže každý ľahko strá­viť. Nie­len, že dáta budú dávať zmy­sel rých­lej­šie, ale môžeš tiež pozo­ro­vať zau­jí­mavé vzory, ktoré by iba z pohľadu na šta­tis­tiky nebolo vidieť.

Ak chceš inak zdĺhavú úlohu vytvá­ra­nia gra­fov spra­viť krásne jed­no­du­chou, pozri sa na tento zoznam a určite v ňom náj­deš niečo vhodné. Je roz­de­lený na dve časti. Prvá zahŕňa nástroje, ktoré vyža­dujú prog­ra­mo­va­nie a sú určené skôr pre vývo­já­rov, zatiaľ čo druhá časť obsa­huje tie, pri kto­rých ti netreba žiadnu zna­losť prog­ra­mo­va­nia.

Nástroje vyža­du­júce prog­ra­mo­va­nie

d3-js

D3.js

D3.js, čo je skratka pre “Data Dri­ven Docu­ments” (dátovo ria­dené doku­menty), je prvé meno, ktoré príde na um asi väč­šine ľudí, keď padne pojem vizu­ali­zá­cia dát. Využíva HTML, CSS a SVG na ren­de­ro­va­nie rôz­nych úžas­ných gra­fov a dia­gra­mov. Hoci­jakú vizu­ali­zá­ciu akú si doká­žeš pred­sta­viť, môžeš pomo­cou D3 pre­viesť do rea­lity. Je nabitý fun­kciami, má pre­ma­kanú inte­rak­ti­vitu a vyzerá naozaj skvelo. Navyše je zadarmo a open-source.

Screen Shot 2016-01-03 at 20.44.00

Fusi­on­Charts

Fusi­on­Charts má prav­de­po­dobne naj­viac vyčer­pá­va­júcu zbierku gra­fov a máp. S viac ako 90+ typmi gra­fov v ňom určite náj­deš všetko, čo potre­bu­ješ. Pod­pora pre­hlia­da­čov je tiež poriadne roz­siahla a siaha až po archaický Inter­net Explo­rer 6.

Fusi­on­Charts pod­po­ruje for­máty JSON a XML a grafy môžeš expor­to­vať do PNG, JPEG, PDF alebo SVG. Majú peknú zbierku obchod­ných dash­bo­ar­dov a živé demá pre inšpi­rá­ciu.

Ich grafy pra­cujú naprieč všet­kými zaria­de­niami a plat­for­mami, sú vysoko pris­pô­so­bi­teľné a majú krásne inte­rak­cie. Jedna vec ktorú musíš mať na pamäti ak uva­žu­ješ o Fusi­on­Charts je cena. Tento nástroj je totiž „tro­chu“ drahý. Ale vždy môžeš začať s neob­me­dze­nou bez­plat­nou skú­šob­nou ver­ziou, a ak sa ti zapáči kúpiť si plnú.

chart

Charts.js

Chart.js je malá open source kniž­nica, ktorá pod­po­ruje len šesť typov gra­fov: čia­rové, stĺp­cové, rada­rové, polárne, kolá­čové a prs­ten­cové. Ale práve tá jed­no­du­chosť ju robí skve­lou. Pre­tože väč­ši­nou ti poskytne všetko, čo potre­bu­ješ. V prí­pade, že je apli­ká­cia veľká a zlo­žitá, potom majú kniž­nice ako Google Charts a Fusi­on­Charts zmy­sel, ale pre malé hobby pro­jekty je Chart.js per­fekt­ným rie­še­ním.

Pre vykres­ľo­va­nie gra­fov pou­žíva HTML5 can­vas ele­ment. Všetky grafy sú res­pon­zívne a majú v posled­nej dobe tak popu­lárny flat dizajn. Z open-source kniž­níc gra­fov, ktoré sa obja­vili v posled­nej dobe je toto jedna z najob­ľú­be­nej­ších.

2576981899_fef76fd366_b

Google Charts

Google Charts vykres­ľuje grafy v HTML5/SVG, posky­tuje kom­pa­ti­bi­litu medzi pre­hlia­dačmi a pre­nos­nosť na tele­fóny s iOS a Andro­idom. Obsa­huje tiež VML na pod­poru star­ších ver­zií IE.

Ponúka slušnú zbierku gra­fov, ktorá pokrýva naj­čas­tej­šie pou­ží­vané typy gra­fov, ako je stĺp­cový, kolá­čový ale aj kopu iných. Je fle­xi­bilný a uží­va­teľ­sky prí­jemný (pre­tože Google!). Aby si zís­kal pred­stavu o tom aké grafy a typy inte­rak­cií oča­ká­vať, môžeš si pozrieť túto galé­riu.

1-2Nmf0g2hUQNlUglLSMS5gA

High­charts

High­charts je ďal­ším veľ­kým hrá­čom na poli gra­fov. Podobne ako Fusi­on­Charts tiež ponúka pes­trú škálu gra­fov. Okrem nor­mál­nych gra­fov ponúka balík pre bur­zové grafy s náz­vom Highs­tock, ktorý je tiež bohatý na fun­kcie.

Umož­ňuje export do PNG, JPG, SVG a PDF. Môžeš si pre­zrieť rôzne typy gra­fov, ktoré ponúka v demo časti. High­charts je zadarmo pre neko­merčné a osobné pou­ži­tie, ale pre pou­ží­va­nie v komerč­ných apli­ká­ciách si budeš musieť kúpiť licen­ciu.

leaflet

Leaf­let

Leaf­let je open-source kniž­nica vyvi­nutá Vla­di­mi­rom Aga­fon­ki­nom pre mobilné inte­rak­tívne mapy. Neza­berá tak­mer žiadne miesto (má iba 33 kb) a má veľa fun­kcií pre tvo­re­nie akých­koľ­vek máp. Na ren­de­ro­va­nie pou­žíva HTML5 a CSS3 a fun­guje na všet­kých hlav­ných počí­ta­čo­vých a mobil­ných plat­for­mách. Slo­vami autora:Leaf­let je navr­hnutý s dôra­zom na jed­no­du­chosť, výkon a pou­ži­teľ­nosť.”

K dis­po­zí­cii je široká škála plu­gi­nov pre pri­dá­va­nie fun­kcií, ako naprí­klad ani­mo­va­ných mar­ke­rov, tep­lot­ných máp atď., ktoré roz­ši­rujú základné fun­kcie. Ak uva­žu­ješ o vývoji apli­ká­cie, ktorá zahŕňa mapy, mal by si dať Leaf­letu šancu.

dygraphs

dyg­raphs

dyg­raphs je open-source JavaSc­ript kniž­nica pre mani­pu­lá­ciu s veľ­kými dátami. Je rýchla, fle­xi­bilná a vysoko pris­pô­so­bi­teľná. Fun­guje vo všet­kých hlav­ných pre­hlia­da­čoch (vrá­tane IE8) a má aktívnu komu­nitu.

dyg­raphs má pomerne špe­ci­fickú mieru pou­ži­tia a asi nebude ide­ál­nym rie­še­ním pre všetky tvoje potreby. Ale ak plá­nu­ješ pra­co­vať s veľ­kými dáto­vými súbormi, bude dob­rým pomoc­ní­kom. Ak chceš pre­skú­mať čo dokáže, pozri sa na túto pekne spra­co­vanú demo galé­riu.

Nástroje nevy­ža­du­júce prog­ra­mo­va­nie

datawrapperscreen

Data­wrap­per

Data­wrap­per je online nástroj pre tvorbu inte­rak­tív­nych gra­fov. Ako­náhle nahráš dáta zo súboru CSV alebo ich vlo­žíš priamo do poľa, bude Data­wrap­per gene­ro­vať stĺp­cové, čia­rové alebo aké­koľ­vek iné súvi­siace vizu­ali­zá­cie. Mnoho repor­té­rov a spra­vo­daj­ských orga­ni­zá­cií pou­žíva Data­wrap­per na vkla­da­nie živých gra­fov do svo­jich člán­kov. Jed­no­du­cho sa pou­žíva a pro­du­kuje efektnú gra­fiku. Ak chceš začať tu náj­deš pekný tuto­riál, ktorý ti v mno­hých veciach pomôže.

mission

Tab­leau

Tab­leau Pub­lic je asi naj­po­pu­lár­nejší vizu­ali­začný nástroj, ktorý pod­po­ruje naj­rôz­nej­šie schémy, grafy a ďal­šie gra­fiky. Jedná sa o úplne bez­platný nástroj a grafy, ktoré pomo­cou neho vytvo­ríš môžeš ľahko vlo­žiť do ľubo­voľ­nej webo­vej stránky. Vizu­ali­zá­cie vytvo­rené pomo­cou Tab­leau si môžeš pozrieť v tejto pek­nej galé­rií.

large

Raw

Raw je defi­no­vaný ako „chý­ba­júci člá­nok medzi tabuľ­ko­vým pro­ce­so­rom a vek­to­ro­vou gra­fi­kou“. Je posta­vený na D3.js a veľmi dobre navr­hnutý. Má tak intu­itívne roz­hra­nie, že sa budeš cítiť, ako keby si ho už nie­kedy pou­ží­val. Je open-source a nevy­ža­duje žiadnu regis­trá­ciu.

Obsa­huje kniž­nicu 16 typov gra­fov a všetko spra­co­va­nie sa vyko­náva v pre­hlia­dači, takže tvoje dáta sú v bez­pečí. RAW je vysoko pris­pô­so­bi­teľný a roz­ší­ri­teľný.

timeline-js

Time­line JS

Ako už názov napo­vedá, Time­line JS umož­ňuje vytvá­rať krásne časové osi bez nut­nosti písa­nia kódu. Tento bez­platný, open-source nástroj, pou­ží­vajú nie­ktoré z naj­po­pu­lár­nej­ších inter­ne­to­vých strá­nok, ako Time a Radi­oLab.

Veľmi jed­no­du­chý štvor­k­ro­kový pro­ces ako vytvo­riť časovú os je popí­saný tu. A to naj­lep­šie? Tento nástroj dokáže vytiah­nuť dáta z rôz­nych zdro­jov a má vsta­vanú pod­poru pre Twit­ter, Flickr, Google Maps, You­Tube, Vimeo, Vine, Dai­ly­mo­tion, Wiki­pé­diu, SoundC­loud a ďal­šie podobné weby.

infogram4_0

Info­gram

Info­gram umož­ňuje vytvá­rať grafy ale aj info­gra­fiku online. Ponúka obme­dzenú bez­platnú ver­ziu a dve pla­tené mož­nosti, ktoré zahŕňajú fun­kcie, ako je viac než 200 gra­fov, súkromné zdie­ľa­nie, kniž­nicu ikon atď.

Má ľahko pou­ži­teľné roz­hra­nie a jeho základné grafy sú dobre navr­hnuté. Zásad­nou nevý­ho­dou je obrov­ské logo, ktoré uvi­díš, keď sa pokú­siš vlo­žiť inte­rak­tívne grafy do svo­jej webo­vej stránky (vo free ver­zii). Bolo by lep­šie, keby je to len malý text, ako má naprí­klad Data­wrap­per.

apple_plotly

Plotly

Plotly je webový nástroj na ana­lýzu dát a tvorbu gra­fov. Pod­po­ruje dobrú zbierku typov gra­fov so vsta­va­nými fun­kciami zdie­ľa­nia na sociál­nych sie­ťach. Grafy, ktoré sú k dis­po­zí­cii majú pro­fe­si­onálny vzhľad a dojem. Vytvo­re­nie grafu je len otáz­kou načí­ta­nia tvo­jich infor­má­cií a úpravy štruk­túry, osí, pozná­mok a legendy. Ak hľa­dáš, ako by si mohol začať, nejakú inšpi­rá­ciu náj­deš tu.

chartblocks

ChartB­locks

ChartB­locks je ďalší online nástroj na tvorbu gra­fov, ktorý je dobre navr­hnutý a umož­ňuje vytvá­rať základné grafy veľmi rýchlo. Má obme­dzený počet typov gra­fov, ale to by nemal byť prob­lém, pre­tože väč­šina bež­ných typov je zahr­nutá.

Umožní ti vytiah­nuť dáta z rôz­nych exter­ných zdro­jov ako sú tabuľky a data­bázy. Po vytvo­rení grafu ho môžeš buď expor­to­vať pomo­cou SVG alebo PNG, vlo­žiť do svo­jej webo­vej stránky, alebo zdie­ľať na sociál­nych sie­ťach.

Vizu­ali­zá­cia dát je obrov­ský pries­tor s množ­stvom mož­ností. Dúfam, že si v tomto výbere našiel nejaký nástroj, ktorý ti pomôže. Alebo už pou­ží­vaš nejaký, ktorý tu nie je spo­me­nutý?

An investor places his hands on the back of his head in front of an electronic board showing stock information at a brokerage house in Hefei, Anhui province May 2, 2012. China shares climbed 1.8 percent to their highest closing level in seven weeks on Wednesday, after the country's securities regulator said it would reduce transaction fees for trades on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: BUSINESS)

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)