14-ročný Ahmed zostro­jil budík, miesto uzna­nia skon­čil v rukách polí­cie!

Martin Bohunický / 17. septembra 2015 / Tech a inovácie

14-ročný Ahmed Moha­med z mesta Irving v Texase skon­čil v rukách polí­cie po tom, čo do školy pri­nie­sol ručne vyro­bený budík. Kre­a­tívny chla­pec, ktorý dokáže zostro­jiť rádi­ové pri­jí­mače a moto­káry sa chcel pred­viesť svojmu uči­te­ľovi.

Pra­cov­níci školy si mys­leli, že ide o bombu. Škol­skí zamest­nanci sa neo­spra­ved­nili ani po odha­lení pravdy, údajne je Ahmed prí­liš odvážny a pri­nie­sol do školy pred­met, ktorý je zaká­zaný. Pri­nie­sol budík uká­zať svoju uči­te­ľovi. Treba pove­dať, že sku­točne vyze­ral podoz­rivo, preto správne uznal, že budík s digi­tál­nym disp­le­jom a holo­gra­mom tigra bude lep­šie dobre scho­vať. No pred­met žiaľ obja­vil iný uči­teľ a Ahmed bol zatknutý.

Ahme­dov otec, Moha­med Elhas­san Moha­med, pri­šiel do USA zo Sudánu a stal sa zná­mym pre neus­tále sťaž­nosti na anti-Isla­miz­mus v kra­jine. Sta­rosta Irvingu, Beth Van Duyne, je zase známy svo­jim pro­ti­is­lam­ským posto­jom. V skratke, Ahmed bol údajne zatknutý pre jeho farbu pokožky. “Môj syn chce len vyví­jať nové veci,” pove­dal Ahme­dov otec, ktorý má ambí­cie stať sa pre­zi­den­tom Sudánu. “No pre­tože sa volá Ahmed Moha­med a pre­tože bol 11.September, môjho syna zatkli neprá­vom.”

Via­cerí ľudia vyjad­rili Ahme­dovi svoju pod­poru. Anil Dash spus­til veľkú pomoc pre to, aby chla­pec pre tento inci­dent nemal vplyv na jeho lásku k vyná­le­zom. Andy Ihnatko zase napí­sal: “Ahmed, si skvelé dieťa. Svet je oveľa väčší ako mesto, v kto­rom si..idioti by nemali defi­no­vať, kým si.” Srd­cer­vúci odkaz zane­chal na Face­bo­oku aj samotný Mark Zuc­ker­berg. Ten napí­sal, že “byť šikovný a mať ambí­cie by malo viesť k aplauzu, nie k zatknu­tiu. Budúc­nosť patrí ľuďom, ako je Ahmed.” Mark potom dodal, že Ahmed má jeho pozva­nie do Face­bo­oku a je kedy­koľ­vek vítaný. Podobne sa vyjad­ril aj pre­zi­dent Obama.

Uvi­díme, aký vplyv bude mať táto nepekná epi­zóda na budúce vyná­lezy mla­dého chlapca. S pod­po­rou, ktorú mu v týchto dňoch vyjad­rujú osob­nosti z celého sveta by sa zacho­vať Ahme­dovu lásku k ino­vá­ciam mohlo poda­riť.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)