14-roč­ný Ahmed zostro­jil budík, mies­to uzna­nia skon­čil v rukách polí­cie!

Martin Bohunický / 17. septembra 2015 / Tech a inovácie

14-roč­ný Ahmed Moha­med z mes­ta Irving v Texa­se skon­čil v rukách polí­cie po tom, čo do ško­ly pri­nie­sol ruč­ne vyro­be­ný budík. Kre­a­tív­ny chla­pec, kto­rý doká­že zostro­jiť rádi­ové pri­jí­ma­če a moto­ká­ry sa chcel pred­viesť svoj­mu uči­te­ľo­vi.

Pra­cov­ní­ci ško­ly si mys­le­li, že ide o bom­bu. Škol­skí zamest­nan­ci sa neo­spra­ved­ni­li ani po odha­le­ní prav­dy, údaj­ne je Ahmed prí­liš odváž­ny a pri­nie­sol do ško­ly pred­met, kto­rý je zaká­za­ný. Pri­nie­sol budík uká­zať svo­ju uči­te­ľo­vi. Tre­ba pove­dať, že sku­toč­ne vyze­ral podoz­ri­vo, pre­to správ­ne uznal, že budík s digi­tál­nym disp­le­jom a holo­gra­mom tig­ra bude lep­šie dob­re scho­vať. No pred­met žiaľ obja­vil iný uči­teľ a Ahmed bol zatknu­tý.

Ahme­dov otec, Moha­med Elhas­san Moha­med, pri­šiel do USA zo Sudá­nu a stal sa zná­mym pre neus­tá­le sťaž­nos­ti na anti-Isla­miz­mus v kra­ji­ne. Sta­ros­ta Irvin­gu, Beth Van Duy­ne, je zase zná­my svo­jim pro­ti­is­lam­ským posto­jom. V skrat­ke, Ahmed bol údaj­ne zatknu­tý pre jeho far­bu pokož­ky. “Môj syn chce len vyví­jať nové veci,” pove­dal Ahme­dov otec, kto­rý má ambí­cie stať sa pre­zi­den­tom Sudá­nu. “No pre­to­že sa volá Ahmed Moha­med a pre­to­že bol 11.September, môj­ho syna zatkli neprá­vom.”

Via­ce­rí ľudia vyjad­ri­li Ahme­do­vi svo­ju pod­po­ru. Anil Dash spus­til veľ­kú pomoc pre to, aby chla­pec pre ten­to inci­dent nemal vplyv na jeho lás­ku k vyná­le­zom. Andy Ihnat­ko zase napí­sal: “Ahmed, si skve­lé die­ťa. Svet je ove­ľa väč­ší ako mes­to, v kto­rom si..idioti by nema­li defi­no­vať, kým si.” Srd­cer­vú­ci odkaz zane­chal na Face­bo­oku aj samot­ný Mark Zuc­ker­berg. Ten napí­sal, že “byť šikov­ný a mať ambí­cie by malo viesť k aplau­zu, nie k zatknu­tiu. Budúc­nosť pat­rí ľuďom, ako je Ahmed.” Mark potom dodal, že Ahmed má jeho pozva­nie do Face­bo­oku a je kedy­koľ­vek víta­ný. Podob­ne sa vyjad­ril aj pre­zi­dent Oba­ma.

Uvi­dí­me, aký vplyv bude mať táto nepek­ná epi­zó­da na budú­ce vyná­le­zy mla­dé­ho chlap­ca. S pod­po­rou, kto­rú mu v tých­to dňoch vyjad­ru­jú osob­nos­ti z celé­ho sve­ta by sa zacho­vať Ahme­do­vu lás­ku k ino­vá­ciam moh­lo poda­riť.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)