15 000 EUR ZÍS­KA­LI ŠTU­DEN­TI ZA PRO­TO­TYP MOBIL­NEJ RIA­DIA­CEJ STA­NI­CE A BEZ­PO­SÁD­KO­VÉ­HO LIE­TAD­LA

Michal Tomek / 18. mája 2014 / Lifehacking

Vzde­lá­va­cia orga­ni­zá­cia Juni­or Achie­ve­ment Slo­ven­sko (JASR) vče­ra zor­ga­ni­zo­va­la finá­le súťa­že vyso­koš­kol­ských pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov Skve­lí mla­dí pod­ni­ka­te­lia. Víťaz­ný pro­jekt Ani­ma Tech­ni­ka za pro­to­typ mobil­nej ria­dia­cej sta­ni­ce a bez­po­sád­ko­vé­ho lie­tad­la zís­kal 15 000 € na roz­voj pod­ni­ka­nia.

V kre­a­tív­nom pries­to­re The Spot sa 15. mája usku­toč­ni­lo finá­le súťa­že Skve­lí mla­dí pod­ni­ka­te­lia. Do finá­le postú­pi­lo 5 fina­lis­tov – pro­to­typ lie­tad­la a ria­dia­cej sta­ni­ce, sociál­na sieť pre štu­den­tov, sys­tém pre evi­den­ciu poklad­nič­ných bloč­kov, apli­ká­cia na vyhľa­dá­va­nie a hod­no­te­nie slu­žieb, a pro­jekt umož­ňu­jú­ci bez­káb­lo­vé zdie­ľa­nie dát medzi rôz­ny­mi zaria­de­nia­mi. (Videá fina­lis­tov)

Vybra­né start-upy vyso­koš­ko­lá­kov hod­no­ti­li gene­rál­ny ria­di­teľ Hyun­dai Motor Slo­va­kia Mar­tin Saitz, seni­or mana­ger JA — YE Euro­pe Van­da Fran­cis­cy, zakla­da­teľ The Spot Peter Gab­riž, ria­di­teľ VTP Žili­na Juraj Kavec­ký a ria­di­teľ­ka InQb Len­ka Miku­lí­ko­vá. Poro­ta hod­no­ti­la ino­va­tív­nosť, finanč­nú výkon­nosť pro­jek­tu, prí­le­ži­tosť pre rast, pozna­nie kon­ku­ren­cie a vplyv na komu­ni­tu.

Naj­lep­šie hod­no­te­nie poro­ty zís­kal tech­no­lo­gic­ký pro­jekt Ani­ma Tech­ni­ka. Ich pro­duk­tom je set mobil­nej ria­dia­cej sta­ni­ce RECONNbez­po­sád­ko­vej kop­té­ry TRI­LO­BI­TE. Mobil­né zaria­de­nie integ­ru­je digi­tál­ny pre­nos fullHD videa, palub­ných úda­jov a ria­de­nie intu­itív­nym a zábav­ným spô­so­bom. Ten­to set oce­nia fanú­ši­ko­via adre­na­lí­no­vých špor­tov a mode­lá­ri. Využi­tie môže byť zau­jí­ma­vé aj pre polí­ciu či hasi­čov a záchra­ná­rov. Výni­moč­nosť svoj­ho pro­duk­tu štu­den­ti pia­te­ho roč­ní­ka Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty vidia v spo­je­ní 3 dôle­ži­tých tech­no­ló­gií: šif­ro­va­ný digi­tál­ny HD pre­nos, 3D oku­lia­re novej gene­rá­cie s head-trac­kin­gom a neob­me­dze­ný dosah vďa­ka mobil­né­mu inter­ne­tu. „Výhru inves­tu­je­me do tech­nic­ké­ho vyba­ve­nia labo­ra­tó­ria, náku­pu 3D tla­čiar­ne a odmien pre čle­nov tímu“, dodal zakla­da­teľ a nosi­teľ myš­lien­ky Róbert Schoch­mann.

Súťaž a víťazs­tvo tímu Ani­ma Tech­ni­ka zhod­no­til pred­se­da poro­ty Mar­tin Saitz: „Fina­lis­ti dali do toho veľa ener­gie a času a mňa osob­ne prek­va­pi­lo ako pro­fe­si­onál­ne boli pri­pra­ve­ní. Samoz­rej­me, boli tam roz­die­ly, ale cel­ko­vo mala súťaž veľ­mi pro­fe­si­onál­nu úro­veň. Ani­ma Tech­ni­ka mala vyni­ka­jú­ci nápad a naj­kom­plex­nej­ší zo všet­kých fina­lis­tov. Veľ­mi dob­re sa brá­ni­li a napriek paľ­be otá­zok zosta­li veľ­mi seba­ve­do­mí. Nie­ke­dy otáz­ky poro­ty išli veľ­mi rých­lo za sebou a boli neprí­jem­né“.

Štu­den­ti postu­pu­jú do európ­ske­ho finá­le start-upov vyso­koš­ko­lá­kov, kto­ré sa usku­toč­ní začiat­kom júla v Amster­da­me. 

Súťaž je spo­loč­nou ini­cia­tí­vou JA – YE Euro­peHyun­dai Motor. Súťaž pod­po­ri­li lokál­ni par­tne­ri The Spot, VTP Žili­na, Slo­vak Busi­ness Agen­cyUni­ver­zit­ný tech­no­lo­gic­ký inku­bá­tor

JASR už od roku 1992 posky­tu­je pod­ni­ka­teľ­ské, eko­no­mic­ké a finanč­né vzde­lá­va­nie for­mou zážit­ko­vé­ho uče­nia. Mla­dým ľuďom pomá­ha cez prak­tic­ké skú­se­nos­ti pocho­piť vše­obec­né eko­no­mic­ké mecha­niz­my. V prog­ra­moch Apli­ko­va­ná eko­nó­mia, Pod­ni­ka­nie v ces­tov­nom ruchuPovo­la­nie pod­ni­ka­teľ si štu­den­ti vďa­ka vlast­ným štu­dent­ským spo­loč­nos­tiam vyskú­ša­jú reál­ne pod­ni­ka­nie. V súčas­nos­ti má JASR viac ako 247 000 absol­ven­tov a pýši sa mno­hý­mi úspech­mi či oce­ne­nia­mi zo súťa­ží z celé­ho sve­ta. Viac o JASR

Zdroj: JASR, animatechnika.com

Pridať komentár (0)