15 000 EUR ZÍS­KALI ŠTU­DENTI ZA PRO­TO­TYP MOBIL­NEJ RIA­DIA­CEJ STA­NICE A BEZ­PO­SÁD­KO­VÉHO LIE­TADLA

Michal Tomek / 18. mája 2014 / Tools a produktivita

Vzde­lá­va­cia orga­ni­zá­cia Junior Achie­ve­ment Slo­ven­sko (JASR) včera zor­ga­ni­zo­vala finále súťaže vyso­koš­kol­ských pod­ni­ka­teľ­ských nápa­dov Skvelí mladí pod­ni­ka­te­lia. Víťazný pro­jekt Anima Tech­nika za pro­to­typ mobil­nej ria­dia­cej sta­nice a bez­po­sád­ko­vého lie­tadla zís­kal 15 000 € na roz­voj pod­ni­ka­nia.

V kre­a­tív­nom pries­tore The Spot sa 15. mája usku­toč­nilo finále súťaže Skvelí mladí pod­ni­ka­te­lia. Do finále postú­pilo 5 fina­lis­tov – pro­to­typ lie­tadla a ria­dia­cej sta­nice, sociálna sieť pre štu­den­tov, sys­tém pre evi­den­ciu poklad­nič­ných bloč­kov, apli­ká­cia na vyhľa­dá­va­nie a hod­no­te­nie slu­žieb, a pro­jekt umož­ňu­júci bez­káb­lové zdie­ľa­nie dát medzi rôz­nymi zaria­de­niami. (Videá fina­lis­tov)

Vybrané start-upy vyso­koš­ko­lá­kov hod­no­tili gene­rálny ria­di­teľ Hyun­dai Motor Slo­va­kia Mar­tin Saitz, senior mana­ger JA — YE Europe Vanda Fran­ciscy, zakla­da­teľ The Spot Peter Gab­riž, ria­di­teľ VTP Žilina Juraj Kavecký a ria­di­teľka InQb Lenka Miku­lí­ková. Porota hod­no­tila ino­va­tív­nosť, finančnú výkon­nosť pro­jektu, prí­le­ži­tosť pre rast, pozna­nie kon­ku­ren­cie a vplyv na komu­nitu.

Naj­lep­šie hod­no­te­nie poroty zís­kal tech­no­lo­gický pro­jekt Anima Tech­nika. Ich pro­duk­tom je set mobil­nej ria­dia­cej sta­nice RECONNbez­po­sád­ko­vej kop­téry TRI­LO­BITE. Mobilné zaria­de­nie integ­ruje digi­tálny pre­nos fullHD videa, palub­ných úda­jov a ria­de­nie intu­itív­nym a zábav­ným spô­so­bom. Tento set oce­nia fanú­ši­ko­via adre­na­lí­no­vých špor­tov a mode­lári. Využi­tie môže byť zau­jí­mavé aj pre polí­ciu či hasi­čov a záchra­ná­rov. Výni­moč­nosť svojho pro­duktu štu­denti pia­teho roč­níka Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity vidia v spo­jení 3 dôle­ži­tých tech­no­ló­gií: šif­ro­vaný digi­tálny HD pre­nos, 3D oku­liare novej gene­rá­cie s head-trac­kin­gom a neob­me­dzený dosah vďaka mobil­nému inter­netu. „Výhru inves­tu­jeme do tech­nic­kého vyba­ve­nia labo­ra­tó­ria, nákupu 3D tla­čiarne a odmien pre čle­nov tímu“, dodal zakla­da­teľ a nosi­teľ myš­lienky Róbert Schoch­mann.

Súťaž a víťazs­tvo tímu Anima Tech­nika zhod­no­til pred­seda poroty Mar­tin Saitz: „Fina­listi dali do toho veľa ener­gie a času a mňa osobne prek­va­pilo ako pro­fe­si­onálne boli pri­pra­vení. Samoz­rejme, boli tam roz­diely, ale cel­kovo mala súťaž veľmi pro­fe­si­onálnu úro­veň. Anima Tech­nika mala vyni­ka­júci nápad a naj­kom­plex­nejší zo všet­kých fina­lis­tov. Veľmi dobre sa brá­nili a napriek paľbe otá­zok zostali veľmi seba­ve­domí. Nie­kedy otázky poroty išli veľmi rýchlo za sebou a boli neprí­jemné“.

Štu­denti postu­pujú do európ­skeho finále start-upov vyso­koš­ko­lá­kov, ktoré sa usku­toční začiat­kom júla v Amster­dame. 

Súťaž je spo­loč­nou ini­cia­tí­vou JA – YE EuropeHyun­dai Motor. Súťaž pod­po­rili lokálni par­tneri The Spot, VTP Žilina, Slo­vak Busi­ness AgencyUni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor

JASR už od roku 1992 posky­tuje pod­ni­ka­teľ­ské, eko­no­mické a finančné vzde­lá­va­nie for­mou zážit­ko­vého uče­nia. Mla­dým ľuďom pomáha cez prak­tické skú­se­nosti pocho­piť vše­obecné eko­no­mické mecha­nizmy. V prog­ra­moch Apli­ko­vaná eko­nó­mia, Pod­ni­ka­nie v ces­tov­nom ruchuPovo­la­nie pod­ni­ka­teľ si štu­denti vďaka vlast­ným štu­dent­ským spo­loč­nos­tiam vyskú­šajú reálne pod­ni­ka­nie. V súčas­nosti má JASR viac ako 247 000 absol­ven­tov a pýši sa mno­hými úspechmi či oce­ne­niami zo súťaží z celého sveta. Viac o JASR

Zdroj: JASR, animatechnika.com

Pridať komentár (0)