15 naj­väč­ších ino­vá­to­rov Slo­ven­ska — časť 2.

Martin Bohunický / 20. septembra 2015 / Lifehacking

V prvom die­li sme si pred­sta­vi­li pia­tich slo­ven­ských ino­vá­to­rov, kto­rí hýbu sve­tom slo­ven­ské­ho biz­ni­su. Dnes je na rade ďal­šia päti­ca vybra­ných, nech sa páči.

1. Michal Tru­ban, Web­sup­port

Toto meno je kaž­dé­mu dôver­ne zná­me. Michal Tru­ban je zakla­da­teľ web­hos­tin­go­vej spo­loč­nos­ti Web­sup­port, okrem toho pracuje/pracoval aj na svo­jich služ­bách Nice­Rep­ly, InHi­ro a Run­Form. Pat­ril medzi ino­vá­to­rov, kto­rí mali tú česť spre­vá­dzať pre­zi­den­ta SR Andre­ja Kis­ku na jeho ces­te po USA.

Michal vypra­co­val Web­sup­port od úpl­ných zákla­dov na vrchol a momen­tál­ne ata­ku­je aj trhy v zahra­ni­čí. Zau­jí­ma­vým nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciam posky­tu­je pod­po­ru zadar­mo a je dvoj­ná­sob­ným víťa­zom anke­ty StartupAwards.SK. Je tiež váš­ni­vým triat­lo­nis­tom.

Michal Tru­ban

2. Ján Gab­riž, Imu­nog­lu­kan

Prav­de­po­dob­ne ste sa o tom­to výži­vo­vom dopl­n­ku dopo­ču­li v tele­víz­nej rekla­me, vede­li ste však, že za ním tojí Slo­vák? Ten­to dopl­nok z hli­vy ústri­co­vej slú­ži na posil­ne­nie imu­ni­ty a Ján Gab­riž spra­vil veľ­ký krok minu­lý rok, keď do neho inves­to­val Andrej Babiš.

Gab­riž je naďa­lej men­ši­no­vým vlast­ní­kom fir­my a pop­ri vývo­ji iných výži­vo­vých dopl­n­kov verí, že Imu­nog­lu­kan by mohol čosko­ro zasiah­nuť aj celo­sve­to­vé trhy.

3. Zden­ko Hos­chek, Zla­vaD­na

Zden­ko pri bež­nom zamest­na­ní prí­liš dlho nevy­dr­žal a už čosko­ro začal plo­diť a pre­dov­šet­kým rea­li­zo­vať svo­je nápa­dy. Prvý­krát sa do pove­do­mia dostal so svo­jim por­tá­lom obedovat.sk, kto­rý neskôr pre­dal Indic­ké­mu inves­to­ro­vi. Nasle­do­val rezer­vač­ný sys­tém Bookio a najús­peš­nej­ší pro­jekt — zlavadna.sk. Ten je momen­tál­ne naj­väč­ším zľa­vo­vým por­tá­lom na Slo­ven­sku.

Zden­ko Hos­chek

4.Pavol Kubo­šek, Kvant

Osvet­le­nie laser­mi naj­väč­ších uda­los­tí má na sve­do­mí slo­ven­ská fir­ma. Lase­ry od Kvan­tu využi­li dokon­ca na finá­le Super­bo­wlu! Pavol Kubo­šek vybu­do­val fir­mu spo­loč­ne s Ľubo­mí­rom Machom a oba­ja majú na sve­do­mí jed­nu z najús­peš­nej­ších firiem toho­to dru­hu na sve­te.

Pavol Kubo­šek, zdroj: podnikajte.sk

5.Marianna Sliv­ko­vá, FOSA­LI

Marian­ne sta­čil na roz­beh úspeš­né­ho pod­ni­ka­nia jeden moment — daro­va­né svie­tid­lo. Po úspe­chu prvé­ho návrhu priš­la s celým port­fó­li­om netra­dič­ných dizaj­no­vých lámp a svie­tid­lo­vých pane­lov z optic­kých vlá­kien, neskôr aj honos­ných lus­trov. Ďal­ším kro­kom je už len ces­ta na sve­to­vé trhy.

Nápad a úspech jej pri­nie­sol aj oce­ne­nie Pod­ni­ka­teľ­ka Slo­ven­ska 2014.

Marian­na Sliv­ko­vá

Pridať komentár (0)