15 naj­väč­ších ino­vá­to­rov Slo­ven­ska — časť 2.

Martin Bohunický / 20. septembra 2015 / Tools a produktivita

V prvom dieli sme si pred­sta­vili pia­tich slo­ven­ských ino­vá­to­rov, ktorí hýbu sve­tom slo­ven­ského biz­nisu. Dnes je na rade ďal­šia pätica vybra­ných, nech sa páči.

1. Michal Tru­ban, Web­sup­port

Toto meno je kaž­dému dôverne známe. Michal Tru­ban je zakla­da­teľ web­hos­tin­go­vej spo­loč­nosti Web­sup­port, okrem toho pracuje/pracoval aj na svo­jich služ­bách Nice­Reply, InHiro a Run­Form. Pat­ril medzi ino­vá­to­rov, ktorí mali tú česť spre­vá­dzať pre­zi­denta SR Andreja Kisku na jeho ceste po USA.

Michal vypra­co­val Web­sup­port od úpl­ných zákla­dov na vrchol a momen­tálne ata­kuje aj trhy v zahra­ničí. Zau­jí­ma­vým nezis­ko­vým orga­ni­zá­ciam posky­tuje pod­poru zadarmo a je dvoj­ná­sob­ným víťa­zom ankety StartupAwards.SK. Je tiež váš­ni­vým triat­lo­nis­tom.

Michal Tru­ban

2. Ján Gab­riž, Imu­nog­lu­kan

Prav­de­po­dobne ste sa o tomto výži­vo­vom dopl­nku dopo­čuli v tele­víz­nej reklame, vedeli ste však, že za ním tojí Slo­vák? Tento dopl­nok z hlivy ústri­co­vej slúži na posil­ne­nie imu­nity a Ján Gab­riž spra­vil veľký krok minulý rok, keď do neho inves­to­val Andrej Babiš.

Gab­riž je naďa­lej men­ši­no­vým vlast­ní­kom firmy a popri vývoji iných výži­vo­vých dopl­n­kov verí, že Imu­nog­lu­kan by mohol čoskoro zasiah­nuť aj celo­sve­tové trhy.

3. Zdenko Hos­chek, Zla­vaDna

Zdenko pri bež­nom zamest­naní prí­liš dlho nevy­dr­žal a už čoskoro začal plo­diť a pre­dov­šet­kým rea­li­zo­vať svoje nápady. Prvý­krát sa do pove­do­mia dostal so svo­jim por­tá­lom obedovat.sk, ktorý neskôr pre­dal Indic­kému inves­to­rovi. Nasle­do­val rezer­vačný sys­tém Bookio a najús­peš­nejší pro­jekt — zlavadna.sk. Ten je momen­tálne naj­väč­ším zľa­vo­vým por­tá­lom na Slo­ven­sku.

Zdenko Hos­chek

4.Pavol Kubo­šek, Kvant

Osvet­le­nie lasermi naj­väč­ších uda­lostí má na sve­domí slo­ven­ská firma. Lasery od Kvantu využili dokonca na finále Super­bo­wlu! Pavol Kubo­šek vybu­do­val firmu spo­ločne s Ľubo­mí­rom Machom a obaja majú na sve­domí jednu z najús­peš­nej­ších firiem tohoto druhu na svete.

Pavol Kubo­šek, zdroj: podnikajte.sk

5.Marianna Sliv­ková, FOSALI

Marianne sta­čil na roz­beh úspeš­ného pod­ni­ka­nia jeden moment — daro­vané svie­tidlo. Po úspe­chu prvého návrhu prišla s celým port­fó­liom netra­dič­ných dizaj­no­vých lámp a svie­tid­lo­vých pane­lov z optic­kých vlá­kien, neskôr aj honos­ných lus­trov. Ďal­ším kro­kom je už len cesta na sve­tové trhy.

Nápad a úspech jej pri­nie­sol aj oce­ne­nie Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska 2014.

Marianna Sliv­ková

Pridať komentár (0)