15 spô­so­bov, ako zlep­šiť umiest­ne­nie tvojho biz­nisu v Google vyhľa­dá­vaní

Lukáš Timko / 31. januára 2016 / Business

Máte prob­lém s umiest­ne­ním svojho malého biz­nisu na pop­red­ných mies­tach v Google vyhľa­dá­vaní? Nemáte ani tuše­nia, kde by ste mali začať? Tento člá­nok vám poradí 15 jed­no­du­chých kro­kov, ako dosiah­nuť dobrú opti­ma­li­zá­ciu vášho webu a dostať sa do hľa­dá­čika vyhľa­dá­va­nia.

 1. Píšte dlhé články

Exis­tuje kore­lá­cia medzi dlhými člán­kami (2000+ slov) a vyso­kým umiest­ne­ním vo vyhľa­dá­vaní. Poroz­mýš­ľaj nad témami, ktoré sú rele­vantné pre tvoje pub­li­kum a poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov. Vytvor si blog, ktorý bude dopod­robna rozo­be­rať rôzne témy. Exis­tuje nie­koľko štú­dií o dĺžke článku a vplyvu na umiest­ne­nie. Tak­mer všetky sa zhodli na tom, že stránky z pop­red­ných miest majú viac ako 1100 slov na stranu.

 1. Uplo­ad­nite site­map

XML site­map uka­zuje Googlu, čo všetko sa na tvo­jom webe nachá­dza. Google nie­kedy tvoj web nájde sám, no môžeš mu aj pomôcť a to uplo­adom súboru XML site­map do Google Search Con­sole.

 1. Vymeňte si odkazy

Google index ľah­šie nájde tvoju stránku, ak sa odkazy na ňu, budú nachá­dzať na weboch, ktoré majú dobré umiest­ne­nie vo vyhľa­dá­vaní. Na to ti poslúži pre­be­ra­nie člán­kov a umiest­ne­nie zdroja, ktorý je pre­lin­ko­vaný na tvoju stránku.

RIJSWIJK - Een man gebruikt zijn iPad op een terrasje. De iPad van Apple is door zijn mobiliteit de ideale gadget voor onderweg. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT
 1. Neb­ráň sa Googlu

Ak nemáš náv­štev­nosť z vyhľa­dá­vača, skon­tro­luj, či súbor robots.txt obsa­huje toto:

User-agent: *
Disal­low: /

Toto hovorí vyhľa­dá­va­cím robo­tom, aby na tvoju stránku neliezli a nein­de­xo­val ju. Neexis­tuje SEO hack, ktorý by ti pomo­hol, kým by si toto odstrá­nil.

 1. Opti­ma­li­zuj web pre mobilné tele­fóny

Google otvo­rene pri­znal, že zvý­hod­ňuje vo vyhľa­dá­vaní web­stránky, ktoré sú opti­ma­li­zo­vané pre mobilné tele­fóny. Ak sa tvoja stránka dobre nezob­ra­zuje na mobil­ných tele­fó­noch, tak to zmeň čo naj­skôr. Ako? Ak pou­ží­vaš WordP­ress, nain­šta­luj si plu­gin WPTouch. Tento plu­gin pris­pô­sobí tvoju stránku mobil­ným zaria­de­niam.

 1. Tvoja stránka sa musí rýchlo načí­ta­vať

Použi goog­le­ov­ský PageS­peed Insights, aby si zis­til, aká rýchla je tvoja stránka. Zmenši veľ­kosť obráz­kov. Pou­ží­vaj kom­presné plu­giny. Zjed­no­duš mraky kódu v tvo­jich hlav­ných súbo­roch. Zaplať si lepší, rých­lejší a spo­ľah­li­vejší hos­ting.

mobile-tablet-ss-1920

 1. Pou­ží­vaj opisné URL adresy

Tvoje URL adresy by mali byť sta­tické a obsa­ho­vať opisné kľú­čové slová. Nepou­ží­vaj náhodné pís­mena a čísla (bežné pre dyna­mické URL adresy). Takže namiesto adresy startitup.sk/blabla1042-45, použi startitup.sk/15-tipov-pre-lepsie-google-vyhladavanie

 1. Použi doménu .com

Podľa odbor­ní­kov až 84% domén umiest­ne­ných na pop­red­ných mies­tach vo vyhľa­dá­vaní pou­ží­vajú doménu .com. Toto platí, ak je váš biz­nis zame­raný aj na zahra­nič­ných zákaz­ní­kov. Doména .sk alebo .cz defi­nuje, o akú stránku ide a aj komu je určená.

 1. Pou­ží­vaj interné pre­po­je­nie

Umiest­není odkazy v aktu­ál­nom článku na svo­jej články, ktoré si už pred­tým pub­li­ko­val. Takto nasme­ru­ješ nie len čita­te­ľov, ale aj Google k rele­vant­ným člán­kom o danej téme a nachá­dza­jú­cimi sa na tvo­jom webe.

Google-ranking
 1. Udr­žuj dôle­žitý obsah na hlav­nej doméne

Neumiest­ňuj dôle­žitý obsah na sub­do­mény, ale drž ho na hlav­nej doméne.

 1. Tagy v titulku majú význam

Uisti sa, že každá stránka obsa­huje, uni­kátny a opisný tag titulku. Takto povieš pou­ží­va­te­ľom a vyhľa­dá­va­ciemu sys­tému, o čom tvoja stránka je.

 1. Použi SEO plu­gin

Ak pou­ží­vaš WordP­ress, exis­tuje veľa plu­gi­nov, ktoré ti pomôžu opti­ma­li­zo­vať tvoj obsah pre Google vyhľa­dá­va­nie. Jed­ným takým je Yoast SEO plu­gin. Vďaka tomu doká­žeš ľahko a pre­hľadne opti­ma­li­zo­vať meta­data dáného článku.

barney_job

 1. Píš blog

Je super mať vlastný oby­čajný biz­nis web. Žiaľ, sta­tický obsah, nie je niečo čo vyhľa­dá­vače pri­láka. Založ blog na svo­jom webe a píš uni­kátne texty na rôzne témy. Takto máš väč­šiu šancu pri­lá­kať náv­štev­nosť z vyhľa­dá­va­nia. Zisti, o aké témy sa tvoji poten­ci­onálni zákaz­níci zau­jí­majú. Ak je to možne, drž svoj blog na hlav­nej doméne.

 1. Nájdi a pou­ží­vaj rele­vantné kľú­čové slová

Aj takýto detail dokáže pomôcť vo vyhľa­dá­vaní. Okrem toho budú tvoje články pre­hľad­nej­šie a čita­te­lia sa ľah­šie budú orien­to­vať medzi člán­kami na tvo­jej stránke.

 1. Obsa­hový mar­ke­ting

Kva­litný obsah na blogu, sociálne média a emai­lový dis­tri­bučný list sú kľú­čové nástroje pre dosia­hnu­tie vyš­šieho umiest­ne­nia vo vyhľa­dá­vaní. Vytvor dôve­ry­hodnú komu­nitu. Vytvor komu­nitu ľudí, ktorí sa budú vra­cať na tvoj web. Stála náv­štev­nosť ide ruka v ruke s vyhľa­dá­va­ním v Googli. Nesús­tre­ďuj sa len na náv­štev­nosť z vyhľa­dá­va­čov.

20150901161625-man-facebook-laptop-online-marketing

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)