15 spô­so­bov, ako zlep­šiť umiest­ne­nie tvoj­ho biz­ni­su v Goog­le vyhľa­dá­va­ní

Lukáš Timko / 31. januára 2016 / Business

Máte prob­lém s umiest­ne­ním svoj­ho malé­ho biz­ni­su na pop­red­ných mies­tach v Goog­le vyhľa­dá­va­ní? Nemá­te ani tuše­nia, kde by ste mali začať? Ten­to člá­nok vám pora­dí 15 jed­no­du­chých kro­kov, ako dosiah­nuť dob­rú opti­ma­li­zá­ciu váš­ho webu a dostať sa do hľa­dá­či­ka vyhľa­dá­va­nia.

 1. Píš­te dlhé člán­ky

Exis­tu­je kore­lá­cia medzi dlhý­mi člán­ka­mi (2000+ slov) a vyso­kým umiest­ne­ním vo vyhľa­dá­va­ní. Poroz­mýš­ľaj nad téma­mi, kto­ré sú rele­vant­né pre tvo­je pub­li­kum a poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov. Vytvor si blog, kto­rý bude dopod­rob­na rozo­be­rať rôz­ne témy. Exis­tu­je nie­koľ­ko štú­dií o dĺž­ke člán­ku a vply­vu na umiest­ne­nie. Tak­mer všet­ky sa zhod­li na tom, že strán­ky z pop­red­ných miest majú viac ako 1100 slov na stra­nu.

 1. Uplo­ad­ni­te site­map

XML site­map uka­zu­je Goog­lu, čo všet­ko sa na tvo­jom webe nachá­dza. Goog­le nie­ke­dy tvoj web náj­de sám, no môžeš mu aj pomôcť a to uplo­adom súbo­ru XML site­map do Goog­le Search Con­so­le.

 1. Vymeň­te si odka­zy

Goog­le index ľah­šie náj­de tvo­ju strán­ku, ak sa odka­zy na ňu, budú nachá­dzať na weboch, kto­ré majú dob­ré umiest­ne­nie vo vyhľa­dá­va­ní. Na to ti poslú­ži pre­be­ra­nie člán­kov a umiest­ne­nie zdro­ja, kto­rý je pre­lin­ko­va­ný na tvo­ju strán­ku.

RIJSWIJK - Een man gebruikt zijn iPad op een terrasje. De iPad van Apple is door zijn mobiliteit de ideale gadget voor onderweg. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT
 1. Neb­ráň sa Goog­lu

Ak nemáš náv­štev­nosť z vyhľa­dá­va­ča, skon­tro­luj, či súbor robots.txt obsa­hu­je toto:

User-agent: *
Disal­low: /

Toto hovo­rí vyhľa­dá­va­cím robo­tom, aby na tvo­ju strán­ku neliez­li a nein­de­xo­val ju. Neexis­tu­je SEO hack, kto­rý by ti pomo­hol, kým by si toto odstrá­nil.

 1. Opti­ma­li­zuj web pre mobil­né tele­fó­ny

Goog­le otvo­re­ne pri­znal, že zvý­hod­ňu­je vo vyhľa­dá­va­ní web­strán­ky, kto­ré sú opti­ma­li­zo­va­né pre mobil­né tele­fó­ny. Ak sa tvo­ja strán­ka dob­re nezob­ra­zu­je na mobil­ných tele­fó­noch, tak to zmeň čo naj­skôr. Ako? Ak pou­ží­vaš WordP­ress, nain­šta­luj si plu­gin WPTouch. Ten­to plu­gin pris­pô­so­bí tvo­ju strán­ku mobil­ným zaria­de­niam.

 1. Tvo­ja strán­ka sa musí rých­lo načí­ta­vať

Pou­ži goog­le­ov­ský PageS­pe­ed Insights, aby si zis­til, aká rých­la je tvo­ja strán­ka. Zmen­ši veľ­kosť obráz­kov. Pou­ží­vaj kom­pres­né plu­gi­ny. Zjed­no­duš mra­ky kódu v tvo­jich hlav­ných súbo­roch. Zaplať si lep­ší, rých­lej­ší a spo­ľah­li­vej­ší hos­ting.

mobile-tablet-ss-1920

 1. Pou­ží­vaj opis­né URL adre­sy

Tvo­je URL adre­sy by mali byť sta­tic­ké a obsa­ho­vať opis­né kľú­čo­vé slo­vá. Nepou­ží­vaj náhod­né pís­me­na a čís­la (bež­né pre dyna­mic­ké URL adre­sy). Tak­že namies­to adre­sy startitup.sk/blabla1042-45, pou­ži startitup.sk/15-tipov-pre-lepsie-google-vyhladavanie

 1. Pou­ži domé­nu .com

Pod­ľa odbor­ní­kov až 84% domén umiest­ne­ných na pop­red­ných mies­tach vo vyhľa­dá­va­ní pou­ží­va­jú domé­nu .com. Toto pla­tí, ak je váš biz­nis zame­ra­ný aj na zahra­nič­ných zákaz­ní­kov. Domé­na .sk ale­bo .cz defi­nu­je, o akú strán­ku ide a aj komu je urče­ná.

 1. Pou­ží­vaj inter­né pre­po­je­nie

Umiest­ne­ní odka­zy v aktu­ál­nom člán­ku na svo­jej člán­ky, kto­ré si už pred­tým pub­li­ko­val. Tak­to nasme­ru­ješ nie len čita­te­ľov, ale aj Goog­le k rele­vant­ným člán­kom o danej téme a nachá­dza­jú­ci­mi sa na tvo­jom webe.

Google-ranking
 1. Udr­žuj dôle­ži­tý obsah na hlav­nej domé­ne

Neumiest­ňuj dôle­ži­tý obsah na sub­do­mé­ny, ale drž ho na hlav­nej domé­ne.

 1. Tagy v titul­ku majú význam

Uis­ti sa, že kaž­dá strán­ka obsa­hu­je, uni­kát­ny a opis­ný tag titul­ku. Tak­to povieš pou­ží­va­te­ľom a vyhľa­dá­va­cie­mu sys­té­mu, o čom tvo­ja strán­ka je.

 1. Pou­ži SEO plu­gin

Ak pou­ží­vaš WordP­ress, exis­tu­je veľa plu­gi­nov, kto­ré ti pomô­žu opti­ma­li­zo­vať tvoj obsah pre Goog­le vyhľa­dá­va­nie. Jed­ným takým je Yoast SEO plu­gin. Vďa­ka tomu doká­žeš ľah­ko a pre­hľad­ne opti­ma­li­zo­vať meta­da­ta dáné­ho člán­ku.

barney_job

 1. Píš blog

Je super mať vlast­ný oby­čaj­ný biz­nis web. Žiaľ, sta­tic­ký obsah, nie je nie­čo čo vyhľa­dá­va­če pri­lá­ka. Založ blog na svo­jom webe a píš uni­kát­ne tex­ty na rôz­ne témy. Tak­to máš väč­šiu šan­cu pri­lá­kať náv­štev­nosť z vyhľa­dá­va­nia. Zis­ti, o aké témy sa tvo­ji poten­ci­onál­ni zákaz­ní­ci zau­jí­ma­jú. Ak je to mož­ne, drž svoj blog na hlav­nej domé­ne.

 1. Náj­di a pou­ží­vaj rele­vant­né kľú­čo­vé slo­vá

Aj taký­to detail doká­že pomôcť vo vyhľa­dá­va­ní. Okrem toho budú tvo­je člán­ky pre­hľad­nej­šie a čita­te­lia sa ľah­šie budú orien­to­vať medzi člán­ka­mi na tvo­jej strán­ke.

 1. Obsa­ho­vý mar­ke­ting

Kva­lit­ný obsah na blo­gu, sociál­ne média a emai­lo­vý dis­tri­buč­ný list sú kľú­čo­vé nástro­je pre dosia­hnu­tie vyš­šie­ho umiest­ne­nia vo vyhľa­dá­va­ní. Vytvor dôve­ry­hod­nú komu­ni­tu. Vytvor komu­ni­tu ľudí, kto­rí sa budú vra­cať na tvoj web. Stá­la náv­štev­nosť ide ruka v ruke s vyhľa­dá­va­ním v Goog­li. Nesús­tre­ďuj sa len na náv­štev­nosť z vyhľa­dá­va­čov.

20150901161625-man-facebook-laptop-online-marketing

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)