17 návy­kov, ktoré z teba spra­via lep­šiu ver­ziu seba samého

Lýdia Repová / 27. decembra 2016 / Tools a produktivita

Každý z nás chce žiť život, ktorý si vysní­val. Prečo sa to ale nie­komu darí a aku­rát tebe nie? Skús týchto 17 návy­kov a možno sa všetko zmení.

Nebaví ťa už stáť na mieste a stále bojo­vať s nie­čím, čo ti bráni tvoje plány zre­a­li­zo­vať? Možno len potre­bu­ješ vyjsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny a začať odznova, a to práve na sebe samom Je to len na tebe.

 1. Neroz­mýš­ľaj, konaj.

Uva­žo­vať a hod­no­tiť veci je skvelé, no všet­kého veľa škodí. Čím viac budeš nad vecami roz­mýš­ľať, tým viac začneš hľa­dať mínusy a nako­niec to necháš tak. Nie­kedy je dobré počú­vať svoj vnú­torný hlas a spon­tánne sa roz­hod­núť. Musíš si predsa tro­chu veriť.

635929093250612965-1298782767_o-ROAD-TRIP-CALIFORNIA-facebook

foto: theodysseyonline.com

 1. Nemo­ti­vuj sa peniazmi

Peniaze sú potrebné, o tom pokoj. No pra­co­vať len pre to, aby si si zaro­bil je zlý prí­klad. Pra­cuj pre to, aby si sa vedel nie­kam posú­vať a pre­ko­ná­val svoje osobné hra­nice. Potom sa peniaze, pre­stíž a všetko ostatné dostaví samé.

 1. Nebuď nikdy spo­kojný

Aj keď sa ti práve poda­ril veľký úspech, neus­po­koj sa s ním. Neza­me­ria­vaš sa predsa na to, čo si už dosia­hol, ale na to, čo môžeš ešte dosiah­nuť. Buď vďačný, kam si sa dostal no stále sú hra­nice, ktoré musíš pre­ko­ná­vať a zdo­lá­vať.

 1. Buď k sebe úprimný

70% zamest­nan­cov v USA nemá rado svoju prácu a len každý tretí je naozaj šťastný. Je to preto lebo neboli k sebe úprimní. Zmie­rili sa s tým, čo robia namiesto toho, aby si úprimne pove­dali, že toto nie je to, po čom túžia.

6d1ce792bf6f746c-sanda6of8

foto: 3.bp.blogspot.com

 1. Neboj sa násled­kov a zly­haní

Veľa ľudí sa drží pri zemi. Ak zly­hajú, nepadnú veľmi a nebude ich to tak bolieť. Nebuď ako oni. Aj keď to vytiah­neš vysoko a pad­neš, bude len na tebe, ako ťa to zabolí. Hlavné je sa čím skôr zdvi­hnúť a skú­šať to ďalej. Raz to určite vyjde.

 1. Nepo­rov­ná­vaj sa s ostat­nými. Nechaj, nech sa oni porov­ná­vajú s tebou

Porov­ná­va­nie s ostat­nými je v dneš­nej dobe časté. Zame­riame sa na nie­koho a začneme sa s ním porov­ná­vať. No v pod­state nám to zaberá čas, ktorý by sme mohli veno­vať sebe.

 1. Nepres­tá­vaj sa učiť

Na roz­diel od ostat­ných, ktorí sú radi, že sa už nemu­sia nič učiť, ty sa vzde­lá­vaj. Pokiaľ sa chceš nie­kam posú­vať, musíš sa stále učiť nové veci, neus­po­koj sa s vedo­mos­ťami, ktoré máš. Svet stále napre­duje a preto sa máš vždy čomu priu­čiť.

 1. Úspech nie je všetko

Pre veľa ľudí je dosia­hnu­tie úspe­chu všetko, po čom túžili. Úspech by ťa však mal posú­vať a moti­vo­vať k ďal­ším roz­hod­nu­tiam, nemal by to byť tvoj jediný cieľ.

 1. Nech za teba hovo­ria tvoje činy

Roz­prá­vať o tom, čo si dosia­hol bez oči­vid­ného výsledku je nanič. Všetci vieme roz­prá­vať. Ľudia chcú vidieť činy, nie počú­vať plané reči. Nechaj, nech za teba pre­ho­vorí tvoja práca.

1451031295_mountain_top

foto: static2.tripoto.com

 1. Seba­ve­do­mie je tvoja výhoda

Pokiaľ nemáš pat­ričné seba­ve­do­mie, nikdy nedo­siah­neš svoj cieľ. Ale na dru­hej strane to s ním nepre­žeň.

 1. Obklop sa ľuďmi, ktorí ti budú pri­po­mí­nať zaj­traj­šok nie vče­raj­šok

Ak sa obklo­píš ľuďmi lip­nú­cimi na minu­losti, budeš len veľmi ťažko napre­do­vať. Chce to takých, ktorí sa s tebou budú poze­rať do budúc­nosti a budú ti nápo­mocní. Lep­šie sa napre­duje, keď nie­kto chápe tvoje zmýš­ľa­nie.

 1. Odpúš­ťaj, no neza­bú­daj

Ak ľuďom odpus­tíš ich pre­šľapy, uľaví sa nie­len im ale aj tebe. Neza­budni, že aj tebe bolo veľa odpus­tené. Odpus­te­nie však nezna­mená auto­ma­ticky zabud­nu­tie. Veď predsa dva krát sa nevrh­neš do biz­nisu s ľuďmi, ktorí ťa už raz skla­mali.

Supernatural-Dean

foto: mashable.com

 1. V jed­no­du­chosti je krása

V posled­nej dobe sa všetko zby­točne kom­pli­kuje. Preto neza­bú­daj, že čím kom­pli­ko­va­nejší budeš, o to zlo­ži­tej­šie ti budú ostatní roz­umieť. Či už sa jedná o tvoju povahu, spô­sob vyjad­ro­va­nia alebo život. Veď predsa v jed­no­du­chosti je krása.

 1. Nežiarli na to, čo má druhý

Pokiaľ sa ti páči suse­dov dom alebo auto, auto­ma­ticky žiar­liš. Neza­budni však, čo všetko musel on pre to spra­viť, aby to mohol mať. Závisť a žiar­li­vosť by si mal úplne obme­dziť. Načo sa zapo­die­vať úspechmi iných. Zame­raj sa na ten svoj.

 1. Začni ešte skôr

Veľa ľudí odkladá svoje plány na dobu, keď budú mať viac peňazí, keď budú starší či keď budú mať viac času. No v pod­state čakajú len na to, kedy budú v urči­tom bez­pečí. Ty začni už teraz. Jediný súhlas, ktorý potre­bu­ješ, je súhlas tvojho vnú­tor­ného JA, ten ťa nakopme.

photo-landscape

foto: www.aviary.com

 1. Pokiaľ čakáš na povo­le­nie od iných, tak to nechaj tak

Čakáš na povo­le­nie, aby si mohol začať žiť život, aký chceš? Ak sa necháš viezť inými, tak ani nemu­síš začí­nať. Ty si pánom svojho života. Môžeš iných vypo­čuť, pre­hod­no­tiť či majú, alebo nemajú pravdu, no roz­hod­nu­tie je vždy na tebe.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)