18 fan­tas­tic­kých vyná­le­zov, ktoré uľah­čia život kaž­dému rodi­čovi

babskeveci,sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Všetci rodi­čia vedia, že sta­rost­li­vosť o malé dieťa je asi naj­ťaž­šia čin­nosť v ich živote. Aj keď teraz exis­tujú mnohé “zlep­šo­váky”, o kto­rých naše mamy či staré mamy ani nechy­ro­vali, tak sa stále nedá tvr­diť, že by sta­rost­li­vosť o dieťa bola ľahká čin­nosť. Aj preto sú novinky a nové “vychy­távky” v tomto seg­mente také obľú­bené. Pozri sa teraz na pre­hľad 18 vyná­le­zov, ktoré dokážu rodi­čom uľah­čiť ich náročnú, no súčasne aj radostnú sta­rost­li­vosť o svojho drob­čeka.

Cumeľ so zabu­do­va­ným tep­lo­me­rom

gizmag.com

Lyžica s dáv­ko­va­čom jedla

booninc.com

Kúpa­cia poduška v tvare kvetu

bloomingbath.com

Odní­ma­teľná det­ská pos­tieľka

buymodernbaby.com

Ultra­zvuk pre­po­jený so smart­fó­nom

mobisante.com

Samou­zat­vá­rací cum­lík (pri páde sa zatvorí kryt)

diapers.com

Vak, ktorý udrží v teple dieťa aj rodiča 

amazon.com

Špe­ciálna fľaša na dáv­ko­va­nie lieku

onestepahead.com

Det­ská spr­cha

gizmag.com

Det­ský pre­nosný pisoár

architecturendesign.net

Bicyk­lo­čík

tagabikes.com

Kober­ček na kúpa­nie

lillianvernon.com

Držiak na fľašu na auto­se­dačke

stuff4multiples.com

Odra­zová tepelná fólia na auto­se­dačku

amazon.com

Prak­tický držiak na plienky

which.co.uk

Skla­dací stan pre dieťa

kidco.com

Baby moni­tor pre­po­jený so smart­fó­nom

amazon.com

Pre­nosná pos­tieľka do lie­tadlazulily.com

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Babskeveci.sk.

zdroj: babskeveci.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)