18 fan­tas­tic­kých vyná­le­zov, kto­ré uľah­čia život kaž­dé­mu rodi­čo­vi

babskeveci,sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Všet­ci rodi­čia vedia, že sta­rost­li­vosť o malé die­ťa je asi naj­ťaž­šia čin­nosť v ich živo­te. Aj keď teraz exis­tu­jú mno­hé “zlep­šo­vá­ky”, o kto­rých naše mamy či sta­ré mamy ani nechy­ro­va­li, tak sa stá­le nedá tvr­diť, že by sta­rost­li­vosť o die­ťa bola ľah­ká čin­nosť. Aj pre­to sú novin­ky a nové “vychy­táv­ky” v tom­to seg­men­te také obľú­be­né. Pozri sa teraz na pre­hľad 18 vyná­le­zov, kto­ré doká­žu rodi­čom uľah­čiť ich nároč­nú, no súčas­ne aj radost­nú sta­rost­li­vosť o svoj­ho drob­če­ka.

Cumeľ so zabu­do­va­ným tep­lo­me­rom

gizmag.com

Lyži­ca s dáv­ko­va­čom jed­la

booninc.com

Kúpa­cia poduš­ka v tva­re kve­tu

bloomingbath.com

Odní­ma­teľ­ná det­ská pos­tieľ­ka

buymodernbaby.com

Ultra­zvuk pre­po­je­ný so smart­fó­nom

mobisante.com

Samou­zat­vá­ra­cí cum­lík (pri páde sa zatvo­rí kryt)

diapers.com

Vak, kto­rý udr­ží v tep­le die­ťa aj rodi­ča 

amazon.com

Špe­ciál­na fľa­ša na dáv­ko­va­nie lie­ku

onestepahead.com

Det­ská spr­cha

gizmag.com

Det­ský pre­nos­ný piso­ár

architecturendesign.net

Bicyk­lo­čík

tagabikes.com

Kober­ček na kúpa­nie

lillianvernon.com

Držiak na fľa­šu na auto­se­dač­ke

stuff4multiples.com

Odra­zo­vá tepel­ná fólia na auto­se­dač­ku

amazon.com

Prak­tic­ký držiak na plien­ky

which.co.uk

Skla­da­cí stan pre die­ťa

kidco.com

Baby moni­tor pre­po­je­ný so smart­fó­nom

amazon.com

Pre­nos­ná pos­tieľ­ka do lie­tad­lazulily.com

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Babskeveci.sk.

zdroj: babskeveci.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)