Bose koneč­ne vytvo­ri­li svo­je naj­lep­šie slú­chad­lá v bez­drô­to­vej ver­zii

Nikola Gajdošová / 3. júla 2016 / Tech a inovácie

Mož­no si o par­tii z Bose ešte nepo­čul, ale­bo prá­ve naopak – vieš pres­ne, čo sú zač. Prav­dou je, že Bose nemu­sia vyhrá­vať v prieč­kach vše­obec­né­ho pozna­nia bež­ných ľudí, ale so svo­jou tech­no­ló­gi­ou, kto­rá je mimo­cho­dom naj­lep­šia v kate­gó­rii, si vybu­do­va­li dosť sluš­né meno. A oddnes ich nadu­pa­né slú­chad­lá budú navy­še aj bez­drô­to­vé.

Bose uvied­li na trh slú­chad­lá Quiet­Com­fort 35 s pre­daj­nou cenou 350 dolá­rov v čier­nej ale­bo strie­bor­nej far­be. Majú síce rov­na­ký dizajn ako pre­doš­lé mode­ly a poslu­chá­čov záži­tok z hud­by nebu­de o nič odliš­nej­ší od mode­lu QC25 ale­bo Sound­Link II (kto­rý je ale bez tech­no­ló­gie pre­kry­tia hlu­ku), ale chce­me ti uká­zať, pre­čo sto­ja za zmien­ku.

Prá­ve bez­drô­to­vosť je to, čo má pre­sved­čiť zákaz­ní­ka ten­to­krát. Bose uvá­dza, že slú­chad­lá vydr­žia nepretr­ži­te až 20 hodín, ale samoz­rej­me, aj to sa dá vylep­šiť. Sta­čí zapo­jiť kábel, kto­rý je súčas­ťou bale­nia, tým sa vypne Blu­e­to­oth spo­je­nie a baté­ria sa potom zame­ria čis­to len na čis­te­nie zvu­kov obklo­pu­jú­cich uží­va­te­ľa. Pres­ne, ako by sme moh­li čakať od 350$ hrač­ky, tak si doko­na­le plnia svo­ju úlo­hu a ty budeš mať pocit, že sa nachá­dzaš sám v tichej miest­nos­ti.

bose_quietcomfort_35

foto: expertreviews.co.uk

Bose utl­mu­jú kaž­do­den­ný hluk, kto­rý nás obklo­pu­je – hluč­né pre­ľud­ne­né uli­ce, zvuk pre­máv­ky ale­bo hluk vet­ra. Ako sa dalo čakať, QC35 odvied­li až prek­va­pi­vo dob­rú prá­cu v čis­te­ní neprí­jem­ných zvu­kov v poza­dí a stí­ši­li ich až na tichý šepot.

Ak nie si zrov­na fanú­šik obrov­ských zvie­ra­čov hla­vy, ale pre­fe­ru­ješ skôr nie­čo men­šie, Bose má alter­na­tí­vu aj pre teba. Spo­lu s QC35 pred­sta­vi­li totiž aj model Quiet­Con­trol 30s z radu takz­va­ných “neck­buds”. Aj ten­to model je bez­drô­to­vý, len so štup­lík­mi do uší a s plas­to­vým remien­kom, kto­rý je uchy­te­ný o zadnú časť krku. Navy­še ich názov QuietCon­trol (v pre­kla­de kon­tro­la ticha) hovo­rí za všet­ko, pre­to­že Bose ti umož­ňu­je nasta­viť si level kon­tro­ly hlu­ku v poza­dí pod­ľa seba. Pris­pô­so­biť si to môžeš cez app­ku na svo­jom mobi­le ale­bo na slú­chad­lách samot­ných.

cq5dam.web.1000.1000

foto: bose.com

To ich robí doko­na­le uži­toč­ný­mi — naprí­klad aj na jaz­de bicyk­lom ale­bo pri behu, kedy chceš stl­miť hluk, ale stá­le potre­bu­ješ vedieť, čo sa oko­lo teba deje. Tie­to slú­chad­lá ti vydr­žia až 10 hodín, ale lac­nou zále­ži­tos­ťou, rov­na­ko ako ich väč­ší súro­de­nec, zrov­na nie sú. V sep­tem­bri prí­du na trh s cenou 300$. Ale zato im musí­me nechať, že si dali poriad­nu prá­cu aj s mik­ro­fón­mi u oboch pro­duk­tov. Kaž­dý z nich má duál­ne nasta­ve­nie mik­ro­fó­nu, čo má, pod­ľa uve­de­ných úda­jov, za úlo­hu zlep­šiť kva­li­tu hla­su pri tele­fo­no­va­ní a potla­čiť aký­koľ­vek hluk do úza­dia. Tak­že vždy ťa bude dob­re počuť – už nebu­deš musieť kri­čať do tele­fó­nu ani na kon­cer­te. :-)

Toto všet­ko je zatiaľ poriad­na nádiel­ka, ale Bose s tým­to ani zďa­le­ka nekon­čí. Posled­nou novin­kou sú Sound­Sport Wire­less a Sound­Sport Pul­se. Aj tie­to mode­ly sú bez­drô­to­vé, ale nema­jú fun­kciu vyčis­te­nia zvu­ku v poza­dí. Zato sú ale odol­né voči vode, potu a sú v ponu­ke v rôz­nych far­bách. Rov­na­ko pri­chá­dza­jú s cel­kom novým dizaj­nom hla­vi­čiek, kto­ré by sa mali udr­žať v tvo­jom uchu bez ohľa­du na to, čo robíš ale­bo, aký inten­zív­ny tvoj wor­kout je. Plus má Sound­Sport Pul­se zabu­do­va­ný merač tepu.

To však nie je až taká novin­ka, pre­to­že sme rov­na­ký krok moh­li vidieť aj u Sam­sun­gu ale­bo Jay­bird. Momen­tál­ne dostať na trhu Sound­Sport Wire­less za 149$ a Pul­se ver­zia prí­de čosko­ro za 199$.

bose-wireless-gear-patrol-full-lead-2

foto: gearpatrol.com

Tak­že, či už si chceš užiť doko­na­lý zvuk bez akých­koľ­vek ruši­vých ele­men­tov z oko­lia, ale­bo pre­mýš­ľaš nad nie­čím, čo ti sprí­jem­ní tvo­je špor­to­vé chví­le, skús Bose.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: empireave.com

Pridať komentár (0)