Bose konečne vytvo­rili svoje naj­lep­šie slú­chadlá v bez­drô­to­vej ver­zii

Nikola Gajdošová / 3. júla 2016 / Tech a inovácie

Možno si o par­tii z Bose ešte nepo­čul, alebo práve naopak – vieš presne, čo sú zač. Prav­dou je, že Bose nemu­sia vyhrá­vať v prieč­kach vše­obec­ného pozna­nia bež­ných ľudí, ale so svo­jou tech­no­ló­giou, ktorá je mimo­cho­dom naj­lep­šia v kate­gó­rii, si vybu­do­vali dosť slušné meno. A oddnes ich nadu­pané slú­chadlá budú navyše aj bez­drô­tové.

Bose uviedli na trh slú­chadlá Quiet­Com­fort 35 s pre­daj­nou cenou 350 dolá­rov v čier­nej alebo strie­bor­nej farbe. Majú síce rov­naký dizajn ako pre­došlé modely a poslu­chá­čov záži­tok z hudby nebude o nič odliš­nejší od modelu QC25 alebo Sound­Link II (ktorý je ale bez tech­no­ló­gie pre­kry­tia hluku), ale chceme ti uká­zať, prečo stoja za zmienku.

Práve bez­drô­to­vosť je to, čo má pre­sved­čiť zákaz­níka ten­to­krát. Bose uvá­dza, že slú­chadlá vydr­žia nepretr­žite až 20 hodín, ale samoz­rejme, aj to sa dá vylep­šiť. Stačí zapo­jiť kábel, ktorý je súčas­ťou bale­nia, tým sa vypne Blu­e­to­oth spo­je­nie a baté­ria sa potom zame­ria čisto len na čis­te­nie zvu­kov obklo­pu­jú­cich uží­va­teľa. Presne, ako by sme mohli čakať od 350$ hračky, tak si doko­nale plnia svoju úlohu a ty budeš mať pocit, že sa nachá­dzaš sám v tichej miest­nosti.

bose_quietcomfort_35

foto: expertreviews.co.uk

Bose utl­mujú kaž­do­denný hluk, ktorý nás obklo­puje – hlučné pre­ľud­nené ulice, zvuk pre­mávky alebo hluk vetra. Ako sa dalo čakať, QC35 odviedli až prek­va­pivo dobrú prácu v čis­tení neprí­jem­ných zvu­kov v pozadí a stí­šili ich až na tichý šepot.

Ak nie si zrovna fanú­šik obrov­ských zvie­ra­čov hlavy, ale pre­fe­ru­ješ skôr niečo men­šie, Bose má alter­na­tívu aj pre teba. Spolu s QC35 pred­sta­vili totiž aj model Quiet­Con­trol 30s z radu takz­va­ných “neck­buds”. Aj tento model je bez­drô­tový, len so štup­líkmi do uší a s plas­to­vým remien­kom, ktorý je uchy­tený o zadnú časť krku. Navyše ich názov QuietCon­trol (v pre­klade kon­trola ticha) hovorí za všetko, pre­tože Bose ti umož­ňuje nasta­viť si level kon­troly hluku v pozadí podľa seba. Pris­pô­so­biť si to môžeš cez appku na svo­jom mobile alebo na slú­chad­lách samot­ných.

cq5dam.web.1000.1000

foto: bose.com

To ich robí doko­nale uži­toč­nými — naprí­klad aj na jazde bicyk­lom alebo pri behu, kedy chceš stl­miť hluk, ale stále potre­bu­ješ vedieť, čo sa okolo teba deje. Tieto slú­chadlá ti vydr­žia až 10 hodín, ale lac­nou zále­ži­tos­ťou, rov­nako ako ich väčší súro­de­nec, zrovna nie sú. V sep­tem­bri prídu na trh s cenou 300$. Ale zato im musíme nechať, že si dali poriadnu prácu aj s mik­ro­fónmi u oboch pro­duk­tov. Každý z nich má duálne nasta­ve­nie mik­ro­fónu, čo má, podľa uve­de­ných úda­jov, za úlohu zlep­šiť kva­litu hlasu pri tele­fo­no­vaní a potla­čiť aký­koľ­vek hluk do úza­dia. Takže vždy ťa bude dobre počuť – už nebu­deš musieť kri­čať do tele­fónu ani na kon­certe. :-)

Toto všetko je zatiaľ poriadna nádielka, ale Bose s týmto ani zďa­leka nekončí. Posled­nou novin­kou sú Sound­Sport Wire­less a Sound­Sport Pulse. Aj tieto modely sú bez­drô­tové, ale nemajú fun­kciu vyčis­te­nia zvuku v pozadí. Zato sú ale odolné voči vode, potu a sú v ponuke v rôz­nych far­bách. Rov­nako pri­chá­dzajú s cel­kom novým dizaj­nom hla­vi­čiek, ktoré by sa mali udr­žať v tvo­jom uchu bez ohľadu na to, čo robíš alebo, aký inten­zívny tvoj wor­kout je. Plus má Sound­Sport Pulse zabu­do­vaný merač tepu.

To však nie je až taká novinka, pre­tože sme rov­naký krok mohli vidieť aj u Sam­sungu alebo Jay­bird. Momen­tálne dostať na trhu Sound­Sport Wire­less za 149$ a Pulse ver­zia príde čoskoro za 199$.

bose-wireless-gear-patrol-full-lead-2

foto: gearpatrol.com

Takže, či už si chceš užiť doko­nalý zvuk bez akých­koľ­vek ruši­vých ele­men­tov z oko­lia, alebo pre­mýš­ľaš nad nie­čím, čo ti sprí­jemní tvoje špor­tové chvíle, skús Bose.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: empireave.com

Pridať komentár (0)