Lucia Ondru­še­ko­vá: IT je otvo­re­né kaž­dé­mu, kto sa chce učiť a robiť dob­rú prá­cu

robime.it / 1. septembra 2016 / Rozhovory

Lucia Ondru­še­ko­vá vyštu­do­va­la finanč­ný manaž­ment na FMUK a už počas vyso­kej ško­ly zača­la pra­co­vať. 4 roky pra­co­va­la vo far­ma­ce­utic­kej fir­me Zoetis na pozí­cii CRM a Sales ana­ly­tik. Pol roka strá­vi­la na Eras­me v Ber­lí­ne, násled­ne pol roka stá­žo­va­la v IT star­tup fir­me Rel­bit, až sa vrá­ti­la nas­päť do Zoeti­su. Od janu­ára pra­cu­je v Pia­no Media na pozí­cii Ana­lyst Lead. Záro­veň pôso­bí už od roku 2012 v Nex­te­rii ako štu­dent Nex­te­ria Lea­ders­hip Aca­de­my, v prog­ra­me, kto­rý vzde­lá­va budú­cich líd­rov na Slo­ven­sku. Vo voľ­nom čase sa venu­je ama­tér­skej maľ­be, šte­niat­ku, rada špor­tu­je – jóga, bicyk­lo­va­nie a ces­tu­je.

Čo robíš v IT, ako si sa tam dosta­la a pre­čo si si vybra­la IT?

Momen­tál­ne pra­cu­jem na pozí­cii Ana­lyst Lead v IT fir­me Pia­no Media. Nikdy som neplá­no­va­la pra­co­vať v IT, mám vyštu­do­va­ný finanč­ný manaž­ment na Uni­ver­zi­te Komen­ské­ho. Vždy ma bavi­la prá­ca s čís­la­mi ale keď som zača­la štu­do­vať finanč­ný manaž­ment tak som si uve­do­mi­la, že finan­cie nie sú oblasť, kto­rá ma baví. Našťas­tie som mala dob­ré­ho porad­cu, kto­rý mi uká­zal, že ana­ly­tic­kých pro­fe­sií, okrem tých finanč­ných, je nesku­toč­ne veľa, tak som pre­šla viac menej k onli­ne a mar­ke­tin­go­vým dátam. Som veľ­mi rada za toto roz­hod­nu­tie a aj keď by to málo­kto pove­dal, je to veľ­mi kre­a­tív­na prá­ca.

Pra­co­va­la som už v dvoch IT fir­mách, do prvej som sa dosta­la náho­dou cez spo­lu­žia­ka a prá­cu v Pia­ne som našla cez inze­rát na komu­nit­nej strán­ke ana­ly­ti­kov. Keď som sa počas štú­dia na VŠ vrá­ti­la z Eras­mu nas­päť na Slo­ven­sko, tak som dosta­la ponu­ku na stáž do Tokia na odde­le­nie con­trol­lin­gu ale­bo do malé­ho slo­ven­ské­ho star­tu­pu, o kto­rom nebo­lo jas­né či pre­ži­je a čo budem robiť. Nako­niec som zaris­ko­va­la, dala som na svoj šies­ty zmy­sel, vybra­la si IT fir­mu a zosta­la doma. Nikdy som toto roz­hod­nu­tie neľu­to­va­la aj keď tá fir­ma to naozaj nepre­ži­la. :-)

Aké boli tvo­je začiat­ky? Pred­sa len si IT neštu­do­va­la…

Moje začiat­ky v IT boli fakt desi­vé. Len mesiac som sa uči­la, čo náš pro­dukt robí a akým prin­cí­pom funguje.Keď sa cha­la­ni roz­prá­va­li o prá­ci, tak som im roz­ume­la 5%. Cíti­la som sa ako najh­lú­pej­ší člo­vek na sve­te, aj keď oni mi nikdy nenaz­na­či­li, že by si nie­čo také o mne mys­le­li. Bála som sa na nie­čo opý­tať, aby som nevy­ze­ra­la hlú­po, ale naj­viac som sa desi­la toho, že na neja­kú otáz­ku dosta­nem odpo­veď: www.google.com.

Muse­la som sa veľa učiť, ale ak je vidieť, že sa naozaj sna­ží­te, tak vám kaž­dý rád pomô­že. Netre­ba si teda mys­lieť, že do IT môžu ísť len géni­ovia a takí sa už aj naro­di­li, ale IT je otvo­re­né kaž­dé­mu, kto sa chce učiť a robiť dob­rú prá­cu. Neme­nej dôle­ži­tou vecou, kto­rú som sa v IT nauči­la je, že nikdy niko­mu neup­rac­te stôl. :-)

Vieš prog­ra­mo­vať? Aké tech­no­ló­gie ovlá­daš?

Nedá sa pove­dať, že by som vede­la prog­ra­mo­vať, ale v Pia­ne som zača­la pou­ží­vať SQL. Na prog­ra­mo­va­ní je super, že do istej úrov­ne sa všet­ko dá naučiť len z goog­le­nia, čiže ak neviem prog­ra­mo­vať dnes, zaj­tra sa môžem začať učiť. Zadar­mo, hocik­de, hoci­ke­dy s veľ­kou pod­po­rou ďal­ších prog­ra­má­to­rov, kto­rý na komu­nit­ných strán­kach opra­vu­jú kódy a radia iným.

V čom vidíš kla­dy prá­ce v IT opro­ti iným odvet­viam? Aký je prí­nos pre teba osob­ne?

Pra­co­vať v IT má tri základ­né výho­dy. Prvá je, že celé odvet­vie je veľ­mi sil­né a stá­le ras­tie. To sa odrá­ža v pla­toch a bene­fi­toch aké fir­my posky­tu­jú. ITč­ka­ri sú naj­lep­šie pla­te­ní zamest­nan­ci na trhu a IT fir­my bodu­jú aj v zozna­moch najob­ľú­be­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov. Nepo­znám veľa firiem, kto­ré by mali v prá­ci stol­ný fut­bal, Pla­y­Sta­ti­on ale­bo grill. :-)

Ďal­šou výho­dou, kto­rá sa mne veľ­mi na IT páči je, že je to veľ­mi dyna­mic­ké pro­stre­die a člo­vek sa nesmie ani na minút­ku inte­lek­tu­ál­ne zasta­viť. Je to také neko­neč­né uče­nie sa nových vecí, kto­ré ma udr­žia­va­jú pri živo­te. Nikdy sa mi ani v jed­nej IT fir­me nesta­lo, že by som jed­nu úlo­hu opa­ko­va­la stá­le doko­la.

Tre­ťou výho­dou IT je, že celé to pro­stre­die je veľ­mi nefor­mál­ne, čo sa odrá­ža na firem­nej kul­tú­re a záro­veň na rie­še­ní prob­lé­mov. V mno­hých štát­nych fir­mách ale­bo veľ­kých kor­po­rá­ciách aká­koľ­vek zme­na ale­bo nové rie­še­nie pre­chá­dza zdĺha­vý­mi sch­va­ľo­va­cí­mi a byrok­ra­tic­ký­mi pro­ces­mi, na veľa otá­zok člo­vek dosta­ne odpo­veď: nedá sa. S tým som sa v IT nestret­la a ak člo­vek rád pri­ná­ša nápa­dy na tvor­bu nových vecí ale­bo zlep­šo­va­nie sta­rých, je IT skve­lé odvet­vie kde sa môže seba­re­a­li­zo­vať.

Verej­nosť stá­le vní­ma IT ako pre­dov­šet­kým muž­skú domé­nu. Je to aj tvoj názor? Pre­čo?

IT je ešte stá­le muž­ská domé­na, to je fakt a šta­tis­ti­ka nepus­tí. Môže to byť spô­so­be­né len tým, že diev­ča­tá sa boja ísť do IT lebo majú pred­sud­ky. Mys­lia si, že je to veľ­mi nároč­né, nez­vlád­nu štú­dium a celé dni budú sedieť za počí­ta­čom, pri­čom to tak vôbec nemu­sí byť. Ini­cia­tí­vy ako Girls Day sú skve­lou prí­le­ži­tos­ťou uká­zať diev­ča­tám aké IT v sku­toč­nos­ti je a pomôcť im zba­viť sa tých pred­sud­kov. Mys­lím, že ak IT ško­ly a fir­my budú viac inves­to­vať do pro­pa­gá­cie IT tak ten pomer medzi muž­mi a žena­mi v IT sa bude vyrov­ná­vať.

Akú pozí­ciu má žena pra­cu­jú­ca v IT v stá­le pre­važ­ne muž­ských kolek­tí­voch?

Ja som zás­tan­com názo­ru, že žena má v kolek­tí­ve takú pozí­ciu, akú si vytvo­rí, ale čo sa týka môj­ho žen­ské­ho posta­ve­nia medzi muž­mi, tak mám len pozi­tív­ne skú­se­nos­ti. V pred­chá­dza­jú­cej IT fir­me som bola prvá žena, kto­rá tam pra­co­va­la a cha­la­ni boli fakt super. Zále­ží na akých „ajťá­kov“ natra­fí­te ale ako kole­go­via a kama­rá­ti sú všet­ci super, jedi­né čo sa môže líšiť je úro­veň nepo­riad­ku a orga­ni­zo­va­né­ho cha­osu.

medzinárodný-deň-žien-v-IT

Čo by si pora­di­la člo­ve­ku, kto­rý zva­žu­je kari­é­ru v IT? Čo by si pora­di­la mužom? Čo by si pora­di­la ženám?

Ak nie­kto zva­žu­je kari­é­ru v IT, tak by som mu odpo­ru­či­la urči­te do toho ísť. Ak si stá­le nie je istý, je dob­ré, ak sa poroz­prá­va s nie­kým kto pra­cu­je v IT, prí­de na dni otvo­re­ných dve­rí na uni­ver­zi­tách, absol­vu­je nie­kto­rú z IT kon­fe­ren­cií na tému, kto­rá ho zau­jí­ma – mno­hé sú zadar­mo.

Ak ste IT neštu­do­va­li ako ja, ale chce­te do neho ísť pra­co­vať, tak odpo­rú­čam sa dostať do komu­ni­ty IT ľudí. Je to veľ­mi jed­no­du­ché, sta­čí sa zúčast­niť neja­kej verej­nej dis­ku­sie, pred­náš­ky, works­ho­pu a pri roz­ho­vo­roch s ľuď­mi ľah­ko zis­tí­te akých ľudí fir­my hľa­da­jú, zís­ka­te kon­tak­ty a inšpi­rá­ciu čomu sa veno­vať. Sta­čí prí­sť domov a začať sa učiť ale­bo roz­vi­núť svo­je súčas­né vedo­mos­ti.

V kari­é­re muža ale­bo ženy v IT nie je roz­diel, ani jeden, ani dru­hý sa nesmie báť to skú­siť. IT pozí­cie sa od seba veľ­mi líšia, nezna­me­ná to, že keď doš­tu­du­jem IT skon­čím len ako prog­ra­má­tor ale medzi IT pozí­cie pat­ria gra­fi­ci, ana­ly­ti­ci, tes­te­ri, admi­nis­trá­to­ri etc.

Povedz nám neja­kú zábav­nú prí­ho­du zo svoj­ho IT živo­ta. :-)

Raz sme sa 7 kama­rá­tok vybra­li do mes­ta na bab­skú jaz­du, pek­ne sme sa obliek­li a sad­li sme si do pod­ni­ku. Neskôr priš­la ďal­šia a pove­da­la nám, že v jed­nom cowor­kin­go­vom pries­to­re osla­vu­jú naro­de­ni­ny, je tam málo diev­čat tak máme všet­ky prí­sť. Na dru­hý deň mi píše moja kama­rát­ka, že prá­ve vysy­pa­la kabel­ku a mala ju plnú vizi­tiek. :-)

zdroj: robime.it, zdroj foto­gra­fií: robime.it

Pridať komentár (0)