Lucia Ondru­še­ková: IT je otvo­rené kaž­dému, kto sa chce učiť a robiť dobrú prácu

robime.it / 1. septembra 2016 / Rozhovory

Lucia Ondru­še­ková vyštu­do­vala finančný manaž­ment na FMUK a už počas vyso­kej školy začala pra­co­vať. 4 roky pra­co­vala vo far­ma­ce­utic­kej firme Zoetis na pozí­cii CRM a Sales ana­ly­tik. Pol roka strá­vila na Erasme v Ber­líne, následne pol roka stá­žo­vala v IT star­tup firme Rel­bit, až sa vrá­tila nas­päť do Zoetisu. Od janu­ára pra­cuje v Piano Media na pozí­cii Ana­lyst Lead. Záro­veň pôsobí už od roku 2012 v Nex­te­rii ako štu­dent Nex­te­ria Lea­ders­hip Aca­demy, v prog­rame, ktorý vzde­láva budú­cich líd­rov na Slo­ven­sku. Vo voľ­nom čase sa venuje ama­tér­skej maľbe, šte­niatku, rada špor­tuje – jóga, bicyk­lo­va­nie a ces­tuje.

Čo robíš v IT, ako si sa tam dostala a prečo si si vybrala IT?

Momen­tálne pra­cu­jem na pozí­cii Ana­lyst Lead v IT firme Piano Media. Nikdy som neplá­no­vala pra­co­vať v IT, mám vyštu­do­vaný finančný manaž­ment na Uni­ver­zite Komen­ského. Vždy ma bavila práca s čís­lami ale keď som začala štu­do­vať finančný manaž­ment tak som si uve­do­mila, že finan­cie nie sú oblasť, ktorá ma baví. Našťas­tie som mala dob­rého poradcu, ktorý mi uká­zal, že ana­ly­tic­kých pro­fe­sií, okrem tých finanč­ných, je nesku­točne veľa, tak som pre­šla viac menej k online a mar­ke­tin­go­vým dátam. Som veľmi rada za toto roz­hod­nu­tie a aj keď by to málo­kto pove­dal, je to veľmi kre­a­tívna práca.

Pra­co­vala som už v dvoch IT fir­mách, do prvej som sa dostala náho­dou cez spo­lu­žiaka a prácu v Piane som našla cez inze­rát na komu­nit­nej stránke ana­ly­ti­kov. Keď som sa počas štú­dia na VŠ vrá­tila z Erasmu nas­päť na Slo­ven­sko, tak som dostala ponuku na stáž do Tokia na odde­le­nie con­trol­lingu alebo do malého slo­ven­ského star­tupu, o kto­rom nebolo jasné či pre­žije a čo budem robiť. Nako­niec som zaris­ko­vala, dala som na svoj šiesty zmy­sel, vybrala si IT firmu a zostala doma. Nikdy som toto roz­hod­nu­tie neľu­to­vala aj keď tá firma to naozaj nepre­žila. :-)

Aké boli tvoje začiatky? Predsa len si IT neštu­do­vala…

Moje začiatky v IT boli fakt desivé. Len mesiac som sa učila, čo náš pro­dukt robí a akým prin­cí­pom funguje.Keď sa cha­lani roz­prá­vali o práci, tak som im roz­umela 5%. Cítila som sa ako najh­lú­pejší člo­vek na svete, aj keď oni mi nikdy nenaz­na­čili, že by si niečo také o mne mys­leli. Bála som sa na niečo opý­tať, aby som nevy­ze­rala hlúpo, ale naj­viac som sa desila toho, že na nejakú otázku dosta­nem odpo­veď: www.google.com.

Musela som sa veľa učiť, ale ak je vidieť, že sa naozaj sna­žíte, tak vám každý rád pomôže. Netreba si teda mys­lieť, že do IT môžu ísť len géni­ovia a takí sa už aj naro­dili, ale IT je otvo­rené kaž­dému, kto sa chce učiť a robiť dobrú prácu. Neme­nej dôle­ži­tou vecou, ktorú som sa v IT naučila je, že nikdy nikomu neup­racte stôl. :-)

Vieš prog­ra­mo­vať? Aké tech­no­ló­gie ovlá­daš?

Nedá sa pove­dať, že by som vedela prog­ra­mo­vať, ale v Piane som začala pou­ží­vať SQL. Na prog­ra­mo­vaní je super, že do istej úrovne sa všetko dá naučiť len z goog­le­nia, čiže ak neviem prog­ra­mo­vať dnes, zaj­tra sa môžem začať učiť. Zadarmo, hocikde, hoci­kedy s veľ­kou pod­po­rou ďal­ších prog­ra­má­to­rov, ktorý na komu­nit­ných strán­kach opra­vujú kódy a radia iným.

V čom vidíš klady práce v IT oproti iným odvet­viam? Aký je prí­nos pre teba osobne?

Pra­co­vať v IT má tri základné výhody. Prvá je, že celé odvet­vie je veľmi silné a stále ras­tie. To sa odráža v pla­toch a bene­fi­toch aké firmy posky­tujú. ITč­kari sú naj­lep­šie pla­tení zamest­nanci na trhu a IT firmy bodujú aj v zozna­moch najob­ľú­be­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov. Nepo­znám veľa firiem, ktoré by mali v práci stolný fut­bal, Pla­y­Sta­tion alebo grill. :-)

Ďal­šou výho­dou, ktorá sa mne veľmi na IT páči je, že je to veľmi dyna­mické pro­stre­die a člo­vek sa nesmie ani na minútku inte­lek­tu­álne zasta­viť. Je to také neko­nečné uče­nie sa nových vecí, ktoré ma udr­žia­vajú pri živote. Nikdy sa mi ani v jed­nej IT firme nestalo, že by som jednu úlohu opa­ko­vala stále dokola.

Tre­ťou výho­dou IT je, že celé to pro­stre­die je veľmi nefor­málne, čo sa odráža na firem­nej kul­túre a záro­veň na rie­šení prob­lé­mov. V mno­hých štát­nych fir­mách alebo veľ­kých kor­po­rá­ciách aká­koľ­vek zmena alebo nové rie­še­nie pre­chá­dza zdĺha­vými sch­va­ľo­va­cími a byrok­ra­tic­kými pro­cesmi, na veľa otá­zok člo­vek dostane odpo­veď: nedá sa. S tým som sa v IT nestretla a ak člo­vek rád pri­náša nápady na tvorbu nových vecí alebo zlep­šo­va­nie sta­rých, je IT skvelé odvet­vie kde sa môže seba­re­a­li­zo­vať.

Verej­nosť stále vníma IT ako pre­dov­šet­kým muž­skú doménu. Je to aj tvoj názor? Prečo?

IT je ešte stále muž­ská doména, to je fakt a šta­tis­tika nepustí. Môže to byť spô­so­bené len tým, že diev­čatá sa boja ísť do IT lebo majú pred­sudky. Mys­lia si, že je to veľmi náročné, nez­vládnu štú­dium a celé dni budú sedieť za počí­ta­čom, pri­čom to tak vôbec nemusí byť. Ini­cia­tívy ako Girls Day sú skve­lou prí­le­ži­tos­ťou uká­zať diev­ča­tám aké IT v sku­toč­nosti je a pomôcť im zba­viť sa tých pred­sud­kov. Mys­lím, že ak IT školy a firmy budú viac inves­to­vať do pro­pa­gá­cie IT tak ten pomer medzi mužmi a ženami v IT sa bude vyrov­ná­vať.

Akú pozí­ciu má žena pra­cu­júca v IT v stále pre­važne muž­ských kolek­tí­voch?

Ja som zás­tan­com názoru, že žena má v kolek­tíve takú pozí­ciu, akú si vytvorí, ale čo sa týka môjho žen­ského posta­ve­nia medzi mužmi, tak mám len pozi­tívne skú­se­nosti. V pred­chá­dza­jú­cej IT firme som bola prvá žena, ktorá tam pra­co­vala a cha­lani boli fakt super. Záleží na akých „ajťá­kov“ natra­fíte ale ako kole­go­via a kama­ráti sú všetci super, jediné čo sa môže líšiť je úro­veň nepo­riadku a orga­ni­zo­va­ného cha­osu.

medzinárodný-deň-žien-v-IT

Čo by si pora­dila člo­veku, ktorý zva­žuje kari­éru v IT? Čo by si pora­dila mužom? Čo by si pora­dila ženám?

Ak nie­kto zva­žuje kari­éru v IT, tak by som mu odpo­ru­čila určite do toho ísť. Ak si stále nie je istý, je dobré, ak sa poroz­práva s nie­kým kto pra­cuje v IT, príde na dni otvo­re­ných dverí na uni­ver­zi­tách, absol­vuje nie­ktorú z IT kon­fe­ren­cií na tému, ktorá ho zau­jíma – mnohé sú zadarmo.

Ak ste IT neštu­do­vali ako ja, ale chcete do neho ísť pra­co­vať, tak odpo­rú­čam sa dostať do komu­nity IT ľudí. Je to veľmi jed­no­du­ché, stačí sa zúčast­niť neja­kej verej­nej dis­ku­sie, pred­nášky, works­hopu a pri roz­ho­vo­roch s ľuďmi ľahko zis­títe akých ľudí firmy hľa­dajú, zís­kate kon­takty a inšpi­rá­ciu čomu sa veno­vať. Stačí prísť domov a začať sa učiť alebo roz­vi­núť svoje súčasné vedo­mosti.

V kari­ére muža alebo ženy v IT nie je roz­diel, ani jeden, ani druhý sa nesmie báť to skú­siť. IT pozí­cie sa od seba veľmi líšia, nezna­mená to, že keď doš­tu­du­jem IT skon­čím len ako prog­ra­má­tor ale medzi IT pozí­cie pat­ria gra­fici, ana­ly­tici, tes­teri, admi­nis­trá­tori etc.

Povedz nám nejakú zábavnú prí­hodu zo svojho IT života. :-)

Raz sme sa 7 kama­rá­tok vybrali do mesta na bab­skú jazdu, pekne sme sa obliekli a sadli sme si do pod­niku. Neskôr prišla ďal­šia a pove­dala nám, že v jed­nom cowor­kin­go­vom pries­tore osla­vujú naro­de­niny, je tam málo diev­čat tak máme všetky prísť. Na druhý deň mi píše moja kama­rátka, že práve vysy­pala kabelku a mala ju plnú vizi­tiek. :-)

zdroj: robime.it, zdroj foto­gra­fií: robime.it

Pridať komentár (0)